Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

verordening betreffende het instellen en verlenen van onderscheidingen van de gemeente Huizen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening betreffende het instellen en verlenen van onderscheidingen van de gemeente Huizen
Citeertitelereverordening gemeente Huizen 1973
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet (oud) art. 168

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-1973nieuwe regeling

21-05-1973

Gemeenteblad van Huizen, nr 716

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der gemeente Huizen (N-H);gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 1973;gelet op artikel 168 van de gemeentewet;besluit:vast te stellen de volgende VERORDENING betreffende het instellen en verlenen van onderscheidingen van de gemeente Huizen.

 

 

Artikel 1  

 

 

Ingesteld worden de volgende onderscheidingen:

 • 1.

  het ereburgerschap van de gemeente Huizen;

 • 2.

  legpenning van de gemeente Huizen.

   

   

Artikel 2.

Het toekennen van het ereburgerschap en van de legpenning van de gemeente Huizen geschiedt bij met redenen omkleed besluit van de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders.

 

 

Artikel 3.

 • 1.

  Het ereburgerschap van de gemeente Huizen kan worden toegekend al blijk van hoogste waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezeten als aan niet-ingezetenen van de gemeente, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven voor de gemeente Huizen en haar burgerij op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, daarenboven bewijzen van grote burgerzin hebben gegeven en buitengewone bekwaamheden hebben aan de dag gelegd.

 • 2.

  De legpenning van de gemeente Huizen kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven voor de gemeente Huizen en haar burgerij bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en bewijzen van burgerzin hebben gegeven, als ook aan personen, instellingen, verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen die op wetenschappelijk, cultureel, economisch, sociaal, charitatief of sportgebied een bijzondere prestatie hebben geleverd, waardoor zij de Huizer gemeenschap aan zich hebben verplicht.

 • 3.

  Voor het toekennen van de in dit artikel genoemde onderscheidingen worden in het algemeen slechts in aanmerking genomen de verdiensten buiten de kring van de normale werkzaamheden.

   

   

Artikel 4.

Aan de met het ereburgerschap van de gemeente Huizen begiftigde wordt als bewijs van zijn onderscheiding uitgereikt een door de burgemeester en de secretaris ondertekende oorkonde.

De oorkonde zal onder meer vermelden het besluit van de raad, waarbij en een omschrijving van de verdiensten waarvoor de onderscheiding is toegekend. Uitreiking van de oorkonde zal zo mogelijk geschieden in een openbare vergadering van de gemeenteraad.

 

 

Artikel 5.

Als bewijs van de in artikel 3, lid 2, omschreven onderscheiding wordt aan de begiftigde een legpenning uitgereikt.

Deze penning heeft een middellijn van 50 millimeter; zij vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente en op de achterzijde de naam en de geboortedatum van de begiftigde en de dagtekening van het raadsbesluit waarbij de legpenning is toegekend.

 

 

Artikel 6.

Van elke toekenning van de in artikel 3, lid 1, omschreven onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, genaamd “ereboek van de gemeente Huizen”. Daarbij worden in ieder geval vermeld de naam, de datum en plaats van geboorte, de kwaliteit en de woonplaats van de begiftigde, alsmede de bijzonderheden, welke tot de toekenning van het ereburgerschap hebben geleid.

 

 

Artikel 7.

Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de met het ereburgerschap begiftigde van deze onderscheiding vervallen verklaren.

 

 

Artikel 8.

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “ereverordening gemeente Huizen 1973”. Zij treedt in werking met ingang van de dag van haar vaststelling.

 • 2.

  Ingaande die datum vervalt de “ereverordening gemeente Huizen”, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 april 1960 (gemeenteblad nr. 513).

   

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 mei 1973.

De burgemeester,

FONTEIN.

De Secretaris,

H.Kapenga