Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

legesverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelinglegesverordening
CiteertitelVerordening leges gemeente Houten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenTarieventabel 2019 exb-2019-55480

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, lid 1, aanhef en onderdeel h, Gemeentewet
 2. artikel 156, lid 2, aanhef en onderdeel h, Gemeentewet
 3. artikel 229, lid 1, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet
 4. artikel 2, lid 2, Paspoortwet
 5. artikel 7, Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201801-01-2020aanpassing tarieventabel

06-11-2018

Gemeenteblad

BWV18.0319
22-12-201701-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad

2017-87

Tekst van de regeling

Intitulé

legesverordening

De raad van de gemeente Houten;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

(Verordening leges gemeente Houten)

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ‘n’ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken personen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het doen van verrichtingen of afgeven van stukken, in het persoonlijk belang benodigd door een persoon die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van zijn/haar woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van zijn/haar onvermogen heeft doen blijken;

 • c.

  de aan belanghebbende uitgereikte of verzonden beschikkingen of afschriften daarvan betrekking hebbende op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikte of verzonden beschikkingen of afschriften daarvan hebbende op gemeentelijke subsidie;

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • f.

  diensten met betrekking tot een aanvraag of verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • g.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht, Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges van 15 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

   

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

   

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening leges gemeente Houten”.

   

 • 5.

  De in titel 2, hoofdstuk 1, van de Tarieventabel behorende bij deze Legesverordening genoemde normbladen NEN 2699:2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, en UAV worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het Gemeentekantoor, Onderdoor 25 te Houten alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2017.

De griffier,

De voorzitter,

W.van Zanen

W.M. de Jong