Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning Houten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7, lid 8, Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;
 2. artikel 11, Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;
 3. bijlage 2, Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019artikel 7 lid 8, artikel 11 en aanpassing bijlage 2

18-12-2018

Gemeenteblad

BWV18.0408
01-01-201801-01-2019art. 1 lid 1 sub a, art. 4, art. 6, art. 7 en aanpassing bijlagen 2 en 3

09-01-2018

Gemeenteblad

BWV17.0388
01-01-201701-01-2018art. 4 lid 2 sub b, art. 7 lid 1, toevoeging hardheidsclausule en aanpassing tarieven

13-12-2016

Gemeenteblad

BWV16.0397
14-04-201601-01-2017verlaging eigen bijdrage pgb ondersteuning zelfredzaamheid, ondersteuning maatschappelijke deelname en kortdurend verblijf (art. 7 lid 7 en tabel)

22-03-2016

Gemeenteblad

BWV16.0067
13-02-201614-04-2016nieuwe regeling

09-02-2016

Gemeenteblad

BWV16.0034

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en  de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

 

besluit vast te stellen:

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HOUTEN  

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit Besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • b.

   Verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

  • c.

   Uitvoeringsbesluit: Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (algemene maatregel van bestuur).

 • 2.

  In dit Besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   Zaak: woningaanpassingen, hulpmiddelen;

  • b.

   diensten: huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning zelfredzaamheid 1, 2 en 3, ondersteuning maatschappelijke deelname 1, 2 en 3, kortdurend verblijf en vervoer van en naar dagbesteding.

 • 3.

  Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet, de Verordening, het Uitvoeringsbesluit en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2. Termijn van verstrekking van verslag

Binnen 10 werkdagen na het gesprek wordt het verslag van de uitkomsten van het onderzoek aan de inwoner verstrekt.

Artikel 3. Criteria persoonsgebonden budget

 • 1.

  Onverminderd artikel 2.3.6 tweede en vijfde lid van de wet kan een persoonsgebonden budget worden toegekend indien de maatwerkvoorziening die met het persoonsgebonden budget wordt aangeschaft of ingekocht voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen (zoals vastgelegd in bijv beschikking, ondersteuningsplan) én aan het doel waarvoor het wordt verstrekt.

 • 2.

  Indien het persoonsgebonden budget wordt ingezet voor ondersteuning door een professional dan dient voldaan te worden aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 3.

  De cliënt aan wie een persoonsgebonden budget is verleend dat wordt besteed aan een dienst sluit met een aanbieder een schriftelijke overeenkomst. Hierin zijn tenminste afspraken opgenomen over de kwaliteit en het resultaat van de maatschappelijke ondersteuning en de wijze van declareren.

 • 4.

  Uit het persoonsgebonden budget kunnen personen uit het sociale netwerk worden betaald, indien:

  • a.

   dat tot een effectieve en doelmatige ondersteuning leidt zoals die beschreven staat in het verslag van de uitkomsten van het onderzoek;

  • b.

   het budget niet wordt gebruikt voor gebruikelijke zorg;

  • c.

   deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de cliënt voor hem niet tot overbelasting leidt.

 • 5.

  De cliënt aan wie een persoonsgebonden budget is verleend voor de aanschaf van een zaak kan verplicht worden:

  • a.

   een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten

  • b.

   een onderhoudscontract af te sluiten met een aanbieder, gedurende de in de beschikking genoemde periode.

 • 6.

  De cliënt dient het persoonsgebonden budget binnen zes maanden na toekenning te besteden aan een maatwerkvoorziening waarvoor het persoonsgebonden budget, mede gelet op het te bereiken resultaat ,is toegekend. Voor woningaanpassingen geldt een termijn van 12 maanden.

 • 7.

  Het is niet toegestaan het persoonsgebonden budget te besteden aan tussenpersonen, belangenbehartigers, vertegenwoordigers of bemiddelaars.

Artikel 4. Hoogte persoonsgebonden budget

 • 1.

  Het bedrag voor het persoonsgebonden budget dat ten behoeve van de inschakeling van een persoon die behoort tot het sociale netwerk van de cliënt en aan de persoon die niet als beroepskracht wordt aangemerkt, bedraagt maximaal 75 procent van de goedkoopst passende oplossing in natura:

  • a.

   tot een maximum van € 20,- per uur voor zorg die in uren wordt geïndiceerd;

  • b.

   tot een maximum van € 20,- per dagdeel voor zorg die in dagdelen wordt geïndiceerd;

  • c.

   tot een maximum van € 30,- per etmaal voor zorg die etmalen wordt geïndiceerd.

 • 2.

  Uit het PGB mag niet apart worden vergoed:

  • a.

   bemiddelingskosten

  • b.

   administratiekosten

  • c.

   één volledig maandsalaris na plotselinge beëindiging (buiten de schuld om) van het PGB

  • d.

   reiskosten van de hulpverlener

  • e.

   feestdagen

 • 3.

  Er geldt een vrij besteedbaar bedrag tot een maximum van 1,5% van het totale PGB-bedrag.

Artikel 5. Kostprijs maatwerkvoorziening

 • 1.

  De kostprijs van een maatwerkvoorziening is gelijk aan de prijs waarvoor de gemeente de maatwerkvoorziening afneemt of aanschaft van een (gecontracteerde) aanbieder, inclusief de bijkomende kosten.

 • 2.

  De kostprijs, bedoeld in het eerste lid, kan worden bepaald door een aanbesteding, na een consultatie in de markt of op basis van het pakket van eisen en in overleg met een aanbieder.

 • 3.

  Zijn de kosten van een hulpmiddel lager dan € 500, dan vindt verstrekking in eigendom plaats.

 • 4.

  Na de afschrijvingstermijn van een zaak die in bruikleen of eigendom wordt verstrekt, wordt de kostprijs vastgesteld op nul euro.

Artikel 6. Tegemoetkomingen in de meerkosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming voor aannemelijke meerkosten als bedoeld in artikel 18 van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015 verlenen indien:

  • a.

   naar het oordeel van het college sprake is van aannemelijke meerkosten in verband met een beperking of chronische psychische en psychosociale problemen; en

  • b.

   voor zover de tegemoetkoming naar oordeel van het college dient ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van de aanvrager.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend voordat de meerkosten zijn gemaakt.

 • 3.

  De aanvrager kan slechts aanspraak maken op een tegemoetkoming indien hij geen aanspraak heeft of kan hebben op een vergoeding van de aannemelijke meerkosten op grond van een voorliggende voorziening.

 • 4.

  Bij het verstrekken van een financiële tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt rekening gehouden met de mate waarin de verhuizing te verwachten of te voorzien was.

 • 5.

  De aannemelijke meerkosten als bedoeld in het eerste lid kunnen worden aangenomen indien de aanvrager is aangewezen op het gebruik van de eigen auto of taxi voor verplaatsingen in de leefomgeving in verband met zijn deelname aan het maatschappelijk verkeer als bedoeld in de wet. Daarbij neemt het college in ieder geval de volgende omstandigheden in aanmerking:

  • a.

   het gebruik kunnen maken van de Regiotaxi tegen gereduceerd tarief;

  • b.

   de omvang van de vervoersbehoefte;

  • c.

   de samenvallende vervoersbehoefte van de aanvrager en zijn eventuele echtgenoot of daarmee gelijkgestelde.

 • 6.

  De aannemelijke meerkosten als bedoeld in het eerste lid kunnen worden aangenomen indien de aanvrager voor zijn zelfredzaamheid en participatie is aangewezen op een sportvoorziening.

 • 7.

  Voor het op verzoek van het college beschikbaar houden van een aangepaste woning kan de verhuurder voor een periode van maximaal vijf maanden een financiële tegemoetkoming in de kosten van huurderving ontvangen. De financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal de werkelijke huurprijs voor de betreffende woning.

 • 8.

  De hoogte van de tegemoetkoming:

  • a.

   voor verhuis- en inrichtingskosten als bedoeld in het vierde lid bedraagt niet meer dan de in bijlage 2 bij dit besluit genoemde bedragen;

  • b.

   voor vervoerskosten als bedoeld in het vijfde lid bedraagt niet meer dan de in bijlage 2 bij dit besluit genoemde bedragen;

  • c.

   bij de aanschaf van een sportvoorziening als bedoeld in het zesde lid bedraagt niet meer dan de in bijlage 2 bij dit besluit genoemde bedragen voor een periode van minimaal drie jaar.

Artikel 7. Bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening (Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget)

 • 1.

  Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor:

  • a.

   huishoudelijke ondersteuning;

  • b.

   individuele begeleiding (waaronder Ondersteuning Zelfredzaamheid en landelijk ingekochte voorzieningen);

  • c.

   dagbesteding (waaronder Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en landelijk ingekochte voorzieningen);

  • d.

   kortdurend verblijf;

  • e.

   vervoer van en naar dagbesteding;

  • f.

   woningaanpassingen;

  • g.

   hulpmiddelen.

 • 2.

  De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of PGB ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige is verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

 • 3.

  De bijdrage in de kosten is verschuldigd met inachtneming van de regels van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 • 4.

  De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 • 5.

  De eigen bijdrage voor een zaak die in bruikleen wordt verstrekt, wordt berekend op basis van de kostprijs van de zaak; dit zijn de kosten die de gemeente voor de voorziening maakt, inclusief kosten voor onderhoud, service en reparatie.

 • 6.

  De eigen bijdrage voor een zaak die in eigendom worden verstrekt, wordt berekend op basis van de kostprijs van de voorziening; dit zijn de kosten die de gemeente voor de voorziening maakt, inclusief kosten voor onderhoud, service en reparatie.

 • 7.

  Bij een persoonsgebonden budget wordt de eigen bijdrage berekend over het bedrag dat de klant van de gemeente ontvangt. Uitzondering hierop zijn de persoonsgebonden budgetten voor Ondersteuning Zelfredzaamheid, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (incl vervoer) en Kortdurend verblijf. De eigen bijdrage over de pgb’s voor deze voorzieningen wordt berekend over 30% van het budget dat de klant van de gemeente ontvangt.

 • 8.

  De ritbijdrage voor gebruik van de Regiotaxi voor Wmo-vervoerpashouders bedraagt € 0,80 per zone.

 • 9.

  De bijdrage in de kosten over maatwerkvoorzieningen in lid 1 onder a, b, c en d van dit artikel wordt berekend, opgelegd en geïnd over de daadwerkelijk geleverde uren over een periode van vier weken door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

  • a.

   bij de maatwerkvoorziening in lid 1 onder a wordt bij de berekening van de eigen bijdrage uitgegaan van een uurtarief, conform de tarieven in Bijlage 2.

  • b.

   bij de maatwerkvoorzieningen in lid 1 onder b, c, d en e is de kostprijs gelijk aan het tarief van de voorziening, conform de tarieven in Bijlage 2.

  • c.

   De bijdrage in de kosten over maatwerkvoorzieningen in lid 1 onder f en g van dit artikel wordt berekend, opgelegd en geïnd over de daadwerkelijke kostprijs.

Artikel 8. Controle op besteding

 • 1.

  De cliënt is aan gehouden volledige medewerking te verlenen aan verzoeken van het college omtrent artikel 12, lid 1 van de Verordening.

 • 2.

  In geval van weigering van medewerking kan het college op grond van artikel 16 van de Verordening overgaan tot intrekking en terugvordering.

 • 3.

  Het college kan ten aanzien van cliënten die een persoonsgebonden budget ontvangen:

  • a.

   tussentijds de rapportage over de besteding inzien;

  • b.

   steekproefsgewijs informatie of administratie van de besteding van het persoonsgebonden budget inzien;

  • c.

   de besteding van het persoonsgebonden budget inhoudelijk laten beoordelen door een medewerker van het Sociaal Team Houten of door een door het college aan te wijzen derde.

 • 4.

  Indien uit de gegevens van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat binnen een half jaar geen besteding heeft plaatsgevonden, vindt in overleg met de belanghebbende inwoner beëindiging of omzetting naar zorg in natura plaats.

Artikel 9. Indexering

Het college kan de in het kader van dit Besluit geldende bedragen op basis van de jaarlijkse indexering wijzigen.

Artikel 10. Intrekking oude Besluit

 • 1.

  Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015, vastgesteld op 9 december 2014, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend onder het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van dit Besluit, worden afgehandeld krachtens dit Besluit.

Artikel 11 Inwerkingtreding en Citeertitel

1. Dit Besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijk ondersteuning Houten.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van het besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

 

  

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Houten op 9 februari 2016.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

 

 

Bijlage 1 bij Besluit maatschappelijke ondersteuning

Kwaliteitscriteria professional die via PGB wordt ingezet

 • ·

  De professional neemt bij het verlenen van zorg de eisen in acht, die volgens de algemeen aanvaarde professionale standaard redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld.

 • ·

  De professional is voldoende gekwalificeerd, passend bij de aard van de zorg.

 • ·

  De professional levert passende zorg waarbij de cliënt centraal staat.

 • ·

  De professional maakt zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving bij het bieden van zorg. De zorg is gericht op blijvende participatie en stimulering van de eigen redzaamheid, passend bij de ontwikkelfase van de cliënt.

 • ·

  De professional let op het stimuleren van inzet van mantelzorg en vrijwilligers uit de omgeving van de cliënt.

 • ·

  De ondersteuning gebeurt op basis van een met de cliënt overeengekomen ondersteuningsplan.

 • ·

  De professional garandeert dat hij voldoet aan alle (kwaliteits)eisen die voor zijn zorgfunctie voortvloeien uit onder meer de volgende wetten:

  • o

   Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) (daadwerkelijke BIG registratie wenselijk, maar niet noodzakelijk);

  • o

   De Wmo 2015.

 • ·

  De professional organiseert de zorg laagdrempelig op de plaats en het tijdstip dat, binnen redelijke grenzen, de cliënt wenst. In ieder geval dichtbij de woonomgeving van de cliënt.

 • ·

  De professional draagt zorg voor een goede samenwerking met de professionals in het sociaal team/loket, het regionaal expert team en andere actoren als daar aanleiding voor is. Onder goede samenwerking wordt in ieder geval verstaan onderlinge afstemming tussen eigen personeel van opdrachtnemer, de professionals in het sociaal team/loket, én met de huisarts van de cliënt.

Bijlage 2 bij Besluit maatschappelijke ondersteuning

Tarieven zorg in natura

De tarieven voor de diensten die de gemeente heeft ingekocht bedragen m.i.v. 1 januari 2019:

 

Maatwerkvoorziening

Tarief

Eenheid

 

Ondersteuning zelfredzaamheid 1

€ 41,43

Uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 2

€ 53,86

Uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 3

€ 67,32

Uur

Ondersteuning maatschappelijke deelname 1

€ 30,04

Dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 2

€ 45,58

Dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 3

€ 59,04

Dagdeel

Kortdurend verblijf: verblijfs- en zorgcomponent

€ 171,91

 

Etmaal

 

 

 

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

€ 7,27

Dag

Vervoer dagbesteding GGZ

€ 7,09

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal

€ 8,58

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal

€ 20,72

Dag

 

 

 

Huishoudelijke Ondersteuning 1

€ 216,00

Periode van 4 weken

Huishoudelijke Ondersteuning 2

€ 324,00

Periode van 4 weken

Huishoudelijke Ondersteuning Plus

 € 27,00

Uur

 

Eigen bijdragen

De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt maximaal de kostprijs van de maatwerkvoorziening, voor diensten:

 

 

Maatwerkvoorziening

Tarief

Eenheid

 

Ondersteuning zelfredzaamheid 1

€ 15,00

Uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 2

€ 15,00

Uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 3

€ 15,00

Uur

Ondersteuning maatschappelijke deelname 1

€ 15,00

Dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 2

€ 15,00

Dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 3

€ 15,00

Dagdeel

Kortdurend verblijf: verblijfs- en zorgcomponent

€ 15,00

Etmaal

 

 

 

Maatwerkvoorziening

Tarief

Eenheid

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

€ 7,27

Dag

Vervoer dagbesteding GGZ

€ 7,09

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal

€ 8,58

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal

€ 20,72

Dag

 

 

 

Huishoudelijke Ondersteuning 1 (incl. Huishoudelijke Ondersteuning Plus)

€ 16,001

Uur

Huishoudelijke Ondersteuning 2 (incl. Huishoudelijke Ondersteuning Plus)

€ 19,002

Uur

1Dit tarief wordt uitsluitend gehanteerd voor de berekening van de eigen bijdrage bij zorg in natura.

2Dit tarief wordt uitsluitend gehanteerd voor de berekening van de eigen bijdrage bij zorg in natura.

 

 

Persoonsgebonden budget

 

 • 1.

  De hoogte van de pgb-tarieven voor de maatwerkvoorzieningen diensten zijn voor indicaties vanaf 1 januari 2019 als volgt: 

Maatwerkvoorziening

Beroepsmatige ondersteuning: niet gecontracteerde aanbieders

Niet beroepsmatige ondersteuning

 

Ondersteuning zelfredzaamheid 1

Max € 41,43 per uur

75% tot een maximum van € 20 per uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 2

Max € 53,86 per uur

75% tot een maximum van € 20 per uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 3

Max € 67,32 per uur

75% tot een maximum van € 20 per uur

 

 

 

Ondersteuning maatschappelijke deelname 1

Max. € 30,04 per dagdeel

75% tot een maximum van € 20 per dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 2

Max. € 45,58 per dagdeel

75% tot een maximum van € 20 per dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 3

Max. € 59,04 per dagdeel

75% tot een maximum van € 20 per dagdeel

Kortdurend verblijf: verblijfs- en zorgcomponent

Max. € 171,91 per etmaal

75% tot een maximum van € 30 per etmaal

 

 

 

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

Max € 7,27 per dag

75%

Vervoer dagbesteding GGZ

Max € 7,09 per dag

75%

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal

Max € 8,58 per dag

75%

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal

Max € 20,72 per dag

75%

Huishoudelijke ondersteuning 1

Max € 216,00 per 4 weken

Max € 162,00 per 4 weken

Huishoudelijke ondersteuning 2

Max € 324,00 per 4 weken

Max € 243,00 per 4 weken

Huishoudelijke Ondersteuning Plus

Max. € 27,00 per uur

75% tot een maximum van € 20 per uur

 

 • 2.

  De hoogte van de pgb-tarieven voor een zaak zijn als volgt: 

Maatwerkvoorziening

Maximaal budget

Bouwkundige woningaanpassingen

Dit tarief wordt vastgesteld op een marktconforme prijs hetgeen wordt bepaald door het opvragen één of meerdere offertes.

Niet bouwkundige woningaanpassingen (bijvoorbeeld tillift, etc)

Dit tarief is maximaal aan het tarief waarvoor het college deze voorzieningen heeft ingekocht.

Vervoersvoorzieningen (bijvoorbeeld scootmobiel, driewielfiets, etc)

Dit tarief is maximaal aan het tarief waarvoor het college deze voorzieningen heeft ingekocht.

Rolstoelen

Dit tarief is maximaal aan het tarief waarvoor het college deze voorzieningen heeft ingekocht.

 

Tegemoetkoming meerkosten

 

Maximaal budget

Opmerkingen

 

Verhuiskosten

€ 2.268,00

 

Vervoerskosten:

 

 

eigen auto

€ 0,18 p km met een maximum van € 680,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis

bruikleenauto

€ 0,18 p km met een maximum van € 828,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis

individuele taxi

€ 0,18 p km met een maximum van € 630,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis

rolstoeltaxi

€ 0,18 p km met een maximum van € 1.896,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis

medisch noodzakelijke begeleiding

€ 0,18 p km met een maximum van € 420,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis

 

 

 

Taxivervoer van jeugdigen:

 

 

nul tot vijfjarigen

geen vergoeding

 

vijf tot 12 jarigen

maximaal 50% van € 630,00 (per jaar)

Vergoeding op declaratiebasis

twaalf tot vijftienjarigen

maximaal 75% van € 630,00 (per jaar)

Vergoeding op declaratiebasis

vijftien jaar en ouder

Maximaal 100% van € 630,00 (per jaar)

Vergoeding op declaratiebasis

 

 

 

Sportrolstoel of andere sportvoorziening

€ 3.500,00

Tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud voor een periode van minimaal drie jaar (en technisch afgeschreven)

 

Bijlage 3 bij Besluit maatschappelijke ondersteuning

Afschrijftermijnen voorzieningen

Onderstaande tabel bevat de meest voorkomende voorzieningen en is dus niet uitputtend.

Categorie kernassortiment

Afschrijftermijn

1.Handbewogen rolstoel voor continu gebruik (met kantelverstelling)

7 jaar (91 periodes)*

2.Handbewogen rolstoel voor incidenteel/kortdurend gebruik

7 jaar (91 periodes)*

3.Handbewogen rolstoel voor (semi-) permanent/algemeen gebruik

7 jaar (91 periodes)*

4.Handbewogen rolstoel voor actief gebruik (vouwbaar frame)

7 jaar (91 periodes)*

5.Elektrische rolstoel voor (Semi-) permanent gebruik, in en om het huis

7 jaar (91 periodes)*

6.Elektrische rolstoel voor (semi-) permanent gebruik, binnen/buiten

7 jaar (91 periodes)*

7a.Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving en buiten (beperkte actieradius), 8 tot 10 km

7 jaar (91 periodes)

7b.Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving en buiten (grotere actieradius)

7 jaar (91 periodes)

7c.Scootmobiel voor buiten en intensief gebruik (grotere actieradius)

7 jaar (91 periodes)

7d.Scootmobiel voor buiten en intensief gebruik (grotere actieradius), voor gebruikers met forse functionele beperkingen

7 jaar (91 periodes)

8a.Tilliften (passief)

7 jaar (91 periodes)

8b.Tilliften (actief)

7 jaar (91 periodes)

 

 

Categorieën prijzenboek

 

Elektrische rolstoelen voor specifiek gebruik in de woning

7 jaar (91 periodes)

Duo-fietsen t.b.v. kinderen

7 jaar (91 periodes)

Driewielfietsen kinderen

7 jaar (91 periodes)*

Driewielfietsen volwassenen

7 jaar (91 periodes)

Driewielfietsen elektrisch/motorisch

7 jaar (91 periodes)

Tandems

7 jaar (91 periodes)

Aankoppelbaar fietsdeel

7 jaar (91 periodes)

Elektrische aandrijfunits voor hoepelondersteuning

7 jaar (91 periodes)

Categorie kernassortiment

Afschrijftermijn

Elektrische aandrijfunits voor duwondersteuning

7 jaar (91 periodes)*

Kinderduwwandelwagens

5 jaar (65 periodes)*

Kinderrolstoelen elektrisch

5 jaar (65 periodes)*

Kinderrolstoelen handbewogen

5 jaar (65 periodes)*

Kinderrolstoelen handbewogen met kantelverstelling

5 jaar (65 periodes)*

Rolstoelfietsen

7 jaar (91 periodes)

Actief vastframe rolstoelen

5 jaar (65 periodes)*

Douche- en toiletvoorzieningen

5 jaar (65 periodes)

 

 

Overige voorzieningen

 

Trapliften, woonhuisliften, palfondliften

14 jaar (182 periodes)

Elektrische deurdrangers

14 jaar (182 periodes)

Woningaanpassingen

14 jaar (182 periodes)

* Voor deze voorzieningen geldt geen eigen bijdrage. Voor de volledigheid van het overzicht zijn ze in de tabel opgenomen.