Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen
CiteertitelSubsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 Algemene subsidieverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2014nieuwe regeling

16-06-2014

Gemeenteblad

BWV14.0139

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten;

 

besluit vast te stellen de

 

SUBSIDIEREGELING BEOORDELINGSCRITERIA EN VERPLICHTINGEN

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders op grond van de Algemene subsidieverordening.

Artikel 2 Doelstelling

In de subsidieregeling wordt aangegeven welke gemeentelijke beleidsdoelen en beoordelingscriteria gelden bij het nemen van beslissingen op subsidieaanvragen en welke verplichtingen er bij de subsidieverstrekking van kracht zijn.

Artikel 3 Beleidsdoelen

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen, zoals vastgelegd in de bijlage: overzicht gemeentelijke beleidsdoelen.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de subsidiecoördinator andere of nieuwe beleidsdoelen toevoegen of wijzigen aan de hand van vastgestelde beleidsnota’s, plannen of programma’s.

Artikel 4 Beoordelingscriteria activiteiten

 • 1.

  De activiteiten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   het te verwachten effect van de activiteiten voor de Houtense samenleving;

  • b.

   het maatschappelijke effect van de activiteiten op de Houtense samenleving;

  • c.

   de zichtbaarheid van activiteiten in de Houtense samenleving;

  • d.

   de zelfredzaamheid, de eigen verantwoordelijkheid en de professionalisering van de subsidieontvanger; of

  • e.

   de inpasbaarheid van de activiteiten in de gemeentelijke beleidsdoelen.

 • 2.

  Indien niet is voldoen aan ten minste één van deze criteria dan kunnen burgemeester en wethouders de subsidie op grond van artikel 9, lid 2 onder d. van de Algemene subsidieverordening weigeren.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de in redelijkheid gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat voor de subsidieontvanger is opgenomen in het subsidieplafond.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1.

  In de beschikking tot subsidieverstrekking worden de volgende verplichtingen opgenomen:

  • a.

   het subsidiebedrag moet gebruikt worden voor de uitvoering van de activiteiten;

  • b.

   de activiteiten moeten uitgevoerd worden voor de Houtense inwoners in de genoemde subsidieperiode;

  • c.

   niet nakoming van de activiteiten kan leiden een de intrekking of wijziging van de beschikking, waardoor het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd wordt;

  • d.

   de subsidieontvanger is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te leveren activiteiten;

  • e.

   indien aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet, niet tijdig, niet geheel of niet volgens de verplichtingen zullen worden verricht, heeft de subsidieontvanger de plicht dit direct en tijdig aan burgemeester en wethouders te melden;

  • f.

   de subsidieontvanger kan verplicht worden een egalisatiereserve te vormen als bedoeld in artikel 4:72 Algemene wet bestuursrecht;

  • g.

   de subsidieontvanger legt verantwoording van de subsidie af overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, 14 of 15 van de Algemene subsidieverordening;

  • h.

   de subsidieontvanger die € 125.000,-- of meer subsidie ontvangt, moet de bepalingen in de bijgevoegde “Aanwijzing verantwoording en controle subsidies 2013” in acht nemen en in handen van zijn accountant stellen, zodat de accountant hiermee rekening houdt bij de opstelling van de accountantsverklaring; en

  • i.

   de subsidieontvanger moet een tussentijdse rapportage over de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten bij subsidie hoger dan € 50.000,--, indien de activiteiten langer dan een jaar duren.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de subsidiecoördinator andere of nieuwe verplichtingen aan de subsidiebeschikking verbinden, indien het onderwerp of de te dienen belangen dat nodig of wenselijk maken.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidsregel beoordelingscriteria en verplichtingen, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 17 januari 2012, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 2 november 2014.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen.

   

 

Houten, 16 juni 2014,

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

 

Bijlage: Overzicht gemeentelijke beleidsdoelen.

 

Bijlage:

Overzicht gemeentelijke beleidsdoelen, als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen.

De ondersteunde beleidsdoelen van de activiteiten zijn:

Jeugd- en jongeren

 • 1.

  Een bijdrage leveren aan een samenhangende sociale infrastructuur, die aansluit op de wensen en behoeften van de jeugd.

 • 2.

  De ontwikkelingskansen van jeugdigen bevorderen, gericht op volwaardige deelname aan de maatschappij.

 • 3.

  De leefbaarheid en veiligheid bevorderen door preventief en correctief optreden.

 • 4.

  Een sluitende aanpak bevorderen gericht op het (preventief) ondersteunen van jeugd met opgroeiproblemen en ouders met opvoedproblemen.

 • 5.

  Maatschappelijke en / of politieke participatie van jeugd bevorderen (maatschappelijke participatie: deelname van jeugd aan activiteiten in de eigen leefomgeving zoals, school, verenigingen, buurt; politieke participatie: inspraak en meepraten over gemeentelijk beleid en voorzieningen).

Ouderen

6.Het langer zelfstandig wonen voor ouderen in een voor hen vertrouwde omgeving.

Wijkgericht samenwerken

 • 7.

  Het bevorderen van maatschappelijke participatie.

 • 8.

  Het realiseren van informele netwerken in wijken en buurten.

 • 9.

  Het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en bij elkaar.

Vrijwilligerswerk

 • 10.

  Het bevorderen van de participatie door alle Houtense burgers.

 • 11.

  Het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, gericht op het bieden van informele steun ter voorkoming en vermindering van kwetsbaarheid.

Sportbeoefening

 • 12.

  Het bevorderen van een gezonde leefstijl.

 • 13.

  Het bevorderen van deelname door jeugd aan sport.

 • 14.

  Het bevorderen van sociale samenhang .

Wet maatschappelijke ondersteuning

 • 15.

  Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.

 • 16.

  Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.

 • 17.

  Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

 • 18.

  Het ondersteunen van mantelzorgers, daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers.

 • 19.

  Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

 • 20.

  Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.

 • 21.

  Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd .

 • 22.

  Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.

 • 23.

  Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Kunst en cultuur

 • 24.

  Het verbreden van het aanbod aan kunst en cultuur, gericht op levendigheid en ontmoeting.

 • 25.

  Het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijk inwoners om kennis te nemen van cultuuruitingen of daaraan zelf deel te nemen.

 • 26.

  Het versterken van de ruimtelijke identiteit en kwaliteit met behulp van kunst en cultuur.

 • 27.

  Het versterken van de zichtbaarheid, presentatie en promotie van kunst en cultuur.

Jeugdgezondheidszorg

 • 28.

  Het bevorderen van de preventieve gezondheidszorg ten behoeve van personen in de leeftijd van nul tot negentien jaar door:

 • a.

  het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;

 • b.

  het ramen van de behoeften aan zorg;

 • c.

  de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen;

 • d.

  het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding; en

 • e.

  het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.