Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening Langdurigheidstoeslag 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag 2009
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

441A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet , art. 147
 2. WWB
 3. Hoorns Armoedebeleid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-07-200901-01-2012nieuwe regeling

08-09-2009

Gemeenteblad 2009=29

2009 09.11954

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag 2009

 

 

 

Corsaregistratie: 09.11954

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 juli en 8 september 2009;

 

gezien de notitie Hoorns armoedebeleid 2009;

 

gezien het advies van de Cliëntenplusraad;

 

gezien het advies van de Algemene Raadscommissie d.d. 1 september 2009;

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, de artikelen 8 en 36 van de Wet werk en bijstand;

 

overwegende dat artikel 8 van de Wet werk en bijstand in verband met de decentralisering van de langdurigheidstoeslag per 1 januari 2009 is gewijzigd, waardoor de gemeenteraad bij verordening regels dient vast te stellen voor verlenen van langdurigheidstoeslag;

 

dat in dit kader ingaande 1 januari 2009 door de gemeenteraad voor de regeling van de langdurigheidstoeslag een overgangsvoorziening is getroffen;

 

dat op basis van de notitie Hoorns armoedebeleid 2009 is nagedacht en gesproken over de te maken beleidsmatige en financiële keuzes, waardoor de voor de langdurigheidstoeslag getroffen overgangsvoorziening kan worden ingetrokken;

 

dat in het kader van de vernieuwing van het Hoornse armoedebeleid is gekozen voor een verruiming van de langdurigheidstoeslag;

 

besluit:

 

Vast te stellen de navolgende:

 

Verordening Langdurigheidstoeslag 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Hoorn;

 • b.

  wet: de Wet werk en bijstand;

 • c.

  WTOS: de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • d.

  WSF; de Wet Studiefinanciering 2000;

 • e.

  bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;

 • f.

  belanghebbende:

  • -

   een uitkeringsgerechtigde als bedoeld in artikel 1 onder o van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, alsmede

  • -

   een persoon met inkomsten uit of in verband met tegenwoordige arbeid;

   g.peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op langdurigheidstoeslag als bedoeld in de wet ontstaat.

Artikel 2 Voorwaarden

Voor langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die langdurig aangewezen is geweest op een laag inkomen.

Artikel 3 Langdurig

Onder langdurig als bedoeld in artikel 2, lid 1 wordt verstaan: een onafgebroken periode van 36 aaneengesloten kalendermaanden.

Artikel 4 Laag inkomen

Onder laag inkomen als bedoeld in artikel 2, lid 1 wordt verstaan: een bedrag gelijk of lager dan 120% van de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm per maand op de datum van aanvraag.

Artikel 5 Hoogte langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt:

  • a.

   voor gehuwden: € 500,00;

  • b.

   voor alleenstaande ouders: € 450,00;

  • c.

   voor alleenstaanden: € 350,00.

 • 2.

  De hoogte van de langdurigheidstoeslag wordt steeds voor de duur van 3 jaar vastgesteld.

 • 3.

  Voor de hoogte van de langdurigheidstoeslag is bepalend of belanghebbende op de peildatum is aan te merken als gehuwd, alleenstaande ouder of alleenstaande.

Artikel 6 Ingangs- en peildatum

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag wordt op aanvraag verstrekt. De ingangsdatum van de langdurigheidstoeslag is de datum waarop de periode van 36 aaneengesloten kalendermaanden als bedoeld in artikel 3 is verstreken.

 • 2.

  De peildatum is de datum waarop door de belanghebbende aan alle voorwaarden voor toekenning van langdurigheidstoeslag wordt voldaan.

 • 3.

  Een belanghebbende kan slechts eenmaal binnen een periode van 12 maanden in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag.

Artikel 7 Hardheidsbepaling

In gevallen waarin deze verordening niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt de dag na publicatie in werking en werkt terug tot 1 juli 2009.

 • 2.

  De Overgangsverordening langdurigheidstoeslag 2009, welke in werking is getreden per 1 januari 2009, wordt ingetrokken per 1 juli 2009.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening langdurigheidstoeslag 2009.

TOELICHTING

 

Algemeen

Per 1 januari 2009 is de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd, waarbij onder meer de langdurigheidstoeslag is gedecentraliseerd naar de gemeenten. De gedachte achter de toeslag is, dat mensen die langdurig een inkomen hebben op het sociaal minimum zonder dat er uitzicht bestaat op inkomensverbetering, geen financiële ruimte hebben om te sparen en reserveren voor onverwacht hoge en onvermijdelijke uitgaven, zoals de vervanging van duurzame gebruiksgoederen.

De gewijzigde WWB verplicht de gemeenten in een eigen verordening regels vast te stellen over op de lokale hoogte van de langdurigheidstoeslag, alsmede de plaatselijke invulling van de begrippen langdurig en laag inkomen.

Om de politieke discussie over het nieuwe armoedebeleid in Hoorn te kunnen voeren, is aanvankelijk per 1 januari 2009 door de gemeenteraad een overgangsvoorziening getroffen. Met de komst van de nieuwe verordening wordt deze overgangsvoorziening ingetrokken.

ARTIKELSGEWIJS

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de definiëring van het begrip belanghebbende is gekozen voor een verbreding van de huidige doelgroep (WWB, ANW, IOAW, en IOAZ). Hiertoe is niet alleen aansluiting gezocht met de begripsomschrijving van uitkeringsgerechtigde zoals die is vastgelegd in de Wet SUWI. De langdurigheidstoeslag is bestemd voor langdurig sociale minima, ongeacht de reden en aard van hun uitkering, aangevuld met werkenden met een inkomen net boven bijstandsniveau in de leeftijd van 21 tot 65 jaar. Langs deze weg wordt door de gemeente gerichte categoriale inkomenssteun verleend, waarbij de financiële prikkel om te gaan of te blijven werken gehandhaafd blijft.

Gedetineerden kunnen tijdens hun detentie niet in aanmerking komen voor bijstand (artikel 13, lid 1 onder a WWB). Dit geldt ook voor de langdurigheidstoeslag nu deze een vorm van bijzondere bijstand is geworden. Is de gedetineerde gehuwd, dan kan aan de achterblijvende partner wel langdurigheidstoeslag worden verstrekt; deze wordt als alleenstaande (ouder) aangemerkt.

De huidige leeftijdsgrens van 23 jaar is door de wetgever verlaagd naar 21 jaar vanwege het feit dat ouders tot de 21-jarige leeftijd nog onderhoudsplichtig zijn voor hun kinderen. Omdat de algemene bijstand voor 65-plussers hoger is dan die voor 65-minners, heeft de wetgever de huidige bovengrens van 65 jaar voor het recht op langdurigheidstoeslag onveranderd gelaten.

Artikel 2 Voowaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag luiden: langdurig aangewezen zijn op het sociaal minimum. De lokale invulling van deze begrippen is vastgelegd in de artikelen 3 en 4.

Artikel 3 Landurig

Onder “langdurig” wordt niet langer een periode van 60 maanden verstaan, maar een onafgebroken periode van 36 kalendermaanden, de zgn. referteperiode. Het verkorten van de referteperiode is vooral ingegeven door het karakter van de langdurigheidstoeslag. Deze is bedoeld voor mensen die financieel geen mogelijkheden hebben gehad te reserveren voor onverwachte uitgaven.

Gekozen is voor een kortere periode van drie jaar om mensen eerder te bereiken en omdat na dit tijdsbestek alle financiële reserves veelal zijn uitgeput. Ook het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting hanteert bij budgetbeheer voor de reserveringen een termijn van drie jaar ten behoeve van extra (vervangings-)uitgaven. Tenslotte sluit deze periode aan bij de maximale aflossingstermijn die de gemeente Hoorn al kent bij de terugbetaling van verstrekte leenbijstand.

Artikel 4 Laag inkomen

Door de wetswijziging hebben gemeenten de handen vrij gekregen om hun eigen maximale inkomensgrens voor het begrip”laag inkomen” te bepalen. Om meer mensen te bereiken is in Hoorn gekozen voor een verruiming van de inkomensgrens naar 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Een onderbreking in het inkomen bijv. door een te lang verblijf in het buitenland heeft in beginsel geen gevolgen voor het recht op langdurigheidstoeslag, mits aannemelijk is dat tijdens die periode ook aan de voorwaarden werd voldaan. Het ligt op de weg van de aanvrager om dit aan te tonen.

Het komt voor dat tijdens de referteperiode ten onrechte uitkering is verstrekt als gevolg van verzwegen inkomsten, waardoor sprake is van een hoger inkomen dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit is een reden om de toekenning van een langdurigheidstoeslag te weigeren, tenzij de teveel verstrekte uitkering de uitkeringsgerechtigde niet kan worden verweten vanwege een fout van de uitkerende instelling.

Artikel 5 Hoogte langdurigheidstoeslag

Dit artikel regelt de lokale hoogte van de langdurigheidstoeslag. Er is qua hoogte van de toeslag niet voor gekozen om de onderlinge samenhang tussen de verschillende normgroepen te wijzigen. De huidige samenhang (gehuwden 100%, alleenstaande ouders 90% en alleenstaande 70%) wordt als redelijk en evenwichtig ervaren; budgettaire overwegingen spelen bij deze keuze mede een rol.

 

Door de jaren heen is de hoogte van de langdurigheidstoeslag weinig veranderd. Uit praktische overwegingen is daarom gekozen voor een vast, rond bedrag voor een periode van drie jaar voor de verschillende doelgroepen, nl:

 • -

  € 500,00 voor gehuwden;

 • -

  € 450,00 voor alleenstaande ouders;

 • -

  € 350,00 voor alleenstaanden.

 

Hierdoor blijven de toeslagen nagenoeg gelijk en gaan mensen er niet op achteruit. Na het verstrijken van deze periode is het aan de raad om het bedrag opnieuw vast te stellen.

Van belang is dat de langdurigheidstoeslag fiscaal gezien een onbelaste verstrekking is en blijft.

Artikel 6 Ingangs- en peildatum

De langdurigheidstoeslag wordt alleen op aanvraag verstrekt; ambtshalve toekenning behoort niet tot de mogelijkheden. Ook is voorschotverlening uitgesloten door de wetgever (artikel 52 WWB is niet van toepassing).

Omdat de langdurigheidstoeslag door de wetswijziging een vorm van bijzonder bijstand is geworden, is de toeslag niet vatbaar voor beslag (artikel 46 WWB).

De langdurigheidstoeslag kan niet worden beschouwd als een voorliggende voorziening, aangezien de langdurigheidstoeslag haar oorsprong vindt binnen de WWB.

De gewijzigde WWB brengt geen verandering in de systematiek van de ingangs- en peildatum. In artikel 36, lid 4 WWB. Omdat de toeslag voor een periode van twaalf maanden wordt verstrekt, verschuift de peildatum bij iedere toekenning een jaar. Qua redactie van dit artikel is aansluiting gezocht bij de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 7 Hardheidsbepaling

Het kan zijn dat sprake is van bijzondere omstandigheden, waarbij het strikt hanteren van het gestelde in de verordening niet leidt tot een redelijke uitkomst. In zo’n situatie kan het college afwijkend beslissen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

De nieuwe verordening werkt terug tot 1 juli 2009. Per 1 januari 2009 is door de gemeenteraad een overgangsvoorziening getroffen. Met de komst van de nieuwe verordening is deze overgangsvoorziening niet meer nodig.