Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening VROM Starterslening gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening gemeente Houten
CiteertitelVerordening VROM Starterslening gemeente Houten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2012nieuwe regeling

25-09-2012

Houtens Nieuws

2012-052

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening gemeente Houten

 

De raad van de gemeente Houten;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE HOUTEN

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

b. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

c. VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom en/of kosten van de lening voor minimaal 50% betaald worden uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en d. op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

e. College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Houten

f. NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

g. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2

1. De gemeente Houten heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub c bedoelde woningen;

2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst en de aanvulling op de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Houten en de SVn van toepassing.

Artikel 4

1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

2. Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000;

3. De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

4. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening en maakt het benodigde budget over op de Gemeenterekening VROM Starterslening;

2. VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het vast te stellen budget hiervoor toereikend is;

3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik

Artikel 6

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

a. van woningzoekende verblijfsgerechtigde meerderjarige personen, die minimaal een jaar ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Houten en die voor het eerst in hun wooncarrière een koopwoning willen verwerven. De verplichting om minimaal een jaar ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Houten vervalt na een door het college te bepalen periode.

 

b. waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet

hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie;

 

c. voor het verwerven van een nieuwbouwwoning in de gemeente Houten. Het college is bevoegd om vast te stellen op welke nieuwbouwprojecten deze verordening van toepassing is.

2. De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7

1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien en zijn opgenomen in de SVn Informatiemap;

3. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8

1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

c. als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 

2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening gemeente Houten".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 september 2012.

 

De griffier,

De burgemeester,

P.M.H. van Ruitenbeek

C.H.J. Lamers