Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening gemeentelijke ombudsman Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudsman Houten
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudsman
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 81p, 81q en 149 Gemeentewet en titel 9.2 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2012Onbekend

27-09-2005

Houtens Nieuws

2005-130

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudsman Houten

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2005, nr. 2005-130 gelezen en besluit;

gelet op artikel 81p, eerste lid, en artikel 81q, eerste lid, van de

Gemeentewet en gelet op hoofdstuk IVc en artikel 149 van de Gemeentewet en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 1.1

  een gemeentelijke ombudsman in te stellen als ombudsvoorziening;

 • 1.2

  mevrouw mr. M.E.T. Schellekens te benoemen tot gemeentelijke ombudsman voor de duur van zes jaar, met ingang van 1 januari 2006, overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit;

 • 1.3

  mevrouw mr. M.E.T. Schellekens te beëdigen;

 • 2.

  vast te stellen de volgende Verordening gemeentelijke ombudsman:

Verordening gemeentelijke ombudsman Houten

Artikel 1 Instelling ombudsman

Er is een gemeentelijke ombudsman.

Artikel 2 Financiële middelen

 • 1.

  De vergoeding die de ombudsman ontvangt voor zijn werkzaamheden is geregeld in de Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman gemeente Utrecht.

 • 2.

  Op basis van een overeenkomst vindt verrekening plaats met de gemeente Utrecht van de door de gemeente Houten te betalen vergoeding voor de werkzaamheden van de ombudsman.

Artikel 3 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1.

  De ombudsman bevestigt de ontvangst van een verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2.

  Indien hij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt hij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan.

Artikel 4 Bemiddeling

 • 1.

  De ombudsman kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De ombudsman brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

Artikel 5 Klachtenregeling

De wijze waarop de communicatie tussen de ombudsman en de gemeente Houten in het kader van een onderzoek plaatsvindt, wordt geregeld in de Klachtenregeling gemeente Houten.

Artikel 6 Openbaarmaking jaarverslag

Het college draagt er zorg voor dat het verslag als bedoeld in artikel 81u van de Gemeentewet openbaar wordt gemaakt en algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Artikel 7 Tussentijds inlichten raad

De ombudsman kan dadelijk na het afsluiten van een onderzoek de raad omtrent zijn bevindingen en oordeel inlichten als hij kennisneming daarvan door de raad vóórdat hij het jaarverslag uitbrengt van belang acht.

Artikel 8 Jaarlijkse evaluatie

Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek tussen de ombudsman en de burgemeester over het voorgaande jaar plaats.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke ombudsman.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

 • 2.

  Per gelijke datum wordt de Verordening gemeentelijke ombudsman Houten, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 12 oktober 1999, ingetrokken voor zover deze niet van rechtswege vervalt.

 

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 27 september 2005.

 

De raad van de gemeente Houten,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

E.A. Scholten-Quispel

C.H.J. Lamers