Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Commmissie voor de beeldende kunst in Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCommmissie voor de beeldende kunst in Hoorn
CiteertitelCommmissie voor de beeldende kunst in Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

732A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-200730-12-2010nieuwe regeling

15-05-2007

Gemeenteblad 2007=17d

2007 07.19933

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Commissie voor de beeldende kunst in Hoorn

Registratienummer : 07.19933

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van 5 april 2006;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

gelezen het besluit van de gemeenteraad van Hoorn d.d. 6 april 2004 tot intrekken van de Verordening regelende taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie voor de Beeldende Kunst in Hoorn van 14 april 1998 en het besluit van het college tot vaststelling van de Verordening op de commissie beeldende kunst in Hoorn 2004 d.d. 20 april 2004;

 

overwegende dat er behoefte is aan eenduidigheid in de instellingsbesluiten van de verschillende collegeadviescommissies en dat de huidige instellingsbesluiten daarom worden ingetrokken en een nieuw instellingsbesluit wordt vastgesteld;

 

overwegende dat het college op 5 april 2006 heeft besloten dat voor collegeadviescommissie een onafhankleijke voorzitter benoemd zal worden en dat het huidige instellingsbesluit enkele bepalingen bevat die niet wenselijk zijn;

 

besluit:

 

1. in te stellen: Commissie voor de beeldende kunst in Hoorn;

 

2. te bepalen, dat de commissie bestaat uit 4 leden;

 

3. vast te stellen dat een onafhankelijke voorzitter door het college benoemd wordt. De commissie wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan;

 

4. dat de commissie als taak heeft het college gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent de toepassing van beeldende kunst in het openbare gebied van de gemeente, over de realisering en instandhouding van accommodaties de beeldende kunst betreffende en over maatregelen ter stimulering van de afname van beeldende kunstproducten;

 

5. dat tot lid van de commissie door het college worden benoemd:

  • a.

    drie leden die beeldend kunstenaar zijn, waarvan een beeldend kunstenaar op voordracht van de Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken De Boterhal;

  • b.

    een architect;

 

6. dat het college een ambtenaar die kennis heeft van de ruimtelijke ordening in Hoorn als adviseur aanwijst. Daarnaast is de commissie bevoegd voor de behandeling van een zaak de betrokken architect en/of stedenbouwkundige als adviseur aan de vergaderingen deel te laten nemen;

 

7. dat de leden van de commissie voor een periode van vier jaar door het college benoemd. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door schriftelijk bedanken, overlijden of ontslag;

 

8. dat de commissie een intern rooster van aftreden vaststelt;

 

9. het secretariaat van de commissie op te dragen aan een daartoe aan te wijzen ambtenaar van de gemeente. De secretaris is de commissie behulpzaam bij al haar werkzaamheden. Daarnaast voert de secretaris daar waar nodig overleg met de portefeuillehouder kunst en cultuur;

 

10. dat de commissie vergadert als dit in verband met het uitbrengen van adviezen nodig is of zo dikwijls de commissie dan wel de voorzitter dit nodig oordeelt;

 

11. dat de vergaderingen in principe openbaar zijn. Er wordt in beslotenheid vergaderd over aankopen en opdrachten;

 

12. dat van het in een vergadering behandelde, een verslag wordt gemaakt. De verslagen van de commissie liggen voor een ieder ter inzage bij de secretaris van de commissie;

 

13. dat de commissie bij meerderheid van stemmen beslist. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. De leden van de commissie onthouden zich van de oordeelsvorming en van de stemming wanneer aangelegenheden aan de orde zijn welke rechtstreeks betrekking hebben op hun werk;

 

14. dat de commissie verplicht is een of meer vertegenwoordigers van de (toekomstige) gebruikers van een openbaar gebouw, ten aanzien waarvan advies zal worden uitgebracht, bij het samenstellen van dit advies te betrekken;

 

15. dat de commissie adviezen motiveert en daarbij een kostenraming voegt. De commissie beoordeelt de in opdracht van het college ingediende schetsontwerpen voor kunsttoepassingen en de bijbehorende begrotingen en brengt aan de hand van die beoordeling een advies uit aan het college;

 

16. dat de commissie de plaatsing in de openbare ruimte begeleidt tot en met de oplevering van het kunstwerk;

 

17. dat de commissie jaarlijks aan het college schriftelijk verslag van haar werkzaamheden uitbrengt;

 

18. dat de leden van de commissie presentiegelden conform de geldende gemeentelijke regeling ontvangen;

 

19. de Verordening op de commissie beeldende kunst in Hoorn2004 en alle daarin aangebrachte wijzigingen, in te trekken;

 

20. vast te stellen, dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.