Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsnotitie grote evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie grote evenementen
CiteertitelBeleidsnotitie grote evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In hoofdstuk 8 van de beleidsnotitie zijn de Beleidsregels (grote) evenementen opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2007nieuwe regeling

12-06-2007

Houtens Nieuws

2007-009

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie grote evenementen

 

 

BELEIDSNOTITIE GROTE EVENEMENTEN

 

 

1. INLEIDING

Begrip evenement

In de gemeente Houten vinden jaarlijks veel evenementen plaats. Voor het begrip evenement zijn diverse definities in omloop. De meest belangrijke kenmerken van een evenement komen in de volgende korte definitie voor: ‘een publieksgerichte activiteit, of een besloten activiteit met uitstraling naar de openbare ruimte, die geluids- of verkeershinder kan veroorzaken en waarvoor gemeentelijke toestemming nodig is’.

De meest belangrijke elementen zijn:

 • -

  Publieksgericht, dan wel niet publieksgericht maar met uitstraling naar de openbare ruimte;

 • -

  Er is mogelijk hinder of overlast;

 • -

  Incidenteel karakter;

 • -

  Verrichting van vermaak.

   

Ondanks het feit dat een evenement veelal een verrichting van vermaak is, worden ook activiteiten die daar niet op zijn gericht als evenement gezien, bijv. een herdenking, tentoonstelling of optocht.

 

Evenementen zijn belangrijk voor een gemeente, zo ook voor Houten.

In het bijzonder de grotere evenementen trekken bezoekers naar de gemeente, bieden gelegenheid tot culturele uitingen en geven de gemeente een positieve uitstraling. Dat laatste is onder meer goed voor het vestigingsklimaat van instellingen en bedrijven.

Voor het organiseren van een evenement is ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening Houten (APV) een vergunning van de burgemeester nodig. Sinds 2001 gelden er beleidsregels bij het afgeven van een vergunning voor een groot evenement. In 2006 zijn deze beleidsregels geëvalueerd. De evaluatie heeft er onder meer toe geleid dat de beleidsregels op onderdelen zijn aangepast.

 

Toepassingsgebied van deze notitie

In de APV is thans een definitie van een evenement opgenomen die deels is overgenomen uit de model-APV van de VNG. Aan de modelbepaling zijn enkele activiteiten toegevoegd die ook als evenement hebben te gelden, te weten een besloten feest op of aan de weg met uitstraling naar de openbare ruimte en een wedstrijd op of aan de weg. In de definitie zijn bepaalde evenementen uitgezonderd, omdat regels met betrekking tot die evenementen in andere wetten of verordeningen zijn opgenomen. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld bioscoopvoorstellingen, markten en bijeenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

 

Deze beleidsregels worden vastgesteld door de burgemeester. De burgemeester is als bestuursorgaan bij uitstek bevoegd daar waar het het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven betreft (artikel 174 Gemeentewet).

 

Het zou naar het oordeel van het gemeentebestuur te ver gaan deze beleidsnotitie te laten gelden voor elk evenement. Veel (vooral kleinere) evenementen veroorzaken geen hinder en trekken geen bezoekers van buiten. Deze notitie ook van toepassing verklaren op die evenementen is onnodig en onevenredig belastend. De gemeente Houten kiest er daarom voor om het in deze notitie geformuleerde beleid alleen van toepassing te verklaren op de grotere evenementen.

 

De aard en omvang van een evenement alsmede de te verwachten overlast, zijn daarbij bepalend. Deze grote evenementen zijn:

 • -

  De in bijlage 1 met name genoemde evenementen;

 • -

  Die evenementen waarvan de burgemeester van oordeel is dat deze, gelet op de aard en omvang alleen te organiseren zijn op de in bijlage 1 met name genoemde evenementenlocaties in Houten;

 • -

  Evenementen die niet zijn opgenomen in bijlage 1, noch plaatsvinden op een evenementenlocatie zoals opgenomen in bijlage 1, maar naar hun aard en omvang èn de omvang van mogelijke overlast (geluid, verkeer, etc) als groot evenement zijn aan te merken. Concreet is bij deze evenementen sprake van:

  • -

   Veel publieke belangstelling en/of;

  • -

   Veel geluid en/of;

  • -

   Een verkeersaantrekkende werking die maatregelen nodig maakt.

    

Voor andere (kleinere) evenementen gelden uiteraard onverkort de bepalingen van de APV. De burgemeester is ook in die gevallen bevoegd op een aanvraag al dan niet een vergunning te verlenen, of kan besluiten bepaalde categorieën (kleine) evenementen vrij te stellen van de vergunningplicht. Volstaan kan dan worden met een kennisgeving.

 

Inhoud van deze notitie

Deze notitie bevat een totaalbeeld van de aspecten die kleven aan het houden van grote evenementen en de rol van het gemeentebestuur daarbij. Hoofdstuk 2 schetst het juridische kader. Hoofdstuk 3 bevat de criteria waaraan aanvragen om een evenementenvergunning getoetst kunnen worden. Hoofdstuk 4 beschrijft de aanvraagprocedures en de interne organisatie. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de leges en de kosten van facilitering van gemeentewege. Hoofdstuk 6 gaat over schade en aansprakelijkheid. Hoofdstuk 7 behandelt de handhaving: optreden tegen overtredingen van regels en/of (vergunning)voorschriften. De notitie sluit in hoofdstuk 8 af met een overzicht van de in deze notitie geformuleerde beleidsregels.

2. JURIDISCH KADER

Bij evenementen is het belangrijk dat er evenwicht is tussen de wenselijkheid van een evenement en mogelijke hinder of overlast. Regelgeving levert een essentiële bijdrage aan dat evenwicht.

 

Centraal in het juridische kader staat de ingevolge de APV door de burgemeester te verlenen evenementenvergunning. In combinatie met een evenementenvergunning kunnen andere vergunningen worden verleend zoals een:

 • -

  Reclamevergunning;

 • -

  Ontheffing voor het schenken van zwakalcoholische dranken ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

 • -

  Gebruiksvergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening.

   

De begrenzingen van het juridisch kader vinden we voorts in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet, de Wet milieubeheer. Ook zijn van toepassing de Brandbeveiligingsverordening, de Bouwverordening, de Zondagswet, de Nota Paracommercie, de Drank- en Horecawet, de Regeling verkeersregelaars en het bepaalde in de CROW 96b (uitgave van Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte).

 

De Algemene Plaatselijke Verordening Houten (APV)

Het houden van een evenement is vergunningplichtig. De bepalingen over evenementen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de APV (Openbare Orde). Artikel 2.2.2 derde lid van de APV bepaalt dat de burgemeester vrijstelling kan verlenen voor door hem aangewezen categorieën evenementen. Dat artikel is met name opgenomen om de kleine evenementen, zoals de buurtfeesten, vrij te stellen van de vergunningplicht en kennisgevingplichtig te maken.

 

De Awb

Deze wet kent algemene regels die ook bij vergunningverlening van toepassing zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • -

  Het indienen van een aanvraag;

 • -

  Termijnen voor het nemen van besluiten;

 • -

  Het gelegenheid geven tot het indienen van zienswijzen tegen een voorgenomen vergunningverlening;

 • -

  Bekendmaking en publicatie.

   

De Gemeentewet

Ingevolge artikel 174 van deze wet is de burgemeester belast met het toezicht op evenementen en met de uitvoering van hierop betrekking hebbende verordeningen. Op grond van dit artikel is in de APV opgenomen dat de burgemeester besluiten neemt op aanvragen om een evenementenvergunning.

 

De Wet milieubeheer

De wet geeft onder andere geluidsnormen voor inrichtingen, waaronder horecabedrijven.

Indien bij een evenement ook een horeca-, sport- of recreatie-inrichting betrokken is, zijn voor deze inrichting de bepalingen op grond van de genoemde wet van toepassing. Voor een evenemententerrein of evenementengebouw dat wordt aangemerkt als inrichting ingevolge de wet kan een evenementenvergunning achterwege blijven; wordt een evenement georganiseerd binnen een milieu-inrichting, en valt het houden van een evenement buiten de reguliere bedrijfsvoering, dan dient de organisator te beschikken over een evenementenvergunning.

 

Bestemmingsplan

Voor de verlening van een vergunning voor een evenement is niet van belang dat de georganiseerde activiteiten strijdig zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan; de frequentie van een evenement is immers laag - meestal eenmaal per jaar - en een evenement heeft een bijzonder karakter. Een evenement is in dat geval een incidentele gebeurtenis. Een evenement is niet-incidenteel, enerzijds wanneer een evenement een aantal keer per jaar wordt georganiseerd, anderzijds wanneer in een jaar op een bepaalde locatie meerdere evenementen worden gehouden (cumulatieve effect).

In het geval van niet-incidentele gebeurtenissen is strijd met het bestemmingsplan relevant; bij incidentele gebeurtenissen is sprake van een verminderde strijd met het bestemmingsplan; het gebruik kan voor de toepassing van het bestemmingsplan als niet relevant worden aangemerkt.

 

Jurisprudentie wijst uit, dat er sprake is van een niet-incidentele gebeurtenis wanneer in een jaar negen schuurfeesten door dezelfde organisatie worden gehouden.

Vergelijking van deze jurisprudentie met de situatie in de gemeente Houten rechtvaardigt de conclusie dat in Houten vooralsnog geen evenementen worden georganiseerd die niet-incidenteel zijn. Ook de frequentie van evenementen op een specifieke locatie is laag, zodat het bestemmingsplan ook op grond daarvan niet relevant is. Voor wat betreft de locaties Het Rond en Het Plein kan worden gesteld, dat het organiseren van evenementen op deze terreinen planologisch is toegestaan.

De in Houten jaarlijks georganiseerde evenementen zijn derhalve incidentele gebeurtenissen. Zij worden voor de toepassing van het bestemmingsplan als niet relevant gebruik van de gronden aangemerkt.

3. TOETSINGSCRITERIA

3.1 De criteria uit de APV

Op grond van de huidige evenementenbepaling kunnen aanvragen getoetst worden aan de vier in het vorige hoofdstuk genoemde criteria. In artikel 2.2.2 van de APV is bepaald dat de vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • -

  De openbare orde;

 • -

  Het voorkomen of beperken van overlast;

 • -

  De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

 • -

  De zedelijkheid of de gezondheid.

   

Bij het plaatsvinden van een evenement wordt nagenoeg altijd enige overlast veroorzaakt, met name voor omwonenden van een evenementenlocatie. Van een belasting voor de (leef)omgeving is bijvoorbeeld sprake indien de organisator een of meer verkeersintensieve en/of doorgaande wegen wil gebruiken, indien een bepaald geluidsniveau overschreden gaat worden of indien het evenement veel bezoekers trekt.

Goede regelgeving en een helder beleid kunnen ervoor zorgen dat, zonder de mogelijkheden voor evenementen onevenredig zwaar te belemmeren, deze overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de regels en beperkingen die bij evenementen worden toegepast zo breed mogelijk worden gedragen, zowel door de organisatoren en deelnemers als door bewoners die overlast (kunnen) ondervinden.

 

De mate waarin het beleid gedragen wordt is van grote invloed op de mate waarin men zich houdt aan de regels en op de mate van handhaafbaarheid van die regels. Het streven van de gemeente is het bereiken van een balans tussen alle, vaak tegenstrijdige, betrokken belangen.

Onder meer de in bijlage 1 genoemde evenementen beschouwt de gemeente als grote evenementen. Deze evenementen vinden in principe elk jaar plaats. Op basis van de opgedane ervaringen en getoetst aan de vier APV-criteria, verleent de burgemeester voor deze evenementen in beginsel en onder de gebruikelijke en noodzakelijke voorschriften een vergunning.

Bij een aanvraag van een vergunning voor een ander - nu nog niet voorzien - evenement zal de burgemeester bij de toets aan de vier APV-criteria de hiernavolgende elementen mee laten wegen.

 

De openbare orde

Dit criterium speelt een rol indien sprake is van kans op onveilige situaties, het plegen van strafbare feiten en, zo ja, of hiertegen door de politie kan worden opgetreden.

 

Het voorkomen of beperken van overlast

Bij de toets aan dit criterium wordt gekeken naar de overlast in de vorm van geluid, stank, milieuhinder, verkeer of anderszins en of deze overlast aanvaardbaar is voor omwonenden of andere gebruikers van de openbare ruimte.

 

De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen

Bij dit criterium is bepalend of het verkeer nog op een aanvaardbare wijze kan plaatsvinden en op een wijze dat de verkeersveiligheid gewaarborgd is. Een verkeersaantrekkende werking kan problemen m.b.t. de verkeersveiligheid opleveren.

Wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom dienen in overeenstemming te zijn met het bepaalde in de CROW 96b, zulks ter advisering van de verkeerskundige van de gemeente.

Tevens toetst de gemeente of en in hoeverre het evenement mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van deelnemers aan het evenement, toeschouwers en andere betrokkenen. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de risico-evenementen.

 

De zedelijkheid of de gezondheid.

De gemeente beoordeelt of en in hoeverre de zedelijkheid gevaar loopt en of sprake is van een gevaar voor de gezondheid van deelnemers aan het evenement, toeschouwers en andere betrokkenen.

 

3.2 Uitwerking criteria in beleid

Invulling en uitwerking van de bovenvermelde criteria geeft het volgende beeld over het te voeren gemeentelijk evenementenbeleid.

 

De locaties

Op de in bijlage 1 genoemde locaties kunnen de in dezelfde bijlage genoemde evenementen plaatsvinden. De vergunning voor deze evenementen wordt in beginsel verleend, omdat deze evenementen op de aangegeven locatie kunnen worden gehouden en - voor zover zij overlast geven - de overlast aanvaardbaar is. Hierbij hanteert het gemeentebestuur de in bijlage 3 opgenomen geluidsvoorschriften, maximum aantallen en eindtijden, en eventuele andere bijzonderheden.

 

Geluidsniveau

De muziek bij evenementen is vaak bepalend voor zowel het plezier als de mogelijke overlast van de activiteit. Geluidsoverlast is een belangrijk aandachtspunt. Met eventuele klachten dient adequaat te worden omgegaan. Dat is ook noodzakelijk om draagvlak voor evenementen bij de inwoners van de gemeente Houten te behouden.

In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met de in die tijd bij evenementen gehanteerde geluidsniveaus. In voorschriften is vastgelegd welke geluidniveaus toelaatbaar zijn met als uitgangspunt het voorkomen van hoge geluidniveaus bij woningen (of andere geluidgevoelige bestemmingen). Indien voorkomen niet mogelijk is, moeten hoge geluidsniveaus zo veel als mogelijk is beperkt blijven.

Bij evenementen is een onderscheid gemaakt voor de bronniveaus in drie situaties:

 • 1.

  Onversterkte en versterkte muziek, met een gemiddeld equivalent geluidsniveau (LAeq) van maximaal 70 dB(A), tot 20.00 uur;

 • 2.

  Onversterkte en versterkte muziek, met een gemiddeld equivalent geluidsniveau (LAeq) van maximaal 70 tot 85 dB(A);

 • 3.

  Onversterkte en versterkte muziek, met een gemiddeld equivalent geluidsniveau (LAeq) van meer dan 85 dB(A) (voor het maximum aantal evenementen per locatie in deze categorie wordt verwezen naar bijlage 3).

Het maximale bronvermogen bij alle drie de categorieën bedraagt 120 dB(A).

Uitgangspunt is dat een geluidgrenswaarde geldt waarbij een evenement mogelijk is en tegelijkertijd de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Voor het overige geldt hetgeen is gesteld in bijlage 3.

Bovengenoemde uitgangspunten betreffen onder meer de mechanisch versterkte muziek. Hetzelfde geldt bij (versterkte) levende muziek. Echter, omdat levende muziek niet/slecht kan worden begrensd, zal per geval worden beoordeeld welk geluidsniveau op het beoordelingspunt/-punten wordt vergund.

Overlast is afhankelijk van het soort muziek en het daarbij gehanteerde geluidsniveau. Ook de bebouwde omgeving kan bepalend zijn. Het kan zijn dat door bijvoorbeeld reflecties bij compacte bebouwing (bijv. Het Rond) een lagere waarde moet worden gesteld om onaanvaardbare situaties te voorkomen.

De organisator zorgt voor de afstelling van de geluidinstallatie. De gemeente controleert (eventueel samen met de politie) de geluidsniveaus en treedt, zo nodig, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk, op.

Bij het maken van live-muziek zal tevens kritisch worden gekeken naar opstelling, omgevingsfactoren, locatie, frequentie van belasting, soort evenement en duur van het optreden.

Onversterkte levende muziek wordt vrijwel altijd aanvaardbaar geacht, in elk geval tot 20.00 uur.

Een vergunning voor een evenement waar hoge tot zeer hoge geluidsbelastingen voorkomen moet worden geweigerd indien verwacht wordt dat de overlast niet kan worden teruggebracht. Indien het evenement in kwestie van groot belang wordt geacht voor Houten kan worden onderzocht of het evenement kan worden verplaatst naar een alternatieve locatie.

Geluidsvoorschriften worden in principe op maat gesteld. In de geluidsvoorschriften kunnen voor één evenement ook meerdere geluidniveaus worden opgenomen (variërend van LAeq = 70 - tot 85 dB(A) in straten tot LAeq = > 85 dB(A) op een plein).

Enkele geluidsvoorschriften (niet-limitatief) die min of meer vast aan de vergunning worden verbonden zijn opgenomen in bijlage 4.

Het meten van geluid gebeurt op een vast aangewezen meetplaats. Deze meetplaats wordt in de vergunning opgenomen. Indien in de vergunning geen meetplaats is aangewezen, wordt de geluidemissie van het evenement gemeten op enig punt 50 meter van een evenement of, indien binnen deze 50 meter een woning ligt, nabij de buitengevel van die woning. Gemeten wordt op een hoogte waar de overlast ervaren wordt. Regulier zal de meethoogte tussen 07.00 uur en 23.00 uur 1,5 meter bedragen, tussen 23.00 uur en 07.00 uur bedraagt deze meethoogte 5 meter. In bijzondere situaties wordt hier dus van afgeweken. In de vergunningen staat de specifieke meethoogte aangegeven.

 

Eindtijden

Overlast tengevolge van een evenement zal op de doordeweekse avonden en nachtelijke uren (van zondag tot en met donderdag) eerder als overlast worden ervaren dan op vrijdag en zaterdag. Daarom hanteert de gemeente bij vaststelling van de eindtijden dit onderscheid.

De eindtijd voor evenementen van zondag tot en met donderdag is uiterlijk 24.00 uur.

De geluidsproductie alsmede de drankverstrekking moeten om 23.30 uur zijn beëindigd.

De gemeente Houten hanteert voor vrijdag en zaterdag als uitgangspunt een uiterste eindtijd voor grote evenementen van 02.00 uur. De eindtijd van de geluidsproductie en de drankverstrekking is 01.30 uur. Dit bevordert een rustiger en geleidelijker afloop van het evenement.

In bijzondere gevallen kan de burgemeester van deze eindtijd(en) afwijken. Per locatie en per evenement kan de burgemeester dan bepalen dat de eindtijd eerder of later is dan de hiervoor genoemde eindtijd(en). Als bijzonder geval kan bijvoorbeeld worden aangemerkt een evenement te houden op een algemene of bijzondere feestdag.

Bepalend kan ook zijn de vraag of en in hoeverre het evenement overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld voor - specifieke - omwonenden. Daarbij gelden overigens onverkort de maxima zoals vermeld in bijlage 3.

 

Verkeer en parkeren

Om inzicht te krijgen in de benodigde verkeersmaatregelen en van de omvang en plaats van de benodigde parkeerbehoefte wordt de aanvrager verzocht daarvan een duidelijk beeld te geven in het aanvraagformulier.

De gemeente maakt op basis van die gegevens en op basis van ingewonnen interne en - zo nodig - externe adviezen een eigen inschatting van de omvang van de gevolgen voor het verkeer en parkeerruimte en zo nodig kan de vergunning worden geweigerd of worden aan de vergunning voorschriften verbonden die te maken hebben met verkeer of parkeren.

Waar nodig zal in overleg tussen politie en organisator worden bepaald dat verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. De verkeersregelaars zijn voldoende opgeleid en krijgen voor elke inzet een instructie van de politie.

 

Toezicht en veiligheid

Bij iedere afzonderlijke aanvraag wordt beoordeeld of en in hoeverre de aanwezigheid van professionele beveiligers vereist is. De eis hiertoe wordt ingegeven door de locatie, aard en de omvang van het evenement, alsmede de eventuele met het evenement gepaard gaande overlast- en openbare orde problemen. Tijdens (en vanaf een uur voor tot een uur na) de evenementen die in bijlage 2 als risico-evenement zijn benoemd dienen in elk geval professionele beveiligers aanwezig te zijn. Bij de andere evenementen wordt de inzet van professionele beveiligers per geval bezien.

Indien toezicht noodzakelijk is, zorgt de organisatie bij een evenement ervoor dat er tot 500 bezoekers per 100 bezoekers 1 professionele, en als zodanig gekwalificeerde, beveiliger aanwezig is. Boven de 500 bezoekers wordt het aantal beveiligers van geval tot geval bezien.

Tevens dient de aanvrager van een risico-evenement een veiligheidsplan in.

Om de veiligheid te bevorderen mogen tijdens risico-evenementen uitsluitend plastic bekers worden gebruikt.

 

Verboden evenementen

De gemeente Houten verleent geen vergunning voor:

 • -

  Vechtevenementen (kooigevechten en vergelijkbare evenementen); een vechtevenement beschouwt de gemeente een exponent van de verruwing van de maatschappij; een dergelijk evenement heeft negatieve gevolgen voor het maatschappelijk leven en is een fenomeen dat maatschappelijk niet is geaccepteerd;

 • -

  Evenementen waarbij dieren ter vermaak worden gebruikt en waarbij tevens de gezondheid van het dier gevaar kan lopen; een uitzondering vormt een circus, aangezien de gemeente alleen vergunningen aan circussen verleent die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Circus-ondernemingen (VNCO). Deze heeft recentelijk uitgesproken er zorg voor te dragen dat circusdieren niet worden ge- of misbruikt.

De gemeente acht de bovenvermelde evenementen vanwege hun karakter strijdig met het bepaalde in artikel 2.2.2 tweede lid sub d, van de APV (de zedelijkheid of de gezondheid).

 

De evenementenkalender

Zowel omwonenden als de organisatoren van een groot evenement hebben de behoefte in een vroegtijdig stadium te communiceren over een te houden evenement. Bewoners willen weten waar ze aan toe zijn en voldoende mogelijkheden hebben om van hun rechtsbescherming gebruik te kunnen maken. Organisatoren hebben eveneens de behoefte aan duidelijkheid. Bij grote evenementen is vaak sprake van een lange voorbereidingstijd en het aangaan van contracten, zodat men in een vroeg stadium wil weten of een evenement - onder welke voorwaarden - doorgang kan vinden.

De gemeente stelt jaarlijks een evenementenkalender vast. Deze kalender wordt gemaakt op basis van aangemelde evenementen en bevat de voor de gemeente wenselijke situatie per locatie. Door deze kalender vast te stellen aan het begin van elk jaar weten omwonenden waar ze voor dat jaar op kunnen rekenen en hebben de organisatoren voldoende tijd de nodige voorbereidingen te treffen. Bovendien heeft de organisator het voordeel dat de coördinerende afdeling rekening kan houden met het evenement (faciliteiten inplannen, politie en brandweer op tijd inlichten, etc).

Daarnaast voorkomt het gebruik van een evenementenkalender dat evenementen of andere activiteiten gelijktijdig en/of op dezelfde locatie worden gepland. De kalender vermeldt de (grote) evenementen die op de evenementenlocaties plaatsvinden en waarvan de toegestane geluidsproductie en de eindtijd bekend is. Ook wordt de aard van een evenement vermeld. Mede bepalend voor het toestaan van een groot evenement is de ervaring die met het evenement is opgedaan. Organisatoren melden een groot evenement jaarlijks aan. Vervolgens brengt de gemeente een conceptkalender ter inspraak door middel van toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De gemeente kiest voor deze voorbereidingsprocedure omdat artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt, dat bij de voorbereiding van een besluit het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart.

Nu het hier om evenementen gaat die mogelijk veel overlast kunnen veroorzaken, is het zinvol te kiezen voor een openbare voorbereidingsprocedure. Hierdoor is het bevoegd bestuursorgaan in staat een goede belangenafweging te maken en een kwalitatief goede vergunning af te geven.

Organisatoren kunnen een te houden evenement bij de gemeente aanmelden vanaf 1 juni tot uiterlijk 1 december in het voorafgaande jaar. Aanmeldingen die voor 1 juni binnenkomen, worden aangehouden.

Bij het opstellen van de kalender mag het maximum aantal evenementen per locatie niet overschreden worden. Bij teveel aanmeldingen zoekt de gemeente in overleg met de organisator(en) naar een andere locatie.

De gemeente publiceert uiterlijk 15 december de evenementenkalender waarna belanghebbenden gedurende 6 weken zienswijzen kunnen indienen. Vervolgens stelt de burgemeester de evenementenkalender definitief vast. De kalender wordt gepubliceerd en waar nodig verspreid. Een up-to-date kalender wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst.

Bij de overige (kleine) evenementen is een zienswijzenprocedure niet noodzakelijk. Wel blijft dan het risico bestaan dat in bezwaarschriften tegen een verlening belangen naar voren komen, die niet zijn meegenomen.

Afgezet tegen een snelle besluitvorming en de geringe overlast die kleine evenementen veroorzaken, gaat het hier om een aanvaardbaar risico.

 

Onvoorziene grote evenementen

Vergunningen voor grote evenementen die niet voorkomen op de lijst zoals opgenomen in bijlage 1 worden in beginsel verleend, mits aan één of meerdere van de volgende voorwaarden wordt voldaan.

 • -

  Het evenement veroorzaakt naar het oordeel van de burgemeester een beperkte mate van overlast;

 • -

  Het evenement kan de plaats innemen van een evenement dat geen doorgang vindt en veroorzaakt niet meer overlast dan het vervallen evenement;

 • -

  Het evenement is – gelet op de aard van het evenement – een welkome aanvulling op het evenementenaanbod, het past (nog) binnen het gestelde maximum aantal evenementen op de gevraagde locatie en het belang van omwonenden wordt niet geschaad;

 • -

  Het belang van het houden van het evenement is dermate groot dat andere belangen in redelijkheid moeten wijken.

   

Circus

Tweemaal per jaar geeft de gemeente vergunning voor het houden van een circus. Circussen vinden (nu nog) plaats op de locatie Manifestatieterrein Imkerspark. De toestand van het terrein maakt het niet het meest geschikt voor het houden van een circus.

Bij de beoordeling van aanvragen voor een evenementenvergunning voor een circus hanteert de gemeente de volgende criteria:

 • -

  Variatie in soorten circus;

 • -

  De omvang van het circus;

 • -

  Ingewonnen referenties bij andere gemeenten;

 • -

  De kwaliteit die blijkt uit de aanvraag;

 • -

  Aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO).

Aanvragen kunnen worden ingediend in de maanden juni tot en met september voorafgaand aan het betreffende jaar. De gemeente hanteert een wachtlijst met een maximum van 2 aanvragen.

 

Kermis

Tweemaal per jaar geeft de gemeente vergunning voor het houden van een kermis. De kermis wordt op de locatie Het Rond gehouden.

Bij de beoordeling van aanvragen voor een evenementenvergunning voor een kermis en bij het sluiten van een contract met een kermisexploitant wordt onder andere gekeken naar:

 • -

  De variatie in het aanbod van kermisattracties;

 • -

  Ingewonnen referenties bij andere gemeenten;

 • -

  De kwaliteit die blijkt uit de aanvraag.

Aanvragen kunnen gedaan worden in de maanden juni tot en met september voorafgaand aan het betreffende jaar. De gemeente hanteert een wachtlijst met een maximum van 4 aanvragen.

 

Braderieën

Er wordt geen vergunning verleend voor het houden van een braderie in de gemeente wanneer in de aangevraagde periode reeds vergunning voor een andere braderie is, dan wel wordt verleend. Ook wordt geen vergunning verleend wanneer de te houden braderie is gepland in een periode van 6 weken voorafgaande aan en na de aanvangsdatum van de braderie waarvoor reeds vergunning is of wordt verleend. De jaarmarkten op Het Rond en het Plein vallen ook binnen het bestek van deze ‘zes-weken regel’.

De voorkeur gaat uit naar ondernemersverenigingen als organisator en kwalitatief goede braderieën. Het organiseren van meerdere braderieën door eenzelfde organisator moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. De winkelnering in de omgeving van de braderie moet zoveel mogelijk worden beschermd.

4. DE INTERNE PROCEDURE EN COÖRDINATIE

De aanvraagprocedure

Het gemeente wil een voor de burger eenvoudige, eenduidige procedure voor de evenementen. Die procedure moet de volgende kenmerken hebben:

 • -

  De aanvrager heeft een vast aanspreekpunt (evenementencoördinator), en kan op één locatie terecht voor alle noodzakelijke vergunningen (evenementenloket);

 • -

  In plaats van diverse afzonderlijke aanvraagformulieren zal er gewerkt worden met één verzamelaanvraagformulier (APV, Bouwverordening, Drank- en Horecawet, etc), en de mogelijkheid wordt gecreëerd om zogenaamde “herhalingsaanvragen” te doen.

 • -

  De aanvrager krijgt bij de aanvraag de standaardvoorschriften reeds verstrekt zodat hier op geanticipeerd kan worden;

 • -

  Als pilotproject zal binnenkort worden gestart met de mogelijkheid van digitale aanvragen voor een evenementvergunning;

 • -

  De afhandeltermijn is redelijk;

 • -

  De vergunningverkrijger betaalt één bedrag aan leges en eventueel één bedrag voor gebruik gemeentelijke faciliteiten (grond, stroom, water, dranghekken, schoonmaak terrein).

   

De afdeling waar de vergunningaanvragen worden behandeld (hierna genoemd: de coördinerende afdeling), heeft directe contacten met de andere afdelingen en instanties die betrokken zijn bij het houden van evenementen: de politie, de brandweer en de gemeentelijke afdelingen die zich bezighouden met verkeer, het afzetten van wegen en terreinen en milieu (afval, geluid, etc).

De gemeente onderscheidt twee procedures:

 • 1.

  De procedure die leidt tot opneming in de evenementenkalender;

 • 2.

  De procedure voor later dan 1 december ingediende vergunningaanvragen; dit zullen voornamelijk niet-voorziene evenementen zijn.

   

Concreet ziet de procedure ad 1. er als volgt uit:

 • a.

  Een aanvraag komt binnen bij de coördinerende afdeling;

 • b.

  De behandelend ambtenaar neemt contact op met de organisator. Zonodig wordt middels een standaardformulier die informatie gevraagd die de gemeente nodig heeft voor de besluitvorming over de aanvraag. Het standaard aanvraagformulier gaat vergezeld van een toelichting. De organisator moet het formulier zelf invullen. De gemeente meldt zonodig tussentijds aan de organisator de criteria die gelden voor de te verlenen vergunning, de kosten die in rekening worden gebracht in verband met het evenement en de plichten die gelden voor de organisator;

 • c.

  Het aanvraagformulier is omvangrijk, maar daardoor verkrijgt de gemeente alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Achteraf is het dan ook niet meer nodig allerlei gegevens alsnog op te vragen;

 • d.

  Vervolgens wordt de aanvraag op verschillende aspecten beoordeeld (zoals verkeer, geluid, etc). Het is van belang de wettelijke termijnen goed in de gaten te houden. De evenementencoördinator heeft hierbij een belangrijke rol;

 • e.

  Het voornemen om vergunning te verlenen komt tot uitdrukking in het publiceren van het concept van de evenementenkalender;

 • f.

  Belanghebbenden kunnen in een periode van zes weken hun zienswijzen indienen;

 • g.

  De burgemeester stelt vervolgens definitief de kalender vast, rekening houdend met de ingediende zienswijzen voor zover deze daartoe aanleiding geven. Het vaststellen van de kalender betekent nog niet dat de vergunning definitief verleend is. Wel geeft de kalender aan dat de burgemeester het voornemen heeft om de vergunningen te verlenen;

 • h.

  De definitieve vergunning met de daaraan verbonden voorschriften wordt uiterlijk 2 maanden voor het te houden evenement verleend. Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Bovendien kan een belanghebbende een verzoek tot voorlopige voorziening bij de rechtbank in Utrecht indienen.

   

De procedure ad 2. ziet er als volgt uit:

 • a.

  Een aanvraag voor een groot maar onvoorzien evenement komt binnen bij de coördinerende afdeling.

 • b.

  De behandelend ambtenaar neemt contact op met de organisator en geeft aan dat de beleidsnotitie grote evenementen van toepassing is. Zonodig wordt middels een standaardformulier die informatie gevraagd die de gemeente nodig heeft voor de besluitvorming over de aanvraag. Zie verder: punt 2 onder procedure ad 1.

 • c.

  Vervolgens wordt de aanvraag op verschillende aspecten beoordeeld (zoals verkeer, geluid, etc). Ook hier geldt, dat de wettelijke termijnen in de gaten moeten worden gehouden. De coördinerende afdeling heeft hierbij een belangrijke rol. Centraal aanspreekpunt voor de verlening van vergunningen is de evenementencoördinator van de afdeling Openbare Werken.

 • d.

  De gemeente volgt zo nodig de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

 • e.

  De burgemeester neemt vervolgens een besluit om de vergunning al dan niet te verlenen. Dit besluit wordt vervolgens gepubliceerd en is eveneens vatbaar voor bezwaar (voor zover Afdeling 3.4 Awb niet gevolgd) en beroep. Ook kan door belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Utrecht.

   

De vergunning

De gemeente dient tijdig (binnen maximaal 16 weken) te beslissen op aanvragen voor een groot evenement. Dit gebeurt in de vorm van een evenementenvergunning. Deze vergunning kent standaardvoorschriften. Aanvullende vergunningsvoorschriften van andere afdelingen worden door de behandelend ambtenaar voor zover mogelijk in de vergunning verwerkt. Mochten afdelingen de aanvraag negatief beoordelen dan komt er een overleg met de organisator en de betrokken afdeling(en).

Blijft het oordeel van deze afdeling(en) negatief en wil of kan de organisator de aanvraag niet aanpassen, dan adviseert de coördinerende afdeling de burgemeester om de aanvraag af te wijzen.

Voor een goed verloop van het vergunningverleningproces, is het noodzakelijk dat de maximale tijdsduur van de verschillende processtappen wordt vastgelegd. Hiertoe is een procesbeschrijving opgesteld.

 

Kennisgeving in plaats van een vergunning

Om de procedure te vereenvoudigen en klantvriendelijker te maken is na de evaluatie eind 2006 besloten te onderzoeken of het juridisch en organisatorisch mogelijk is om in plaats van een vergunningsysteem een kennisgevingsysteem in te stellen voor grote evenementen.

Voor grote evenementen is een vrijstelling van de vergunningplicht niet gewenst omdat daarmee de mogelijkheid van bezwaar en beroep voor een belanghebbende komt te vervallen, en het daarbij vrijwel ondoenlijk is om bij grote evenementen, die veelal maatwerk vragen, te werken met vooraf vastgestelde (standaard)voorschriften voor categorieën evenementen.

Besloten is dan ook om af te zien van een vrijstelling van de vergunningplicht voor grote evenementen.

 

Evaluatie

Het is zaak dit beleid regelmatig te evalueren. Eén van de onderwerpen die naar voren is gekomen tijdens de evaluatie in 2006, is dat er bij de organisatoren van evenementen behoefte is aan een jaarlijkse evaluatiebijeenkomst. Het gemeentebestuur ondersteunt deze wens. Ook een evaluatiebijeenkomst kan aanleiding geven tot bijstelling van het evenementenbeleid.

5.LEGES EN KOSTEN FACILITERING

In de legestabel behorend bij de Legesverordening wordt onderscheid gemaakt naar evenementen met een ideële doelstelling, en daarnaast de commerciële evenementen. Volgens de tabel betalen de niet-commerciële evenementen minder leges, dan de commerciële. De niet-commerciële evenementen vallen onder de regeling die bepaalt dat voor activiteiten die de gemeenschap ondersteunen, en die georganiseerd worden door een organisatie uit Houten, of een organisatie die overwegend in Houten actief is, een legesvergoeding wordt gegeven. Daar is een speciaal budget voor ingeruimd. Om een goed onderscheid te kunnen maken kan worden aangehaakt bij het uitgangspunt dat in principe als niet commercieel kunnen worden aangemerkt de verenigingen en stichtingen, waarbij de statuten een belangrijke leidraad vormen.

Voor het gebruik van gemeentegrond, stroom, water en dranghekken wordt dezelfde ‘knip’ gemaakt. Niet-commerciële evenementen krijgen deze voorzieningen gratis verstrekt, voor commerciële evenementen geldt dat deze voor het gebruik van gemeentegrond en dranghekken een huurprijs, en voor het gebruik van stroom en water de kostprijs, betalen. Op verzoek kunnen de dranghekken afgeleverd worden. Voor de commerciële evenementen zal hiervoor een meerprijs worden berekend.

Organisatoren van grote evenementen kunnen de gemeente verzoeken om het evenemententerrein schoon te maken. Voor de schoonmaak zijn zowel de organisatoren van commerciële- als van niet-commerciële evenementen de kostprijs verschuldigd voor de inzet van personeel en materieel. De gemeente stelt vooraf een kostencalculatie op.

6.SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Voorop staat dat een vergunninghouder aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die ontstaat tijdens een evenement op of in de onmiddellijke nabijheid van een evenementterrein als gevolg van een onrechtmatige daad die de organisatie is aan te rekenen. Daaronder is ook te betrekken de schade die ontstaat door derden die onder het toezicht vallen van een organisator. Uiteraard zijn ook de schadeveroorzakende derden persoonlijk aan te spreken.

Schade die ontstaat op enige afstand van een evenemententerrein, buiten het bereik van de organisatie, kan niet worden verhaald op de organisatie van een evenement. In die gevallen zullen benadeelden uitsluitend te rade kunnen gaan bij de dader(s).

In geen geval is de gemeente aansprakelijk te houden voor geleden schade als gevolg van een evenement, behoudens wanneer de schade het gevolg is van een onrechtmatig verleende vergunning.

Om eventuele gedupeerden tegemoet te komen kan de gemeente functioneren als meldpunt c.q. coördinator waar het schadegevallen betreft. Mogelijk dat de gemeente in samenwerking met de politie iets kan betekenen in het kader van het schadeverhaal, en bovendien is het nuttig dat dergelijke informatie bij de gemeente binnenkomt in verband met toekomstige evenementen en eventuele maatregelen.

Om eventuele schades, die optreden in de openbare ruimte of aan particuliere eigendommen èn een gevolg zijn van een nalatig toezicht van de organisatie, te kunnen vergoeden, kan als voorschrift aan de vergunning worden verbonden dat een waarborgsom moet worden gedeponeerd door de vergunninghouder.

7.HANDHAVING

Handhaving van de regels en voorwaarden bij evenementen is van zeer groot belang. Overlast wordt onaanvaardbaar als regels of voorschriften worden overtreden. Het gaat daarbij in het bijzonder om voorschriften die betrekking hebben op eindtijden en geluidsnormen, maar ook brandveiligheidsvoorschriften.

Bij handhaving van de diverse normen en voorwaarden zijn diverse disciplines betrokken. Om een goede handhaving te kunnen realiseren is duidelijkheid vereist over de rolverdeling tussen de verschillende betrokkenen:

 • -

  Politie en bijzondere opsporingsambtenaren; deze hebben als taak: handhaving van eindtijden, openbare orde, regels op het gebied van het parkeren en afval;

 • -

  Afdeling Milieu: handhaving van de geluidsnormen;

 • -

  Afdeling Openbare Werken: gemeentelijk toezichthouder;

 • -

  Brandweer (toepassing Brandbeveiligingsverordening).

Vaak is er een samenloop tussen verschillende soorten overtredingen. Om adequaat te kunnen reageren zijn daarom nauwe samenwerking en duidelijke afspraken tussen de politie en de gemeente nodig over de te volgen handhavingsscenario's bij evenementen.

Controle door de brandweer dient uiterlijk één uur voor aanvang van een evenement plaats te (kunnen) vinden. Voor de organisator geldt dan ook de plicht dat uiterlijk één uur voor aanvang van het evenement alles in gereedheid is. Overigens kan controle ook tijdens een evenement plaatsvinden.

 

Getrapt systeem

Optreden tegen overtreding van de vergunningvoorschriften gebeurt enerzijds na het constateren van overtredingen en anderzijds na het binnenkomen van - gegronde - klachten van omwonenden.

Daarbij wordt een getrapt systeem gehanteerd.

Stap 1: eerste waarschuwing om binnen 10 minuten aanpassing aan de voorschriften te verrichten;

Stap 2: tweede en laatste waarschuwing: aanpassing aan de vergunningvoorschriften binnen 5 minuten;

Stap 3: bij het blijvend overtreden van de voorschriften: beëindiging van het evenement.

Indien blijkt dat de genoemde hersteltijden te kort zijn om de nodige aanpassingen te verrichten, is het mogelijk de organisator een langere hersteltijd te geven, zulks ter beoordeling van de handhavende instanties.

 

Andere vormen van optreden tegen overtredingen

Overtreding van vergunningvoorschriften kan ook op andere wijze plaatsvinden: zo kan de organisatie van het evenement een waarschuwing krijgen. Bij overtreding voor de tweede maal kan dan worden geconcludeerd, dat voor het evenement de erop volgende keer geen vergunning wordt verstrekt.

Het constateren van overtreding van vergunningsvoorschriften kan ook verschillende andere gevolgen hebben. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding kan deze onmiddellijk beëindigd worden en kan proces-verbaal worden opgemaakt. Uiteraard kan de overtreding gevolgen hebben voor de toekomst. Deze gevolgen kunnen zijn:

 • -

  Het beëindigen van het evenement;

 • -

  Het opleggen van een preventieve dwangsom;

 • -

  Het voorschrijven van een strenger regime bij een volgend evenement.

De omstandigheden van het geval bepalen welke sanctie zal worden toegepast. Uitgangspunt is dat de overtreding direct wordt beëindigd of een volgende keer wordt voorkomen. Er zijn echter gevallen denkbaar waarbij het onmiddellijk beëindigen van de overtreding op gespannen voet staat met de handhaving van de openbare orde, of onevenredig zwaar is in verhouding tot de schade die door belanghebbenden wordt ondervonden. In die gevallen zullen er slechts consequenties voor de toekomst aan de overtreding verbonden worden.

 

Geluidsnormen

De handhaving van de naleving van de geluidsnormen wordt door de afdeling Milieu op zich genomen. Daartoe wordt een ambtenaar met bijzondere opsporingsbevoegdheid dan wel met toezichthoudende taken ingezet. Deze ambtenaar zal tijdens evenementen, waar op grond van eerdere ervaringen klachten kunnen worden verwacht, en tijdens evenementen waar omwonenden over klagen, het geluidsniveau meten. Bovendien is in principe bij ieder groot evenement een medewerker beschikbaar.

 

Eindtijden en openbare orde

Wat betreft de handhaving van eindtijden en openbare orde door de politie zal bij de vaststelling van de evenementenkalender en de daarbij bepaalde eindtijdenregimes voor verschillende evenementen het standpunt van de politie en de bijzondere opsporingsambtenaren in de overwegingen worden betrokken.

8.BELEIDSREGELS

Beleidsregels (grote) evenementen

De burgemeester van de gemeente Houten:

Overwegende:

 • -

  dat het in verband met een efficiënte en eenduidige afdoening van aanvragen voor een evenementenvergunning gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels;

 • -

  dat beleidsregels een goed instrument vormen om overlast, problemen op het gebied van de openbare orde, de veiligheid en de zedelijkheid en gezondheid te reguleren;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de “Beleidsregels (grote) evenementen”.

 

Artikel 1 Algemene begripsbepaling

 

In deze nota wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuursorgaan: burgemeester van de gemeente Houten.

 • b.

  Vergunninghouder: ieder aan wie door het bestuursorgaan een vergunning is verleend voor het houden van een evenement.

 • c.

  APV: de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Houten.

 • d.

  Evenement een verrichting van vermaak zoals bepaald in artikel 2.2.1 van de APV.

 • e.

  Risico-evenement: een evenement dat naar zijn aard en/of doelgroep als risico-evenement kan worden bestempeld, en als zodanig is opgenomen in bijlage 2, of daarmee vergelijkbaar is.

 • f.

  Niet-commercieel evenement: een evenement georganiseerd door een Houtense organisatie of individu, of een organisatie of individu die aantoonbaar overwegend actief is in Houten, met een ideële doelstelling, en gericht op de Houtense samenleving.

 • g.

  Commercieel evenement: alle niet niet-commerciële evenementen.

   

Artikel 2 Vereisten aanvraag

Een aanvraag dient vergezeld te gaan van:

 • a.

  een nauwkeurige plattegrond van het evenemententerrein;

 • b.

  een veiligheidsplan, voor zover professionele beveiligers moeten worden ingezet.

   

Artikel 3 Kalender

 • 1.

  Organisatoren kunnen een te houden evenement bij het bestuursorgaan aanmelden vanaf 1 juni tot uiterlijk 1 december in het voorafgaande jaar. Aanmeldingen die voor 1 juni binnenkomen, worden aangehouden.

 • 2.

  Het bestuursorgaan publiceert uiterlijk 15 december de evenementenkalender waarna belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen.

 • 3.

  Vervolgens stelt het bestuursorgaan de evenementenkalender definitief vast en wordt de kalender gepubliceerd en verspreid.

 

Artikel 4 Incidentele vergunningen

Vergunningen voor grote evenementen die niet jaarlijks terugkeren worden in beginsel verleend, mits aan één of meerdere van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • -

  het evenement veroorzaakt naar het oordeel van het bestuursorgaan een beperkte mate van overlast;

 • -

  het evenement kan de plaats innemen van een evenement dat geen doorgang vindt en veroorzaakt niet meer overlast dan het vervallen evenement;

 • -

  het evenement is – gelet op de aard van het evenement – een welkome aanvulling op het evenementenaanbod, het past (nog) binnen het gestelde maximum aantal evenementen op de gevraagde locatie en het belang van omwonenden wordt niet geschaad;

 • -

  het belang van het houden van het evenement is dermate groot dat andere belangen in redelijkheid moeten wijken.

   

Artikel 5 Circus

Maximaal twee maal per jaar geeft het bestuursorgaan een vergunning voor het houden van een circus. De vergunninghouder dient aangesloten te zijn bij het VNCO en aantoonbaar de richtlijn Welzijn circusdieren toe te passen.

 

Artikel 6 Kermis

Maximaal twee maal per jaar geeft het bestuursorgaan een vergunning voor het houden van een kermis.

 

Artikel 7 Braderie

 • 1.

  Er wordt geen vergunning verleend voor het houden van een braderie wanneer in de aangevraagde periode reeds vergunning voor een andere braderie is, dan wel wordt, verleend.

 • 2.

  Ook wordt geen vergunning voor een braderie verleend wanneer de te houden braderie is gepland in een periode van 6 weken voorafgaande aan en na de aanvangsdatum van een braderie waarvoor reeds vergunning is, dan wel wordt, verleend. De jaarmarkten op Het Rond en het Plein vallen binnen het bestek van deze bepaling.

 • 3.

  De voorkeur genieten braderieën die georganiseerd worden door ondernemers-verenigingen en kwalitatief goede braderieën.

 • 4.

  Het organiseren van meerdere braderieën door eenzelfde organisator heeft niet de voorkeur.

 • 5.

  De winkelnering in de omgeving van de braderie moet zoveel mogelijk worden beschermd.

   

 

Artikel 8 Vergunning weigeren

Een vergunning wordt in ieder geval geweigerd voor:

 • -

  vechtevenementen (kooigevechten en vergelijkbare evenementen);

 • -

  evenementen waarbij dieren ter vermaak worden gebruikt en waarbij tevens de gezondheid van het dier gevaar kan lopen. (er geen of onvoldoende rekening gehouden wordt met dierenwelzijn)

   

Artikel 9 Vergunning persoonsgebonden

Gelet op artikel 1.5 van de APV is de vergunning persoonsgebonden.

 

Artikel 10 Geldigheid vergunning

De vergunning geldt voor de duur van een evenement

 

Artikel 11 Inhoud vergunning

In de vergunning wordt in ieder geval opgenomen:

 • a.

  de aard van het evenement;

 • b.

  de locatie van het evenement;

 • c.

  de ruimte waarop of waarin een evenement plaats heeft;

 • d.

  de datum/data waarop het evenement plaatsvindt, en de begin- en eindtijd.

   

Artikel 12 Voorschriften aan vergunning

Aan de vergunning worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  de vergunning, of een kopie ervan, dient tijdens het evenement aanwezig te zijn en moet op eerste vordering van de politie dan wel andere bevoegde functionarissen ter inzage worden gegeven;

 • b.

  de van toepassing zijnde voorschriften van de APV dienen stipt en nauwkeurig te worden nageleefd;

 • c.

  de vergunninghouder dient er nauwlettend op toe te zien dat hinder en overlast als gevolg van het evenement tot een minimum worden beperkt;

 • d.

  in geval van ordeverstoring is de vergunninghouder ertoe gehouden degenen die de overlast veroorzaken tot orde en rust te manen. Als aan deze aanmaning geen gehoor wordt gegeven dient de vergunninghouder de politie daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;

 • e.

  de vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat ambtenaren van politie vanaf de weg onmiddellijk en onbelemmerd toegang hebben tot het evenemententerrein.

   

Artikel 13 Geluidsnormering

 • 1.

  Tot 20.00 uur is alle muziek met een equivalent brongeluidsniveau (LAeq) van maximaal 70 dB(A) toegestaan.

 • 2.

  Na 20.00 uur is muziek met een equivalent brongeluidsniveau (LAeq) van maximaal 85 dB(A) toegestaan, tenzij het evenement valt onder de derde categorie: muziek met een equivalent brongeluidsniveau (LAeq) van meer dan 85 dB(A). Het maximaal aantal evenementen per locatie in deze categorie is opgenomen in bijlage 3.

 • 3.

  Voor alle categorieën geldt dat het maximale bronvermogen niet meer dan 120 dB(A) bedraagt.

 • 4.

  De maximale geluidsniveaus zoals opgenomen in bijlage 3 zijn van toepassing.

   

 

Artikel 14 Eindtijd

 • 1.

  De eindtijd voor evenementen van zondag tot en met donderdag is uiterlijk 24.00 uur. De geluidsproductie en de drankverstrekking mogen in dat geval tot uiterlijk 23.30 uur voortduren.

 • 2.

  Voor vrijdag en zaterdag geldt een eindtijd voor grote evenementen van 02.00 uur. De eindtijd van de geluidproductie en de drankverstrekking wordt op 01.30 uur bepaald.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het bestuursorgaan van deze eindtijd(en) afwijken. Als bijzonder geval kan bijvoorbeeld worden aangemerkt een evenement te houden op een algemene of bijzondere feestdag. Per locatie en per evenement kan in bijzondere gevallen bepaald worden dat de eindtijd eerder of later is dan de in lid 1 en 2 genoemde eindtijd(en). Bepalend hierbij is of en in hoeverre het evenement overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld voor - specifieke - omwonenden. Daarbij gelden overigens onverkort de maxima zoals vermeld in bijlage 3.

   

Artikel 15 Verkeersregelaars

 • 1.

  Waar nodig zal door de politie worden bepaald dat verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

 • 2.

  In onderling overleg tussen politie en organisator wordt bepaald hoe invulling wordt gegeven aan de inzet van verkeersregelaars.

 • 3.

  Wanneer tussen partijen overeenstemming ontbreekt is de wil van de politie bepalend.

 

Artikel 16 Veiligheid

 • 1.

  Bij risico-evenementen dienen in ieder geval professionele beveiligers aanwezig te zijn; bij andere evenementen wordt van geval tot geval bezien of de inzet van professionele beveiligers noodzakelijk is.

 • 2.

  Tijdens evenementen waar professionele beveiligers moeten worden ingezet dient tot 500 bezoekers per 100 bezoekers 1 professionele beveiliger aanwezig te zijn.

 • 3.

  Boven 500 bezoekers wordt per evenement het aantal in te zetten professionele beveiligers vastgesteld.

 

Artikel 17 Plastic bekers

Om de veiligheid te bevorderen mogen in ieder geval tijdens risico-evenementen uitsluitend plastic bekers worden gebruikt.

 

 Artikel 18 Facilitering

 • 1.

  Voor het gebruik van gemeentegrond, stroom, water en dranghekken wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële evenementen. Niet-commerciële evenementen krijgen deze voorzieningen gratis verstrekt, voor commerciële evenementen geldt dat deze voor het gebruik van gemeentegrond en dranghekken een huurprijs betalen, en voor het gebruik van stroom en water de kostprijs betalen. Op verzoek kunnen de dranghekken afgeleverd worden. Voor de commerciële evenementen zal hiervoor een meerprijs worden berekend.

 • 2.

  Organisatoren van grote evenementen kunnen de gemeente verzoeken om het evenemententerrein schoon te maken. Voor de schoonmaak zijn zowel de organisatoren van commerciële- als van niet-commerciële evenementen de kostprijs verschuldigd voor inzet van personeel en materieel.

  

Artikel 19 Leges

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een evenement is een aanvrager legesplichtig.

 • 2.

  Het tarief is vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening en wordt jaarlijks opnieuw door de raad vastgesteld.

 • 3.

  In geval van een niet-commercieel evenement ontvangt een aanvrager een legesvergoeding.

 

 Artikel 20 Afwijkingsbevoegdheid

In bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling aan het bestuursorgaan, kan het bestuursorgaan afwijkend besluiten.

 

 

Artikel 21 Aanvullingsbevoegdheid

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet besluit het bestuursorgaan.

  

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Houten op 12 juni 2007

De burgemeester

 

 

 

Bijlage 1

 

OVERZICHT EVENEMENTEN

 

Locatie

Evenementen

Voordelen

Nadelen

Beperkingen

Manifestatieterrein Schalkwijk

5-mei viering

Water/stroom aanwezigRioolaansluiting

Slechte bereikbaarheid hulpdienstenOntbreken parkeervoor-ziening voor auto’s (on)veiligheid

Feesten tot maximaal 500 personenProfessionele organisatie vereistTijdige afstemming met politie noodzakelijk

Terrein naast de brandweerkazerne te Schalkwijk

Vastenactiefeest Soos CasafinaTour de SchalkwijkKoninginnedagTentfeest KPJDorpendag weekendKermis

Stroom aanwezigTerrein zeer geschikt voor evenementenVoldoende parkeerruimte voor fietsenVerlichting aanwezig

Overlast bij buren (Van Daalen)Gemeente geen eigenaar

Feesten tot maximaal 1300 personenMaximaal 4 feesten

Manifestatieterrein Imkerspark

FladderenCircusOranjefeest

Water/stroom/ riolering aanwezig

Slechte ondergrondParkeerprobleemSlechte bereikbaarheid

Geluidsoverlast voor omwonen-den

Het Rond

Braderieën FladderenOranjefeestkermis

 

Water/stroom aanwezigCentrale liggingBestemd als zodanig

Geluidsoverlast voor omwonenden

 

Het Plein

JaarmarktDorpsfeestHeerlijk Houten festivalKoninginnedag5 mei viering

Bestemd als zodanigStroom aanwezig

Geluidsoverlast voor omwonendenProblemen met parkeren

 

Hoogdijk

Concours Hippique

 

 

 

Goudsmedengilde (terrein ‘in ruste’)

 

 

 

 

Grasveld naast de Grund

OKE Pop

 

 

 

Kanaaldijk Zuid

Varsity

 

 

 

Goyer Brug

Tentfeest Het Goys Kwartiertje

Goed bereikbaar voor hulpdiensten (terrein is zeer geschikt voor hulpdiensten)

Gemeente geen eigenaar

 

De Brink

BrinkmarktTour de Schalkwijk

 

 

 

Dagrecreatieterrein ’t Waal

Afroeikamp Orca

Veel faciliteitenAfgesloten terrein

Gemeente geen eigenaar

 

Waalseweg t.o. nr. 22 Tull en ‘t Waal

Koninginnedag

 

 

 

Dagrecreatieterrein Heulsewaard

Diverse (studenenten)festiviteiten

Veel faciliteitenAfgesloten terrein

Gemeente geen eigenaar

 

Sporthal Blokhoven

Schalkwijk

Galaconcert fanfare St. Caecilia

 

 

 

IJsbaan Schalkwijk (Tetwijkseweg)

Feestweekend fanfare St. Caecilia

 

Slecht bereikbaar met name voor hulpdiensten

Feesten tot maximaal 400 personen

Terrein Lange Uitweg Schalkwijk

Bizzar Festival

Zou interessant experiment zijn

 

 

Overeind 33 Schalkwijk

Trekker Trek

 

 

 

 

Bijlage 2

 

 

OVERZICHT RISICO-EVENEMENTEN

 

 

 

Evenement

Organisatie

Locatie

1

Tentfeest KPJ, Soos Casafina

KPJ

Terrein naast brw-kazerne Schalkwijk

2

Tour de Schalkwijk

Tour de Schalkwijk

Div. locaties Schalkwijk

3

Tentfeest Goys Kwartiertje

Goys Kwartiertje

Goyerbrug, ‘t Goy

4

Dorpsfeest

Van Dort

Plein, Houten

 

 

Bijlage 3

 

 

VOORSCHRIFTENSCHEMA

 

 

 

Maximaal aantal evenementen

Afwijking eindtijden

Maximale geluidsbelasting (bronvermogen)

Manifestatieterrein Schalkwijk

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

Manifestatieterrein Imkerspark

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

1. Winkelcentrum

Het Rond

 

2. Het Rond +

Onderdoor

 

3. Het Rond (plein)

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 3

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

Goudsmedengilde

Voorlopig alleen voor Koninginnedagactiviteiten

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximum 120 dB(A)

Het Plein

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 3 evenementen

 

 

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximum 120 dB(A)

 

 

 

 

 

 

 

Kanaaldijk-Zuid

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

Goyse Brug

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

De Brink

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

Dagrecreatieterrein

‘t Waal

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

Dagrecreatieterrein Heulsewaard

£ 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

85 > dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

Koedijk Houten

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

 

 

 

 

 

 

 

Overeind 33 (Schalkwijk)

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

IJsbaan Schalkwijk

< 70 dB(A): geen maximum

 

70 – 85 dB(A): geen maximum

 

> 85 dB(A): maximaal 2

evenementen

Nee, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken

Maximaal 120 dB(A)

 

Bijlage 4

 

GELUIDSVOORSCHRIFTEN

 

 • 1.

  Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) vanwege de geluidsinstallatie en activiteiten mag:

 • 1.

  van ………:00 tot 23:00 uur ten hoogste 70 dB(A) bedragen op de gevels van woningen;

 • 2.

  van 23:00 tot 00:00 uur ten hoogste 65 dB(A) bedragen op de gevels van woningen;

 • 3.

  van 00:00 tot ……………..:00 uur ten hoogste 60 dB(A) bedragen op de gevels van woningen. (Tijden aanpassen)

 

 • 1.

  Het maximale geluidniveau (LAMax) vanwege de geluidsinstallatie en activiteiten mag:

 • 2.

  van ………….:00 tot 23:00 uur ten hoogste 80 dB(A) bedragen op de gevels van woningen;

 • 3.

  van 23:00 tot 00:00 uur ten hoogste 75 dB(A) bedragen op de gevels van woningen;

 • 4.

  van 00:00 tot ……………:00 uur ten hoogste 70 dB(A) bedragen op de gevels van woningen. (Tijden aanpassen)

 

 • 1.

  De in voorschrift 1 en 2 vastgelegde beoordelingsniveaus worden bepaald in overeenstemming met de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai" van 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Bij het bepalen van het beoordelingsniveau wordt echter geen rekening gehouden met: - een bedrijfsduurcorrectieterm voor muziekgeluid (Cb); - een meteocorrectieterm (Cm); - een gevelcorrectieterm (Cg) en - een straftoeslag van 10 dB voor geluid met een duidelijk muzikaal karakter. Voorts behoeven de metingen niet te worden verricht onder meteoraamcondities.

 

 • 1.

  (Indien in een gebouw) De ramen en deuren van …………… moeten gesloten zijn (met uitzondering voor het doorlaten van komende en vertrekkende bezoekers). Buiten de genoemde tijden (ook bij vertrek van de band) moeten de reguliere geluidgrenswaarden genoemd in het besluit, in acht worden genomen.

 

 • 1.

  U dient overmatige hinder van komende en vertrekkende bezoekers, zoals het dichtslaan van portieren, toeteren van auto’s en dergelijke zoveel mogelijk te voorkomen.

 • 2.

  U moet de directe omwonenden – binnen een straal van 50 meter rond uw …………… schriftelijk informeren over de komende festiviteit.