Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening maatschappelijke participatie 2012-A

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening maatschappelijke participatie 2012-A
Citeertitelverordening maatschappelijke participatie 2012-A
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt versie 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Werk en Bijstand, art. 8 eerste en tweede lid
 2. WWB art. 35, lid 5
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201301-01-201201-01-2015nieuwe regeling

13-12-2012

Nieuwsblad voor Huizen, 17 januari 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie 2012-A

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 13 december 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012, agendapunt 6.3;

gelet op artikel 8 lid 1 onder g, artikel 8 lid 2 onder d en artikel 35 lid 5 van de Wet werk en bijstand;

b e s l u i t :

vast te stellen deVerordening Maatschappelijke Participatie 2012-A

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012-A

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de WWB.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Huizen.

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van Huizen.

  • d.

   sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 2. Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Met maatschappelijke participatie wordt bedoeld dat het oogmerk van bijstandsverlening dient te zijn het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement. Het doel is kinderen in staat te stellen lid te worden van bijvoorbeeld een club, vereniging, bibliotheek e.d. om zo een sociaal isolement te voorkomen of doorbreken.

Hoofdstuk 2 Recht op bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  Uitsluitend een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB, die gedurende tenminste 12 maanden een in aanmerking te nemen inkomen heeft van ten hoogste een inkomen zoals bepaald in artikel 35 lid 9 WWB, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 2.

  De draagkrachtregels uit inkomen en vermogen zijn op deze verordening van toepassing.

 • 3.

  Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 komen in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 4.

  Belanghebbenden die voor een kind in aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de verordening maatschappelijke participatie 2012, komen voor dit kind niet in aanmerking voor de regeling deelname maatschappelijke verkeer.

Artikel 4. Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt per kalenderjaar:

 • a.

  per ten laste komend kind, dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, en dat niet ouder is dan 9 jaar, € 175,- per jaar;

 • b.

  per ten laste komend kind, dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, en dat tussen de 10 en18 jaar oud is, € 275,- per jaar.

Artikel 5 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012;

 • 2.

  Tot uiterlijk 1 januari 2013 is deze verordening niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1 van de wet;

 • 3.

  De Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 is tot uiterlijk 1 januari 2013 uitsluitend van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1 WWB.

 • 4.

  Per 1 januari 2013 vervalt de Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke participatie 2012-A.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2012,

de griffier, de voorzitter,