Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Reglement ambtelijk horen bezwaren op grond van de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement ambtelijk horen bezwaren op grond van de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019
CiteertitelReglement ambtelijk horen bezwaren op grond van de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-2019nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-218867

1721459

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement ambtelijk horen bezwaren op grond van de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019

 

Zaaknummer: 1721459

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn;

 

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht en mede gelet op de Gemeenschappelijke regeling “Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland”.

 

Besluit:

 

Vast te stellen het:

 

Reglement ambtelijk horen bezwaarschriften op grond van de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Urgentieverordening: de Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019 of de in plaats daarvan in werking getreden Urgentieverordeningen van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

 • b.

  Bestuursorgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, i.c. één van de colleges van de hierboven genoemde gemeenten.

 • c.

  Bezwaarschriftencommissie Urgentieverordening: een ambtelijke commissie in de zin van artikel 7:5 Awb, verder te noemen Commissie.

 • d.

  Voorzitter: één of meer ambtenaren die door het college van Horn zijn aangewezen als voorzitter van de Commissie.

 • e.

  Secretaris: één of meer ambtenaren die door het college van Hoorn zijn aangewezen als secretaris van de Commissie.

   

Behandeling van bezwaarschriften

 

Artikel 2 Taakstelling

 • 1.

  Bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen in het kader van de Urgentieverordening zoals omschreven in artikel 1 sub a worden behandeld door de Commissie, tenzij dit op grond van een wettelijk voorschrift niet mogelijk is.

 • 2.

  De Commissie wordt door het college van Hoorn benoemd en bestaat uit een voorzitter en een secretaris, die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest.

 • 3.

  De secretaris van de Commissie is bevoegd om op eigen initiatief inlichtingen in te winnen en correspondentie te voeren ten behoeve van de behandeling van bezwaarschriften.

 

Artikel 3 Bevoegdheden en machtiging

De secretaris is gemachtigd om namens het bestuursorgaan de volgende, in de Awb neergelegde bevoegdheden uit te oefenen:

 • a.

  2:1 lid 2 (vragen om machtiging)

 • b.

  6:6 (gelegenheid geven herstellen verzuim)

 • c.

  6:10 lid 2 (aanhouden behandeling bezwaarschrift)

 • d.

  6:17 (stukken doorsturen)

 • e.

  7:4 lid 2 (ter inzage legging)

 • f.

  7:6 lid 4 (mogelijkheid afzonderlijk horen belanghebbenden)

 • g.

  7:10 lid 3 (opschorten termijn beslissing op bezwaar)

 • h.

  Alle overige handelingen die nodig zijn voor de opschorting van de behandeling van bezwaarschriften, dan wel de overige afwikkeling van bezwaarschriften.

 

Werkwijze van de Commissie

 

Artikel 4 Hoorzitting

 • 1.

  De secretaris van de Commissie bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich door de Commissie te laten horen.

 • 2.

  De secretaris beslist over de toepassing van artikel 7:3 aanhef onder a, b, c, d en e van de Awb.

 • 3.

  Indien de belanghebbende afziet van het recht ter hoorzitting te worden gehoord, wordt de beslissing op bezwaar genomen op basis van de aanwezige stukken en de eventueel ingewonnen informatie.

 

Artikel 5 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  Belanghebbenden worden ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uitgenodigd om te worden gehoord.

 • 2.

  De secretaris is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van de termijn die genoemd is in het eerste lid.

 

Artikel 6 Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De hoorzittingen van de Commissie vinden plaats achter gesloten deuren en zijn niet openbaar.

 • 2.

  De commissie kan besluiten tot behandeling van een bezwaarschrift in openbaarheid, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, als bijzondere redenen daartoe nopen.

 

Artikel 7 Schriftelijke verslaglegging hoorzitting

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt

 • a.

  de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • b.

  een korte zakelijke weergave van hetgeen is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 2.

  Het verslag bevat de mededeling van een intrekking van het bezwaarschrift, indien deze intrekking tijdens de hoorzitting plaatsvindt en maakt melding van het eventueel geheel of gedeeltelijk horen achter gesloten deuren, dan wel, van de eventuele omstandigheid dat belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden met toepassing van artikel 7:6, lid 2 van de Awb niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord.

 • 3.

  Het verslag verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 4.

  Het verslag wordt ondertekend door de secretaris van de Commissie.

 

Artikel 8 Uitbrengen advies

 • 1.

  Door de secretaris wordt advies uitgebracht. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 2.

  Het advies wordt onder medezending van eventueel door de secretaris ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Het Reglement Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening, wordt gelijktijdig met het in werking treden van dit reglement ingetrokken.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als Reglement ambtelijk horen bezwaarschriften op grond van de Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019.

 

 

 

Hoorn, ..

 

Burgemeester en wethouders van Hoorn,

 

 

 

De secretaris,                           De burgemeester,