Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.
CiteertitelVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antdiscriminatievoorzieningen, art. 2. lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201028-01-2010nieuwe regeling

11-02-2010

Nieuwsblad voor Huizen, 21 oktober 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

Nr. 6.8

De raad van de gemeente Huizen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 februari 2010;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening

Hoofdstuk  

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening. Deze voorziening is ondergebracht bij Bureau Art. 1 Gooi & Vechtstreek.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Het Wmo zorgloket van de gemeente Huizen.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden bij het Wmo zorgloket van de gemeente Huizen

 • 2.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de centrale antidiscriminatievoorziening voor Gooi en Vechtstreek: Bureau Art. 1.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 februari 2010.

De griffier, De voorzitter,