Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Besluit tot aanwijzing categorieën vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing categorieën vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan
CiteertitelAanwijzingsbesluit voorwerpen op de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2015nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad

BWV15.0037

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing categorieën vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

daartoe bevoegd ingevolge artikel 2:10 lid 2 onder i van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten (hierna APV),

 

 

overwegende:

 • -

  dat in artikel 2:10 lid 1 van de APV is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning de weg, een weggedeelte of een openbare plaats te gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

 • -

  dat in artikel 2:10 lid 2 sub i APV is opgenomen dat dit verbod niet geldt voor door het college aangewezen categorieën;

 • -

  dat in het in het kader van deregulering gewenst is het aantal vergunningprocedures te beperken en de categorieën van voorwerpen waarvoor de vergunningplicht niet geldt uit te breiden.

   

   

neemt het volgende:

 

BESLUIT TOT AANWIJZING CATEGORIEËN VERGUNNINGVRIJ TE PLAATSEN VOORWERPEN OP OF AAN DE OPENBARE WEG ANDERS DAN OVEREENKOMSTIG DE PUBLIEKE FUNCTIE DAARVAN

Artikel 1

Het in artikel 2:10, eerste lid van de APV opgenomen verbod geldt niet voor de hieronder genoemde categorieën bouwobjecten.

 • a.

  niet gestapelde containers voor (ver)bouwwerkzaamheden;

 • b.

  niet gestapelde bouwketen/schaftketen;

 • c.

  mobiele toiletten ;

 • d.

  steigers;

 • e.

  losse bouwmaterialen.

Artikel 2

Het bepaalde in artikel 1 is alleen van toepassing als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Bouwobjecten mogen niet langer worden geplaatst dan strikt noodzakelijk en in ieder geval niet langer dan 30 dagen.

 • b.

  Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, nutsvoorzieningen en nooduitgangen moeten altijd worden vrijgehouden zodat hier onbelemmerd gebruik van kan worden gemaakt.

 • c.

  De weg (openbare ruimte inclusief voetpaden, fietspaden en dergelijke) moet bruikbaar en toegankelijk blijven voor iedereen, ook voor minder valide personen. Dat betekent dat de vrije loopruimte voor voetgangers minstens 1,2 meter breed moet zijn en dat de vrije rijbaan voor overig verkeer een minimale breedte moet hebben van 3,5 meter.

 • d.

  In algemene zin mag de brandveiligheid niet in gevaar worden gebracht.

 • e.

  Open containers met brandbare materialen moeten op tenminste 2,5 meter afstand van het dichtstbijzijnde gebouw staan.

 • f.

  Open containers met brandbare materialen moeten ’s nachts worden afgedekt.

 • g.

  In algemene zin mag de verkeersveiligheid niet in gevaar worden gebracht.

 • h.

  Bouwobjecten moeten indien van toepassing worden voorzien van een afzetting en markeringen die voldoen aan de voorwaarden uit de landelijke richtlijnen van het CROW (96B).

 • i.

  Bouwobjecten mogen niet meer dan strikt noodzakelijk en in ieder geval niet meer dan 50m2 aan ruimte innemen.

 • j.

  Bouwobjecten mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven de weg te verrichten beheer, (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

 • k.

  Aanwijzingen van gemeente, politie, brandweer of andere bevoegde instanties moeten direct worden opgevolgd. Als dit onvoldoende gebeurt kan de gemeente de bouwobjecten op kosten van de gene die deze heeft geplaatst, laten verwijderen.

 • l.

  De bouwobjecten moeten zijn voorzien van naam en telefoonnummer van de eigenaar en gebruiker.

Artikel 3

Eventueel van toepassing zijnde overige wet- en regelgeving blijft onverminderd van kracht.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voorwerpen op de weg.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 3 februari 2015.

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

 

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong