Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Tarieventabel 1 leges 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 1 leges 2016
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging tarief verklaring omtrent het gedrag per 1 maart 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Legesverordening 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-201601-01-2017wijziging tarieventabel onderdeel 1.8.1

11-02-2016

Gemeenteblad van Huizen 2016 nr. 2

Onbekend
07-12-201524-02-2016nieuwe regeling

29-10-2015

Gemeenteblad van Huizen 2015 nr

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 1 leges 2016

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Raadsbesluit

Titel 1

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Tarieven

2016

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis, gelegen aan de Graaf Wichman 10:

 

1.1.1.1.

op maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 uur en 16.30 uur

€ 443,40

1.1.1.2.

op andere dagen en tijden

€ 776,00

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor een tijdelijke benoeming van een trouwambtenaar die in een andere gemeente als zodanig is aangesteld

€ 165,85

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 86,60

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje

of een partnerschapboekje, per stuk

€ 27,70

1.1.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het kalligraferen van de naam van een kind in een trouwboekje of partnerschapboekje, per kind

€ 4,55

1.1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het getuigen bij een huwelijk door een ambtenaar, per getuige

€ 23,45

1.1.8.

Voor de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt het wettelijk vastgesteld tarief geheven.

 

1.1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van een toespraak door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij het gratis voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 81,20

 

 

 

 

Overige burgerlijke stand

 

1.1.10.

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de egisters van de Burgerlijk stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,60

1.1.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand, per pagina

€ 7,60

1.1.12.

De in de onderdelen 1.1.10 en 1.1.11 genoemde leges worden eveneens geheven als de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting als gewenst, kan worden verstrekt.

 

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Tarieven

2016

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.1.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.2.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.3.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.3.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.4.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5.

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,45

1.2.6.

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Tarieven

2016

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,80

1.3.2.

Het tarief, als genoemd in onderdeel 1.3.1., wordt bij een spoed-

levering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 12,80

1.3.4.

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een nieuw rijbewijs het oorspronkelijk afgegeven document niet (compleet) overgelegd kan worden, worden de leges ter zake verhoogd met

€ 22,10

1.3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het waarmerken van een kopie van het rijbewijs

€ 4,40

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Tarieven

2016

1.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen en/of het geautomatiseerde bevolkingsregister moet worden geraadpleegd, per inlichting

€ 12,80

1.4.2.

Voor het verstrekken van inlichtingen uit de oude registers of kaartenverzamelingen van de bevolkingsadministratie, niet behorende tot het in het voormalig Besluit Bevolkingsboekhouding (ingetrokken per 1 oktober 1994) genoemde register, wordt het dubbele van het onder 1.4.1 genoemde tarief geheven.

 

1.4.3.

De in 1.4.1. en 1.4.2 bedoelde leges worden eveneens geheven indien de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvragerbeoogde doel of geen inlichting als gewenst kan worden verstrekt.

 

1.4.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een selectie uit het geautomatiseerde bestand:

 

1.4.4.1.

per selectie

€ 81,20

1.4.4.2.

vermeerderd bedrag, per inlichting

€ 0,70

1.4.5.

In de gevallen, waarin inlichtingen in de vorm van fotokopieën of reproducties worden verlangd, komen behalve de ingevolge één van de voorgaande leden geheven leges ook ten laste van de aanvrager, de kosten van het vervaardigen van fotokopieën of reproducties, waarvoor een tarief is verschuldigd van

€ 12,80

1.4.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld van het Besluit basisregistratie personen, per verstrekking

€ 3,00

1.4.7.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken een bericht, als bedoeld in de Wet basisregistratie personen wordt het maximale tarief berekend van

€ 7,00

1.4.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op een verzoek om een persoonslijst overeenkomstig De Wet basisregistratie personen

€ 12,80

1.4.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van het statistisch jaarboek van de gemeente Huizen

€ 23,00

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het kiezersregister

Tarieven

2016

1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, als bedoeld in artikel D4

€ 12,80

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 6

Bestuursstukken

Tarieven

2016

1.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1.

een afschrift/kopie uit de boekwerken, behorende bij de gemeentebegroting en -rekening, per pagina

€ 0,30

1.6.1.2.

verordeningen, raadsagenda’s, voorstellen aan de raad, raads- besluiten, raadsnotulen, en overige voor het publiek ter inzage gelegde stukken betreffende de raadsvergaderingen, per bladzijde indien toegezonden

€ 0,30

1.6.1.3.

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op agenda's, de voorstellen en de notulen van de raad, indien toegezonden

€ 240,45

1.6.1.4.

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op de agenda en voorstellen van de raad, indien toegezonden

€ 187,00

1.6.1.5.

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op de notulen van de raad, indien toegezonden

€ 113,50

1.6.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een abonnement, geldig gedurende een jaar, op de notulen van de raadscommissies, per commissie, indien toegezonden

€ 67,05

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 7

Vastgoedinformatie

Tarieven

2016

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1.

een fotokopie van kaarten en tekeningen uit het gemeentearchief, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.7.2., structuurplan of stadsvernieuwingsplan, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen :

 

1.7.1.1.1.

in formaat A-4 (21 x 29,7 cm) of kleiner, per bladzijde

€ 1,00

1.7.1.1.2.

in formaat A-3 (42 x 29,7 cm), per bladzijde

€ 2,25

1.7.1.1.3.

in formaat A-2 (42 x 59,4 cm), per bladzijde

€ 4,55

1.7.1.1.4.

in formaat A-1 (59,4 x 84,1 cm), per bladzijde

€ 9,15

1.7.1.1.5.

in formaat A-0, per bladzijde

€ 18,50

1.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het raadplegen van Kadastrale gegevens:

 

1.7.2.1.

voor objectgegevens, per perceel of appartementsrecht

€ 12,80

1.7.2.2.

voor subjectgegevens, per rechthebbende

€ 12,80

1.7.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.

een digitaal bestand * van de Grootschalige Basiskaart Nederland (Gbkn), per geleverde hectare:

 

1.7.3.1.1.

Landelijk gebied

€ 18,80

1.7.3.1.2.

Bebouwd gebied

€ 34,60

1.7.3.1.3.

* Voor alle digitale producten dient eerst een gebruikersverklaring getekend te worden dat het digitale product alleen voor dat doeleind wordt gebruikt en niet ten behoeve van andere projecten.

 

1.7.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kleurenplot:

 

1.7.4.1.

A-0 formaat

€ 140,50

1.7.4.2.

A-1 formaat

€ 80,70

1.7.4.3.

A-2 formaat

€ 50,90

1.7.4.4.

A-3 formaat

€ 36,00

1.7.4.5.

A-4 formaat

€ 28,35

1.7.5.

Voor het vervaardigen van een kleurenplot worden de bedragen verhoogd met:

 

1.7.5.1.

voor ieder daaraan besteed uur

€ 69,25

1.7.5.2.

voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan

€ 17,20

1.7.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

1.7.6.1.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

€ 12,80

1.7.6.2.

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

€ 12,80

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 8

Overige publiekszaken

Tarieven

2016

1.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.1.

een verklaring omtrent het gedrag (VOG), het wettelijk maximum tarief zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie

€ 41,35

1.8.2.

een attestatie de vita, een bewijs van opneming in het persoonsregister of voor enige verklaring, tot welker afgifte op aanvraag van particulieren, het gemeentebestuur of de burgemeester bevoegd is:

 

1.8.2.1.

voor één persoon

€ 12,80

1.8.2.2.

voor meerdere personen

€ 18,30

1.8.3.

een legalisatie van een handtekening

€ 12,80

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 9

Gemeentearchief

Tarieven

2016

1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of een deel daarvan

€ 9,60

1.9.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.2.1.

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 7,60

1.9.2.2.

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 7,60

1.9.3.

De in de onderdelen 1.9.2.1. en 1.9.2.2. genoemde leges worden eveneens geheven als de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting als gewenst, kan worden verstrekt.

 

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 10

Huisvestingswet

Tarieven

2016

1.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

 

 

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 11

Leegstandswet

Tarieven

2016

1.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte, als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

€ 151,30

1.11.2.

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woon-ruimte, als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet

€ 151,30

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 12

Gemeentegarantie

Tarieven

2016

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening op grond van laatst genoemde regeling dan wel de regeling zoals zij luidde op het tijdstip waarop het betrokken besluit tot garantieverklaring is genomen

€ 67,05

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 13

Marktstandplaatsen

Tarieven

2016

1.13.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.13.1.

inschrijving op de wachtlijst ten behoeve van de markt of andere standplaats, niet zijnde op de markt

€ 19,65

1.13.2.

verlenging van de inschrijving, als bedoeld in onderdeel 1.13.1

€ 19,55

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 14

Winkeltijdenwet

Tarieven

2016

1.14.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 19,95

1.14.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.2.1.

voor het verlenen een ontheffing ten behoeve van een avondwinkel, als bedoeld in art. 6 en 7, lid 1 van de Winkeltijdenverordening 1996

€ 167,80

1.14.2.2.

voor het verlenen van een ontheffing van de toegestane winkel-oppervlakte van een avondwinkel, als bedoeld in artikel 7, lid 4, van de Winkeltijdenverordening 1996

€ 33,15

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 15

Kansspelen

Tarieven

2016

1.15.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.15.1.1.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

wettelijk (max)

tarief

1.15.1.2.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

wettelijk (max)

tarief

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

Tarieven

2016

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 94,50

1.16.1.1.

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sier-bestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,30

1.16.1.2.

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,60

1.16.1.3.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 47,10

1.16.1.4.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.16.1.5.

Indien een begroting als bedoeld in 1.16.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.16.1.6.

Het tarief bedoeld in 1.16.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

Tarieven

2016

1.17.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een aanvraag:

 

1.17.1.

voor het verlenen van een ontheffing van parkeerverboden, parkeerzones en het voetgangersgebied:

 

1.17.1.1.

indien het een eerste aanvraag betreft, het eerste jaar

€ 45,75

1.17.1.2.

indien het een verlenging betreft, voor een jaar

€ 22,85

1.17.1.3.

indien het een tijdelijke ontheffing betreft

€ 22,85

1.17.2.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

1.17.2.1.

indien het een eerste aanvraag betreft

€ 55,80

1.17.2.2.

indien het een verlenging betreft of een vermissing

€ 25,50

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 18

Diversen

Tarieven

2016

 

Fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina

€ 0,30