Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Besluit tot aanwijzing van een belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van een belastingdeurwaarder
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

02-12-2014

gemeenteblad

BWV14.0423

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van een belastingdeurwaarder

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

 

gelet op artikel 2.1. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet;

 

neemt het volgende:

 

 

BESLUIT TOT AANWIJZING VAN EEN BELASTINGDEURWAARDER

 

 

Artikel 1

Mevrouw W.S. van Essen, medewerker bedrijfsvoering III, is belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

Artikel 2

De aanwijzingsbesluiten van 19 januari 2010, kenmerk BWV10.0037 en 22 juni 2010, kenmerk BWV10.0280, worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van 2 december 2014.

 

het college van burgemeester en wethouders gemeente Houten

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong