Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelWinkeltijdenverordening 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet, art. 3 lid 4
 3. Winkeltijdenwet, art. 4 lid 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-199601-07-2013nieuwe regeling

13-05-1996

Nieuwsblad voor Huizen, 23 mei 1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

 

 

 

De raad der gemeente Huizen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet, artikel 149 van de Gemeentewet en het collegeprogramma 1994-1998;

b e s l u i t :

 

 

 • I.

  de verordening inzake de winkeltijden als volgt vast te stellen:

   

   

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

   

  Artikel 2 Beslissingstermijn

  • 1.

   Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om ontheffing binnen 8 weken.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

    

   Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

  • 1.

   Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toe-stemming van burgemeester en wethouders.

  • 2.

   Ingeval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde onthef-fing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

    

   Artikel 4 Weigering, intrekking of wijziging van de ontheffing

Ontheffingen op grond van deze verordening kunnen worden geweigerd, ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste danwel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ont- heffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden na-gekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt gedurende 3 maanden of binnen 3 maanden na verlening ervan;

 • f.

  de houder van de ontheffing of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Feestdagenregeling

 • 1.

  Het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet, geldt niet op ten hoogste 5 nader door burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen (voor zover niet vallend op een zondag) per kalenderjaar, met uitzondering van eerste kerstdag.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00

uur

Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

Artikel 7 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, vervatte verboden ten behoeve van winkels die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste 2 winkels een ontheffing als bedoeld in het eerste lid verlenen.

 • 3.

  Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank zoals bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Hore- cawet;

  • c.

   de winkeloppervlakte mag niet meer bedragen dan 250 m².

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het vorige lid onder c.

Artikel 8 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend ingeval van: feeste-lijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 9 Overgangsregeling

De ontheffingen, verleend op grond van de Winkelsluitingsverordening 1994, worden geacht ontheffingen te zijn op grond van deze verordening.

Artikel 10 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als "Winkeltijdenverordening 1996". Zij treedt in werking op 1 juni 1996.

 

 

II.dat deze verordening in werking treedt met ingang van 1 juni 1996, op welke datum de Winkelsluitingsverordening 1994 komt te vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 mei 1996.

 

De voorzitter,

H.J. VERDIER

 

De secretaris,

C.M. BAKKER