Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-6

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-6
CiteertitelBeleidsregel sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-6
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV, art. 2:28 en 2:29
 2. Awb, titel 4.3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201309-12-2014nieuwe regeling

01-11-2013

Gemeenteblad 2013-38a

2013 1000839

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-6

Zaaknummer: 1000839

 

De burgemeester van de gemeente Hoorn,

 

gelezen:

 • -

  het voorstel van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid van d.d. 23 oktober 2013;

 

betreft:

Beleidsregel sluitingstijden horeca Hoorn 2010-6;

 

gelet op:

 • -

  de artikelen 2:28 en 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende:

 • -

  dat de gemeenteraad in de artikelen 2:28 en 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn (APV) het kader heeft bepaald voor het exploiteren van en het sluitingsuur voor horecabedrijven;

 

 • -

  dat het de exploitant van het horecabedrijf is verboden deze voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf toe te laten of te laten verblijven op maandag tot en met zondag tussen 01.00 en 06.00 uur;

 

 • -

  dat als hoofdregel in artikel 2:29 APV is opgenomen dat de burgemeester in de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 APV door middel van een vergunningvoorschrift andere toegangstijden en sluitingstijden kan vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of categorie van bedrijven en een daartoe behorend terras;

 

 • -

  dat het wenselijk is dat de toegang- en sluitingstijd voor de verschillende categorieën horecabedrijven in een beleidsregel wordt vastgelegd;

 

 • -

  dat in het belang van het waarborgen van de openbare orde, het beperken van overlast, een veiliger woon- en leefomgeving en de volksgezondheid voor de verschillende categorieën horecabedrijven verschillende toegang- en sluitingstijden gelden;

 

 • -

  dat om het indrinken te beperken en ter bevordering van het vroeger stappen en het beperken van overlast en agressie door horecabezoekers (met name jongeren) het wenselijk is om de toegangstijden voor vermaakcentra, café’s (eet)café’s en bars in het weekend te vervroegen;

 

 • -

  dat na het toegangstijdstip geen bezoekers meer mogen worden toegelaten tot het horecabedrijf;

 

 • -

  dat de politie Hoorn, bij brief van 19 november 2009, positief adviseert over het voorgenomen nieuwe beleid;

 

 • -

  dat maatregelen van de horeca exploitanten zelf, die voortvloeien uit het KVU, met name toezicht aan de deur, het sfeerbeheer in de zomermaanden, toepassen van de horeca toegangsontzegging, door een cooling down en in te spelen op het verspreid vertrekken van bezoekers bijdragen aan de vermindering van het geweld en de overlast in de openbare ruimte;

 

Besluit:

 

tot het vaststellen van de:

 

Beleidsregel sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-6

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a.Horecabedrijf:

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een vermaakcentrum, jongerencentrum, café, eetcafé, bar, restaurant, pension, hotel, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.

Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

 

b.Vermaakcentrum:

Een grootschalige inrichting waar men zich bedrijfsmatig richt op het geven van ontspanning en vermaak, waaronder voorstellingen en gelegenheid tot dansen, al dan niet met live-muziek, alsmede het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende – en/of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse al of niet gepaard gaand met het verstrekken van kleine eetwaren en/of maaltijden voor gebruik ter plaatse (hieronder valt in ieder geval een discotheek).

 

c.Zalencentrum/feestzaal:

Een vermaakcentrum waar het houden van feesten en partijen met een besloten karakter middels het verhuren van (delen van) de accommodatie centraal staat, voor een van tevoren in omvang bekend staande groep van personen tussen welke een duidelijke min of meer duurzame band bestaat waarbij tevens het verstrekken van drank en maaltijden voor consumptie ter plaatse mogelijk is.

 

d.Jongerencentrum:

Een inrichting met een sociaal-cultureel doel specifiek ten behoeve van jongeren, waarin naast sociaal-culturele activiteiten, al dan niet bedrijfsmatig, alcoholhoudende – en/of alcoholvrije dranken en/of maaltijden voor gebruik ter plaatse worden verstrekt (hieronder valt een poppodium).

 

e.Café/eetcafé/bar:

Een inrichting waarbij de horeca-activiteit het hoofddeel van de exploitatie uitmaakt en bestaat uit het verstrekken van alcoholhoudende en/of alcoholvrije dranken ter plaatse, al of niet gepaard gaand met het verstrekken kleine eetwaren en/of maaltijden voor gebruik ter plaats en/of elders dan ter plaatse.

 

f.Restaurant:

Een inrichting waarbij de horeca-activiteit het hoofdaandeel van de exploitatie uitmaakt en bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse en waar alcoholhoudende en/of alcoholvrije dranken alleen in combinatie met eetwaren worden verstrekt, tenzij de drankverstrekking plaatsvindt op het bij de inrichting behorende terras.

 

g.Ondersteunende horeca:

Een inrichting waarbij de horeca-activiteit (bestaand uit het verstrekken van alcoholhoudende en/of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, al of niet gepaard gaande met het verstrekken van kleine eetwaren en/of maaltijden) niet het hoofdaandeel van de exploitatie uitmaakt en altijd ondergeschikt is aan een andere hoofdactiviteit, een georganiseerde activiteit of statutaire doelstelling. Hieronder vallen in ieder geval horeca in wijkverenigingen, buurthuizen, sporthallen/-kantines en musea.

Horeca in winkels valt voor de toepassing van deze beleidsregel niet onder het begrip ‘Ondersteunende horeca’. Op deze winkels zijn de tijden uit de Winkeltijdenwet van toepassing.

 

h.Cooling down:

Een periode van 30 minuten voorafgaand aan het sluitingstijdstip waarin de horeca exploitant maatregelen neemt gericht op het rustig vertrekken van de bezoekers die nog aanwezig zijn in het horecabedrijf.

Artikel 2 Ontheffing sluitingsuur tot 02.00 uur

Voor vermaakcentrum, café, eetcafé en bar geldt een sluitingstijd tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a.

  De sluitingstijd geldt van maximaalmaandag tot en met zondag.

 • b.

  In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag mag na 01.00 uur geen publiek meer tot het horecabedrijf worden toegelaten. met uitzondering van de maatschappelijke feesten genoemd in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Hoorn 2010 als deze plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dan geldt een toegangstijd van 02.00 uur.

 • c.

  De exploitant hangt in de inrichting op een voor iedereen zichtbare plek de huisregels op zoals die zijn opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland of huisregels die hieraan minimaal voldoen;

 • d.

  De exploitant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er zich in zijn horecabedrijf feiten voordoen die gevaar opleveren voor de volksgezondheid van bezoekers, voor verstoring van de openbare orde en kunnen leiden tot overlast voor de woon- en leefomgeving.

 • e.

  De exploitant ziet erop toe dat komende en vertrekkende bezoekers rustig het horecabedrijf betreden en rustig het horecabedrijf verlaten waardoor overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt; de exploitant zorgt voor een cooling down periode voorafgaand aan het uiteindelijke sluitingstijdstip van het horecabedrijf, gericht op het ordelijk laten verlopen van vertrekkend publiek.

 • f.

  De exploitant neemt alle maatregelen ter voorkoming of ter wering van met name criminele activiteiten in en buiten de (directe nabijheid van de) inrichting, die gericht zijn op handel in of gebruik van drugs, geweldpleging en vernielingen.

 • g.

  De exploitant zorgt voor directe melding bij de politie van ongewenste en/of dreigende situaties in het

  horecabedrijf of in de directe omgeving van het horecabedrijf.

  Hieronder vallen in elk geval:

 • a.

  De aanwezigheid van- of de handel in drugs;

 • b.

  De aanwezigheid van (vuur)wapens;

 • c.

  Vernielingen of vandalisme;

 • d.

  Geweldpleging.

 • h.

  Door of namens de exploitant wordt toezicht uitgeoefend aan de toegangsdeur(en) van het horecabedrijf. Indien aspecten aangaande de openbare orde en leefbaarheid in de omgeving van het horecabedrijfdaartoe aanleiding geven, kan het aanwezig hebben van een gecertificeerde horecaportier, worden voorgeschreven.

 • i.

  De exploitant geeft uitvoering aan het protocol "Ontzeggingenbeleid horeca West-Friesland;

 • j.

  De exploitant zorgt ervoor dat een persoon met een toegangontzegging niet tot het horecabedrijf wordt toegelaten gedurende de ontzeggingtermijn.

 • k.

  De exploitant en of het personeel van het horecabedrijf ziet er op toe dat het publiek de huisregels naleeft.

 • l.

  Alle door of namens de burgemeester gegeven aanwijzingen worden direct opgevolgd.

Artikel 3 Verlenging ontheffing sluitingsuur

Voor vermaakcentrum, café, eetcafé en bar geldt een sluitingstijd tot maximaal 06.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a.

  De sluitingstijd geldt voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.

 • b.

  De sluitingstijd geldt voor de overige dagen tot maximaal 02.00 uur;

 • c.

  In de nacht van vrijdag o p zaterdag en zaterdag op zondag mag na 01.00 uur geen publiek meer tot het horecabedrijf worden toegelaten, met uitzondering van de maatschappelijke feesten genoemd in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Hoorn 2010 als deze plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dan geldt een toegangstijd van 02.00 uur.

 • d.

  De voorschriften c tot en met l uit artikel 2 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Zalencentrum/feestzaal

Voor zalencentra/feestzalen geldt een sluitingstijd tot 01.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a.

  De sluitingstijd geldt van maximaal maandag tot en met zondag.

 • b.

  De exploitant hangt in de inrichting op een voor iedereen zichtbare plek de huisregels op zoals die zijn opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland of huisregels die hieraan minimaal voldoen;

 • c.

  De exploitant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er zich in zijnhorecabedrijf feiten voordoen die gevaar opleveren voor de volksgezondheid van bezoekers, voor verstoring van de openbare orde en kunnen leiden tot overlast voor de woon- en leefomgeving.

 • d.

  De exploitant ziet erop toe dat komende en vertrekkende bezoekers rustig het horecabedrijf betreden en rustig het horecabedrijf verlaten waardoor overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.

 • e.

  De exploitant neemt alle maatregelen ter voorkoming of ter wering van criminele activiteiten in en buiten de (directe nabijheid van de) inrichting, die gericht zijn op handel in of gebruik van drugs, geweldpleging en vernielingen.

 • f.

  De exploitant zorgt voor directe melding bij de politie van ongewenste en/of dreigende situaties in het horecabedrijf of in de directe omgeving van het horecabedrijf.

 • g.

  De exploitant en of het personeel van het horecabedrijf ziet er op toe dat het publiek de huisregels naleeft.

 • h.

  Het is niet toegestaan buiten het horecabedrijf activiteiten te organiseren.

 • i.

  Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Artikel 5 Jongerencentrum

 • 1.

  Voor jongerencentrum geldt een sluitingstijd tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

  • a.

   De sluitingstijd geldt voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.

  • b.

   De sluitingstijd geldt voor de overige dagen tot maximaal 01.00 uur.

  • c.

   In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag mag na 01.00 uur geen publiek meer tot het horecabedrijf worden toegelaten, met uitzondering van de maatschappelijke feesten genoemd in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Hoorn 2010 als deze plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dan geldt een toegangstijd van 02.00 uur.

  • d.

   De voorschriften c tot en met l uit artikel 2 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor jongerencentrum kan de burgemeester voor maximaal acht keer per kalenderjaar andere sluitingstijden vaststellen dan de in artikel 2:29 APV genoemde sluitingstijd, tot maximaal 06.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

  • a.

   Na 01:00 uur mag geen publiek meer worden in het jongerencentrum worden toegelaten.

  • b.

   Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

  • c.

   De burgemeester kan aan de tijdelijke sluitingstijd in ieder geval de voorschriften verbinden die zijn genoemd in artikel 2, lid c tot en met l.

Artikel 6 Restaurants

Voor restaurants geldt een sluitingstijd tot 01.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a.

  De sluitingstijd geldt van maximaal maandag tot en met zondag.

 • b.

  Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Artikel 7 Ondersteunende horeca

Voor ondersteunende horeca kan de burgemeester voor maximaal acht keer per kalenderjaar andere sluitingstijden vaststellen dan de in artikel 2.29 APV genoemde sluitingstijd, tot maximaal 02.00 uur.

Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

  • a.

   na 01.00 uur mag geen publiek meer in het horecabedrijf worden toegelaten;

  • b.

   alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd;

  • c.

   de burgemeester kan aan de tijdelijke sluitingstijd in ieder geval die voorschriften verbinden die zijn genoemd in artikel 2, lid c tot en met l.

Artikel 8 Sluitingsuur terras

Voor een bij een horecabedrijf behorend terras gelegen op of aan de openbare weg geldt een uiterlijk sluitingsuur van 01.00 uur, met uitzondering van de maatschappelijke feesten genoemd in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Hoorn 2010 als deze plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dan geldt een sluitingstijd van 02.00 uur.

Artikel 9 Jaarwisseling en andere feestdagen
 • 1.
  • a.

   Voor de nacht van 31 december op 1 januari geldt voor de horecabedrijven als bedoeld in de artikelen 2 en 3, in afwijking van het gestelde in artikel 2 en 3, een sluitingstijd tot maximaal 06.00 uur met de beperking, dat na 04.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf mogen worden toegelaten.

  • b.

   Voor de woensdagnacht op donderdag en donderdagnacht op vrijdag, 2e week van de Kermis in het gebied Hoorn centrum, geldt voor de horecabedrijven als bedoeld in de artikelen 2 en 3, een sluitingstijd van maximaal 06.00 uur, met dien verstande dat na 02.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf mogen worden toegelaten.

  • 2.

   Voor horecabedrijven als bedoeld in de artikelen 2 en 3 geldt voor de volgende feestdagen een sluitingstijd van maximaal 06.00 uur, met dien verstande dat na 01.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf mogen worden toegelaten op:

  • a.

   2e Paasdag van zondagnacht op maandag;

  • b.

   Koningsdag van 26 op 27 april; als Koningsdag op een zondag valt en viering plaatsvindt op zaterdag geldt de gebruikelijke toegangs- en sluitingstijd;.

  • c.

   Hemelvaartdag van dondernacht op vrijdag;

  • d.

   2e Pinksterdag van zondagnacht op maandag;

  • e.

   2e Kerstdag van 26 op 27 december.

  • 3.

   Voor de dagen genoemd in lid 1 enlid 2 gelden de voorschriften zoals genoemd in artikel 2 lid 1, c tot en met l.

Artikel 10 Intrekking regeling

Beleidsregel sluitingstijden horeca Hoorn 2010-5 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel worden aangehaald als “Beleidsregel sluitingstijden horeca Hoorn 2010-6”.

 

Hoorn, 1 november 2013

 

De burgemeester,