Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Uitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen
CiteertitelUitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 5:13 APV

artikel 4:81 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2018Uitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen

13-02-2018

Gemeenteblad

BWV17.0328

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen

Uitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen

Een huis-aan-huis kledinginzameling houdt in: een eenmalige oproep aan inwoners om op een bepaalde dag zakken aan de weg te zetten met daarin schone kleding, textiel en schoenen. Het ophalen van deze zakken is de feitelijke kledinginzameling. De totale inzamelingsperiode is maximaal één week. Voor deze activiteit is in de gemeente Houten een kledinginzamelingsvergunning vereist.

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Procedure toewijzing kledinginzamelingsvergunningen

 • 1.

  Per kalenderjaar worden maximaal 4 kledinginzamelingsvergunningen verleend. Eén per kwartaal. De gemeente bepaalt de specifieke inzamelingsweek. Op verzoek kan hiervan worden afgeweken.

 • 2.

  Voor een kledinginzamelingsvergunning komen uitsluitend instellingen in aanmerking:

  • a.

   met een CBF-erkenning, én

  • b.

   die vóór 15 oktober het voorafgaande jaar te kennen hebben gegeven in aanmerking te willen komen voor een kledinginzamelingsvergunning.

 • 3.

  Als er meer dan 4 instellingen aan al de onder 2 genoemde criteria voldoen, wordt er tussen deze instellingen geloot. Er worden daarbij 6 loten getrokken. De daarbij behorende instellingen worden op volgorde van loting genummerd.

 • 4.

  Als meerdere ingelote instellingen voorkeur hebben voor een kledinginzameling in hetzelfde kwartaal, dan worden de kledinginzamelingsvergunningen toegekend op volgorde van loting. De instelling die eerder was ingeloot krijgt dan voorkeur voor het kwartaal. Met de ander wordt contact opgenomen met de vraag of de kledinginzameling in een ander kwartaal kan plaatsvinden. Zo nee, dan wordt vergunning verleend aan de eerstvolgende ingelote.

 • 5.

  Wanneer een instelling voor de kledinginzameling te kennen geeft geen gebruik te zullen maken van de kledinginzamelingsvergunning, dan heeft de eerstvolgende ingelote recht op die kledinginzamelingsvergunning.

 • 6.

  De instelling die een kledinginzameling heeft gehouden, geeft uiterlijk 3 maanden na die inzameling de opbrengst daarvan door aan de gemeente.

 • 7.

  De ‘Uitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen’ treden in werking per 21 februari 2018 en zijn tevens van toepassing op de aanvragen voor het jaar 2019.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van 13 februari 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

De secretaris,

H.S. den Bieman

 

de burgemeester,

W.M. de Jong