Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregels winkelondersteunende horeca centrum Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels winkelondersteunende horeca centrum Houten
CiteertitelBeleidsregels winkelondersteunende horeca centrum Houten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagePlattegrond Horeca met bezorgfunctie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2019Nieuw

02-07-2019

Gemeenteblad

BWV19.0194

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels winkelondersteunende horeca centrum Houten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op het bepaalde in de Beheersverordening Centrum;

overwegende dat het wenselijk is de toename van horeca in het centrum faciliteren, opdat de levendigheid, aantrekkingskracht en de verblijfskwaliteit van het centrum gebord blijft;

dat het wenselijk is hierbij en in het bijzonder in het geval van horeca met bezorgfunctie, voorwaarden te stellen;

besluit vast te stellen de

 

Beleidsregels winkelondersteunde horeca centrum Houten

 

Aanleiding

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van nieuwe horecagelegenheden – al dan niet met bezorgfunctie – die zich op Het Rond willen vestigen. Op Het Rond is volgens de vigerende Beheersverordening Centrum in de meeste gevallen winkelondersteunende horeca1 mogelijk. Horeca met bezorgfunctie valt daar niet onder en past planologisch niet binnen de Beheersverordening Centrum. Daarom dient een initiatiefnemer/horecaondernemer voor dit type horeca een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik aan te vragen.

1Winkelondersteunend betekent dat horeca voor wat betreft de exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen en waar kleine etenswaren en drank verstrekt worden. Deze zaken zullen voor wat betreft openingstijden ook aansluiten bij de winkelvoorzieningen (dag- en avondopenstelling mogelijk).

 

De gemeente is in principe voorstander van de komst van meer horeca naar het centrum van Houten (vanwege de levendigheid en aantrekkingskracht die hiermee wordt bevorderd). Meer horeca kan in sommige gevallen echter ook leiden tot meer overlast; er zijn in het centrum nu eenmaal meerdere gebruikers zoals bewoners, ondernemers en bezoekers/consumenten, die niet altijd dezelfde behoeften en/of belangen hebben. De gemeente vindt het van belang om via beleidsregels inzichtelijk te maken hoe zij de toename van horeca in het centrum wil faciliteren zodat de levendigheid, aantrekkingskracht en de verblijfskwaliteit van het centrum worden geborgd. Met deze beleidsregels geeft de gemeente aan welke voorwaarden zij stelt aan de (toenemende) horeca in het centrum, in het bijzonder horeca met bezorgfunctie.

In het centrum streeft de gemeente horecagelegenheden na die bijdragen aan de levendigheid, de aantrekkingskracht en de functie van het centrum als ontmoetingsplaats (verblijfskwaliteit). Hier moet een gezonde balans in zijn. Op basis van een heldere set voorwaarden kan hier in overleg met de betreffende horeca ondernemers zorg voor worden gedragen. Overigens blijft er in specifieke gevallen maatwerk nodig.

Voorwaarden

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan medewerking worden verleend via een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik. De volgende voorwaarden zijn van belang:

Verblijfskwaliteit

 • ·

  Horeca moet bijdragen aan de verblijfskwaliteit van het centrum en dient een winkelondersteunende dan wel centrumversterkende functie te hebben. Op sommige locaties in het centrum is naast lichte horeca, waaronder winkelondersteunende horeca, ook middelzware horeca toegestaan.

 • ·

  Winkelondersteunende horeca moet zoveel mogelijk ruimte (lees: zitgelegenheid) bieden om ter plekke te consumeren. Dit wordt in nauwe samenspraak met de initiatiefnemer/ horecaondernemer nagestreefd. Indien dit niet of slechts beperkt mogelijk is, dan moet er minimaal sprake zijn van een afhaalmogelijkheid.

 • ·

  Pure bezorgdiensten, waar niet ter plekke kan worden geconsumeerd en/of niet kan worden afgehaald, zijn niet toegestaan omdat de beleidsregels betrekking hebben op het centrum en niet op De Schaft.

Bezorging

 • ·

  Bezorging met fietsen- en scooters in/vanuit het centrum dient per gewone fiets of per elektrische fiets dan wel elektrische scooter/brommer plaats te vinden.

 • ·

  (Electrische) fietsen- en scooters dienen zich niet op looppaden te begeven, maar enkel en alleen op de fietspaden dan wel de wegen in/rond het centrum. Tevens dienen deze op een geschikte locatie geparkeerd te worden. ’s Nachts bij voorkeur inpandig. De initiatiefnemer doet een locatievoorstel dat door de gemeente wordt getoetst. In dit voorstel is van belang dat de bezorgvoertuigen niet zodanig op looppaden in het centrum worden geparkeerd dat dit de doorgang van het winkelend publiek belemmert of de veiligheid in het geding is. Voorts dienen bezorgvoertuigen geen onnodige druk te leggen op bestaande fietsparkeervoorzieningen in het centrum.

Zonering

 • ·

  De locatie van horeca met bezorgfunctie is mede bepalend voor de inpassingsmogelijkheid van een horeca initiatief in het centrum.

 • ·

  Voor horeca aan de randen van het centrum zijn er – voor wat betreft de bezorgfunctie – meer mogelijkheden dan voor horeca midden in het winkelgebied. Horeca met bezorgfunctie vestigt zich niet midden op Het Rond, maar meer aan de randen van het (winkel)centrum; dit omdat dit type horeca op deze manier beter bereikbaar is via fietspaden en overige uitvalswegen van/naar het centrum en het bezorgen daarmee niet een onnodige (verkeers)druk legt op het centrale winkelgebied in het centrum.

 • ·

  Nieuwe horeca met bezorgfunctie vestigt zich om bovenstaande reden niet in het centrale winkelgebied. Voor bestaande horeca met bezorgfunctie die reeds centraal in het winkelgebied is gevestigd, zal waar mogelijk worden gehandhaafd op onveilige situaties. Een zoneringskaart is hier opgenomen.

 

Plattegrond Horeca met bezorgfunctie

Opslag afval

Tot slot stelt de gemeente een aantal voorwaarden m.b.t. de opslag en inzameling van afvalstoffen in het centrum:

 • ·

  Huidige en nieuwe bedrijven slaan afvalstoffen inpandig op; indien nodig (in het geval van gft, swill, vettonnen en andere bederfelijke waar) in een aparte ruimte. Indien dit niet mogelijk is, dan kan op aanvraag van deze regel worden afgeweken. In uitzonderlijke gevallen kan met een gemotiveerd verzoek de opslag van gft, swill, vettonnen en andere bederfelijke waar, buiten het pand worden opgeslagen in verrijdbare rolcontainers.

 • ·

  Bedrijven plaatsen dan, na toestemming van de grondeigenaar, de verrijdbare rolcontainers binnen bepaalde afgebakende vakken in het openbare gebied aan de achterkant van winkels en horecagelegenheden.

 • ·

  Bedrijven maken afspraken over het ophalen van afval, bijvoorbeeld door het dagelijks te laten afvoeren van geurverspreidende inzamelmiddelen – bij voorkeur collectief en op kosten van de ondernemers die hier gebruik van maken.

 • ·

  De rolcontainers en andere inzamelmiddelen voor afvalstoffen mogen nergens leiden tot aantasting van de centrumfunctie als aangenaam verblijfsgebied. Rolcontainers en andere inzamelmiddelen voor afvalstoffen worden pas op de dag van lediging buiten gezet en direct na lediging weer binnen gezet. Als de inzamelmiddelen niet inpandig opgeslagen kunnen worden, dan moet in overleg met de gemeente een aanvaardbare oplossing worden gezocht.

 • ·

  Opslag van voorraad e.d. dient te allen tijde inpandig plaats te vinden.

 • ·

  Tot slot is brandveiligheid van belang. Vluchtwegen mogen niet worden geblokkeerd.

Vanuit een positieve grondhouding, maar wel onder bovenstaande voorwaarden, kan de gemeente van de geldende Beheersverordening Centrum afwijken.

 

 

Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden één dag na publicatie in werking en worden aangehaald als Beleidsregels winkelondersteunende horeca centrum Houten.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Houten op 2 juli 2019.

 

 

De gemeentesecretaris

A.J. Barink

 

 

De locoburgemeester

C. van Dalen