Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Uitvoeringsregels uitgifte standplaatsen op centrumlocaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels uitgifte standplaatsen op centrumlocaties
CiteertitelUitvoeringsregels uitgifte standplaatsen op centrumlocaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht jo
 2. artikel 5:18 Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2019Nieuwe regeling

05-11-2019

Gemeenteblad

234936

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels uitgifte standplaatsen op centrumlocaties

 

 

Uitvoeringsregels uitgiftestandplaatsen op centrumlocaties

Uitvoeringsregels uitgifte standplaatsen op centrumlocaties

Algemene bepalingen

 

 • 1.

  Centrumlocaties zijn: plein Het Rond, Plein (Oude Dorp) en plein Piazza (Castellum) in Houten.

 • 2.

  De procedure ‘toewijzing standplaatsvergunningen centrumlocaties’ is alleen van toepassing op de uitgifte van vrijgekomen standplaatsen op centrumlocaties.

 • 3.

  Een standplaats is vrijgekomen wanneer er op een centrumlocatie minder standplaatsvergunningen zijn uitgegeven dan zijn toegestaan volgens het maximumstelsel, doordat:

  • a.

   een vergunninghouder de standplaats heeft opgezegd;

  • b.

   het college de standplaatsvergunning heeft ingetrokken; of

  • c.

   een standplaatsvergunning is verlopen en de standplaatshouder niet binnen één maand na het verlopen ervan, een nieuwe standplaatsvergunning heeft aangevraagd of gekregen;

 • 4.

  Aanvragen die buiten de toewijzingsprocedure worden ingediend, worden geweigerd.

 • 5.

  Het invullen van het digitale meldingsformulier is geen officiële aanvraag. Er zijn dan ook geen leges verbonden aan de melding.

 • 6.

  Wanneer een standplaats wordt toegewezen wordt de gegadigde verzocht een aanvraag om een standplaatsvergunning in te dienen voor die standplaats. Aan het indienen van een aanvraag zijn wel leges verbonden.

  

Procedure toewijzing standplaatsvergunningen centrumlocaties

 

 • 7.

  Per kalenderjaar wordt maximaal twee keer een procedure opgestart om vrijgekomen standplaatsen uit te geven. Eén per half jaar.

 • 8.

  Als er op het moment van het starten van de toewijzingsprocedure geen centrumlocatie vrijgekomen of vrij is, wordt geen procedure gestart.

 

 • 9.

  Voor een standplaatsvergunning komen uitsluitend bedrijven/personen in aanmerking:

  • a.

   die zich aangemeld hebben met het door de gemeente digitaal beschikbaar gestelde meldingsformulier;

  • b.

   die zich in de door de gemeente aangegeven periode hebben aangemeld;

  • c.

   die de gewenste standplaats persoonlijk kunnen innemen (dit moet uit de KvK-inschrijving blijken. De persoon die de standplaats zal innemen moet bevoegd zijn om namens het bedrijf te mogen handelen);

  • d.

   die zich heeft ingeschreven in een branche die op de gewenste dag en locatie niet door een andere standplaatshouder wordt ingenomen.

Het bedrijf of de persoon die voldoet aan a t/m d is een gegadigde.

 

 • 10.

  Als er meerdere gegadigden zijn voor één vrijgekomen standplaatslocatie, worden de gegadigden door de medewerker economische zaken voor advies voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de betreffende winkelcentra;

 • 11.

  De vertegenwoordiger van het betreffende winkelcentrum brengt binnen 2 weken een onderbouwd advies uit over zijn voorkeursgegadigde;

 • 12.

  De vergunningverlener neemt (namens het college) de voorkeursgegadigde over, tenzij:

  • a.

   er zwaarwegende redenen zijn om het advies niet over te nemen;

  • b.

   het advies in strijd is met het discriminatieverbod;

  • c.

   het advies te laat is ingediend.

 

 • 13.

  Bij de toewijzing van een standplaats wordt de volgende volgorde gehanteerd:

  • a.

   eerst komen namens het college overgenomen voorkeursgegadigden in aanmerking;

  • b.

   daarna komt de branche in aanmerking die niet vertegenwoordigd is in het betreffende winkelcentrum (winkels en standplaatshouders);

  • c.

   daarna komt de branche in aanmerking die niet vertegenwoordigd is bij de standplaatsen in het betreffende centrum (alleen standplaatshouders);

  • d.

   daarna komt de gegadigde in aanmerking die al een standplaatsvergunning heeft in de gemeente Houten;

  • e.

   als er, bij één van de voorgaande stappen, meerdere gegadigden zijn voor dezelfde vrije standplaats, wordt er geloot. Dit geldt ook wanneer er meerdere gegadigden zijn nadat alle voorgaande stappen zijn doorlopen. Als er bij een stap slechts één gegadigde is voor een vrijgekomen standplaatslocatie, wordt er niet geloot. 

Loting

 • 14.

  een loting wordt namens college georganiseerd;

 • 15.

  bij de loting zijn ten minste 2 medewerkers van de gemeente Houten aanwezig;

 • 16.

  de gegadigden waartussen geloot wordt, worden uitgenodigd om de loting bij te wonen;

 • 17.

  voor elke locatie/dag dat er meerdere gegadigden zijn wordt apart geloot;

 • 18.

  voor elke locatie/dag dat er meerdere gegadigden zijn wordt apart geloot;

  de uitslag van de loting blijft 3 maanden geldig.

  

Aldus besloten in de vergadering van het college van 5 november 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

De secretaris,    

A.J. Barink

 

de burgemeester,

G.P. Isabella