Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2002
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Houten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor het personeel van de gemeente Houten (CAR)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200202-05-2013Onbekend

07-05-2002

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2002

Burgemeester en wethouders van Houten;

 

Gelet op de regeling terzake van de ambtenaren van de burgerlijke stand, vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2002.

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende

 

 

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 1. Begripsomschrijving.

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in de Regeling Burgerlijke Stand 2002, artikel 1, tweede en derde lid;

 • b.

  CAR: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor het personeel van de gemeente Houten.

Artikel 2. Aanstelling.
 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3. Bezoldiging.
 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De vergoeding is gelijk aan vijfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage in artikel 6:3, tweede lid, van de CAR.

 • 3.

  De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR.

 • 4.

  Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande twee leden.

 • 5.

  Artikel 3:3 van de CAR (toelage onregelmatige dienst) is van overeenkomstige toepassing. Als salaris wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande drie leden beschouwd.

Artikel 4. Aanspraken bij ziekte.
 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:2 (recht op bezoldiging bij ziekte) 7:4 (samenloop van bezoldiging bij ziekte met arbeidsongeschiktheidsuitkering) 7:5 (passende arbeid) en 7:6 (gangbare arbeid) van de CAR van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van lid 1 wordt onder bezoldiging verstaan: de gemiddelde vergoeding over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ziekteverzuim.

Artikel 5. Ontslag en schorsing.
 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 (wegens ouderdomspensioen), 8:4 (wegens reorganisatie), 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid) 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:11 (wegens FPU), 8:13 (als disciplinaire straf), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden) van de CAR.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR.

Artikel 6. Overige rechten en plichten.

De artikelen 15:1:1, 15:1:3, 15:1:4, 15:1:5, 15:1:6, 15:1:12, 15:1:15 en 15:1:17, 15:1:18, 15:1:20 van de CAR zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR.

Artikel 8. Slotbepalingen.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 9.

Deze regeling kan worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Houten.

 

Houten, 7 mei 2002.

 

Burgemeester en wethouders van Houten,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,