Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020
CiteertitelDeelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervalt per 1-1-2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 149
 2. Algemene subsidieverordening Huizen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201601-01-2017nieuwe regeling

11-02-2016

gemeenteblad van Huizen 2016 nr 1 d.d. 22-2-2016

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020

 

 

 

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 11 februari 2016,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2016; agendapunt 7;

gelet op:

 • -

  artikel 149 van de Gemeentewet,

 • -

  de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en

 • -

  de bepalingen van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Huizen,

b e s l u i t :

de “Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020” vast te stellen.

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • b.

  aanvraag subsidieverlening: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om verlening van de subsidie;

 • c.

  aanvraag subsidievaststelling: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om vaststelling en uitbetaling van de subsidie;

 • d.

  bestaande woning: een woning die is opgeleverd vóór 1 januari 2016;

 • e.

  bewonerscollectief: een groep van drie of meer particuliere woningeigenaren die maatregelen willen treffen op het gebied van energiebesparing in de eigen woning, en waarvan de woningen in hetzelfde postcodegebied (postcode 5-niveau) gelegen zijn;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • g.

  energiemaatregel: installatie die energie opwekt uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht en zonwarmte of een maatregel die de energievraag reduceert, zoals isolatie;

 • h.

  energiesubsidielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende energiemaatregelen, de daarbij behorende criteria en de daaraan gekoppelde subsidie per energiemaatregel;

 • i.

  particuliere woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede)eigenaar is van de woning of het appartementsrecht heeft;

 • j.

  woning: uitsluitend woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond.

Artikel 2 Doelstelling en doelgroep

De gemeente Huizen voert een actief milieubeleid en heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad draagt in belangrijke mate bij aan realisatie van dit doel. Voor de periode 2016-2020 heeft de gemeenteraad een subsidiebudget beschikbaar gesteld om het tempo, waarmee particuliere woningeigenaren hun woning in energetisch opzicht verbeteren, te versnellen.

Het subsidiebudget is uitsluitend bedoeld voor bewonerscollectieven. Daaraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

 • -

  door uitsluitend aanvragen van bewonerscollectieven toe te staan, wordt energiebesparing in straten en buurten gestimuleerd; wijkgerichte initiatieven die de gemeente zelf (mede-)organiseert, zijn hierbij ondersteunend;

 • -

  hierdoor worden de benodigde ‘meters gemaakt’ met het oog op de ambitie ‘Huizen klimaatneutraal in 2050’;

 • -

  het gezamenlijk laten plaatsen van energiemaatregelen kan leiden tot een lager investeringsbedrag voor particuliere woningeigenaren.

Artikel 3 Subsidieperiode en subsidieplafond

 • a.

  Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 maart 2016. Aanvragen die vóór 1 maart 2016 worden ingediend, zijn niet geldig en worden niet in behandeling genomen.

 • b.

  De uiterste aanvraagdatum is 1 maart 2020 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt.

 • c.

  Het subsidieplafond (het totale subsidiebedrag) bedraagt € 300.000,-.

 • d.

  Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekendgemaakt op de website www.huizen.nl. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een bewonerscollectief.

 • b.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor bestaande woningen.

 • c.

  Gedurende de looptijd van deze verordening kan per woning maximaal eenmaal subsidie worden aangevraagd.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien:

 • -

  de energiemaatregel door de particuliere woningeigenaar (of bewonende) zelf wordt geplaatst (zogeheten doe-het-zelfmaatregelen);

 • -

  op het moment van de aanvraag al verplichtingen zijn aangegaan met de installateur of aannemer voor plaatsing van de energiemaatregel;

 • -

  de aanvraag een energiemaatregel betreft aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;

 • -

  het gaat om plaatsing van dakisolatie, zonnepanelen of zonneboilers en het dak asbest bevat, tenzij de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van de energiemaatregelen wordt verwijderd;

 • -

  het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden.

Artikel 6 Subsidiabele energiemaatregelen en subsidiebedragen

 • a.

  De energiemaatregelen waarvoor subsidie kan worden verstrekt zijn opgenomen in bijlage 1 (energiesubsidielijst).

 • b.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de energiemaatregel voldoen aan de minimumomvang en de kwaliteitscriteria die zijn opgenomen in bijlage 1.

 • c.

  De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal energiemaatregelen per woning en het aantal woningen waarvoor per aanvraag subsidie wordt gevraagd. De subsidiehoogte volgt uit bijlage 1.

 • d.

  Het college kan de energiesubsidielijst wijzigen. De gewijzigde energiesubsidielijst wordt in dat geval bekendgemaakt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze.

Artikel 7 Aanvraag voor subsidieverlening

a.De aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend door het bewonerscollectief met het ‘Aanvraag-formulier verlening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020’, inclusief de op dit formulier vermelde bijlagen. Dit formulier is beschikbaar op www.huizen.nl.

b.Het bewonerscollectief vult op het formulier de naam van één particuliere woningeigenaar in die contactpersoon is voor de gemeente in verband met de aanvraag voor subsidieverlening.

c.Offertes die bij de aanvraag worden gevoegd dienen niet ouder dan drie maanden te zijn.

d.Indien voor de aan te brengen energiemaatregel een omgevingsvergunning is vereist, moet met de aanvraag de (kopie van de) aanvraag voor de omgevingsvergunning of de al verleende vergunning worden meegestuurd.

e.Indien voor de aan te brengen energiemaatregel een sloopmelding voor asbest is vereist, moet met de aanvraag de (kopie van deze) sloopmelding worden meegestuurd.

f.Alleen volledig en juist ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Bij onvolledig of onjuist ingediende aanvragen (bijvoorbeeld aanvragen zonder offerte) wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Echter, in dat geval is de datum waarop de gecorrigeerde of aangevulde aanvraag wordt ingediend de bepalende aanvraagdatum in verband met de volgorde van verlening van energiesubsidie (zie artikel 8a).

g.Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidieverlening.

Artikel 8 Subsidieverlening

a.Het college beslist over de verlening van subsidie in volgorde van ontvangst van volledig en juist ingediende aanvragen voor subsidieverlening. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats onder alle aanvragen die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

b.Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidieverlening. Dit besluit wordt per brief kenbaar gemaakt aan elke particuliere woningeigenaar afzonderlijk. Indien een onjuiste of onvolledige aanvraag voor subsidieverlening is ingediend, wordt de termijn van 8 weken opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

c.Indien voor het treffen van de energiemaatregel een omgevingsvergunning nodig is, beslist het college zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken na verlening van deze vergunning.

Artikel 9 Voorschotten

Er worden op de subsidie geen voorschotten verstrekt.

Artikel 10 Aanvraag voor subsidievaststelling

 • a.

  Elke particuliere woningeigenaar dient afzonderlijk een aanvraag voor subsidievaststelling in.

 • b.

  De aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de energiemaatregel is aangebracht en in gebruik is genomen.

 • c.

  De aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 6 maanden nadat het besluit tot subsidieverlening is genomen.

 • d.

  De aanvraag voor subsidievaststelling wordt ingediend met het ‘Aanvraagformulier vaststelling energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020’, inclusief de op dit formulier vermelde bijlagen.

 • e.

  Subsidie wordt alleen verstrekt als met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de energiemaatregel daadwerkelijk is toegepast en betaald binnen de in deze verordening vermelde termijnen en criteria.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • a.

  Het besluit tot subsidievaststelling wordt per brief kenbaar gemaakt aan elke particuliere woningeigenaar afzonderlijk.

 • b.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling. Indien een onjuiste of onvolledige aanvraag voor subsidievaststelling wordt ingediend, wordt de termijn van 6 weken opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • c.

  Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidievaststelling.

 • d.

  De vastgestelde subsidie is nooit hoger dan de verleende subsidie.

 • e.

  Als voor de energiemaatregel een omgevingsvergunning is vereist, wordt de subsidie pas vastgesteld als de aanvrager over een onherroepelijke vergunning beschikt.

Artikel 12 Uitbetaling subsidie

Subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

Artikel 13 Intrekking subsidieverlening of terugvorderen subsidie

 • a.

  Het college kan het besluit tot subsidieverlening en het besluit tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  Als binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen aanvraag tot subsidievaststelling door de gemeente is ontvangen, stelt het college de subsidie ambtshalve vast op € 0,-. Het college kan in bijzondere omstandigheden op verzoek ontheffing verlenen van deze termijn.

 • c.

  Indien de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie wordt verwijderd, verkocht of verhuurd, dient degene die de subsidie heeft ontvangen daarvan melding met opgaaf van redenen te doen aan het college. Verwijdering, verkoop of verhuur van de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie, leidt tot de verplichting het subsidiebedrag te restitueren aan de gemeente Huizen.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • a.

  Het college kan afwijken van deze verordening indien strikte toepassing van de regels zou leiden tot niet gerechtvaardigde hardheid.

 • b.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • c.

  Deze deelverordening treedt in werking op 1 maart 2016 en geldt tot en met 31 december 2020.

 • d.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als ‘Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari 2016

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1: energiesubsidielijst

Voor de volgende energiemaatregelen kan subsidie worden aangevraagd.

Energiemaatregel

Minimumomvang per energiemaatregel

Kwaliteitscriteria

Spouwmuurisolatie

Zie tabel minimumomvang

Rd ≥ 1,3 of Rc ≥ 1,6

Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

Zie tabel minimumomvang

Rc ≥ 3,5 of Rd ≥ 2,5

Dakisolatie

Zie tabel minimumomvang

Rc ≥ 2,5

Bodemisolatie(bijv. isolatiechips)

Zie tabel minimumomvang

Rc ≥ 2,0

Vloerisolatie (bijv. prestatiefolie)

Zie tabel minimumomvang

Rc ≥ 3,5

HR++ glas

Zie tabel minimumomvang

U ≤ 1,2

Zonneboiler

1 stuks

 

PV-panelen

1000 Wp (4 panelen van 250 Wp)

 

Tabel subsidiabele maatregelen

Om in aanmerking te komen voor subsidie, is voor isolatiemaatregelen en HR++ glas de volgende minimumomvang van die maatregelen per type woning vastgesteld.

Energiemaatregel

Type woning

Vrijstaand

2^1 kap

Hoekwoning

Tussenwoning

Appartement

Spouwmuurisolatie

≥ 60 m2

≥ 50 m2

≥ 30 m2

≥ 15 m2

≥ 15 m2

Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

≥ 60 m2

≥ 50 m2

≥ 30 m2

≥ 15 m2

≥ 15 m2

Dakisolatie

≥ 35 m2

≥ 30 m2

≥ 30 m2

≥ 25 m2

≥ 25 m2

Bodemisolatie

≥ 35 m2

≥ 28 m2

≥ 25 m2

≥ 25 m2

≥ 25 m2

Vloerisolatie

≥ 35 m2

≥ 28 m2

≥ 25 m2

≥ 25 m2

≥ 25 m2

HR++ glas

≥ 12 m2

≥ 12 m2

≥ 10 m2

≥ 8 m2

≥ 8 m2

Tabel minimumomvang energiemaatregelen

Om subsidie te kunnen aanvragen moeten bovendien per aanvraag minstens drie woningen binnen hetzelfde postcodeniveau (postcode 5) zijn gelegen. De subsidiehoogte per energiemaatregel per woning volgt uit onderstaande tabel.

Aantal woningen

Aantal energiemaatregelen

1

2

3 of meer

1

0

0

0

2

0

0

0

3

200

400

600

4

200

400

600

5

200

400

600

6

250

500

750

7

250

500

750

8

250

500

750

9

250

500

750

10 of meer (max. 20)

300

600

900

Subsidiebedrag per woning