Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Wegsleepverordening Huizen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Huizen
CiteertitelWegsleepverordening Huizen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gemeentewet, art. 149
 2. wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2007nieuwe regeling

30-09-2004

nieuwsblad voor huizen, 19 juli 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Huizen

 

 

 

 

Wegsleepverordening Huizen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • A.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • B.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • C.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • D.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • E.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;

 • F.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

   

   

 

Artikel 2  

Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet, worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

De plaats van bewaring alsmede de openingstijden van die bewaarplaats(en) worden bij openbaar bekend te maken besluit van het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

De kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen die in het kader van deze regeling worden weggesleept worden bij openbaar bekend te maken besluit door het college vastgesteld.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt zes weken na bekendmaking in werking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Huizen.