Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Subsidieregeling samenlevingsactiviteiten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling samenlevingsactiviteiten 2016
CiteertitelSubsidieregeling samenlevingsactiviteiten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageoverzicht beleidsdoelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-201501-01-2015nieuwe regeling

24-03-2015

Gemeenteblad

BWV15.0084

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening en op de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

SUBSIDIEREGELING SAMENLEVINGSACTIVITEITEN 2016

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvraagformulier: het vastgestelde aanvraagformulier voor subsidieverlening 2016, bestemd voor het aanvragen van subsidie tot en met € 25.000 of het vastgestelde aanvraagformulier voor subsidieverlening 2016, bestemd voor het aanvragen van subsidie van meer dan € 25.000, waarop de aanvrager zijn activiteiten kan vermelden en toelichten.

 • -

  aanvrager: de natuurlijk persoon, de instelling of de onderneming, die voornemens zijn voor de inwoners van de gemeente Houten activiteiten uit te voeren.

 • -

  besluit: de beslissing van de mandataris op de aanvraag voor subsidieverlening.

 • -

  mandataris: het hoofd van de afdeling Samenleving of de subsidiecoördinator, die op grond van de Mandaatregeling gemeente Houten, een besluit neemt op subsidieaanvragen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en geldt voor alle subsidieaanvragen voor het jaar 2016.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten, die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen, opgenomen in bijlage 1, behorend bij deze regeling en gericht zijn op de Houtense samenleving. De ideeën en initiatieven op grond van de Subsidieregeling Fonds maatschappelijke ontwikkeling “Ons Fonds” vallen niet onder deze activiteiten.

 • 2.

  De activiteiten worden inhoudelijk, financieel en juridisch getoetst aan de hand van een beoordelingsstaat.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Houtense inwoners, instellingen of ondernemers, die activiteiten voor de Houtense inwoners willen uitvoeren.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten, die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag, alsmede de kosten van salarissen.

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor het bekostigen van personeel, tenzij de personeelskosten onderdeel uit maken van de te subsidiëren activiteiten. De gemeente aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor genoemd personeel.

 • 4.

  Met subsidie aangeschafte apparatuur mag pas na afschrijving onderdeel uitmaken van een nieuwe subsidieaanvraag.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de te verstrekken subsidie staat in het jaarlijks door de raad vast te stellen subsidieplafond vermeld.

 • 2.

  Het bedrag per instelling in het subsidieplafond mag niet overschreden worden.

 • 3.

  Hogere aanvragen worden geweigerd, tenzij het college anders bepaalt.

Artikel 8. Wijze van verdeling

De verdeling van de subsidiegelden is opgenomen in het subsidieplafond 2016.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1.

  Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van de vastgestelde aanvraagformulieren.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 3.

  Een aanvraag is volledig nadat alle velden op het aanvraagformulier zijn ingevuld en na dagtekening en ondertekening van het formulier.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

 • 1.

  De aanvraagtermijnen, genoemd in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening zijn van toepassing.

 • 2.

  De mandataris kan andere aanvraagtermijnen stellen, indien er sprake is van nieuwe initiatieven, die ontstaan zijn na het verstrijken van de aanvraagtermijnen en die vallen onder het onderdeel “nog te verstrekken subsidies”, zoals vermeld in het voor dat jaar vastgestelde subsidieplafond.

Artikel 11. Beslistermijn

De beslistermijnen, genoemd in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening, zijn van toepassing.

Binnen de gestelde termijn wordt op een subsidieaanvraag beschikt.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening genoemde weigeringsgronden kan de subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten, waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  meerdere aanvragen op grond van verschillende subsidieregelingen voor eenzelfde activiteit worden ingediend en de subsidieverstrekking leidt tot een opeenstapeling van subsidies;

 • c.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie en zonder een belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

 • d.

  de activiteiten een privébelang of een commercieel belang dienen.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening genoemde weigeringsgronden kan de subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  met een activiteit, waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  meerdere aanvragen op grond van verschillende subsidieregelingen voor eenzelfde activiteit worden ingediend en de subsidieverstrekking leidt tot een opeenstapeling van subsidies.

Artikel 14. Verplichtingen

 • 1.

  Naast de algemene en bijzondere verplichtingen, genoemd in artikel 11 respectievelijk artikel 12 van de Algemene subsidieverordening zijn de verplichtingen, genoemd in de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen, van toepassing.

 • 2.

  De subsidiecoördinator kan andere of nieuwe verplichtingen aan de subsidiebeschikking verbinden, indien het onderwerp of de te dienen belangen dat nodig of wenselijk maken.

Artikel 15. Verantwoording

 • 1.

  Afhankelijk van de hoogte van het verstrekte subsidiebedrag vindt verantwoording plaats overeenkomstig artikel 13, 14 en 15 van de Algemene subsidieverordening.

 • 2.

  In de beschikking tot subsidieverstrekking kan worden bepaald dat de subsidieontvanger

  • a.

   zich verantwoordt door een vertelling over de uitgevoerde activiteiten, de behaalde resultaten en de gerealiseerde effecten. De vertelling kan op locatie plaatsvinden of ten overstaan van raads-, commissie- en collegeleden en ambtenaren.

  • b.

   bewijzen van de uitvoering van de activiteiten overlegt, zoals een rekeningoverzicht, originele nota’s of enkele foto’s en bewijzen overlegt van de nakoming van de verplichtingen.

  • c.

   verplicht wordt om facturen, dagafschriften en/of foto’s van de uitgevoerde activiteiten gedurende twee jaar te bewaren. Gedurende deze periode kan de gemeente deze informatie opvragen.

Combinaties van 2a, 2b en 2c zijn mogelijk.

Artikel 16. Aantonen verrichting subsidies tot en met € 25.000

De subsidieontvanger legt direct na het verrichten van de activiteiten of direct na afloop van het subsidietijdvak verantwoording van de subsidie af door dagtekening en ondertekening van de bestedingsverklaring.

Artikel 17. Eindverantwoording van subsidies vanaf € 25.000

Artikel 14 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening zijn van toepassing.

Artikel 18. Subsidievaststelling

Artikel 16 van de Algemene subsidieverordening is van toepassing. De activiteiten worden inhoudelijk, financieel en juridisch getoetst aan de hand van een beoordelingsstaat.

Artikel 19. Bevoorschotting

 • 1.

  Directe en ambtshalve subsidievaststellingen tot en met € 25.000 worden binnen twee weken na verzending van de beschikking uitbetaald.

 • 2.

  Subsidieverleningen van € 25.001 tot en met € 50.000 worden in één keer bevoorschot.

 • 3.

  Subsidieverleningen vanaf € 50.000 worden in 4 gelijke delen per kwartaal bevoorschot.

Artikel 20. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling samenlevingsactiviteiten 2016.

   

Houten, 24 maart 2015.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong