Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33, derde lid, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Onbekend

13-11-2018

Gemeenteblad 2018

2018-066

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten

De raad van de gemeente Houten;

gelezen het voorstel van de griffier van 16 oktober 2018;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

gezien het advies van het Seniorenconvent;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten

 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- ambtelijke bijstand: bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere ambtelijke bijstand niet zijnde een verzoek om informatie;

- ambtenaar: ambtenaar van de gemeente, niet zijnde een medewerker van de griffie;

- document: document als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur;

- fractie: leden van de raad, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard en de personen die door de raad zijn benoemd tot commissielid zoals bedoeld in artikel 82 van de gemeentewet. De commissieleden nemen namens de fractie deel aan de rondetafelgesprekken;

- wet: Gemeentewet.

 

Artikel 2. Verzoek om informatie

 • 1.

  Een raadslid kan de griffier verzoeken om feitelijke informatie van geringe omvang of om inzage in, of afschrift van, documenten waaromtrent geen geheimhouding krachtens de artikelen 25, 55 of 86 van de wet is opgelegd.

 • 2.

  De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk de verzochte informatie, voor zover deze daarover kan beschikken. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is verzoekt de griffier de secretaris één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk de resterende informatie zo spoedig mogelijk verstrekken.

   

Artikel 3. Verzoek om ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een raadslid kan de griffier verzoeken om ambtelijke bijstand.

 • 2.

  De griffier verleent zo spoedig mogelijk de ambtelijke bijstand, voor zover dit in redelijkheid kan worden gevergd. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is kan de griffier de secretaris verzoeken om één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk het verzoek zo spoedig mogelijk verder inwilligen.

 • 3.

  De secretaris wijst geen ambtenaar aan als:

  • a.

   naar oordeel van de secretaris niet aannemelijk is gemaakt dat de ambtelijke bijstand betrekking heeft op raadswerkzaamheden;

  • b.

   dit naar het oordeel van de secretaris het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   de gevraagde bijstand dermate omvangrijk is, dat deze niet ingepast kan worden binnen de reguliere werkzaamheden van de ambtenaar.

 • 4.

  Als de ambtelijke bijstand op grond van het derde lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid door [of namens] wie het verzoek is ingediend. De griffier of het raadslid kan de burgemeester verzoeken de ambtelijke bijstand alsnog te laten verlenen. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

   

Artikel 4. Geschil over ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een raadslid dat niet tevreden is over de door een ambtenaar aan hem verleende ambtelijke bijstand kan hierover in overleg treden met de secretaris.

 • 2.

  Als overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan het raadslid de zaak aan de burgemeester voorleggen. De burgemeester voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

   

Artikel 5. Verstrekking informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand

 • 1.

  De secretaris verstrekt aan het lid van het college op wiens werkzaamheden een verzoek om ambtelijke bijstand betrekking heeft, desgevraagd een afschrift van het verzoek.

 • 2.

  Als het college of één of meer leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of over de inhoud van verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

   

Artikel 6. Recht op financiële bijdrage

 • 1.

  De raad verstrekt een fractie jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van het functioneren van de fractie.

 • 2.

  De financiële bijdrage bestaat uit een basisbedrag van € 1000,- en een variabel deel van

  € 100,- per raadszetel.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid verstrekt de raad in een jaar waarin raadsleden aftreden op grond van artikel C 4, tweede lid, van de Kieswet aan een fractie een financiële bijdrage tot en met de maand maart en een financiële bijdrage voor de periode omvattende de resterende maanden. Deze financiële bijdragen bestaan uit 1/12e deel van de bedragen, bedoeld in het tweede lid, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de periode omvat.

   

Artikel 7. Besteding financiële bijdrage

 • 1.

  Een fractie besteedt de financiële bijdrage uitsluitend om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.

 • 2.

  De financiële bijdrage mag in ieder geval niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling;

  • b.

   betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst;

  • c.

   giften, leningen, beleggingen en voorschotten;

  • d.

   uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege, inclusief uitgaven in verband met verkiezingsactiviteiten, of

  • e.

   de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid, voor zover deze door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd.

    

Artikel 8. Voorschot financiële bijdrage

Een fractie wordt jaarlijks vóór 31 januari een voorschot verleend ter hoogte van de financiële bijdrage voor het betreffende kalenderjaar verrekend met nog niet verrekende teveel ontvangen voorschotten in periodes waarvoor de financiële bijdrage overeenkomstig artikel 11 is vastgesteld.

 

Artikel 9. Tijdstip verlenen voorschot na aftreden wegens verkiezingen

In een jaar waarin de raadsleden aftreden na reguliere raadsverkiezingen of op grond van artikel 56d of 56e van de Wet algemene regels herindeling wordt, in afwijking van artikel 8, een fractie voorschot verleend voor de periode tot en met de maand maart en een voorschot voor de periode omvattende de resterende maanden. Het eerste voorschot wordt vóór 31 januari van dat jaar verstrekt; het tweede voorschot vóór het eind van de maand april.

 

Artikel 10. Gevolgen splitsen en einde bestaan fractie

 • 1.

  Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt het voor elk van deze zetels beschikbaar gestelde variabele deel van de financiële bijdrage toebedeeld aan de nieuw gevormde fractie of aan de fractie waarbij aangesloten wordt. Het vaste deel van de financiële bijdrage blijft gedurende de resterende raadsperiode ongewijzigd.

 • 2.

  Als zich een situatie als bedoeld in het eerste lid voordoet worden de verleende voorschotten onverwijld bijgesteld overeenkomstig de uit het eerste lid voortvloeiende verdeling.

 • 3.

  Als een fractie tijdens een zittingsperiode ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de maand volgend op de maand waarin de fractie hiervan kennisgeving heeft gedaan.

 • 4.

  Als een fractie als gevolg van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de datum dat de raad in de nieuwe samenstelling aantreedt.

Artikel 11. Verantwoording, controle en vaststelling financiële bijdrage

 • 1.

  Een fractie legt uiterlijk drie maanden na het einde van een kalenderjaar aan de raad verantwoording af over de besteding van de financiële bijdrage gedurende het vorige kalenderjaar, onder overlegging van een verslag. Na een eerste controle door de griffier worden de verslagen besproken in het Seniorenconvent.

 • 2.

  De administratie wordt zodanig ingericht dat op eerste aanvraag van de griffier of het Seniorenconvent nadere informatie kan worden gegeven en bescheiden of bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven kunnen worden overgelegd.

 • 3.

  De raad stelt na controle van het verslag de hoogte vast van:

  de financiële bijdrage;

  • a.

   de financiële bijdrage;

  • b.

   het te verrekenen verschil tussen de vastgestelde financiële bijdrage en het ontvangen voorschot;

  • c.

   de wijziging van de reserve, en

  • d.

   de resterende reserve.

    

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:  Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten

 

Artikel 14. Intrekking te vervangen regeling

De Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009, vastgesteld op 27 januari 2009, wordt ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2018

 

 

De raad van de gemeente Houten,

 

 

de griffier, W. van Zanen

 

de voorzitter,W.M. de Jong

 

Artikel 11. Verantwoording, controle en vaststelling financiële bijdrage

 • 1

  Een fractie legt uiterlijk drie maanden na het einde van een kalenderjaar aan de raad verantwoording af over de besteding van de financiële bijdrage gedurende het vorige kalenderjaar, onder overlegging van een verslag. Na een eerste controle door de griffier worden de verslagen besproken in het Seniorenconvent.

 • 2

  De administratie wordt zodanig ingericht dat op eerste aanvraag van de griffier of het Seniorenconvent nadere informatie kan worden gegeven en bescheiden of bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven kunnen worden overgelegd.

 • 3

  De raad stelt na controle van het verslag de hoogte vast van:

 • a.

  de financiële bijdrage;

  • b. het te verrekenen verschil tussen de vastgestelde financiële bijdrage en het ontvangen voorschot;

  • c. de wijziging van de reserve, en

  • d. de resterende reserve.

 

Toelichting

Algemeen

Artikel 33 van de Gemeentewet (hierna: wet) bepaalt dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op ambtelijke bijstand (eerste lid) en dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (de fracties) recht hebben op ondersteuning (tweede lid). Met betrekking tot de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van fracties moet de raad een verordening vaststellen die ten aanzien van de ondersteuning regels over de besteding en de verantwoording bevat (derde lid). Met deze verordening wordt hier uitvoering aan gegeven. De formulering van artikel 33 van de wet laat buiten twijfel dat individuele raadsleden, dus ook die behorend tot een minderheid in de raad, recht hebben op ambtelijke bijstand. Op deze verordening kan dus door alle raadsleden een beroep worden gedaan.

Artikelsgewijs

In deze artikelsgewijze toelichting worden enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven behandeld.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Hoewel medewerkers van de griffie wel degelijk ambtenaren zijn in de zin van de Ambtenarenwet worden ze in deze verordening uitgezonderd van het begrip ‘ambtenaar’. Hier is voor gekozen om onderscheid aan te kunnen brengen tussen de reguliere ambtelijke organisatie, die onder het gezag van het college valt op grond van artikel 160 van de wet, en de medewerkers van de griffie, die onder het gezag van de raad vallen (artikel 107e van de wet).

In Houten wordt het begrip fractie breed uitgelegd. Iedere fractie mag volgens de Verordening Rondetafelgesprekken 3 kandidaten voordragen ter benoeming als commissielid. In Houten bestaat een fractie dus uit de gekozen raadsleden en de mensen die benoemd zijn door de raad tot commissielid. De bepaling van de definitie is van belang voor de beoordeling van de verslagen van de fracties.

 

Artikel 2. Verzoek om informatie

Raadsleden die feitelijke informatie van geringe omvang nodig hebben, hoeven zich niet via de formele weg van artikel 169, tweede en volgende lid, van de wet tot het college te richten. In dit artikel is bepaald dat zij hun verzoek dan aan de griffier moeten doen. In het eerste lid is voor de goede orde toegevoegd dat het uitsluitend gaat om documenten waarop geen geheimhouding rust. De griffier moet immers zelf een opgelegde geheimhouding in acht nemen. Als een raadslid geheime stukken opvraagt die alleen mogen worden ingezien, dan moet de griffier hem doorverwijzen naar het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd. De griffier (of één van de griffiemedewerkers) verstrekt vervolgens de informatie zo spoedig mogelijk (tweede lid). Als zij echter niet in staat zijn om volledig tegemoet te komen aan het verzoek kan door de griffier en via de secretaris gekeken worden of de reguliere ambtelijke organisatie de informatie kan leveren. Het is in lijn met de onderlinge taakverdeling dat de griffier de aangewezen persoon is om de voortgang in het proces te bewaken.

 

Artikel 3. Verzoek om ambtelijke bijstand

Ook verzoeken om ambtelijke bijstand moeten aan de griffier gericht worden. Als de griffiemedewerkers de ondersteuning niet kunnen leveren, overlegt de griffier met de secretaris over de inzet van ambtenaren van de reguliere ambtelijke organisatie. Het is aan de secretaris om te beoordelen of één van de in het derde lid genoemde ‘weigeringsgronden’ voor het door ambtenaren van de reguliere ambtelijke organisatie verlenen van ambtelijke bijstand zich voordoet. Het vierde lid regelt dat de uiteindelijke beslissing over het niet verlenen van ambtelijke bijstand is voorbehouden aan de burgemeester; de griffier of het betreffende raadslid kunnen namelijk na weigering de burgemeester verzoeken de ambtelijke bijstand alsnog te laten verlenen. Het ligt in de rede dat de burgemeester hierover overleg voert met de secretaris, de griffier en indien nodig ook het betrokken raadslid. Uiteraard kan de raad via de gebruikelijke weg hierover de burgemeester verzoeken verantwoording af te leggen (op grond van artikel 180 van de wet).

 

Artikel 4. Geschil over ambtelijke bijstand

Net als bij de weigering om ambtelijke bijstand door ambtenaren vanuit de reguliere ambtelijke organisatie te verlenen kan de burgemeester ook een rol vervullen als een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar van de reguliere ambtelijke organisatie geleverde ambtelijke bijstand. Als er een conflictsituatie ontstaat of dreigt te ontstaan zal de burgemeester ook hier een bemiddelende en uiteindelijk beslissende rol kunnen spelen (tweede lid). De positie van de burgemeester maakt hem bij uitstek geschikt voor deze taak als bruggenbouwer en als degene die uiteindelijk het laatste woord heeft.

 

Artikel 5. Verstrekking informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand

In het eerste lid wordt het belang erkend dat een lid van het college op wiens werkzaamheden een verzoek om ambtelijke bijstand betrekking heeft (de portefeuillehouder) in staat is op de hoogte te blijven van het feit dat bijstand wordt verleend door de onder de verantwoordelijkheid van het college functionerende ambtenaren. Gezien de afstand tussen raad en college is het logisch dat hem op zijn verzoek een afschrift van het verzoek wordt verstrekt.

Het tweede lid voorkomt dat de betreffende ambtenaar in een spagaat tussen raad en college terecht komt. Als een raadslid om ambtelijke bijstand verzoekt, moet hij ervan uit kunnen gaan dat de ambtenaar bij het verrichten van die werkzaamheden onafhankelijk opereert van het college. Om te verzekeren dat een ambtenaar niet door collegeleden onder druk wordt gezet om toch inlichtingen te verschaffen over het verzoek van een raadslid is in het tweede lid bepaald dat wethouders of de burgemeester zich voor informatie direct tot het betrokken raadslid wenden en niet tot de behandelend ambtenaar. Dit biedt bovendien een extra waarborg voor de onafhankelijke behandeling van een verzoek om ambtelijke bijstand.

De ambtenaar die ambtelijke bijstand verleent blijft echter wel onderdeel van de reguliere ambtelijke organisatie. Het verlenen van ambtelijke bijstand hoort tot de normale uitoefening van zijn taak. Als hij dit gedeelte van zijn taak niet goed uitoefent, behoudt het college dus de mogelijkheid om de ambtenaar hierop aan te spreken.

 

Artikel 6. Recht op financiële bijdrage

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het totale budget voor fractieondersteuning wordt door de raad in de gemeentebegroting opgenomen.

De fractieondersteuning bestaat uit een basisbedrag per fractie en een variabel deel per raadszetel (tweede lid). Het basisbedrag garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op een gelijkwaardig basisniveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben, bijvoorbeeld op facilitair gebied, is het logisch dat zij via het variabele deel een hogere financiële bijdrage krijgen.

De bijdrage wordt in de meeste jaren voor dat kalenderjaar verstrekt (eerste lid).

Het derde lid geeft een afwijkende regeling voor de jaren dat de oude raad na reguliere verkiezingen aftreedt. Dat is altijd met ingang van de donderdag tussen 23 en 29 maart (artikel C 4 van de Kieswet). Op die dag treedt de nieuwe raad aan (artikel 18 van de wet). Ook na herindelingsverkiezingen wordt de zittingsduur van de raad in bepaalde gevallen zodanig aangepast dat de leden gelijktijdig aftreden met raden van andere gemeenten die na reguliere verkiezingen aangetreden zijn (zie artikelen 56d en 56e van de Wet algemene regels herindeling).

 

Artikel 7. Besteding financiële bijdrage

Voor wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning worden de fracties grotendeels vrijgelaten. Minimumvoorwaarde is wel dat ze de financiële bijdrage besteden om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol te versterken. Daarnaast is in het tweede lid een aantal doelen genoemd waarvoor de financiële bijdrage voor fractieondersteuning in ieder geval niet gebruikt mag worden. Deze opsomming is niet limitatief.

In het bijzonder wordt benadrukt dat het niet is toegestaan om met de financiële bijdrage voor fractieondersteuning verkiezingscampagnes te financieren, zie het tweede lid onder d. Verder is het uiteraard niet de bedoeling dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk aanvullen met de financiële bijdrage voor fractieondersteuning en dat ook contributies aan politieke partijen of met politieke partijen gelieerde organisaties niet via de fractieondersteuning kunnen worden gefinancierd (onder b). Een lidmaatschap van een dergelijk orgaan is immers een individuele aangelegenheid van een raadslid en niet van de betreffende gemeenteraadsfractie.

Bij (andere) uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege (onder d) kan onder andere gedacht worden aan bepaalde reis- en verblijfkosten, kosten voor een buitenlandse excursie of reis, kosten voor scholing, kosten voor een computer en internetverbinding en de contributie van bepaalde beroepsverenigingen. Deze komen voor vergoeding in aanmerking op grond van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat zijn grondslag vindt in de artikelen 95 en 96 van de wet.

Algemene opleidingen voor raads- en commissieleden, die meestal worden georganiseerd door de griffie, dienen bekostigd te worden uit de gemeentelijke bedrijfsvoering (artikel 13, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden). Deze cursussen worden veelal verzorgd door politiek neutrale instituten. Als raadsleden er voor zouden kiezen om een zelfde opleiding als aangeboden vanuit de griffie elders te volgen, dan mag die niet bekostigd worden uit de financiële bijdrage voor fractieondersteuning (onder e).

In de praktijk blijkt dat er drie terreinen zijn die een nadere toelichting behoeven:

 • 1.

  fractievergoeding in de relatie met het partijbestuur;

 • 2.

  fractievergoeding in de relatie tot de vergoedingen voor raads- en commissieleden

 • 3.

  fractievergoeding in relatie tot communicatie met het publiek

Relatie met het partijbestuur

Geld moet worden ingezet ten dienste van de fractie. In de meeste politieke partijen is er in iedere afdeling een partijbestuur en een fractie. Het bestuur organiseert ledenvergaderingen, is belast met het samenstellen van de kandidatenlijst, het voeren van de verkiezingscampagnes (samen met de kandidaten) enz. Al deze activiteiten hebben geen directe relatie met de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de fractie en daarom mogen de kosten niet worden voldaan uit de fractievergoeding. Als het partijbestuur zelfstandig iets organiseert betekent dat vrijwel per definitie dat er geen vergoeding mogelijk is.

De fractie kan echter ook zelf bijeenkomsten organiseren (bijvoorbeeld een politiek cafe). Bij deze bijeenkomsten kan het dan gaan om informatieverstrekking (waar staat de fractie voor, welke politieke lijn heeft de fractie op een bepaald dossier) of om het inwinnen van informatie (wat vinden de inwoners van Houten van een bepaald onderwerp). De kosten van dit soort bijeenkomsten komen wel in aanmerking voor vergoeding, waarbij de bijeenkomst wel een bredere doelgroep moet hebben dan alleen de leden van de eigen partij. Er moet altijd een relatie te leggen zijn met de gemeentepolitiek.

Fractie en bestuur kunnen ook samen een bijeenkomst organiseren. In dat geval moet in redelijkheid worden vastgesteld welke kosten ten laste van de vergoeding worden gebracht, waarbij de maatstaf is dat de kosten verband moeten houden met de taken van de fractie.

Relatie tot de raads- en commissieleden

De gemeentewet en de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Houten regelen nauwkeurig welke bedragen worden uitbetaald aan raads- en commissieleden. Raadsleden ontvangen een bedrag aan salaris en een bedrag aan onkosten.

Buiten de onkostenvergoeding om mag een raadslid geen geld ontvangen van de gemeente, dus ook niet via de fractievergoeding. Niet toegestaan zijn (onder meer):

• vergoedingen aan een raadslid voor het beheren van de website

• vergoedingen aan een raadslid voor het voeren van het secretariaat van de fractie

• vergoedingen voor onkosten die uit de reguliere onkostenvergoeding dienen te worden gedekt

• vergoedingen voor individuele scholing

Het feit dat raadsleden geen vergoeding mogen ontvangen, wil niet zeggen dat de voornoemde kostenposten in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking komen. Kosten voor het beheren van een website door anderen komen wel voor vergoeding in aanmerking, net als kosten voor het voeren van een secretariaat door iemand die geen raadslid is.

Als de fractie als geheel zich schoolt (debattraining, presentatietechnieken, snel lezen enz.) dan kan dit eveneens worden gedekt uit de fractievergoeding.

Relatie tot communicatie

Fracties communiceren in het kader van hun volksvertegenwoordigende rol met de burgers. Hier kunnen verschillende communicatiemiddelen voor worden ingezet. Telkens dient er te worden bedacht dat het gaat om het versterken van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad. Met name in verkiezingstijd is dit een probleem. Vaak zijn raadsleden tegelijk ook kandidaat voor de volgende periode. In de verkiezingsperiode dient men dus terughoudend te zijn met het gebruik van de fractievergoedingen. Voorkomen moet worden dat partijen die al in de raad vertegenwoordigd zijn extra middelen uit gemeenschapsgeld kunnen inzetten voor hun campagne, terwijl partijen die nog niet in de raad vertegenwoordigd zijn, dat niet kunnen.

Uiteraard is er ook hier een grijs gebied. Een verkiezingskrant mag niet worden betaald uit de fractievergoeding, een krant waarin staat vermeld wat de fractie in de afgelopen jaren heeft bereikt, mag weer wel. Bij uitingen moet duidelijk zijn dat het gaat om een uiting van de fractie van de partij en er dient een relatie te zijn met de gemeentepolitiek van Houten.

Voorbeelden van kosten die in ieder geval voor vergoeding in aanmerking komen:

• De kosten van een fractieassistent voor de secretariële ondersteuning;

• Zaalhuur in verband met een wijkbijeenkomst;

• training en opleiding van de voltallige fractie;

• een fractiebezoek aan een andere gemeente;

• kosten die verband houden met de jaarlijkse activiteitenmarkt (maar niet de kosten van flyers

die van de landelijke partij afkomstig zijn);

-kosten van een ludieke actie gerelateerd aan een actueel politiek onderwerp (het uitdelen van parkeerschijven i.v.m. de bespreking van het parkeerbeleid)

 

Artikel 8. Voorschot financiële bijdrage en 9. Tijdstip verlenen voorschot in verkiezingsjaar

Deze artikelen regelen de ambtshalve verlening van voorschotten aan fracties ter hoogte van de overeenkomstig artikel 7 berekende voorwaardelijke aanspraak op de financiële bijdrage. In een jaar waarin de raadsleden naar aanleiding van verkiezingen tegelijkertijd aftreden wordt het voorschot in twee gedeelten gesplitst.

 

Artikelen 10. Gevolgen splitsen en einde bestaan fractie

Als er mutaties plaatsvinden in zittende fracties is het wenselijk dat de financiële bijdrage aangepast wordt aan veranderde verhoudingen in de raad. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het vaste basisbedrag dat iedere fractie krijgt en het variabel deel per raadszetel. Het vaste deel is ook daadwerkelijk “vast”: de fractie behoudt dit deel van het budget ook al vindt er tussentijds een splitsing of afscheiding plaats. Alleen het variabele deel van de fractievergoeding wordt overgeheveld naar een nieuwe fractie (eerste lid).

Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verleende voorschot voor wat betreft het variabele deel direct bijgesteld moeten worden (tweede lid). Als dat niet zou gebeuren zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te groot variabel voorschot beschikken. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is handiger dit direct recht te trekken.

 

Artikel 11. Verantwoording, controle en vaststelling financiële bijdrage

Na controle door de griffier en het seniorenconvent van het door de fractie opgestelde verslag waarmee de besteding van de financiële bijdrage wordt verantwoord, stelt de raad de hoogte van de financiële bijdrage voor de betreffende fractie vast. Daarmee ontstaat een onvoorwaardelijke aanspraak op het vastgestelde bedrag. Omdat dit bedrag af kan wijken van het verstrekte voorschot – en er dus mogelijk een verrekening dient plaats te vinden – wordt tevens de hoogte van het te verrekenen verschil tussen de vastgestelde financiële bijdrage en het ontvangen voorschot vastgesteld. Als het verleende voorschot lager is dan de vastgestelde financiële bijdrage, dan wordt het resterende bedrag alsnog uitbetaald. Als het verleende voorschot hoger is dan de vastgestelde financiële bijdrage, dan zal het onverschuldigde bedrag overeenkomstig artikel 4:57, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht teruggevorderd worden.