Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-4

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-4
CiteertitelBeleidsregel Sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-4
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3
 2. Algemeen Plaatselijke Verordening, art. 2.29 en 2.30
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201112-04-2012nieuwe regeling

13-12-2011

Gemeenteblad 2011-43a

2011 11.39631

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-4

 

Corsaregistratienummer: 11.39631

 

De burgemeester van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen het voorstel van afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, bureau Team Veiligheid d.d. 6 december 2011.

 • -

  gelet op:

  • ·

   Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

  • ·

   de artikelen 2:29 en 2:30 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn

 

Overwegende:

 • -

  dat de gemeenteraad in de artikelen 2:29 en 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn (APV) het kader heeft bepaald voor het sluitingsuur voor horecabedrijven;

 • -

  dat als hoofdregel in artikel 2:29 APV nieuw is opgenomen dat het de exploitant van het horecabedrijf is verboden zonder ontheffing van de burgemeester deze voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf toe te laten of te laten verblijven op maandag tot en met zondag tussen 00.00 en 06.00 uur;

 • -

  dat het voor het verlenen van ontheffing van het sluitingsuur wenselijk is dat de toegang- en sluitingstijd voor de verschillende categorieën horecabedrijven in een beleidsregel wordt vastgelegd;

 • -

  dat in het belang van het waarborgen van de openbare orde, het beperken van overlast, een veiliger woon- en leefomgeving en de volksgezondheid voor de verschillende categorieën horecabedrijven verschillende toegang- en sluitingstijden gelden;

 • -

  dat om het indrinken te beperken en ter bevordering van het vroeger stappen en het beperken van overlast en agressie door horecabezoekers (met name jongeren) het wenselijk is om de toegangstijden voor vermaakcentra, café’s (eet)café’s en bars in het weekend te vervroegen;

 • -

  dat na het toegangstijdstip geen bezoekers meer mogen worden toegelaten tot het horecabedrijf;

 • -

  dat de politie Hoorn, bij brief van 19 november 2009, positief adviseert over het voorgenomen nieuwe beleid;

 • -

  dat uit cijfers van de politie Hoorn over januari 2008 tot en met februari 2009 blijkt dat het aantal incidenten (zoals overlast en geweld) in met name de horecagebieden in het weekend tussen 00.00 en 06.00 uur aanzienlijk is, met een piek aan het eind van de nacht;

 • -

  dat uit cijfers van politie Noord-Holland Noord vanaf april 2008 blijkt dat de meeste incidenten onder uitgaansgeweld drank- en drugs gerelateerd zijn;

 • -

  dat maatregelen van de horeca exploitanten zelf, met name toezicht aan de deur, toepassen van de horecatoegang ontzegging, door een cooling down en in te spelen op het verspreid vertrekken van bezoekers bijdragen aan de vermindering van het geweld en de overlast in de openbare ruimte;

 • -

  dat voor verdere onderbouwing van de maatregel wordt verwezen naar de toelichting bij dit toegang- en sluitingsuurbeleid.

   

besluit:

 

tot vaststellen van:

BELEIDSREGEL SLUITINGSTIJDEN HORECA Hoorn 2010-4

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Horecabedrijf: De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een vermaakcentrum, jongerencentrum, café, eetcafé, bar, restaurant, pension, hotel, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

 • b.

  Vermaakcentrum: Een grootschalige inrichting waar men zich bedrijfsmatig richt op het geven van ontspanning en vermaak, waaronder voorstellingen en gelegenheid tot dansen, al dan niet met live-muziek, alsmede het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende – en/of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse al of niet gepaard gaand met het verstrekken van kleine eetwaren en/of maaltijden voor gebruik ter plaatse (hieronder valt in ieder geval een discotheek).

 • c.

  Jongerencentrum: Een inrichting met een sociaal-cultureel doel specifiek ten behoeve van jongeren, waarin naast sociaal-culturele activiteiten, al dan niet bedrijfsmatig, alcoholhoudende – en/of alcoholvrije dranken en/of maaltijden voor gebruik ter plaatse worden verstrekt (hieronder valt een poppodium).

 • d.

  Café/eetcafé/bar: Een inrichting waarbij de horeca-activiteit het hoofddeel van de exploitatie uitmaakt en bestaat uit het verstrekken van alcoholhoudende en/of alcoholvrije dranken ter plaatse, al of niet gepaard gaand met het verstrekken kleine eetwaren en/of maaltijden voor gebruik ter plaats en/of elders dan ter plaatse.

 • e.

  Restaurant: Een inrichting waarbij de horeca-activiteit het hoofdaandeel van de exploitatie uitmaakt en bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse en waar alcoholhoudende en/of alcoholvrije dranken alleen in combinatie met eetwaren worden verstrekt, tenzij de drankverstrekking plaatsvindt op het bij de inrichting behorende terras.

 • f.

  Ondersteunende horeca: Een inrichting waarbij de horeca-activiteit (bestaand uit het verstrekken van alcoholhoudende en/of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, al of niet gepaard gaande met het verstrekken van kleine eetwaren en/of maaltijden) niet het hoofdaandeel van de exploitatie uitmaakt en altijd ondergeschikt is aan een andere hoofdactiviteit, een georganiseerde activiteit of statutaire doelstelling. Hieronder vallen in ieder geval horeca in wijkverenigingen, buurthuizen, sporthallen/-kantines en musea. Horeca in winkels valt voor de toepassing van deze beleidsregel niet onder het begrip ‘Ondersteunende horeca’. Op deze winkels zijn de tijden uit de Winkeltijdenwet van toepassing.

 • g.

  Cooling down: Een periode van 30 minuten voorafgaand aan het sluitingstijdstip waarin de horeca exploitant maatregelen neemt gericht op het rustig vertrekken van de bezoekers die nog aanwezig zijn in het horecabedrijf.

Artikel 2 Ontheffing sluitingsuur tot 02.00 uur

Voor vermaakcentrum, café, eetcafé en bar kan door de burgemeester een ontheffing van het sluitingsuur worden verleend tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a.

  de ontheffing geldt van maximaal maandag tot en met zondag.

 • b.

  in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag mag na 01.00 uur geen publiek meer tot het horecabedrijf worden toegelaten. met uitzondering van de maatschappelijke feesten genoemd in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Hoorn 2010 als deze plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dan geldt een toegangstijd van 02.00 uur.

 • c.

  de exploitant hangt in de inrichting op een voor iedereen zichtbare plek de huisregels op zoals die zijn opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland of huisregels die hieraan minimaal voldoen;

 • d.

  de exploitant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er zich in zijn horecabedrijf feiten voordoen die gevaar opleveren voor de volksgezondheid van bezoekers, voor verstoring van de openbare orde en kunnen leiden tot overlast voor de woon- en leefomgeving.

 • e.

  de exploitant ziet erop toe dat komende en vertrekkende bezoekers rustig het horecabedrijf betreden en rustig het horecabedrijf verlaten waardoor overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt; de exploitant zorgt voor een cooling down periode voorafgaand aan het uiteindelijke sluitingstijdstip van het horecabedrijf, gericht op het ordelijk laten verlopen van vertrekkend publiek.

 • f.

  de exploitant neemt alle maatregelen ter voorkoming of ter wering van criminele activiteiten in en buiten de (directe nabijheid van de) inrichting, die gericht zijn op handel in of gebruik van drugs, geweldpleging en vernielingen.

 • g.

  de exploitant zorgt voor directe melding bij de politie van ongewenste en/of dreigende situaties in het horecabedrijf of in de directe omgeving van het horecabedrijf. Hieronder vallen in elk geval:

  • -

   de aanwezigheid van- of de handel in drugs;

  • -

   de aanwezigheid van (vuur)wapens;

  • -

   vernielingen of vandalisme;

  • -

   geweldpleging.

 • h.

  Door of namens de exploitant wordt toezicht uitgeoefend aan de toegangsdeur(en) van het horecabedrijf; indien aspecten aangaande de openbare orde en leefbaarheid in de omgeving van het horecabedrijf daartoe aanleiding geven, kan het aanwezig hebben van een gecertificeerde horecaportier, worden voorgeschreven.

 • i.

  De exploitant geeft uitvoering aan het protocol "Ontzeggingenbeleid horeca West-Friesland;

 • j.

  De exploitant zorgt ervoor dat een persoon met een toegangontzegging niet tot het horecabedrijf wordt toegelaten gedurende de ontzeggingtermijn.

 • k.

  De exploitant en of het personeel van het horecabedrijf ziet er op toe dat het publiek de huisregels naleeft.

 • l.

  Alle door of namens de burgemeester gegeven aanwijzingen worden direct opgevolgd.

Artikel 3 Verlenging ontheffing sluitingsuur

Voor vermaakcentrum, café, eetcafé en bar kan door de burgemeester een ontheffing van het sluitingsuur worden verleend tot maximaal 06.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a.

  de ontheffing geldt voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.

 • b.

  de ontheffing geldt voor de overige dagen tot maximaal 02.00 uur;

 • c.

  in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag mag na 01.00 uur geen publiek meer tot het horecabedrijf worden toegelaten, met uitzondering van de maatschappelijke feesten genoemd in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Hoorn 2010 als deze plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dan geldt een toegangstijd van 02.00 uur.

 • d.

  op de ontheffing zijn de voorschriften c tot en met l uit artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Jongerencentrum

 • 1.

  Voor jongerencentrum kan door de burgemeester een ontheffing van het sluitingsuur worden verleend tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

  • a.

   de ontheffing geldt voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.

  • b.

   de ontheffing geldt voor de overige dagen tot maximaal 01.00 uur.

  • c.

   in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag mag na 01.00 uur geen publiek meer tot het horecabedrijf worden toegelaten, met uitzondering van de maatschappelijke feesten genoemd in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Hoorn 2010 als deze plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dan geldt een toegangstijd van 02.00 uur.

  • d.

   op de ontheffing zijn de voorschriften c tot en met l uit artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor jongerencentrum kan de burgemeester voor maximaal acht keer per kalenderjaar ontheffing verlenen van het in artikel 2:29 APV genoemde sluitingstijd tot uiterlijk 06.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

  • a.

   na 01:00 uur mag geen publiek meer worden in het jongerencentrum worden toegelaten.

  • b.

   alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

  • c.

   aan de ontheffing kan de burgemeester in ieder geval de voorschriften verbinden die zijn genoemd in artikel 2, lid c tot en met l.

Artikel 5 Restaurants

Voor restaurants kan door de burgemeester een ontheffing van het sluitingsuur worden verleend tot 01.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a.

  de ontheffing geldt van maximaal maandag tot en met zondag.

 • b.

  alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Artikel 6 Ondersteunende horeca

Voor ondersteunende horeca kan de burgemeester voor maximaal acht keer per kalenderjaar ontheffing verlenen van het in artikel 2.29 APV genoemde sluitingstijd tot uiterlijk 02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a.

  Na 01.00 uur mag geen publiek meer in het horecabedrijf worden toegelaten.

 • b.

  Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

 • c.

  Aan de ontheffing kan de burgemeester in ieder geval die voorschriften verbinden die zijn genoemd in artikel 2, lid c tot en met l.

Artikel 7 Sluitingsuur terras

Voor een bij een horecabedrijf behorend terras gelegen op of aan de openbare weg geldt een uiterlijk sluitingsuur van 01.00 uur, met uitzondering van de maatschappelijke feesten genoemd in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Hoorn 2010 als deze plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dan geldt een sluitingstijd van 02.00 uur.

Artikel 8 Jaarwisseling en andere feestdagen

1.

 • a.

  Voor de nacht van 31 december op 1 januari geldt voor de horecabedrijven als bedoeld in de artikelen 2 en 3, in afwijking van het gestelde in artikel 2 en 3, een sluitingstijd tot maximaal 06.00 uur met de beperking, dat na 04.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf mogen worden toegelaten.

 • b.

  Voor de woensdagnacht op donderdag en donderdagnacht op vrijdag, 2e week van de Kermis in het gebied Hoorn – centrum, geldt voor de horecabedrijven als bedoeld in de artikelen 2 en 3, een sluitingstijd van maximaal 06.00 uur, met dien verstande dat na 02.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf mogen worden toegelaten.

 • 2.

  Voor horecabedrijven als bedoeld in de artikelen 2 en 3 geldt voor de volgende feestdagen een sluitingstijd van maximaal 06.00 uur, met dien verstande dat na 01.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf mogen worden toegelaten op:

 • a.

  2e Paasdag van zondagnacht op maandag;

 • b.

  Koninginnedag van 29 op 30 april;

 • c.

  Hemelvaartdag van dondernacht op vrijdag;

 • d.

  2e Pinksterdag van zondagnacht op maandag;

 • e.

  1e Kerstdag van 24 op 25 december.

 • 3.

  Voor de dagen genoemd in lid 1 en lid 2 gelden de voorschriften zoals genoemd in artikel 2 lid 1, c tot en met l.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

Beleidsregel sluitingstijden horeca Hoorn 2010-3, vastgesteld op 3 augustus 2011, wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  Een restaurant die op grond van het nieuwe beleid om 01.00 uur gesloten dient te zijn en die in 2009 in het bezit is van een jaarontheffing van het sluitingsuur waarbij ontheffing is verleend met een sluitingstijdstip tot 02.00 uur voor 1 nacht of meer, behoudt dit recht gedurende 1 jaar. Dit recht vervalt op 1 januari 2011.

 • 2.

  Ondersteunende horeca die op grond van het nieuwe beleid om 00.00 uur gesloten dient te zijn en die in 2009 in het bezit is van een jaarontheffing van het sluitingsuur waarbij ontheffing is verleend met een sluitingstijdstip van 01.00 of 02.00 uur voor 1 nacht of meer, behoudt dit recht gedurende 1 jaar. Dit recht vervalt op 1 januari 2011.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregel sluitingstijden horeca Hoorn 2010-4”.

 

Hoorn, 13 december 2011

 

De burgemeester,