Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten in Huizen 2011.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten in Huizen 2011.
CiteertitelSubsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten Huizen 2011.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2011nieuwe regeling

10-11-2011

Nieuwsblad voor Huizen, 1 december 2011

nr. 6.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Nr. 6.3

De raad van de gemeente Huizen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2011;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten in Huizen 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.gemeentelijk monument: monument dat overeenkomstig de bepalingen van de Erfgoedverordening gemeente Huizen 2011 door burgemeester en wethouders als beschermd monument is aangewezen;

b.restaureren: het treffen van voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken, het normale onderhoud te boven gaand alsmede het treffen van overige voorzieningen, het normale onderhoud te boven gaand noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument;

c. kosten van voorzieningen:

de door burgemeester en wethouders goedgekeurde bedragen van:

 • 1.

  de aanneemsom, dan wel een gespecificeerde kostenbegroting;

 • 2.

  de risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen;

 • 3.

  de kosten van de architect overeenkomstig de SR 1998 en van de constructeur, voor zover inschakeling hiervan noodzakelijks is;

 • 4.

  de leges voor de omgevingsvergunning en voor enige andere vergunning die nodig is voor het treffen van de voorzieningen;

 • 5.

  de verschuldigde BTW, voor zover deze niet kan worden verrekend.

   

  d. subsidiabele kosten:

de kosten, die - conform de landelijke richtlijn van de rijksoverheid voor restauratie van monumenten - door burgemeester en wethouders worden aanvaard als kosten van instandhouding van de monumentale waarde van het monument, met dien verstande dat regulier onderhoudsschilderwerk niet subsidiabel is.

e.eigenaar: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een beschermd monument;

f.aanvraag: de aanvraag om subsidie voor restauratie van een beschermd gemeentelijk monument op grond van deze subsidieverordening;

g.subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Artikel 2 Raadsbesluit begroting

De gemeenteraad stelt jaarlijks, tegelijk met het vaststellen van de gemeentebegroting, het subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze verordening en geeft daarbij tevens voor de daarop volgende drie jaar aan welke bedragen voor de uitvoering van deze subsidieverordening in principe beschikbaar zijn.

Artikel 3 Grondslag en werkingssfeer

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen in de kosten van restauratie van gemeentelijke monumenten.

 • 2.

  De subsidie wordt berekend over de subsidiabele kosten en kan geen betrekking hebben op kosten waarvoor op grond van enige andere gemeentelijke regeling subsidie in de kosten van de voorzieningen kan worden verkregen.

 • 3.

  In geval van brandschade worden de uit te keren verzekerings-penningen in mindering gebracht op de subsidiabele kosten.

 • 4.

  De subsidie kan uitsluitend worden toegekend aan de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft van het monument waaraan de voorzieningen worden getroffen.

 • 5.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de subsidiabele kosten minimaal € 250, - te bedragen.

 • 6.

  Het subsidiepercentage bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 4 nader is bepaald.

 • 7.

  De subsidie bedraagt in totaal maximaal € 7000, - per object per kalenderjaar. Na toekenning van de gevraagde subsidie tot het aangegeven maximumbedrag van € 7000, - wordt binnen 2 jaar na dagtekening van de hier bedoelde subsidieverlening geen nieuwe aanvraag om toekenning van subsidie op grond van deze verordening voor het desbetreffende gemeentelijk monument in behandeling genomen.

 • 8.

  Per eigenaar kan per monument ten hoogste eenmaal per jaar aanspraak op grond van deze regeling worden gemaakt.

 • 9.

  Zelfwerkzaamheid is in het kader van restauratie niet subsidiabel.

Artikel 4 Voorzieningen

Subsidie kan worden toegekend in de volgende restauratiekosten:

 • 1.

  herstel van het casco,dat wil zeggen de hoofdstructuur van het monument bestaande uit de dragende onderdelen en het omhulsel , te weten dak,-kap- en gebintcon-structie, vloeren, balklagen dragende muren, fundering, kelder en gewelven waarin ook begrepen het conserveren van houtwerk en impregneren van poreuze materialen; de hiervoor in aanmerking te nemen subsidiabele kosten worden voor 20% gesubsidieerd tot een totaal bedrag van maximaal € 5000, - per object per kalenderjaar;

 • 2.

  herstel van afzonderlijke monumentale onderdelen al dan niet in combinatie met herstel van het casco waarbij de te verstrekken subsidie als bijdrage in de subsidiabele kosten ten hoogste € 5000, - per kalenderjaar mag bedragen, voor de hierna vermelde onderdelen als volgt wordt berekend:

  • a.

   het vernieuwen van de pleisterlaag op de plint van buitenmuren: € 13/m2

  • b.

   het vernieuwen van voegen (uitgangspunt: platvol) € 22/m2

  • c.

   het vernieuwen van voegen die bewerkelijker zijn dan platvol € 32/m2

  • d.

   het herstellen of vervangen van kozijnen inclusief ramen, deuren en schilderwerk € 272/m2

  • e.

   het vernieuwen van karakteristiek (sier)smeedwerk zoals ankers € 44/st

  • f.

   het opnieuw in het lood zetten van karakteristieke glas in lood ramen € 44/m2

  • g.

   het herstellen of vernieuwen van karakteristieke goten € 44/m1

  • h.

   het herstellen of vernieuwen van karakteristieke windveer en dekplank volgens bestaand model € 44/m1

  • i.

   het herstellen of vernieuwen van karakteristieke dekplanken € 19/m1

  • j.

   het vernieuwen van een gemetselde schoorsteen € 650/st

  • k.

   het vervangen van keramische pannen of natuurleien door identiek materiaal, inclusief het eventueel vernieuwen van tegels en panlatten € 22/m2

  • l.

   het vernieuwen van rieten dakbedekking € 21/m2

   Voor de in dit lid onder a t/m k genoemde restauratiewerkzaamheden geldt een subsidielimiet van € 3500, - per object per jaar en voor de in dit lid onder l genoemde

   restauratiewerkzaamheden een subsidielimiet van € 2000, - per object per jaar.

 • 3.

  Ingeval van een gezamenlijk beroep op de in lid 1 en 2 van dit artikel omschreven subsidiemogelijkheden geldt dat het totaal per kalenderjaar toe te kennen subsidie per monument nimmer het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 7000, - te boven kan gaan.

Artikel 5 Aanvraag- en beschikkingsprocedure

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie dient door de eigenaar op een door burgemeester en wethouders beschikbaar te stellen formulier, te worden ingediend bij burgemeester en wethouders en dient in ieder geval vergezeld te gaan van een werkomschrijving en indien subsidie wordt gevraagd voor werkzaamheden genoemd in artikel 4 lid 1 tevens van een gespecificeerde begroting van de kosten met een werkomschrijving; de specificatie moet inzicht geven in manuren(arbeidsuren), materiaalkosten, materieelkosten,kosten van onderaanneming en stelposten en BTW.

 • 2.

  Indien niet voldaan wordt aan het gestelde in het eerste lid stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid om binnen vier weken de door hen aan te geven ontbrekende gegevens over te leggen.

 • 3.

  Indien niet tijdig wordt voldaan aan het gestelde in het tweede lid, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders geven een beschikking binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen, dan wel de ontbrekende gegevens, als bedoeld in het tweede lid, genoegzaam zijn aangevuld. Zij kunnen, indien daartoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan, deze termijn met ten hoogste 6 weken verlengen, mits zij de aanvrager daarvan kennis geven binnen de termijn van 8 weken.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verlenen geen subsidie indien:

 • a.

  met het treffen van de voorzieningen het belang van de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

 • b.

  de kosten van de voorzieningen niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat;

 • c.

  met het treffen van de voorzieningen is begonnen voordat de aanvrager een subsidiebeschikking heeft ontvangen;

 • d.

  voor de betreffende voorzieningen binnen een termijn van 10 jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag wordt ingediend, subsidie is verleend;

 • e.

  voor de te treffen voorzieningen een omgevingsvergunning is vereist en deze niet is verleend;

 • f.

  door het toekennen van de subsidie het jaarlijkse subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 2 wordt overschreden.

 • g.

  in het geval als bedoeld in artikel 3 onder 8 aan de eigenaar in het desbetreffende kalenderjaar reeds een subsidie op grond van deze verordening is verleend.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in het eerste lid onder c. en d.

Artikel 7 Subsidievoorschriften

 • 1.

  De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:

 • a.

  de aanvang van het werk tenminste twee weken van tevoren wordt gemeld bij

  burgemeester en wethouders;

 • b.

  met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen binnen 10 weken na de datum van het besluit tot verlening van de subsidie;

 • c.

  binnen 6 maanden na de verlening van de subsidie de werkzaamheden zijn voltooid en de gereedmelding als bedoeld in artikel 9 is ingediend;

 • d.

  aan de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen

 • ·

  toegang wordt verleend tot het monument;

 • ·

  inzage wordt verleend in de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen in het belang van het monument aanvullende voorschriften verbinden aan het verlenen van subsidie.

Artikel 8 Onderhoudsvoorwaarden

 • 1.

  Subsidie wordt verleend en vastgesteld onder de voorwaarde dat de eigenaar het monument in een goede staat zal onderhouden ten einde het behoud op langere termijn te waarborgen.

 • 2.

  De voorwaarde betreffende onderhoud geldt gedurende een periode van 15 jaar na de verlening van de subsidie.

Artikel 9 Uitbetaling

1.Uitbetaling van de subsidie vindt plaats binnen zes weken nadat de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden bij burgemeester en wethouders zijn gereedgemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden.

 • 2.

  De gereedmelding als bedoeld in het eerste lid omvat:

 • a.

  een kostenoverzicht;

 • b.

  alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden.

Artikel 10 Intrekking van subsidie

 • 1.

  Als blijkt dat de subsidie ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend dan wel een voorwaarde als bedoeld in deze verordening niet is nageleefd, kunnen burgemeester en wethouders:

 • a.

  een besluit tot verlening van subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken en deze slechts ten dele uitbetalen;

 • b.

  reeds betaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

 • 2.

  In het geval de overtreding van de voorwaarden als bedoeld in deze verordening de eigenaar niet verwijtbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de in het eerste lid genoemde sancties niet of slechts ten dele op te leggen.

Artikel 11 Bijzondere bepaling

Burgemeester en wethouders kunnen, in het belang van de monumentenzorg, afwijken van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 12 Aanpassing geldbedragen

De in deze verordening opgenomen geldbedragen kunnen door burgemeester en wethouders periodiek worden bijgesteld overeenkomstig het gehanteerde percentage voor de jaarlijkse aanpassing van de begrotingscijfers aan de prijsontwikkeling.

Artikel 13 Overgangsbepaling

Op aanvragen, waarop vóór de inwerkingtreding van deze verordening subsidie is verleend, blijven de bepalingen van de verordening op grond waarvan subsidie is verleend van toepassing.

Artikel 14 Slotbepalingen

1.Deze verordening kan worden aangehaald als subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten Huizen 2011.

2.Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van debekendmaking, zulks onder gelijktijdige intrekking van de oude subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 juni 1991 en nadien gewijzigd bij raadsbesluit van 15 juli 1993, nr. 14a.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2011,

De voorzitter,

De griffier,