Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Vangnetregeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2015 en 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVangnetregeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2015 en 2016
CiteertitelVangnetregeling chronisch zieken en gehandicapten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage: Inkomensgrenzen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201601-01-201522-04-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad

BWV16.0048

Tekst van de regeling

Intitulé

Vangnetregeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2015 en 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op:

 

 • -

  de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015;

 • -

  het amendement van PvdA, CDA en D’66,behorende bij raadsvoorstelnummer 2014-071 met het onderwerp Collectieve zorgverzekering minima, betreffende restant gereserveerd bedrag (2), aangenomen bij raadsbesluit van 25 november 2014.

 

overwegende dat:

 

 • -

  de raad middels voornoemd amendement het college heeft verzocht een vangnetregeling op te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten in Houten die in financiële problemen komen door het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatiegelden Eigen Risico (CER)-gelden;

 • -

  deze vangnetregeling bekostigd wordt uit het restant van de gereserveerde rijksmiddelen voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten;

 • -

  deze vangnetregeling los staat van de tegemoetkomingen op grond van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2016;

 • -

  de Adviesraad Sociaal Domein het wenselijk vindt om in bijzondere gevallen te kunnen afwijken van deze regeling en artikel

 

besluiten vast te stellen de:

 

VANGNETREGELING COMPENSATIE ZORGKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN MET EEN LAAG INKOMEN GEMEENTE HOUTEN 2015 EN 2016

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  chronisch zieke of gehandicapte: een inwoner die:

  • a.

   een Wmo-indicatie heeft, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van langer dan één jaar;

  • b.

   een indicatie heeft in het kader van de Jeugdwet voor een periode van langer dan één jaar;

  • c.

   een indicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg;

 • 2.

  meerkosten:

  • a.

   genees- of heelkundige hulp;

  • b.

   reiskosten;

  • c.

   voorgeschreven medicijnen;

  • d.

   hulpmiddelen (zoals rollator, beeldtelefoon, sportvoorzieningen);

  • e.

   extra uitgaven voor kleding en beddengoed;

  • f.

   energiekosten;

  • g.

   woningaanpassingen;

  • h.

   extra uitgaven voor gezinshulp;

  • i.

   andere vormen van meerkosten op het gebied van zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen;

 • 3.

  laag inkomen: een netto maandinkomen, uitgaande van 120% van het sociaal minimum op het moment van aanvraag.

  In het geval u meent dat uw inkomen, als gevolg van meerkosten, onder 120% van het sociaal minimum uitkomt kunt u een aanvraag indienen voor deze regeling. Uw aanvraag zal getoetst worden op de criteria in artikel 1.

  In de bijlage is een overzicht opgenomen met de inkomensgrenzen voor 2015. Voor 2016 wordt opnieuw een berekening gemaakt van de bedragen per categorie. Dit wordt gepubliceerd.

Artikel 2 Doelgroep

Deze vangnetregeling is gericht op chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen die ingeschreven staan in de gemeente Houten en die extra zorgkosten maken als gevolg van hun ziekte en/of handicap.

Artikel 3 Doelstelling

Deze vangnetregeling geeft een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen zodat meerkosten geen belemmering opwerpen om zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren.

Artikel 4 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • a.

  de aanvrager of ouders/verzorger van de chronisch zieke of gehandicapte is 18 jaar of ouder;

 • b.

  de aanvrager staat in de gemeente Houten ingeschreven op grond van de Wet basisregistratie personen;

 • c.

  de aanvrager moet meerkosten als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de regeling gemaakt hebben;

 • d.

  het inkomen van de aanvrager bedroeg in respectievelijk 2015 en 2016 minder dan de in de bijlage genoemde normen;

 • e.

  de aanvrager heeft een chronische ziekte en/of handicap, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.

Artikel 5 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend bij Werk en Inkomen Lekstroom, Postbus 2708, 3430 GC Nieuwegein.

 • 2.

  Een aanvraag moet voorzien zijn van bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, onder d en e.

 • 3.

  Als de aanvraag wordt gedaan door de ouder/verzorger van een minderjarig kind met een chronische ziekte en/of handicap, dient deze aanvrager bewijs te overleggen dat er sprake is van een chronische ziekte en/of handicap van zijn/haar minderjarige kind, die eveneens in de gemeente Houten staat ingeschreven, en van het inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) van het minderjarige kind.

 • 4.

  Een aanvraag die betrekking heeft op in 2015 gemaakte kosten, dient te worden ingediend voor 1 juni 2016. Een aanvraag die betrekking heeft op in 2016 gemaakte kosten, dient te worden ingediend voor 1 maart 2017.

 • 5.

  Een aanvraag die na de gestelde datum worden ingediend, kan worden afgewezen.

Artikel 6 Verdeling beschikbare budget en hoogte van de tegemoetkoming

 • 1.

  Het totaal beschikbare bedrag voor deze regeling wordt aan de hand van een budgetplafond na 1 juni 2015 respectievelijk 1 maart 2017 in gelijke delen verdeeld over de individuele aanvragen die voldoen aan de criteria, genoemd in artikel 4.

 • 2.

  Een aanvrager komt ten hoogste eenmaal per jaar in aanmerking voor een tegemoetkoming. De tegemoetkoming is voor iedere aanvrager die daarvoor in aanmerking komt even hoog en bedraagt maximaal € 220,- per jaar.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van deze regeling

 • 2.

  De tegemoetkoming kan worden geweigerd of teruggevorderd worden bij fraude.

Artikel 8 Uitvoering

De regeling wordt als minimaregeling uitgevoerd door WIL namens het college van burgemeester en wethouders van Houten. Steekproefsgewijs zal achteraf toetsing plaatsvinden op rechtmatigheid van aanvragen.

 

Artikel 9 Ingangsdatum en duur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze regeling geldt alleen voor de jaren 2015 en 2016.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vangnetregeling chronisch zieken en gehandicapten.

 

 

Houten, 29 maart 2016

 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd;

 

De secretaris

De burgemeester,

Bijlage: Inkomensgrenzen