Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening op de heffing en de invordering van leges 2015
Citeertitellegesverordening 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.229 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201501-01-2016artikel 1.3.1 tarieventabel (rijbewijsleges)

29-12-2014

Gemeenteblad Huizen 2015-1 d.d. 22-1-2015

Onbekend
19-12-201401-01-2016hoofdstuk 2 van titel 1 (paspoortleges c.a.)

11-12-2014

Gemeenteblad Huizen 2014 nr 28 d.d. 18-12-2014

Onbekend
24-11-201401-01-2016nieuwe regeling

30-10-2014

Gemeenteblad Huizen 2014 nr 24 d.d. 21-11-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

vast te stellen de volgende verordening:

 

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; agendapunt 3.2.9;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2015

(LEGESVERORDENING 2015)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van 1e dag in de kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor :

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennis-geving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In de in het eerste lid, sub b genoemde gevallen kan het college van burgemeester en wethouders vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald. Bedoeld bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarop het te vorderen bedrag van de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 • 3.

  Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de leges.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Abonnementen

Een abonnement wordt geacht te zijn aangegaan op de dag waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen.Een abonnement wordt gesteld op naam; het is noch geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1.

attestaties de vita tot ontvangst van lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

2.

stukken, legalisatie van handtekeningen op stukken, betreffende militaire zaken;

3.

stukken ten behoeve van ambtenaren of hun weduwen voor het verkrijgen van pensioen;

4.

afschriften of afdrukken van stukken, die ten behoeve van de pers, krachtens besluit van het college van burgemeester en wethouders, worden afgegeven;

5.

beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

6.

beschikkingen op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

7.

verzoeken betreffende een verklaring omtrent het bedrag, behoudens rijksleges, met een ideële instelling;

8.

voor de afgifte van een standplaatsvergunning ten behoeve van politieke partijen;

9.

voor de afgifte van een vergunning ten behoeve van het gebruik van openbare gemeentegrond en waarvan de opbrengst ten gunste komt aan charitatieve doelen;

10.

voor de afgifte van een gebruiksvergunning (op basis van de brandbeveiligingsverordening) en APV-vergunning voor activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan charitatieve doelen;

11.

voor de afgifte van een gebruiksvergunning (op basis van de brandbeveiligingsverordening) en APV-vergunning voor evenementen, feesten e.d.;

12.

voor de afgifte van een gebruiksvergunning (op basis van de brandbeveiligingsverordening) en

APV-vergunning welke door stichtingen en verenigingen worden gebruikt voor niet-bedrijfsmatige activiteiten ter uitvoering van statutaire doelstellingen;

13.

diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

14.

diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 9 Kwijtschelding

De in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bedoelde kwijtschelding wordt voor deze belasting niet verleend.

Artikel 10 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Legesverordening 2014 laatst vastgesteld bij raadsbesluit van 31 oktober 2013 en de eerste wijziging op de Legesverordening vastgesteld bij raadsbesluit op 13 februari 2014 worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belast-bare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 oktober 2014.

de griffier, de voorzitter,

J.Veenstra mr. A.Ph. Hertog

Raadsbesluit

Titel 1

Burgerlijke stand

Tarieven

Hoofdstuk 1

 

2015

 

 

 

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie

 

 

van een partnerschap in het gemeentehuis, gelegen aan de

 

 

Graaf Wichman 10:

 

 

 

 

1.1.1.1.

op maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 uur en 16.30 uur

€ 437,32

 

 

 

1.1.1.2.

op andere dagen en tijden

€ 765,31

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor een tijdelijke benoeming van een trouwambtenaar die in een andere gemeente als zodanig is aangesteld

€ 163,60

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd

 

 

partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge

 

 

artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 85,40

 

 

 

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje

 

 

of een partnerschapboekje, per stuk

€ 27,35

 

 

 

1.1.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het kalligraferen van de naam van een kind in

 

 

een trouwboekje of partnerschapboekje, per kind

€ 4,50

 

 

 

1.1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

voor het getuigen bij een huwelijk door een ambtenaar, per getuige

€ 23,15

 

 

 

1.1.8

Voor de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt het wettelijk vastgesteld tarief geheven.

 

 

 

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het houden van een toespraak door een buiten-

 

 

gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij het gratis

 

 

voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 80,10

 

 

 

 

Overige burgerlijke stand

 

 

 

 

1.1.10.

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de

 

 

registers van de Burgerlijk stand, voor ieder daaraan besteed

 

 

kwartier

€ 9,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het verstrekken van een afschrift van of een uit-

 

 

treksel uit de registers van de burgerlijke stand, per pagina

€ 7,50

 

 

 

1.1.12.

De in de onderdelen 1.1.10 en 1.1.11 genoemde leges worden

 

 

eveneens geheven als de gevraagde inlichting niet leidt tot het

 

 

door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting als

 

 

gewenst, kan worden verstrekt.

 

 

 

 

Titel 1

Reisdocumenten

Tarieven

Hoofdstuk 2

 

2015

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 53,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,45

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Rijbewijzen

Tarieven

Hoofdstuk 3

 

2015

 

 

 

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een

 

 

rijbewijs

€ 38,80

1.3.2.

Het tarief, als genoemd in onderdeel 1.3.1., wordt bij een spoed-

 

 

levering vermeerderd met

€ 34,10

 

 

 

1.3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal

 

 

Register Rijbewijzen

€ 12,70

 

 

 

1.3.4.

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

afgifte van een nieuw rijbewijs het oorspronkelijk afgegeven

 

 

document niet (compleet) overgelegd kan worden, worden de

 

 

leges ter zake verhoogd met

€ 22,10

 

 

 

1.3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het waarmerken van een kopie van het rijbewijs

€ 4,35

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Tarieven

Hoofdstuk 4

 

2015

 

 

 

1.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

 

 

vraag tot het verstrekken van één of meer gegevens omtrent

 

 

één persoon waarvoor de basisregistratie personen en/of het

 

 

geautomatiseerde bevolkingsregister moet worden geraadpleegd,

 

 

per inlichting

€ 12,70

 

 

 

1.4.2.

Voor het verstrekken van inlichtingen uit de oude registers of

 

 

kaartenverzamelingen van de bevolkingsadministratie, niet

 

 

behorende tot het in het voormalig Besluit Bevolkingsboek-

 

 

houding (ingetrokken per 1 oktober 1994) genoemde register,

 

 

wordt het dubbele van het onder 1.4.1 genoemde tarief geheven.

 

 

 

 

1.4.3.

De in 1.4.1. en 1.4.2 bedoelde leges worden eveneens geheven

 

 

indien de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager

 

 

beoogde doel of geen inlichting als gewenst kan worden verstrekt.

 

 

 

 

1.4.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om een selectie uit het geautomatiseerde bestand:

 

 

 

 

1.4.4.1.

per selectie

€ 80,10

1.4.4.2.

vermeerderd bedrag, per inlichting

€ 0,70

 

 

 

1.4.5.

In de gevallen, waarin inlichtingen in de vorm van fotokopieën of

 

 

reproducties worden verlangd, komen behalve de ingevolge

 

 

één van de voorgaande leden geheven leges ook ten laste van

 

 

de aanvrager, de kosten van het vervaardigen van fotokopieën

 

 

of reproducties, waarvoor een tarief is verschuldigd van

€ 12,70

 

 

 

 

 

 

1.4.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld

 

 

van het Besluit basisregistratie personen,

 

 

per verstrekking

€ 3,00

 

 

 

1.4.7.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken een bericht, als bedoeld in de Wet basisregistratie

 

 

personen wordt het maximale tarief berekend van

€ 6,95

 

 

 

1.4.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag op een verzoek om een persoonslijst overeenkomstig

 

 

De Wet basisregistratie personen

€ 12,70

 

 

 

1.4.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van het

 

 

statistisch jaarboek van de gemeente Huizen

€ 22,70

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Verstrekkingen uit het kiezersregister

Tarieven

Hoofdstuk 5

 

2015

 

 

 

1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de

 

 

registratie van de aanvrager als kiezer, als bedoeld in artikel D4

 

 

van de Kieswet

€ 12,70

 

 

 

Titel 1

Bestuursstukken

Tarieven

Hoofdstuk 6

 

2015

 

 

 

1.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.6.1.1.

een afschrift/kopie uit de boekwerken, behorende bij de

 

 

gemeentebegroting en -rekening, per pagina

€ 0,30

 

 

 

1.6.1.2.

verordeningen, raadsagenda’s, voorstellen aan de raad, raads-

 

 

besluiten, raadsnotulen, en overige voor het publiek ter inzage

 

 

gelegde stukken betreffende de raadsvergaderingen,

 

 

per bladzijde indien toegezonden

€ 0,30

 

 

 

1.6.1.3.

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op

 

 

agenda's, de voorstellen en de notulen van de raad, indien

 

 

toegezonden

€ 237,15

 

 

 

1.6.1.4.

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op de

 

 

agenda en voorstellen van de raad, indien toegezonden

€ 184,45

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5.

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op de

 

 

notulen van de raad, indien toegezonden

€ 111,95

 

 

 

1.6.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een abonnement, geldig

 

 

gedurende een jaar, op de notulen van de raadscommissies,

 

 

per commissie, indien toegezonden

€ 66,15

 

 

 

Titel 1

Vastgoedinformatie

Tarieven

Hoofdstuk 7

 

2015

 

 

 

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.7.1.1.

een fotokopie van kaarten en tekeningen uit het gemeentearchief,

 

 

zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan,

 

 

wegenkaart, behorende bij de legger bedoeld in onderdeel

 

 

1.7.2., structuurplan of stadsvernieuwingsplan, voor zover

 

 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

 

 

regeling een tarief is opgenomen :

 

 

 

 

1.7.1.1.1.

in formaat A-4 (21 x 29,7 cm) of kleiner, per bladzijde

€ 1,00

1.7.1.1.2.

in formaat A-3 (42 x 29,7 cm), per bladzijde

€ 2,25

1.7.1.1.3.

in formaat A-2 (42 x 59,4 cm), per bladzijde

€ 4,50

1.7.1.1.4.

in formaat A-1 (59,4 x 84,1 cm), per bladzijde

€ 9,05

1.7.1.1.5.

in formaat A-0, per bladzijde

€ 18,25

 

 

 

1.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om het raadplegen van Kadastrale gegevens:

 

 

 

 

1.7.2.1.

voor objectgegevens, per perceel of appartementsrecht

€ 12,70

1.7.2.2.

voor subjectgegevens, per rechthebbende

€ 12,70

 

 

 

1.7.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.7.3.1.

een digitaal bestand * van de Grootschalige Basiskaart

 

 

Nederland (Gbkn), per geleverde hectare:

 

 

 

 

1.7.3.1.1.

Landelijk gebied

€ 18,55

1.7.3.1.2.

Bebouwd gebied

€ 34,15

1.7.3.1.3.

* Voor alle digitale producten dient eerst een gebruikers-

 

 

verklaring getekend te worden dat het digitale product alleen

 

 

voor dat doeleind wordt gebruikt en niet ten behoeve van andere

 

 

projecten.

 

 

 

 

1.7.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een kleurenplot:

 

 

 

 

1.7.4.1.

A-0 formaat

€ 138,60

1.7.4.2.

A-1 formaat

€ 79,60

1.7.4.3.

A-2 formaat

€ 50,20

1.7.4.4.

A-3 formaat

€ 35,50

1.7.4.5.

A-4 formaat

€ 28,00

 

 

 

1.7.5.

Voor het vervaardigen van een kleurenplot worden de bedragen

 

 

verhoogd met:

 

 

 

 

1.7.5.1.

voor ieder daaraan besteed uur

€ 68,30

1.7.5.2.

voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan

€ 17,00

 

 

 

1.7.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uit-

 

 

treksel uit:

 

 

 

 

1.7.6.1.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke

 

 

basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet

 

 

basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

€ 12,70

 

 

 

1.7.6.2.

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke

 

 

beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de

 

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het

 

 

verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als

 

 

bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid

 

 

publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

€ 12,70

 

 

 

Titel 1

Overige publiekszaken

Tarieven

Hoofdstuk 8

 

2015

 

 

 

1.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

1.8.1.

een verklaring omtrent het gedrag (VOG), het wettelijk maximum

 

 

tarief zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie

 

 

 

 

1.8.2.

een attestatie de vita, een bewijs van opneming in het persoons-

 

 

register of voor enige verklaring, tot welker afgifte op aanvraag

 

 

van particulieren, het gemeentebestuur of de burgemeester

 

 

bevoegd is:

 

 

 

 

1.8.2.1.

voor één persoon

€ 12,70

1.8.2.2.

voor meerdere personen

€ 18,05

1.8.3.

een legalisatie van een handtekening

€ 12,70

 

 

 

Titel 1

Gemeentearchief

Tarieven

Hoofdstuk 9

 

2015

 

 

 

1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen

 

 

in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder

 

 

daaraan besteed kwartier of een deel daarvan

€ 9,50

 

 

 

1.9.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

1.9.2.1.

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief

 

 

berustend stuk, per pagina

€ 7,50

 

 

 

1.9.2.2.

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk,

 

 

per pagina

€ 7,50

 

 

 

1.9.3.

De in de onderdelen 1.9.2.1. en 1.9.2.2. genoemde leges

 

 

worden eveneens geheven als de gevraagde inlichting niet leidt

 

 

tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting als

 

 

gewenst, kan worden verstrekt.

 

 

 

 

Titel 1

Huisvestingswet

Tarieven

Hoofdstuk 10

 

2015

 

 

 

1.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag:

 

 

 

 

1.10.1.

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke

 

 

onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning,

 

 

als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de

 

 

Huisvestingswet

€ 66,20

 

 

 

1.10.2.

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van een

 

 

woonruimte met een andere woonruimte, als bedoeld in artikel

 

 

30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 66,20

 

 

 

1.10.3.

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van een

 

 

zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte, als

 

 

bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisves-

 

 

tingswet

€ 66,20

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Leegstandswet

Tarieven

Hoofdstuk 11

 

2015

 

 

 

1.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag:

 

 

 

 

1.11.1.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte, als bedoeld in artikel 15, eerste lid

 

 

van de Leegstandswet

€ 149,25

 

 

 

 

 

 

1.11.2.

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woon-

 

 

ruimte, als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet

€ 149,25

 

 

 

Titel 1

Gemeentegarantie

Tarieven

Hoofdstuk 12

 

2015

 

 

 

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van

 

 

een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 

 

op grond van laatst genoemde regeling dan wel de regeling

 

 

zoals zij luidde op het tijdstip waarop het betrokken besluit tot

 

 

garantieverklaring is genomen

€ 66,15

 

 

 

Titel 1

Marktstandplaatsen

Tarieven

Hoofdstuk 13

 

2015

 

 

 

1.13.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om:

 

 

 

 

1.13.1.

inschrijving op de wachtlijst ten behoeve van de markt of andere

 

 

standplaats, niet zijnde op de markt

€ 19,40

 

 

 

1.13.2.

verlenging van de inschrijving, als bedoeld in onderdeel 1.13.1

€ 19,30

 

 

 

Titel 1

Winkeltijdenwet

Tarieven

Hoofdstuk 14

 

2015

 

 

 

1.14.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijden-

 

 

wet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 19,70

 

 

 

1.14.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag:

 

 

 

 

1.14.2.1.

voor het verlenen een ontheffing ten behoeve van een

 

 

avondwinkel, als bedoeld in art. 6 en 7, lid 1 van de Winkeltijden-

 

 

verordening 1996

€ 165,50

 

 

 

1.14.2.2.

voor het verlenen van een ontheffing van de toegestane winkel-

 

 

oppervlakte van een avondwinkel, als bedoeld in artikel 7, lid 4,

 

 

van de Winkeltijdenverordening 1996

€ 32,70

 

 

 

Titel 1

Kansspelen

Tarieven

Hoofdstuk 15

 

2015

 

 

 

1.15.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning,

 

 

als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

 

1.15.1.1.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor

 

 

onbepaalde tijd

wettelijk (max)

tarief

 

 

 

1.15.1.2.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt

 

 

voor onbepaalde tijd

wettelijk (max)

tarief

 

 

 

Titel 1

Telecommunicatie

Tarieven

Hoofdstuk 16

 

2015

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent

 

 

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, als

 

 

bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 93,20

 

 

 

1.16.1.1.

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sier-

 

 

bestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de

 

 

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond,

 

 

per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,30

 

 

 

1.16.1.2.

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en

 

 

dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op

 

 

openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf

 

 

verhoogd met

€ 0,60

 

 

 

1.16.1.3.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden

 

 

tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en

 

 

de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 46,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.4.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status

 

 

van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan

 

 

de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

1.16.1.5.

Indien een begroting als bedoeld in 1.16.1.4 is uitgebracht, wordt

 

 

een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na

 

 

de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is

 

 

gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk

 

 

is ingetrokken.

 

 

 

 

1.16.1.6.

Het tarief bedoeld in 1.16.1 wordt verminderd met de van de

 

 

melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding

 

 

voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met

 

 

dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder

 

 

dan nihil kan bedragen.

 

 

 

 

Titel 1

Verkeer en vervoer

Tarieven

Hoofdstuk 17

 

2015

 

 

 

1.17.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een aanvraag:

 

 

 

 

1.17.1.

voor het verlenen van een ontheffing van parkeerverboden,

 

 

parkeerzones en het voetgangersgebied:

 

 

 

 

1.17.1.1.

indien het een eerste aanvraag betreft, het eerste jaar

€ 45,15

1.17.1.2.

indien het een verlenging betreft, voor een jaar

€ 22,55

1.17.1.3.

indien het een tijdelijke ontheffing betreft

€ 22,55

 

 

 

1.17.2.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een landelijke

 

 

gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49

 

 

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

 

 

wegverkeer (BABW) :

 

 

 

 

1.17.2.1.

indien het een eerste aanvraag betreft

€ 55,05

1.17.2.2.

indien het een verlenging betreft of een vermissing

€ 25,15

Titel 1

Diversen

 

Hoofdstuk 18

Fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina

€ 0,30

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke

 

 

leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Titel 2

Begripsomschrijvingen

Tarieven

Hoofdstuk 1

 

2015

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,

eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voorhet uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door

zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.

Bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het

normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3.

Sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1..4.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

 

 

2.1.2.

De in deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

De in deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Tarieven

Hoofdstuk 2

 

2015

 

 

 

2.2.

geen leges worden geheven voor vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Omgevingsvergunning

Tarieven

Hoofdstuk 3

 

2015

 

 

 

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid,

 

 

onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 190,15

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

 

 

 

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges gebaseerd op artikel 2.3.1.1. verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van de tarieven, als bedoeld in de hiervoor genoemde onderdelen met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan het in het betreffende onderdeel genoemde vaste bedrag.

Er vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de voor de

primaire vergunning betaalde leges.

Dit onderdeel is niet van toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3

Indien de aanvraag om een vergunning na de indiening er van

 

 

wordt ingetrokken en deze op dat moment nog niet in behandeling

 

 

is genomen, zijn geen leges verschuldigd.

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het

 

 

tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onder-

 

 

deel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

 

2.3.1.4.1.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

 

 

 

 

2.3.1.4.1.1.

bij een bouwkavel tot 500 m²

€ 248,10

2.3.1.4.1.2.

bij een bouwkavel van 500 m² tot 5.000 m²

€ 738,65

2.3.1.4.1.3.

bij een bouwkavel groter dan 5.000 m²

€ 1.480,40

 

 

 

2.3.1.4.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

 

 

 

 

2.3.1.4.2.1.

bij een bouwkavel tot 500 m²

€ 248,10

2.3.1.4.2.2.

bij een bouwkavel van 500 m² tot 5.000 m²

€ 738,65

2.3.1.4.2.3.

bij een bouwkavel groter dan 5.000 m ²

€ 1.480,40

 

 

 

2.3.1.5.

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Indien de afgifte van een noodzakelijke vergunning betrek-

 

 

king heeft op een zonder vergunning (illegaal) al aangevangen

 

 

bouw of gerealiseerd bouwwerk, wordt het minimumbedrag en

 

 

het legespercentage verhoogd met 10% met een maximum van €1.000,00

 

 

 

 

2.3.1.6.

Indien voor een bouwwerk een gedoogbeschikking wordt

 

 

afgegeven, waarmee (soms tijdelijk) wordt toegestaan dat het

 

 

bouwwerk in stand mag worden gehouden, zijn overeenkomstig

 

 

voorgaande onderdelen dezelfde leges verschuldigd als wanneer

 

 

een omgevingsvergunning zou zijn verleend, als bedoeld in onderdeel 2.3.1.5.

 

 

 

 

2.3.1.7.

Indien aan de gedoogbeschikking een weigering van de

 

 

vergunning voor hetzelfde bouwwerk is voorafgegaan, dan

 

 

worden de in dat kader verschuldigde leges in mindering

 

 

gebracht op de in onderdeel 2.3.1.6. bedoelde leges.

 

 

 

 

2.3.2.

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

2.3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om een vergunning voor een aanlegactiviteit, als

 

 

bedoeld in artikel 2,1, eerste lid , onder b van de Wabo

€ 100,75

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

2.3.2.2.

Onderdeel 2.3.1.4. vindt overeenkomstige toepassing met

 

 

betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1. bedoelde aanvraag.

 

 

 

 

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van

 

 

een bouw of aanlegactiviteit

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder

 

 

c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouw of aanleg-

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a,

 

 

onderscheidelijk b van de Wabo, bedraagt het tarief,

 

 

onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2. :

 

 

 

 

2.3.3.1.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) :

1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.1.1.

met een minimumbedrag van

€ 250,35

2.3.3.1.2.

met een maximumbedrag van

€ 6.021,40

 

 

 

2.3.3.2.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking) : 1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.2.1.

met een minimumbedrag van

€ 361,10

2.3.3.2.2.

met een maximumbedrag van

€ 6.021,40

 

 

 

2.3.3.3.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse

 

 

afwijking): 1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.3.1.

met een minimumbedrag van

€ 1.203,85

2.3.3.3.2.

met een maximumbedrag van

€ 12.043,10

 

 

 

2.3.3.4.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking) :

1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.4.1.

met een minimumbedrag van

€ 601,80

2.3.3.4.2.

met een maximumbedrag van

€ 6.021,40

 

 

 

2.3.3.5.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatie-plan) :

1% van de bouw- of aanlegkosten.

 

 

 

 

2.3.3.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft,

 

 

de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.1., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

 

 

2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving) wordt overeenkomstig in onderdeel 2.3.3.1. t/m 2.3.3.5. genoemde tarief verhoogd met

 

 

1 % van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.6.1.

met een minimumbedrag van

€ 601,80

2.3.3.6.2.

met een maximumbedrag van

€ 6.021,40

 

 

 

2.3.3.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de

 

 

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

 

 

2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving) wordt overeenkomstig in onderdeel 2.3.3.1.t/m 2.3.5.5. genoemde tarief verhoogd met

1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.7.1.

met een minimumbedrag van

€ 601,80

2.3.3.7.2.

met een maximumbedrag van

€ 6.021,40

 

 

 

2.3.3.8.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit) :

1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.8.1.

met een minimumbedrag van

€ 601,80

2.3.3.8.2.

met een maximumbedrag van

€ 6.021,40

 

 

 

2.3.3.9.

Onverminderd het bepaalde in het volgende onderdeel wordt,

 

 

indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor

 

 

een hogere grenswaarde voor de geluidbelasting moet worden

 

 

vastgesteld, als bedoeld in de artikelen 83 e.v. van de Wet

 

 

geluidshinder, het overeenkomstig in onderdeel 2.3.3.1. t/m

 

 

2.3.3.8. berekende bedrag verhoogd met

€ 589,40

 

 

 

2.3.3.10.

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.3.1 t/m

 

 

2.3.3.9. wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouw-

 

 

plan waarvoor een hogere grenswaarde voor de geluidsbelas-

 

 

ting moet worden vastgesteld, als bedoeld in artikel 83 e.v. van

 

 

de Wet geluidshinder en in verband daarmee de gemeente

 

 

gegevens aanlevert van de geluidsbelasting op de gevels van

 

 

het bouwplan en ook de aanvraag moet worden gepubliceerd,

 

 

bedraagt het tarief :

€ 641,55

 

 

 

2.3.4.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van

 

 

een bouwactiviteit

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder

 

 

c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouw of

 

 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a,

 

 

onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.4.1.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo

 

 

(binnenplanse afwijking):

€ 250,35

 

 

 

2.3.4.2.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo

 

 

(buitenplanse kleine afwijking):

€ 361,10

 

 

 

2.3.4.3.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo

 

 

(buitenplanse afwijking):

€ 1.203,85

 

 

 

2.3.4.4.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking):

€ 601,80

 

 

 

2.3.4.5.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo

 

 

(afwijking van het exploitatieplan):

€ 601,80

 

 

 

2.3.4.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft,

 

 

de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.1., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

 

 

2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving):

€ 601,80

 

 

 

2.3.4.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de

 

 

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

 

 

2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving):

€ 601,80

2.3.4.8.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 601,80

 

 

 

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot

 

 

de brandveiligheid

 

 

 

 

2.3.5.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder

 

 

d, van de Wabo bedraagt het tarief

€ 249,45

 

 

 

2.3.5.1.1.1.

vermeerderd met een toeslag:

 

 

 

 

 

voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

 

 

Categorie Aantal m² Toeslag (euro's)

 

 

1 0 t/m 100 € 249,45

 

 

2 101 t/m 500 € 117,75 + € 1,30 per m²

 

 

3 501 t/m 2.000 € 564,70 + € 0,50 per m²

 

 

4 2.001 t/m 5.000 € 1.409,80 + € 0,15 per m²

 

 

5 5.001 t/m 50.000 € 1.937,00 + € 0,03 per m²

 

 

6 meer dan 50.000 € 3.086,50 + € 0,015 per m²

 

 

 

 

2.3.5.1.2.

Indien de aanvraag om een vergunning, als bedoeld onder

 

 

2.3.5.1.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan

 

 

wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief

 

 

indien het betreft:

 

 

 

 

2.3.5.1.2.1.

een uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de

 

 

uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksopper-

 

 

vlakte beslaat het legestarief in onderdeel 2.3.5.1.1. met dien

 

 

verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel

 

 

2.3.5.1.1.1., uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van

 

 

de uitbreiding.

 

 

 

 

2.3.5.1.2.2.

een herindeling, een interne verbouwing, een bouwkundige

 

 

aanpassing of een gewijzigd gebruik van de gehele inrichting

 

 

dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze

 

 

herindeling ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat

 

 

50% van het legestarief zoals vermeld in onderdeel 2.3.5.1.1.,

 

 

met dien verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel

 

 

2.3.5.1.1.1., uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van

 

 

de herindeling etc..

 

 

 

 

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde

 

 

stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het slopen van een bouwwerk in het gemeentelijke beschermd dorpsgezicht bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van het gemeentelijk bestemmingsplan een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief :

€ 100,75

2.3.6.2

Aanvraag wijziging monument

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo of artikel 2.2, onder b van die wet, bedraagt het tarief :

vermeerderd met 1% van de bouwkosten

€ 99,35

 

 

 

2.3.7.

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in

 

 

beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

2.3.7.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

2.3.7.1.1.

heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief :

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheers-verordening, monument of voorbereidingsbesluit is bepaald, als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid onder g van de Wabo :

€ 100,75

 

 

 

2.3.8.

Aanleggen of veranderen van een weg

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in

 

 

de wijze van de aanleg van een weg waarvoor op grond van een

 

 

bepaling in een provinciale verordening of art. 2.1.5.2 van de

 

 

Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing

 

 

is vereist, als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onderdeel d,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 483,45

 

 

 

2.3.9.

Uitweg/inrit

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het maken, hebben, veranderen of het veranderen van

 

 

het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling

 

 

in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e van de Wabo

 

 

bedraagt het tarief

€ 278,45

 

 

 

2.3.10.

Kappen

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor

 

 

op grond van een bepaling in een provinciale verordening of

 

 

artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een

 

 

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2.,

 

 

eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 20,00

 

 

 

2.3.11.

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

Heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief :

 

 

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende

 

 

zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 207,15

 

 

 

2.3.11.2.

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt

 

 

gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of

 

 

gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, als

 

 

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 207,15

 

 

 

2.3.12.

Projecten of handelingen in het kader van de Natuur-

 

 

beschermingswet 1998

 

 

 

 

2.3.12.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die

 

 

schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurweten-

 

 

schappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld

 

 

in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

bedraagt het tarief:

€ 164,45

 

 

 

2.3.12.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met

 

 

gevolgen voor habitats en soorten in een door de Minister van

 

 

landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied, als

 

 

bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermings-

 

 

wet 1998 bedraagt het tarief:

€ 164,45

 

 

 

2.3.13.

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde

 

 

lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt

 

 

het tarief:

€ 164,45

 

 

 

2.3.14.

Andere activiteiten

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling

 

 

dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld

 

 

en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

2.3.14.1.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aange-

 

 

wezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de

 

 

fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 100,75

 

 

 

2.3.14.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke

 

 

verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie

 

 

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leef-

 

 

omgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief:

€ 100,75

 

 

 

2.3.14.2.1.

als het een gemeentelijke verordening betreft:

 

 

het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de

 

 

betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de

 

 

activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

 

 

 

2.3.14.2.2.

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de

 

 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

Indien een begroting, als bedoeld in de eerste volzin is uitge-

 

 

bracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

 

 

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de

 

 

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze

 

 

vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15.

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek

 

 

in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2,5, eerste lid

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief :

 

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een

 

 

beschikking met betrekking tot de eerste fase:

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

 

 

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de

 

 

eerste fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.15.2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een

 

 

beschikking met betrekking tot de tweede fase:

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

 

 

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de

 

 

tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16.

Advies

 

 

 

 

2.3.16.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van

 

 

dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene

 

 

maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening

 

 

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet

 

 

uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking

 

 

op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in

 

 

artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

 

 

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de

 

 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.16.2.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt

 

 

een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag

 

 

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

 

 

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk

 

 

is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.17.

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

2.3.17.1.

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen

 

 

bedenkingen moet afgeven:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de

 

 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.17.2.

Indien een begroting, als bedoeld in 2.3.17.1.1., is uitgebracht,

 

 

wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werk-

 

 

dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

 

 

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Titel 2

Teruggaaf

Tarieven

Hoofdstuk 4

 

2015

 

 

 

2.4.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking of weigering van een

 

 

aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouw-

 

 

activiteiten.

 

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning

 

 

voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,

 

 

activiteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt terwijl deze

 

 

reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

 

2.4.1.1.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen

 

 

ervan doch vóór het verlenen van de vergunning, wordt op verzoek

 

 

teruggaaf van 50 % van de op grond van die onderdelen voor

 

 

de betreffende activiteit verschuldigde leges verleend.

 

 

 

 

2.4.1.2.

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op

 

 

verzoek teruggaaf van 40% van de verschuldigde leges verleend

 

 

met een minimaal verschuldigd bedrag van:

 

 

 

 

2.4.1.2.1.

voor aanvragen ingevolge hoofdstuk 3., onderdeel 2.3.1.1. :

€ 190,15

 

 

 

2.4.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking of weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, een exploitatieplan of voorbereidingsbesluit

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het afwijken van een bestemmingsplan, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit, als bedoeld in de onderdelen 2.3.3. en 2.3.4., intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

 

2.4.2.1.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan doch vóór het verlenen van de vergunning, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de op grond van de onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges verleend.

 

2.4.2.2.

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op verzoek teruggaaf van 40% van de verschuldigde leges verleend ,met een minimaal verschuldigd bedrag van :

 

 

 

 

2.4.2.2.1.

Voor aanvragen ingevolge hoofdstuk 2.3., onderdelen 2.3.3.1. t/m 2.3.3.8. en 2.3.4.1. t/m 2.3.4.8. :

€ 190,15

 

 

 

2.4.3.

Indien een aanvraag om een vergunning wel in behandeling is

 

 

genomen, maar de vergunning van rechtswege is verleend zijn

 

 

de betreffende leges eveneens verschuldigd.

 

 

Wel wordt op verzoek teruggaaf verleend voor de werkzaam-

 

 

heden die niet zijn uitgevoerd.

 

 

 

 

Titel 2

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging

Tarieven

Hoofdstuk 5

object

2015

 

 

 

2.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg

 

 

van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging

 

 

in het project, anders dan bedoeld in onderdeel 2.3.1.2

€ 190,15

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Tarieven

Hoofdstuk 6

 

2015

 

 

 

2.6.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

2.6.1.

een partiële herziening van het bestemmingsplan of

 

 

uitwerkingsplan wordt een bedrag geheven gelijk aan 2,5% van

 

 

de bouwkosten van het te realiseren bouwplan:

 

 

 

 

2.6.1.1.

met een minimum van

€ 1.643,50

2.6.1.2

en een maximum van

€ 16.445,70

 

 

 

Titel 2

Uitingen van reclame aan een bouwwerk

Tarieven

Hoofdstuk 7

 

2015

 

 

 

2.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een vergunning ten behoeve

 

 

van een handelsreclame, als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid

 

 

onder h en i van de Wabo

€ 276,30

 

 

 

Titel 2

In deze titel niet benoemde beschikkingen

Tarieven

Hoofdstuk 8

 

2015

 

 

 

2.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing,

 

 

een vrijstelling of een andere beschikking, voor zover niet in deze titel elders genoemd

€ 100,75

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

Titel 3

Horeca

Tarieven

Hoofdstuk 1

 

2015

 

 

 

3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van

 

 

artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 258,10

 

 

 

3.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in

€ 19,70

 

artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Prostitutiebedrijven

Tarieven

Hoofdstuk 2

 

2015

 

 

 

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vestigen

 

 

van een seksinrichting, een escortbedrijf of thuiswerker, als

 

 

bedoeld in artikel 3.1.1., van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening

€ 258,10

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Brandbeveiligingsverordening

Tarieven

Hoofdstuk 3

 

2015

 

 

 

3.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik

 

 

hebben of houden van inrichtingen (bouwwerken geen gebouw

 

 

zijnde), als bedoeld in:

 

 

 

 

3.3.1.1.

artikel 2.1.1., lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening ten

 

 

behoeve van het gebruik van een in dat artikel omschreven

 

 

inrichting, niet zijnde een bouwwerk

€ 170,35

 

 

 

3.3.1.1.1.

vermeerderd met een toeslag:

 

 

voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

 

 

Categorie Aantal m² Toeslag (euro's)

 

 

1 0 t/m 100

 

 

2 101 t/m 500 € 1,00 per m²

 

 

3 501 t/m 2.000 € 438,35 + € 0,35 per m²

 

 

4 2.001 t/m 5.000 € 1.240,30 + € 0,03 per m²

 

 

5 5.001 t/m 50.000 € 1.791,60+ € 0,03 per m²

 

 

6 meer dan 50.000 € 2.831,70 + € 0,015 per m²

 

 

 

 

3.3.2.

Indien de aanvraag om een vergunning, als bedoeld onder

 

 

3.3.1.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel

 

 

uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien

 

 

het betreft:

 

 

 

 

3.3.2.1.

een uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de

 

 

uitbreiding te minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksopper-

 

 

vlakte beslaat het legestarief in onderdeel 3.3.1.1. met dien

 

 

verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel 3.3.1.1.1.,

 

 

uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

 

 

3.3.2.2.

een herindeling, een interne verbouwing, een bouwkundige

 

 

aanpassing of een gewijzigd gebruik van de gehele inrichting

 

 

dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze

 

 

herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat

 

 

50% van het legestarief zoals vermeld in onderdeel 3.3.1.1., met

 

 

dien verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel

 

 

3.3.1.1.1., uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de herindeling etc..

 

 

 

 

3.3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van overdracht

 

 

van een gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker

€ 56,35

 

 

 

3.3.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing, als bedoeld in

 

 

artikel 2.3.5., sub 2 van onderdeel "verbod open vuur en roken"

 

 

van de Brandbeveiligingsverordening, bij ongewijzigd gebruik

€ 56,35

 

 

 

3.3.5.

Indien een aanvraag om een vergunning of ontheffing tijdens de

 

 

behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of wordt

 

 

geweigerd, worden de berekende leges, zoals genoemd in

 

 

onderdeel 3.3.1.1., met 50% verminderd.

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Overige vergunningen op grond van de Algemene

Tarieven

Hoofdstuk 4

plaatselijke verordening (APV)

2015

 

 

 

3.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het afgeven van een exploitatievergunning op

 

 

grond van artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening, inclusief een terrasvergunning

€ 86,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of

Tarieven

Hoofdstuk 5

andere beschikking

2015

 

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde

 

 

vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 19,70