Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Havenatlas Hoorn 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHavenatlas Hoorn 2011
CiteertitelHavenatlas Hoorn 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp221 binnenhavens en vaarwegen
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Havenverordening Hoorn 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201311-06-20151e wijziging, art. 2, 5e lid toevoegen

19-03-2013

Gemeenteblad 2013-14a

2013 13.11203
22-03-201204-04-2013nieuwe regeling

26-07-2011

Gemeenteblad 2012-12c

2011 11.22810

Tekst van de regeling

Intitulé

Havenatlas Hoorn 2011

 

Corsaregistratienummer: 11.22810

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

gelezen de collegevoorstellen van:

 • -

  15 maart 2011 met poststuknummer: 11.02953 en 31 mei 2011 met poststuknummer: 11.14840  over de regelgeving voor ligplaatsen kleine bootjes; en

 • -

  19 juli 2011 met poststuknummer: 11.20750 over de vaststelling van de Havenverordening Hoorn 2011;

 

gelet op:

 • -

  artikel 3 Havenverordening Hoorn 2011;

 • -

  het op 1 juni 2004 vastgestelde preventief veiligheidsplan gemeentelijke haven;

 

overwegende dat het in het belang van de openbare orde en de veiligheid in de havens, voorschriften te stellen ten aanzien van het afmeren van vaartuigen.

 

Besluit

 

tot het vaststellen van de

Havenatlas Hoorn 2011

De Havenatlas Hoorn 2011 bestaat uit de volgende, aan dit besluit gehechte documenten:

 • 1.

  een gewaarmerkte kaart met bijbehorende legenda;

 • 2.

  voorschriften behorende bij de Havenatlas Hoorn 2011;

 • 3.

  toelichting Havenatlas Hoorn 2011.

   

Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

De regeling treedt in werking direct na de inwerkingtreding en gelijktijdig met de Havenverordening Hoorn 2011.

Gelijktijdig vervalt de voorgaande regeling: Havenatlas Hoorn 2005 .

De officiële titel van de regeling is: Havenatlas Hoorn 2011. De regeling kan worden aangehaald als Havenatlas Hoorn 2011.

 

Te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad;

 • ·

  middels publicatie in Westfries Weekblad;

 • ·

  het ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 26 juli 2011

 

College van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris,               de burgemeester,

Bijlage 1

Deze bijlage is een gewaarmerkte kaart met bijbehorende legenda.

 

Kaart

Bijlage 2

Voorschriften behorende bij de Havenatlas Hoorn 2011

Artikel 1
 • 1.

  In de gedeelten van de havens die in de havenatlas zijn aangeduid met de term “terrasboot”, worden uitsluitend met terrasboten ligplaatsen ingenomen.

 • 2.

  Per aangewezen gedeelte mag maximaal 1 terrasboot worden afgemeerd.

 • 3.

  Een terrasboot heeft een lengtemaat van maximaal 17 meter en een breedtemaat van maximaal 4,25 meter.

 • 4.

  De lengte van de terrasboot mag niet de breedte van het bijbehorende exploiterende horecapand overschrijden.

 • 5.

  De romp van een terrasboot mag niet uitsteken boven de kademuur waarlangs hij ligt afgemeerd.

Artikel 2
 • 1.

  In de gedeelten van de havens die in de havenatlas zijn aangeduid met de term “charterschepen en pleziervaartuigen”, worden uitsluitend met charterschepen en pleziervaartuigen ligplaatsen ingenomen.

 • 2.

  De onderlinge afstand (gerekend vanuit de lengterichting) tussen een charterschip en een ander charterschip of een pleziervaartuig is minimaal 2 meter.

 • 3.

  De onderlinge afstand tussen twee pleziervaartuigen is minimaal 2 meter.

 • 4.

  Het aantal pleziervaartuigen dat maximaal naast elkaar mag worden afgemeerd is maximaal 5.

 • 5.

  Een pleziervaartuig of charterschip meert af met de boegzijde richting de ingang van de binnenhaven.

Artikel 3
 • 1.

  In de gedeelten van de havens die in de havenatlas zijn aangeduid met de term “charter- en

 • 2.

  passagiersschepen”, worden uitsluitend met charterschepen en passagiersschepen ligplaatsen ingenomen.

 • 3.

  De onderlinge afstand tussen een charterschip en een ander charterschip of een passagiersschip is minimaal  2 meter.

Artikel 4
 • 1.

  In de gedeelten van de havens die in de havenatlas zijn aangeduid met de term “charterschepen”, worden uitsluitend met charterschepen ligplaatsen ingenomen.

 • 2.

  De onderlinge afstand tussen charterschepen (gerekend vanuit de lengterichting) is minimaal 2 meter.

Artikel 5
 • 1.

  In de gedeelten van de havens die in havenatlas zijn aangeduid met de term ”historische schepen”, worden uitsluitend met historische schepen ligplaatsen ingenomen.

 • 2.

  De onderlinge afstand tussen twee historische schepen is minimaal 2 meter.

Artikel 6
 • 1.

  In het gedeelte van de havens dat in de havenatlas is aangeduid met de term “bunkerschip”, worden uitsluitend met bunkerschepen ligplaatsen ingenomen.

 • 2.

  ng Middelen en Beheer, cluster: Geo Informatiei 2004 door burgemeester en wethouders vastgestelde veiligheidsplan voor de gemEen bunkerschip heeft uitsluitend de functie van brandstofinnamepunt en afgiftepunt van bilge/vuilwater voor andere vaartuigen die gebruik maken van de havens.

 • 3.

  In het aangewezen gedeelte mag maximaal 1 bunkerschip worden afgemeerd.

Artikel 7

In het gedeelte van de havens dat in de havenatlas is aangeduid met de term “HN-2”, worden uitsluitend met vissersschepen ligplaatsen ingenomen.

Artikel 8
 • 1.

  In het gedeelte van de havens dat in de havenatlas is aangeduid met de term “viskaar”, worden uitsluitend met viskaren ligplaatsen ingenomen.

 • 2.

  In het aangewezen gedeelte mag maximaal 1 viskaar aanwezig zijn.

Artikel 9
 • 1.

  In de gedeelten van de havens die in de havenatlas zijn aangeduid met de term “kleine bootjes”, worden uitsluitend met kleine bootjes ligplaatsen ingenomen.

 • 2.

  De onderlinge afstand (gerekend vanuit de lengterichting) tussen een klein bootje en een ander klein bootje is minimaal 1 meter.

 • 3.

  Per aangewezen ligplaats mag maximaal 1 klein bootje worden afgemeerd.

 • 4.

  In de wateren van de Vollerswaal, Turfhaven en een gedeelte van de Oude Haven te noemen: de wateren aan de Appelhaven, Nieuwendam, Venidse en Bierkade, mogen alleen kleine bootjes met een lengtemaat van maximaal 7 meter een ligplaats innemen.

Bijlage 3

 

Toelichting Havenatlas Hoorn 2011

 

Relatie havenverordening – havenatlas

Artikel 3 van de door de gemeenteraad vastgestelde Havenverordening Hoorn 2011 luidt:

Artikel 3 Havenatlas
 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de plaatsen vast waar de verschillende categorieën vaartuigen ligplaatsen in de havens mogen innemen of hebben .

 • 2.

  De plaatsen worden aangegeven op kaarten per gebied en/of per soort vaartuig

 • 3.

  Per plaats kunnen voorschriften worden gegeven over:

 • -

  het maximaal aantal vaartuigen dat een ligplaats mag innemen en het aantal vaartuigen dat maximaal naast elkaar mag liggen;

 • -

  de maximale breedte van vaartuigen;

 • -

  de maximale diepte van vaartuigen;

 • -

  de maximale lengte van vaartuigen;

 • -

  de maximale hoogte van vaartuigen boven de waterspiegel;

 • -

  de minimale te hanteren afstand tussen de vaartuigen onderling.

Artikel 2, lid 5

De toelichting op artikel 2, lid 5 is als volgt: In het belang van het waarborgen van de veiligheid in de haven dient te woeden afgemeerd met de boegzijde richting de ingang van de binnenhaven. Bij calamiteiten kunnen vaartuigen snel de haven verlaten.

Rechtskarakter Havenatlas Hoorn 2011

De Havenatlas Hoorn 2011 is een nader besluit ter uitvoering van artikel 3 van de Havenverordening Hoorn 2011.

 

De Havenatlas Hoorn 2011 geeft aan waar de benoemde typen vaartuigen (bunkerschip, terrasboten, charterschepen, passagiersschepen, pleziervaartuigen, kleine bootjes en historische schepen) uit de havenverordening een ligplaats mogen innemen.

Voor de andere vaartuigen die op de kaart van de Havenatlas Hoorn 2011 staan vermeld, geldt dat zij niet als zodanig in de havenverordening zijn benoemd. Zij vallen onder de algemene definitie van het begrip vaartuig (artikel 1, lid c van de Havenverordening Hoorn 2011).

Relatie havenatlas - veiligheidsplan havens

De Havenverordening Hoorn 2011 beoogt onder meer de openbare orde en de veiligheid in de havens te beschermen. Om dit doel te kunnen realiseren, dient het afmeren van vaartuigen in de havens aan dusdanige voorschriften te zijn gebonden dat onveilige situaties (zoveel mogelijk) worden voorkomen. In het op 1 juni 2004 door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde preventief veiligheidsplan gemeentelijke haven is in dit verband aangegeven dat:

 • a)

  vaartuigen maximaal vijf rijen dik mogen worden afgemeerd, met als voorwaarde dat er altijd voldoende doorvaartmogelijkheden zijn;

 • b)

  de onderlinge afstand tussen schepen (spiegel/achtersteven - boeg/voorsteven) tussen vaartuigen minimaal 2 meter is.

 

In het veiligheidsplan staat aangegeven dat deze afmeerregels in het kader van de uitvoering van de havenverordening, vertaald moeten worden in juridisch afdwingbare voorschriften. Het genoemde

artikel 3 van de Havenverordening Hoorn 2011 biedt de basis voor het vastleggen van veilige afmeervoorschriften.