Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening Wmo-raad gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-raad gemeente Houten
CiteertitelVerordening Wmo-raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201109-01-2016Wmo-raad is stichting geworden

29-11-2011

Houtens Nieuws

2011-053

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-raad gemeente Houten

 

De raad van de gemeente Houten;

gelet op artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; 

 

besluit vast te stellen de;

 

VERORDENING WMO-RAAD GEMEENTE HOUTEN

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

  • b.

   Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • c.

   belangenorganisaties: organisaties, zetelend in de gemeente Houten, die de belangen behartigen van de doelgroepen behorende bij de prestatievelden zoals beschreven in artikel 1 lid 1, onder g, van de Wmo;

  • d.

   Wmo-raad: Stichting Wmo-raad Houten, zijnde een overlegorgaan, zoals bedoeld in deze verordening;

  • e.

   bestuur: het algemeen bestuur van de Wmo-raad;

  • f.

   bestuursleden: de leden van het algemeen bestuur van de Wmo-raad;

  • g.

   relevante prestatievelden: de prestatievelden die op de gemeente Houten betrekking hebben;

  • h.

   overlegvergadering: een bijeenkomst waarin de Wmo-raad overleg voert met de beleidsmedewerker(s) van de gemeente op het gebied van de Wmo en/of de voor de Wmo verantwoordelijke wethouder;

  • i.

   vergadering: een bijeenkomst van de Wmo-raad waarbij geen vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wmo.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1.

  Het doel van de Wmo-raad is om de belangen van de doelgroepen die behoren bij de relevante prestatievelden te behartigen. De Wmo-raad behartigt geen individuele belangen.

 • 2.

  Met de instelling van een Wmo-raad wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de Wmo.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De Wmo-raad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wmo betreffen. Alle adviezen van de Wmo-raad aan het college worden onverkort ter kennisname aan de raad verstrekt.

 • 2.

  De Wmo-raad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de voor Houten relevante prestatievelden voor zover deze doelgroepen van de Wmo en/of individuen raken. De Wmo-raad geeft de signalen door aan de gemeente.

 • 3.

  De Wmo-raad informeert de organisaties die hij vertegenwoordigt adequaat over de ontwikkeling en praktische uitvoering van beleid en regelingen op het gebied van de Wmo.

Artikel 4 Samenstelling Wmo-raad

 • 1.

  Het bestuur van de de Wmo-raad bestaat uit maximaal vijftien leden, waaronder een voorzitter. Voor zover de Wmo-raad een dagelijks bestuur instelt, bestaat dit uit maximaal vier leden.

 • 2.

  In het bestuur van de Wmo-raad kunnen zitting hebben:

 • a.

  vertegenwoordigers van belangenorganisaties;

 • b.

  vertegenwoordigers van niet-georganiseerde doelgroepen van de Wmo in de gemeente Houten;

 • c.

  betrokken burgers van de gemeente Houten, niet behorend tot de doelgroepen van de Wmo.

 • 3.

  Het bestuur van de Wmo-raad dient zoveel mogelijk evenredig te zijn samengesteld uit de in het vorige lid genoemde groepen.

 • 4.

  De voorzitter maakt geen deel uit van een belangenorganisatie.

Artikel 5 Benoeming, zittingsduur en ontslag

 • 1.

  Teneinde leden van de doelgroepen en andere burgers de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor de Wmo-raad wordt een oproep geplaatst in het Houtens Nieuws.

 • 2.

  Teneinde representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning de gelegenheid te geven een kandidaat aan te leveren wordt deze een schriftelijk verzoek hiertoe gestuurd.

 • 3.

  De Wmo-raad brengt advies uit aan het college over de selectiecriteria voor kandidaten.

 • 4.

  Het college selecteert, benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter in diens functie en de overige bestuursleden. Het college raadpleegt hierover de Wmo-raad.

 • 5.

  De zittingsduur van de bestuursleden van de Wmo-raad is vier jaar, welke periode maximaal eenmaal verlengd kan worden.

 • 6.

  De voorzitter en de overige bestuursleden kunnen op ieder moment ontslag nemen.

Artikel 6 Overleg

 • 1.

  De Wmo-raad komt zoveel als nodig bijeen voor overleg, al dan niet met beleidsmedewerkers op het gebied van de Wmo.

 • 2.

  De beleidsmedewerkers betrekken de Wmo-raad in een zo vroeg mogelijk stadium bij de totstandkoming van beleid en regelingen betreffende de uitvoering van de Wmo.

 • 3.

  Ten minste tweemaal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de verantwoordelijke wethouder. De overlegvergadering wordt alternerend voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder en de voorzitter van de Wmo-raad.

 • 4.

  De Wmo-raad heeft het recht onderwerpen ter bespreking op de agenda van de overlegvergadering te plaatsen.

Artikel 7 Advisering

 • 1.

  Het college legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3 lid 1 middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Wmo-raad. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd.

 • 2.

  De Wmo-raad brengt binnen vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het college.

 • 3.

  Indien het college het advies van de Wmo-raad niet overneemt, deelt het dat met redenen omkleed schriftelijk mee aan de Wmo-raad.

Artikel 8 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De Wmo-raad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die geen deel uitmaakt van de Wmo-raad.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris draagt in zijn algemeenheid zorg voor een goede ondersteuning van de Wmo-raad, opdat deze zijn taken op een goede wijze kan uitvoeren.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 4 en in overleg met de voorzitter de agenda voor de overlegvergaderingen op.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de overlegvergaderingen worden genotuleerd.

 • 5.

  De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de adviezen van de Wmo-raad ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.

 • 6.

  De ambtelijk secretaris draagt in overleg met de Wmo-raad zorg voor de bewaking van het budget zoals dat opgenomen is in de begroting ten behoeve van de werkzaamheden van de Wmo-raad.

Artikel 9 Bevoegdheden

 • 1.

  De Wmo-raad kan werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Wmo-raad voorgelegd.

 • 2.

  De Wmo-raad kan deskundigen op het gebied van een door de Wmo-raad te behandelen onderwerp uitnodigen om een vergadering bij te wonen.

Artikel 10 Budget en faciliteiten

 • 1.

  Voor het uitvoeren van de taken van de Wmo-raad wordt in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen voor:

  • a.

   kleine kosten als schrijfmateriaal en computerkosten;

  • b.

   kosten van deskundigheidsbevordering;

  • c.

   een vergoeding voor de bestuursleden.

 • 2.

  De vergoeding voor de bestuursleden bedraagt per bezochte (overleg)vergadering het maximumbedrag genoemd in tabel IV behorende bij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Er komen maximaal tien (overleg)vergaderingen per jaar voor vergoeding in aanmerking. Voor zover de Wmo-raad een dagelijks bestuur instelt, komen voor dit dagelijks bestuur maximaal twaalf (overleg)vergaderingen per jaar voor vergoeding in aanmerking. 

 • 3.

  Betaling vindt tweemaal per jaar plaats.

 • 4.

  Over de besteding van het budget als bedoeld in het eerste lid onder a en b wordt jaarlijks door de Wmo-raad in de maand januari schriftelijk verantwoording afgelegd aan het college.

 • 5.

  Op verzoek van de Wmo-raad kan het college faciliteiten beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Wmo-raad.

Artikel 11 Integriteit

 • 1.

  De kandidaat-bestuursleden overleggen alvorens zij worden benoemd een Verklaring Omtrent het Gedrag.

 • 2.

  De bestuursleden doen niets waardoor zij persoonlijk dan wel in een functie voordelen ondervinden van het lidmaatschap van de Wmo-raad.

 • 3.

  De bestuursleden dragen er zorg voor dat belangen gemoeid met een functie die zij buiten de Wmo-raad vervullen, niet verstrengeld raken met de belangen van de Wmo-raad en dat ook de schijn van belangenverstrengeling niet wordt gewekt.

 • 4.

  De bestuursleden stellen de gemeente in kennis van wijzigingen in hun functie(s) die zij buiten de Wmo-raad vervullen, indien er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

 • 5.

  De bestuursleden stellen zich onpartijdig op en brengen de Wmo-raad en de gemeente op geen enkele wijze in diskrediet.

Artikel 12 Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Wmo-raad.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 3.

  De Verordening Wmo-raad, zoals vastgesteld op 10 juli 2007, wordt ingetrokken.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad 29 november 2011.

 

De raad van de gemeente Houten,

de griffier,

 

de voorzitter,

 

P.M.H. Van Ruitenbeek

 

C.H.J. Lamers