Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010
CiteertitelHandhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. WWB, art. 8a
 2. IOAW, art. 35, eerste lid
 3. IOAZ, art. 35, eerste lid
 4. WIJ, art. 12, eerste lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201001-07-201001-01-2015nieuwe regeling

24-06-2010

nieuwsblad van huizen, 8 juli 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010

 

 

 

Handhavingsverordening WWB WIJ IOAW IOAZ 2010

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen, die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt onder College verstaan het College van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Preventie en voorlichting

 • 1.

  Het College stelt een Beleidsplan Handhaving, een Controleplan Handhaving en een heronderzoekplan vast ter voorkoming en bestrijding van fraude en oneigenlijk gebruik van de bijstand, de inkomensvoorziening, het werkleeraanbod, de uitkering op grond van de IOAW en de uitkering op grond van de IOAZ.

 • 2.

  In deze beleidsplannen wordt aandacht wordt besteed aan fraudepreventie en voorlichting.

Artikel 3. Vaststellen van de rechtmatigheid

 • 1.

  Het College voert onderzoeken uit om de rechtmatigheid van de bijstand, de inkomensvoorziening, het werkleeraanbod, de uitkering op grond van de IOAW en de uitkering op grond van de IOAZ, vast te stellen. Dit gebeurt zowel bij de aanvraag, gedurende de bijstand, de inkomensvoorziening, het werkleeraanbod, de IOAW uitkering en de IOAZ uitkering, als bij beëindiging van de bijstand, de inkomensvoorziening, het werkleeraanbod, de IOAW uitkering en de IOAZ uitkering.

 • 2.

  Het College stelt in een Beleidsplan Handhaving, een Controleplan Handhaving en het heronderzoeksplan nadere regels met betrekking tot de onderzoeken genoemd in lid 1.

Artikel 4. Terugvordering en invordering

Het College stelt nadere regels met betrekking tot de terug- en invordering van de bijstand, de inkomensvoorziening en/of het werkleeraanbod, de IOAW en de IOAZ vast in de Beleidsregels terugvordering.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 1 juli 2010 in werking.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010.