Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening commissie verbonden partijen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie verbonden partijen
CiteertitelVerordening commissie verbonden partijen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 84 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017Nieuwe regeling

10-10-2017

Gemeenteblad

2017-075

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Houten;

 

overwegende dat, gelet op de beperkte ruimte op de agenda’s van de Rondetafelgesprekken en de doorlooptijd van raadsvoorstellen, de rapportages over de verbonden partijen niet altijd de bestuurlijke aandacht kunnen krijgen die ze verdienen of niet tijdig behandeld kunnen worden;

 

een adviescommissie verbonden partijen zich specifiek kan toeleggen op de sturing van en het toezicht houden op de gemeenschappelijke regelingen,

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet

 

besluit

 

vast te stellen de

 

VERORDENING COMMISSIE VERBONDEN PARTIJEN

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de commissie verbonden partijen

 • b.

  verbonden partijen: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

 • c.

  commissielid: een vertegenwoordiger van een fractie als bedoeld in de Verordening Rondetafelgesprekken.

Artikel 2 Instelling

 • 1.

  Er is een commissie verbonden partijen.

 • 2.

  De commissie verbonden partijen is een adviescommissie van de raad ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet.

 • 3.

  De commissie behartigt een algemene (advies)functie voor de raad met betrekking tot de sturing van en het toezicht houden op de verbonden partijen.

 • 4.

  De commissie wordt ondersteund door de griffie.

Artikel 3 Leden

 • 1.

  De commissie bestaat uit raadsleden en commissieleden.

 • 2.

  Het aantal leden bedraagt maximaal vijf.

 • 3.

  De raad benoemt de leden op voordracht van de fracties. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van de raad.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad, dan wel ontslag neemt als commissielid niet-zijnde raadslid

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de commissie te vervullen.

Artikel 4 Voorzitter

De commissie benoemt uit haar midden een raadslid tot voorzitter.

Artikel 5 Taakomschrijving

 • 1.

  De commissie is belast met de advisering van de raad ten aanzien van de sturing van en het toezicht op de verbonden partijen.

 • 2.

  De commissie adviseert de raad in elk geval over de op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen te verlenen toestemming voor het treffen van, het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een gemeenschappelijke regeling. Zij doet dit op voorstel van het college.

 • 3.

  De commissie wordt via het toezenden van de (ontwerp)kadernota en de (ontwerp)begroting van tevoren en de jaarrekening achteraf over de uitvoering van taken geïnformeerd.

 • 4.

  De commissie formuleert een advies aan de raad over de inhoud van de zienswijze op de ontwerpkadernota en de ontwerpbegroting.

 • 5.

  De commissie neemt geen besluiten.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  De commissie ontvangt vooraf een conceptzienswijze van het college en de onderliggende stukken. De commissie kan de raad adviseren om onderwerpen af te doen als “hamerstuk” of als “bespreekstuk”. Bij een advies “hamerstuk” wordt het onderwerp direct als agendapunt toegevoegd voor de eerstkomende besluitvormende raad. Bij een advies “bespreekstuk” wordt het onderwerp direct als agendapunt toegevoegd voor de eerstvolgende RTG of debatraad.

 • 2.

  De commissie kan voorstellen doen tot wijziging van de conceptzienswijze. De commissie voegt haar advies als bijlage bij het raadsvoorstel en doet een tekstvoorstel in het conceptraadsbesluit dat aan de raad wordt voorgelegd.

 • 3.

  Een advies tot “hamerstuk” kan door de raad te allen tijde terzijde worden gelegd; het staat de raad vrij een onderwerp ter bespreking te agenderen.

 • 4.

  De raad beslist over de conceptzienswijze inclusief het advies van de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls er zaken aan de orde zijn waarover zij op grond vanartikel 5 adviseert, overlegt of de bespreking voorbereidt.

   

 • 2.

  Afhankelijk van het onderwerp nodigt de commissie collegeleden, behandelend ambtenaren of vertegenwoordigers van de verbonden partij uit voor de vergadering.

   

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie vinden in beslotenheid plaats. Als toehoorders kunnen raadsleden, commissieleden, collegeleden, de gemeentesecretaris, bij hetonderwerp betrokken ambtenaren en medewerkers van de griffie in de vergaderruimte aanwezig zijn.

   

 • 4.

  De adviezen van de commissie zijn openbaar.

   

 • 5.

  De besluitenlijsten van de vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De verslagen worden ter kennis van de gemeenteraad gebracht. Eventueel kan bij tijdsgebrek de voorzitter van de commissie zaken mondeling terugkoppelen aan de raad.

Artikel 8 Geheimhouding

De commissie kan omtrent de inhoud van de stukken en die aan haar worden voorgelegd en over hetgeen besproken is in de commissievergadering geheimhouding opleggen. Degeheimhouding wordt door allen die van de stukken en van het besprokene in de commissiekennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 10 oktober 2017.

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

W.van Zanen , W.M. de Jong