Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Nota terrassen in Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota terrassen in Hoorn
CiteertitelNota terrassen in Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-199712-04-2012nieuwe regeling

24-06-1997

Gemeenteblad 1997=07

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota terrassen in Hoorn

 

 

1. PROBLEEMSTELLING

Het aantal terrassen (aanvragen) in Hoorn is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vooral de behoefte om allerlei voorzieningen op, aan of boven een terras te plaatsen is enorm gegroeid.

Omdat het huidige beleid niet inspeelt op deze behoefte is er een wildgroei aan terrasschotten, parasols e.d. ontstaan, al of niet met reclame.

De kwaliteit van met name de binnenstad moet verbeterd worden. Dit is aanleiding om het huidige terrassenbeleid eens onder de loep te nemen en aan te passen aan de wensen van nu, want een gave historische binnenstad, met een samenhangend beeld, heeft een veel grotere belevingswaarde en een betere toeristische en economische aantrekkingskracht.

2. INVENTARISATIE

De huidige terrassen zijn op de volgende locaties gesitueerd:

 

Horecaconcentratiegebieden :

Rode Steen, Kerkplein en Dubbele Buurt/Vale Hen.

Winkelrondje en de direct aangrenzende straten:

West, Grote Noord, Kleine Noord, Breed, Gedempte Turfhaven, Spoorstraat, Ramen, Nieuwland, Gouw, Nieuwstraat, Lange Kerkstraat, Kerkstraat, Nieuwe Noord, Kruisstraat, Noorderstraat en Baanstraat.

Havengebied:

Oude Doelenkade, Veermanskade, 't Hoofd, Korenmarkt, Appelhaven en Kleine Oost.

Buitengebied :

Koepoortsweg en Aagje Dekenplein.

Locaties waar in verband met de aanwezige ruimte geen terrassen zijn toegestaan. In verband met de aanwezige ruimte en het waarborgen van een doorstroom voor de voetgangers wor-den in ieder geval in de volgende straten geen terrassen toegestaan: Veemarkt, Nieuwsteeg en Lange Kerkstraat.

 

Uitzonderingen.

Het wel of niet toestaan van een terras is afhankelijk van de ruimte, het gebruik, het straatbeeld of de functie van een gebied. In verband met de bovengenoemde aspecten zijn er in diverse gebieden terrassen afgewezen (zie onder andere hierboven).

In de straten Dubbele Buurt, West, Lange Kerkstraat en het Kerkplein wijzigt de functie en/of het gebruik van de straat na winkelsfuitingstijd. Burgemeester en wethouders bepalen in bovengenoemde straten de tijden waarop de terrassen geopend mogen worden.

Uiteraard blijft de individuele locatie in deze gebieden bepalend of vergunning na winkelsluitings-tijd verleend zal worden.

3. JURIDISCH KADER

 

Algemene plaatselijke verordening.

De basis voor vergunningverlening is gelegen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv), artikel 2.1.5.1, Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg.

 

Artikel 2.1.5.1, lid 1

Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

De toetsingscriteria zijn weergegeven in lid 6 van bovengenoemd artikel.

 

Artikel 2.1.5.1, lid 6

Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd wanneer deze in strijd is met het beleid en voorts:

 • a)

  indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg

 • b)

  indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • c)

  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerend zaak;

 

De vergunningverlening voor het maken van reclame op een onroerende zaak (in dit geval de openbare weg) is gelegen in artikel 4.7.2, van de Apv. De toetsingscriteria zijn weergegeven in lid 4 van bovengenoemd artikel en komen overeen met de eerdergenoemde toetsingscriteria voor het gebruik van de weg. Voor het maken van reclame op terrasschotten, parasols e.d. heeft de aanvrager dus een aparte vergunning nodig. Voor het boven gemeentegrond hangen van een zonnescherm is (mits voldaan aan de daarvoor gestelde eisen uit de Apv) volgens de Algemene plaatselijke verordening geen vergunning nodig tenzij er reclame op de zonnescherm wordt aangebracht of het zonnescherm wordt aangebracht aan een monumentaal gebouw. De vergunningverlening voor het maken van reclame op een zonnescherm of het aanbrengen van een zonnescherm aan een monumentaal gebouw wordt geregeld door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

 

NADERE REGELGEVING.

 

Drank- en Horecawet.

In artikel 1 van de Drank- en Horecawet wordt het begrip (horeca) inrichting omschreven.

Inrichting: de besloten ruimte, waarin een in artikel 3, eerste lid, onder a en b, bedoeld bedrijf of de in dat lid, onder c, bedoelde werkzaamheid wordt uitgeoefend, met -voor zover zij tezamen daarmee tot dat doel in gebruik zijn- de open aanhorigheden daarvan en de in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen gedeelten van de openbare weg.Voorzover de voorschriften uit de Drank- en Horecawet dus de inrichting betreffen, zijn deze ook van toepassing op het terras.

Besluit Horecabedrijven Milieubeheer, 3 juni 1992.

Punt 4 van de Wet Milieubeheer geeft uit milieu-oogpunt nadere voorschriften ten aanzien van het ten gehore brengen van muziek op terrassen en het voorkomen van hinder of overlast bij het exploiteren van een terras.

Net als bij de Drank- en Horecawet zijn diverse andere algemene voorschriften uit het bovengenoemde Besluit van toepassing op de inrichting, waarvan het terras onderdeel uitmaakt.

 

4. BELEIDSCRITERIA

Het plaatsen van een terras betekent een inbreuk op het gebruik van het trottoir als voetgangers-domein. Daartegenover staat natuurlijk het belang van de horeca-ondernemers en het terraszittende publiek. Tevens kunnen terrassen een verlevendiging van het straatbeeld betekenen.

Bij de vraag of een terrasvergunning verleend kan worden zal in de eerste plaats gekeken moeten worden naar de breedte van het trottoir. Deze moet na plaatsing van een terras minstens een 1. 50m vrije doorgang voor voetgangers behouden. Ten aanzien van trottoirvrije gebieden kan ander beleid gehanteerd worden. Verder mag een terras geen overlast veroorzaken voor het overige verkeer. De 1. 50m vrije doorgang voor voetgangers wordt ook als uitgangspunt gehanteerd in het huidige terrassenbeleid. Met uitzondering van de nieuw in te richten gebieden, wijzigen de meeste terrasvergunningen qua omvang (m2) dus niet. Een verandering in bijvoorbeeld de functie of structuur van een gebied kan hets doen veranderen. Wij hebben er voor gekozen een toetsbare regelgeving op te stellen waarin de eisen en voorschriften, die men vanuit de verschillende instellingen (politie, brandweer) en afdelingen heeft geformuleerd zijn opgenomen.

 

De eisen zoals deze op bijlage 1 zijn geformuleerd hebben met name betrekking op de veiligheid, openbare orde en de vormgeving van het meubilair op terrassen. Wanneer een aanvraag voor een terrasvergunning voldoet aan de eisen kan een vergunning verleend worden, waarbij in ieder geval de in bijlage 2 aangegeven standaardvoorschriften worden opgenomen. Specifieke situaties kunnen om nadere eisen en voorschriften vragen. Na een zorgvuldige afweging kunnen deze aan de terrasvergunning gekoppeld worden.

Wanneer een aanvraag voor een terrasvergunning niet voldoet aan de eisen genoemd in bijlage 1 kan de vergunning, op grond van artikel 2.1.5.1, lid 6 van de Apv, worden geweigerd.

5. DE TERRASVERGUNNING

De bestaande terrasvergunningen zijn verleend voor onbepaalde tijd en dienen te worden ingetrokken op grond van artikel 1.6, lid b van de Apv. Na het vaststellen van het nieuwe terrassenbeleid moeten er nieuwe terrasvergunningen verstrekt worden. Om flexibel te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan: herinrichtingen, nieuw sluitingsuur) is het verstandig de nieuwe terrasvergunningen voor de duur van twee jaar te verstrekken.

 

Procedure.

 • 1.

  De aanvraag.

  De terrasvergunning moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden aangevraagd, middels een door de gemeente te leveren aanvraagformulier. De aanvraag moet voorzien zijn van een situatietekening en de overige gegevens overeenkomstig het hierover vermelde op het aanvraagformulier.

 • 2.

  De toetsing.

  De aanvraag voor een terrasvergunning wordt getoetst aan de criteria van de Apv, de eisen zoals deze zijn opgenomen in deze nota en een mogelijk bestaand terrassenplan voor een speciaal gebied.

 • 3.

  Advisering.

  Wanneer een aanvraag voldoet aan de hiervoor genoemde eisen kan een terrasvergunning worden verleend. Indien vergunning wordt gevraagd voor een terras dat op enige wijze afwijkt van de eisen, dan wordt deze aanvraag ter advisering voorgelegd aan een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen terzake deskundige en aan een medewerk(st)er van de sector Gemeentewerken.

 • 4.

  Vergunningverlening.

  De vergunningverlening op grond van de Apv is door burgemeester en wethouders gemandateerd aan de directeur van de sector Gemeentewerken. Het verlenen van vergunningen waarin afgeweken wordt van de standaard criteria en voorschriften en het weigeren van een terrasvergunning geschiedt door burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Vergunningvoorschriften.

 

Zoals eerder aangegeven worden aan een terrasvergunning voorschriften gesteld. Zie hiervoor bijlage 2.

6. PRECARIO VOOR HET INGEBRUIK NEMEN VAN GEMEENTEGROND

Het precariotarief voor het ingebruiknemen van gemeentegrond is f 64,00 per m2 per jaar (tarief 1997). Dit tarief is voor iedere horeca-ondernemer in Hoorn gelijk, ongeacht de ligging van het terras. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de precarioverordening door de gemeenteraad.

7. OVERGANGSRECHT

Na het inwerkingtreden van het nieuwe terrassenbeleid in 1997 worden de nieuwe terrasvergunningen in 1998 verstrekt. Ten aanzien van het nieuwe beleid is een overgangstermijn van twee jaar gewenst. Voor horecabedrijven welke zich vestigen na het vaststellen van het beleid, geldt dit overgangsrecht niet.

8. HANDHAVING

De handhaving en het preventieve toezicht ten aanzien van terrassen is een gezamenlijke taak van de marktmeesters en de politie. De handhaving richt zich op het zonder vergunning exploiteren van een terras en overtreding van de voorschriften uit de terrasvergunning en dan met name de overschrijding van de ingebruikname van het aantal m2.

Terrassen worden met name in de avonduren en in de weekeinden druk bezocht. Dit vraagt dan ook juist in deze perioden om de nodige toezicht.

Zoals al eerder aangegeven is wordt de vergunning voor de periode van twee jaar verleend. Bij overtreding van de vergunningvoorschriften kan, via de daarvoor geldende procedure uit de Algemene wet bestuursrecht, uiteindelijk de terrasvergunning worden ingetrokken. Ook kan door de politie strafrechtelijk worden opgetreden.

Verder moeten er in of op het straatwerk markeringen worden aangebracht, waardoor bij controles misverstanden en discussies kunnen worden voorkomen.

 

Bestuursrechtelijke handhavingsprocedure bij overschrijding van het aantal m2 uit de terrasvergunning.

 • 1.

  Bij een eerste overtreding: officiële waarschuwing

 • 2.

  Bij een tweede overtreding: intrekken vergunning gedurende één week

 • 3.

  Bij een derde overtreding: intrekken vergunning gedurende 14 dagen

 • 4.

  Bij een vierde overtreding: intrekken vergunning gedurende een maand

 • 5.

  Bij een vijfde overtreding: intrekken vergunning definitief

 

De marktmeesters zullen naast overschrijding van het aantal m2 ook controleren of de resterende voorschriften uit de terrasvergunning niet worden overtreden. Afhankelijk van de overtreding zal bepaald worden welke sanctie (bestuursdwang, dwangsom of intrekking) zal worden ingezet.

NB. De bovenstaande handhavingsprocedure zal ook worden meegenomen in de horeca-aanbevelingen voor 1997.

Bijlage 1. EISEN WAARAAN EEN TERRAS MOET VOLDOEN OF WAARNA MEDEWERKING AAN DE PLAATSING VAN EEN TERRAS KANWORDEN VERLEEND.

 

Openbare orde en veiligheid.

 • 1.

  Een ongehinderde doorgang voor voetgangers dient te worden gewaarborgd van tenminste 1. 50m (t.a.v. trottoirvrije gebieden zal maatwerk worden geleverd).

 • 2.

  Een vrije doorgang moet gegarandeerd zijn voor hulpverleningsdiensten zoals Brandweer en Ambulance. Deze vrije doorgang dient 3,5m te bedragen bij een recht stuk weg. Bij bochten zal de doorgang breder moeten zijn.

 • 3.

  Brandweerkranen moeten vrij toegankelijk zijn.

 • 4.

  Op terrassen waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt is de Drank- en horecawet van toepassing. De drankverstrekking moet direct vanuit de inrichting gebeuren. Er mogen geen tappunten op de terrassen aanwezig zijn.

 • 5.

  Terrassen moeten in het algemeen in de onmiddellijke omgeving van het horecabedrijf worden gesitueerd. Aansluitend aan de voor- of zijgevel van het pand, tenzij anders is bepaald (bv. plein). Afhankelijk van de situatie kunnen terrassen tijdens bijzondere dagen (bv. Koninginnedag of de kermis) voor de gevel van andere (naastgelegen) panden worden toegestaan. Naast een vergunning van de gemeente moet hiervoor moet in ieder geval een schriftelijk toestemming van de eigenaar van het pand aan de gemeente worden overlegd.

 

De terrasinrichting.

De gemeente streeft naar goed ingerichte terrassen met een hoge kwaliteit. De terrasinrichting moet nauw afgestemd zijn op de architectuur van het achterliggende pand en de omgeving. De terrasaanvragen worden in eerste instantie getoetst aan de bovenaangegeven eisen met betrekking tot de openbare orde en veiligheid, vervolgens moet voldaan worden aan de navolgende terrasinrichtingseisen, waarin de uitgangspunten met betrekking tot inrichting en vormgeving van terrassen zijn vastgesteld. Indien een aanvraag voldoet aan deze eisen kan als regel de toetsing achterwege blijven. Afhankelijk van de afwijking en de situatie ter plekke kan een toetsing door een terzake deskundige en een medewerk(st)er van de sector Gemeentewerken een afwijking honoreren.

 

 • 1.

  Op terrassen worden alleen stoelen van naturel kleurig rotan, riet of materiaal dat oogt als roten/riet toegestaan.

 • 2.

  Terrasschotten moeten wegneembaar en verplaatsbaar zijn. Zij mogen maximaal 1.50m hoog zijn, waarvan minimaal 50% volledig transparant. Voor- en tussenschotten (parallel aan de weg) zijn in principe niet toegestaan. Ten behoeve van de (verkeers) veiligheid kan anders worden besloten.

  Reclame op terrasschotten is toelaatbaar met een maximale afmeting van 20 cm x 40 cm per wand. De reclame moet verband houden met de aard van het bedrijf.

 • 3.

  Parasols (incl.voet) mogen alleen worden toegepast indien zij een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Zij moeten inklapbaar zijn. In uitgeklapte toestand moet zich de onderkant van de volant op minimaal 2.20m hoogte bevinden. Zij mogen in uitgeklapte toestand geen grotere afmeting hebben dan een 3m (diameter) en dienen in deze toestand een afstand tot elkaar te hebben van minimaal 1 m. Parasols moeten vervaardigd zijn van tentdoek of een gelijkwaardig materiaal.

  Reclame op parasols is toegestaan op maximaal 10% van de oppervlak of alleen op de volant. De reclame moet verband houden met de aard van het bedrijf.

 • 4.

  Op het terras mogen maximaal twee menuborden en/of andere losse elementen worden geplaatst.

 • 5.

  Bij een terras dat direct grenst aan het pand mag verlichting en/of een verwarmingselement worden geplaatst/aangebracht, indien deze past bij het betreffende pand en de omgeving. De verwarmingsinstallaties dienen door de brandweer goedgekeurd te worden. Slingerverlichting is niet toegestaan. De verlichting mag niet hinderlijk zijn voor omwonenden en/of passanten.

 • 6.

  Vlonders worden niet toegestaan. Indien mogelijk kan op verzoek en op kosten van de exploitant de gemeente de bestrating egaliseren. Het is ter beoordeling van de gemeente welk bestratingsmateriaal zal worden toegepast.

 

Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden ter plaatse kunnen bovengenoemde eisen wijzigen of aanvullende voorschriften worden gesteld ter voorkoming van overlast, ter voorkoming van aantasting van het stedenschoon, ter voorkoming van onveilige situaties.

Bijlage 2. VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ EEN TERRASVERGUNNING.

 • 1.

  De terrasvergunning wordt verstrekt voor de periode van twee jaar. Op de locaties waar van toepassing, is deze vergunning niet van kracht op de dagen dat in de binnenstad van Hoorn de zaterdag markt, voor- en najaarsmarkt, lappendag en de kermis plaatsvinden. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om nadere dagen aan te wijzen.

 • 2.

  De terrasvergunning is van kracht in de maanden januari t/m december, echter in de (winter)- periode vanaf 1 november tot 1 maart worden alleen terrassen en inrichtingselementen toegestaan binnen de (standaard 1 .20m) stoepenzone. Deze zone grenst direct aan het pand en vormt de overgang tussen binnen en buiten (zie voor verder toelichting de Nota Micromilieu Binnenstad). In de gebieden waar geen stoepenzone aanwezig is zal per terras bekeken worden wat de (on)mogelijkheden zijn.

 • 3.

  Het terras dient te worden geplaatst binnen de maten zoals deze zijn aangegeven op de bij deze terras vergunning gevoegde tekening.

 • 4.

  Vanaf 1 november tot 1 maart dient al het terrasmeubilair, schotten en andere voorwerpen en stoffen voorzover afkomstig van het terras buiten de stoepenzone of, bij de afwezigheid van een stoepenzone, in een nader aangegeven gebied, van de openbare weg te zijn verwijderd en dient het ingebruikgegevene door de vergunninghouder in de oorspronkelijke toestand te worden opgeleverd.

 • 5.

  Op het terras mag geen meubilair met scherpe punten en/of uitsteeksels aanwezig zijn waar-door schade of hinder kan worden veroorzaakt aan bezoekers of voorbijgangers en hun eigendommen.

 • 6.

  In principe mogen er geen pennen e.d. in het gemeentelijk trottoir of bestrating worden geslagen, danwel op andere wijze beschadigingen worden aangebracht. Indien dit voor de bedrijfsvoering toch noodzakelijk blijkt is hier te allen tijde toestemming van de gemeente voor nodig.

 • 7.

  Op het terras mag tot maximaal een half uur voor de voor horeca-onderneming geldende sluitingstijd worden bediend. Het terras mag tot uiterlijk 02.00 uur worden opgesteld. Het meubilair moet in de huidige situatie na sluitingstijd van de openbare weg verwijderd zijn.

 • 8.

  De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat het terras en de naaste omgeving (ca. 25m) daarvan vrij blijven van afval en andere ongerechtigheden afkomstig van of veroorzaakt door het gebruik van het terras.

 • 9.

  De toegang tot de horeca-inrichting waartoe het terras behoort dient vrij toegankelijk te zijn.

 • 10.

  Het terras dient bij schemer en duisternis voldoende te worden verlicht.

 • 11.

  Gedurende de periode dat door of vanwege de gemeente of vanwege nutsbedrijven, werkzaamheden in of aan de ingebruikgegeve grond moeten worden uitgevoerd is het de vergunninghouder niet toegestaan het ingebruikgegevene in te richten als terras. Gedurende de periode dat de vergunninghouder geen gebruik kan maken van het ingebruik gegegevene bestaat geen recht op schadevergoeding en/of restitutie van betaalde precariorechten, tenzij schriftelijk anders mocht worden overeengekomen

 • 12.

  Alle aanwijzingen gegeven door de politie, brandweer, marktmeesters of andere daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.