Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
CiteertitelVerordening verrekening bestuurlijke boete
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bepalingen in de Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-201301-01-2017Onbekend

26-03-2013

Houtens Nieuws

2013-004

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

De raad van de gemeente Houten;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 29 januari 2013;

 

gelet op de bepalingen van de wet werk en bijstand (WWB), Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

 

Artikel 1 Begripsomschrijving
 • 1.

  In deze verordening wordt onder een recidiveboete, een bestuurlijke boete verstaan als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 De uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening

Het college verrekent het openstaande boetebedrag gedurende de eerste drie maanden na het moment van dagtekening van het besluit tot oplegging van een recidiveboete door inhouding van een bedrag ter hoogte van respectievelijk 100% in de eerste maand, 50% in de tweede maand en 20% in de derde maand, telkens van de in de betreffende maand van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 3 Verrekenen met inachtneming van beslagvrije voet

In afwijking van artikel 2 verrekent het college het openstaande boetebedrag met inachtneming van de beslagvrije voet zoals genoemd in artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht voor zover:

 • a.

  toepassing van artikel 2 en 3 onaanvaardbare consequenties heeft voor de eventuele minderjarige belanghebbende(n); dan wel

 • b.

  de gezondheidstoestand van (een van de) belanghebbende(n) naar het oordeel van het college ernstig wordt bedreigd doordat mogelijkheden ontbreken om de noodzakelijke medicatie of behandeling te financieren.

 • c.

  Anderszins sprake is van dringende redenen

Artikel 4

De artikelen 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing bij de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Wet werk en bijstand, indien voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van de verrekening van de recidiveboete.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie, op 3 april 2013.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening verrekening bestuurlijke boete

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Houten van 26 maart 2013

 

de Raad voornoemd,

 

De griffier,

De voorzitter,

J. Pijnenborg

R.G. Boekhoven