Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Normenkader 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingNormenkader 2015
CiteertitelNormenkader 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-201508-11-2017Onbekend

23-09-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenkader 2015

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Inventarisatie hoogheemraadschap van Rijnland

van de externe en interne wet- en regelgeving

 

 

 

Externe wet- en regelgeving

Interne regelgeving

Vast- ge-steld door:

 

 

 

Europees

 

 

Richtlijn 2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten

 

 

Aanbestedingsrichtlijn leveringen, diensten en werken (Richtlijn 2004/18/EG) (tot 18 april 2016)

 

 

Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/18/EG

(in werking m.i.v. 18 april 2014)

 

 

Richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (richtlijn 2011/7/EU)

 

 

Btw-richtlijn - richtlijn betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (richtlijn 2006/112/EG),

 

 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

 

 

De-minimisverordening (verordening (EU) Nr. 1407/2013)

 

 

Algemene groepsvrijstellingsverordening (verordening EU Nr. 651/2014)

 

 

De-minimisverordening voor de landbouwproductiesector (verordening EU Nr. 1408/2013)

 

 

MKB Landbouwvrijstellingsverordening - ABER (verordening EU Nr. 702/2014)

 

 

Nationaal

 

 

Algemeen

 

 

Algemene wet bestuursrecht

Verordening Schadevergoeding Rijnland (2012) (in de VV van 23-9-2015 wordt voorgesteld deze te vervangen door de Verordening Nadeelcompensatie Rijnland 2015)

VV

Besluit proceskosten bestuursrecht

Verordening Nadeelcompensatie Rijnland 2015 (in de VV van 23-9-2015 wordt voorgesteld deze verordening vast te stellen)

VV

Burgerlijk wetboek

Handhavingsnota eigendommenbeheer Rijnland (2006)

-Tarieventabel gebruik Rijnlandse eigendommen (2011)

-Tarieventabel gebruik Rijnlands vastgoed 2015 t/m 2017 (2015)

-Model voor opstalvergoedingen (2007)

D&H

Belemmeringenwet privaatrecht

 

 

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur

 

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

 

 

Uitvoeringsbesluit WNT

 

 

Mededingingswet

 

 

Pachtprijzenbesluit 2007

 

 

Ruimtelijk (bestuurs)recht

 

 

Wet ruimtelijke ordening

 

 

Besluit ruimtelijke ordening

 

 

Wet inrichting landelijk gebied

 

 

Onteigeningswet

 

 

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

 

 

Wet gemeenschappelijke regelingen

 

 

Milieu

 

 

Wet milieubeheer

 

 

Visserijwet 1963

 

 

Verkeer en vervoer

 

 

 

Vaarwegenverordening Rijnland (2013)

VV

 

Verordening sluis- en bruggelden Rijnland (2005)

VV

Belastingen

 

 

Waterschapswet

Verordening Watersysteemheffing Rijnland 2015 (2014)

VV

Waterschapsbesluit

Verordening Verontreinigingsheffing Rijnland 2015 (2014)

VV

Waterwet

Verordening Zuiveringsheffing Rijnland 2015 (2014)

VV

Waterbesluit

Legesverordening Rijnland 2014 (2013)

VV

Waterregeling

 

 

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

 

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

 

 

Invorderingswet 1990

 

 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

 

 

Wet waardering onroerende zaken

 

 

Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

 

 

Kostenwet invordering rijksbelastingen

 

 

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

 

 

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

 

 

Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen waterschapsbelastingen

 

 

Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012

 

 

Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

 

 

Financiën

 

 

Wet financiering decentrale overheden (FiDO)

Nota vaste activabeleid (2013)

VV

Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Nota reserves en voorzieningen (2012)

VV

Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden

Controleverordening Rijnland (2009)

VV

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Rijnland (2009)

VV

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

Tijdelijke Budgethoudersregeling 2014 (2014) (geldig tot 1-7-2015)

D&H

Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen

Budgethoudersregeling Rijnland 2015 (2015) (geldig vanaf 1-7-2015)

 

Wet op de omzetbelasting 1968

Treasurystatuut (2014)

D&H

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

 

 

Wet op de belastingen van rechtsverkeer

 

 

Wet op de accijns

 

 

Wet belastingen op milieugrondslag

 

 

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag

 

 

Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

 

 

Personeel en organisatie

 

 

Pensioenwet

Sociaal statuut (2010)

VV

Werkloosheidswet

Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschapspersoneel, Deel 1 (bindende regelingen), versie 31 december 2013 (m.i.v. jaar 2014)

D&H

Ziektewet

Verordening vergoedingen en tegemoetkomingen leden en fracties algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland (2012)

VV

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

Regeling vergoeding niet VV-leden vaste commissies VV (2009)

VV

Wet financiering sociale verzekeringen

 

 

Wet kaderregeling VUT overheidspersoneel

 

 

Wet op de loonbelasting 1964

 

 

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

 

 

Zorgverzekeringswet

 

 

Wet arbeid en vreemdelingen

 

 

Wet structuur uitvoerorganisatie werk en inkomen

 

 

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

 

 

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

 

 

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

 

 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

 

 

Wet inkomstenbelasting 2001

 

 

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

 

 

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

 

 

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

 

 

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

 

 

Fiscale vereenvoudigingswet 2010

 

 

Inkoop en aanbestedingen

 

 

Aanbestedingswet 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Rijnland (2013) + Beslisboom 2014 (drempelbedragen)

D&H

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW)

 

 

Gids Proportionaliteit

 

 

Subsidies

 

 

INTERREG-programma North West Europe (NWE)

Algemene Subsidieverordening (2010)

VV

INTERREG-programma North Sea Region (NSR)

Subsidieverordening baggerkosten Rijnland (2012)

VV

INTERREG-Europe

Verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen (2014)

VV

Projectstimuleringsregeling Interreg V

 

 

Regeling co-financiering Interreg IIIA

 

 

Uitvoeringswet EFRO

 

 

Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014–2020

 

 

Regeling bijzondere subsidies waterkeren en water beheren

 

 

Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014

 

 

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water

 

 

Subsidieregeling ESF 2007-2013

 

 

Subsidieregeling ESF 2014–2020

 

 

Gemeenschappelijke regelingen / Samenwerkingen

 

 

Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011

 

 

Overeenkomst van kosten voor gemene rekening ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland, de Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi & Vecht

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

 

 

Delegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

 

 

Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

 

 

Waterakkoorden

 

 

Waterakkoord Rijnland-Delfland 2010

 

 

Waterakkoord kleinschalige watertoevoervoorzieningen Midden-Holland (2005)

 

 

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek (2005)

 

 

Waterakkoord voor het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal 2013

 

 

Waterakkoord Sluis Bodegraven 2007

wordt na besluit VV van 23-9-2015

Waterakkoord Bodegraven 2015

 

 

Waterakkoord Rijnland – Amstel, Gooi en Vecht (2009)

 

 

Bij het onderdeel interne regelgeving betreffen de jaartallen tussen haakjes het laatste jaartal van wijziging.