Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening bezwaarschriftencommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bezwaarschriftencommissie
CiteertitelVerordening bezwaarschriftencommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 84 en 149 Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-200623-06-2011Onbekend

26-09-2006

Houtens Nieuws

2006-115

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bezwaarschriftencommissie

De raad van de gemeente Houten;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2006; 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 84 van de Gemeentewet; 

overwegende dat in het kader van de dualisering zowel de raad als het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, hebben besloten een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie in te stellen 

 

besluit vast te stellen de volgende

Verordening bezwaarschriftencommissie

Inhoudsopgave:

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

HOOFDSTUK 2 Behandeling van de bezwaarschriften

Paragraaf 1 De bezwarencommissie

Artikel 2 Inleidende bepaling

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

Artikel 4 Jaarverslag

Artikel 5 Vergoeding

Artikel 6 Secretaris

Artikel 7 Zittingsduur en ontslag

Paragraaf 2 Procedure

Artikel 8 Ingediend bezwaarschrift

Artikel 9 Verstrekking stukken aan de commissie

Artikel 10 Uitoefening bevoegdheden

Artikel 11 Vooronderzoek

Artikel 12 Hoorzitting

Artikel 13 Uitnodiging zitting

Artikel 14 Quorum

Artikel 15 Niet-deelneming aan de behandeling

Artikel 16 Openbaarheid zitting

Artikel 17 Schriftelijke verslaglegging

Artikel 18 Nader onderzoek

Artikel 19 Raadkamer en advies

Artikel 20 Uitbrengen advies

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 22 Citeertitel

------------------------------------------------------------------------------

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  de commissie: de bezwaarschriftencommissie als bedoeld in artikel 2;

 • c.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  een bezwaar: als bedoeld in artikel 1:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 2 Behandeling van de bezwaarschriften

Paragraaf 1 De bezwarencommissie

Artikel 2 Inleidende bepaling

 • 1.

  Er is een commissie welke als taak heeft de voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften, die zijn ingediend:

  • a.

   op grond van de rechtspositieregelingen voor personeel in dienst van de gemeente Houten;

  • b.

   tegen belastingaanslagen;

  • c.

   tegen besluiten op grond van de wet Waardering onroerende zaken.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter enmaximaal zeven leden, die in hun functie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college. Twee leden worden benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  Per hoorzitting hebben de (plaatsvervangend) voorzitter en twee leden zitting. Zowel de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters als de leden hebben zitting volgens een roulatieschema. Dit schema wordt door de secretaris opgesteld.

 • 3.

  Tot voorzitter respectievelijk lid van de commissie zijn niet benoembaar personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan.

Artikel 4 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan de burgemeester, het college en de gemeenteraad.

Artikel 5 Vergoeding

 • 1.

  De leden van de commissie ontvangen per vergadering drie maal de maximumvergoeding genoemd in tabel IV behorende bij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  De (plaatsvervangend) voorzitter van de commissie ontvangt daarnaast een vaste vergoeding van € 20,-- per vergadering.

Artikel 6 Secretaris

Het college wijst een of meer ambtenaren aan als secretaris van de commissie.

Artikel 7 Zittingsduur en ontslag

 • 1.

  De zittingsduur is vier jaar. De voorzitter en de leden kunnen éénmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en leden blijven zo mogelijk hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Paragraaf 2 Procedure

Artikel 8 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 9 Verstrekking stukken aan de commissie

Het orgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen is verplicht aan de commissie alle stukken over te leggen die betrekking hebben op het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Artikel 10 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de artikelen

 • -

  2:1, tweede lid;

 • -

  6:17, voorzover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie;

 • -

  7:4, tweede lid;

 • -

  7:6, vierde lid;

van de wet, worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie.

Artikel 11 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in het kader van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen.

  Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 12 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting, waarin belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van de in het tweede lid genoemde artikel besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 13 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen belanghebbenden of het verwerend orgaan, onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken de datum van behandeling van het bezwaarschrift (ter zitting) te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid, wordt zo spoedig mogelijk aan belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijn als genoemd in de voorgaande leden.

Artikel 14 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat minimaal één lid en in beginsel de (plaatsvervangend) voorzitter aanwezig zijn. Bij afwezigheid van de (plaatsvervangend) voorzitter treedt een lid op als voorzitter.

Artikel 15 Niet-deelneming aan de behandeling

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien dat bezwaarschrift henzelf, hun echtgenoten of hun bloed- of aanverwanten tot in de derde graad betreft.

 • 2.

  Voorts nemen zij niet deel aan de behandeling voorzover de commissie in meerderheid van mening is dat daarbij de onpartijdigheid van de commissie schade zou kunnen lijden.

Artikel 16 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is in beginsel openbaar.

 • 2.

  De (plaatsvervangend) voorzitter, een van de aanwezige leden dan wel een belanghebbende kan verzoeken om de zitting met gesloten deuren te laten plaatsvinden. De commissie beslist op dit verzoek.

Artikel 17 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in de artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 18 Nader onderzoek

1.Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek (laten) houden. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

2 De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en belanghebbenden kunnen binnen één week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist over een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en kan een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift omvatten.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Bij afwezigheid van de voorzitter ten tijde van de ondertekening, kan de ondertekening ook plaatsvinden door een van de overige leden die bij de zitting aanwezig waren.

Artikel 20 Uitbrengen advies

Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 17 en eventueel door de commissie nader ontvangen informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking. Tegelijkertijd vervalt de Verordening behandeling bezwaarschriften, zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 12 maart 2002.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening bezwaarschriftencommissie’. 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Houten in de openbare vergadering van 26 september 2006.

 

De raad voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,

J. Wiegel

C.H.J. Lamers