Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening adviesraad sociaal domein Huizen Blaricum Eemnes Laren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviesraad sociaal domein Huizen Blaricum Eemnes Laren
CiteertitelVerordening adviesraad sociaal domein HBEL
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. WMO 2015, artikel 2.1.3
 2. Jeugdwet, artikel 2.10
 3. Participatiewet, artikel 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2017nieuwe regeling

09-11-2017

Gemeenteblad van Huizen 2017-11 d.d. 5 -12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 9 november 2017,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2017; agendapunt 10;

gelet op de artikelen 147 en 149 Gemeentewet, 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 2.10 van de Jeugdwet en 47 van de Participatiewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening Adviesraad sociaal domein Huizen Blaricum Eemnes Laren

Luidend als volgt:

Artikel 1. Grondslag adviesraad

Op basis van deze verordening, ter uitvoering door het college, kan een adviesraad aan het college worden ingesteld die zich richt op alle beleidsterreinen en aangelegenheden die onder de werking van het sociaal domein in de gemeente vallen, te weten de onderwerpen die geregeld worden in de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Primair richt deze adviesraad zich op onderwerpen die onderdeel zijn van de intergemeentelijke samenwerking op het sociaal domein tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Secundair kan deze adviesraad ook adviseren over zaken die enkel lokale aangelegenheden betreffen. De adviesraad draagt de naam “Adviesraad sociaal domein HBEL”.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1.

  Het doel van de adviesraad is om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren in beleids-aangelegenheden en ontwikkelingen in het sociaal domein dat bestaat uit de gebieden maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie.

 • 2.

  De adviesraad houdt daarbij de belangen van de doelgroepen die behoren tot de in lid 1 genoemde gebieden in het oog en behartigt deze belangen.

 • 3.

  De adviesraad hanteert als richtsnoer dat inwoners en ervaringsdeskundigen binnen het sociaal domein vanuit een onafhankelijke positie optimaal worden betrokken bij het gemeentelijk beleid op het sociaal domein.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De adviesraad heeft tot taak om –met inachtneming van de grondslag zoals beschreven in artikel 1- gevraagd en ongevraagd advies te geven over beleidsaangelegenheden op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet.

 • 2.

  De adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen het sociaal domein voor zover deze diens doelgroepen raken en geeft de signalen door aan het college.

 • 3.

  De adviesraad brengt binnen vier weken na ontvangst van een adviesvraag schriftelijk advies daarover uit aan het college.

 • 4.

  Signalen en adviezen van de adviesraad hebben geen betrekking op bezwaren of klachten, of zaken ten aanzien van individuele personen.

 • 5.

  De adviesraad stelt een huishoudelijk reglement vast dat ter informatie aan het college wordt voorgelegd. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval opgenomen:

  • a.

   een regeling voor aan- en aftreden van leden; er wordt een rooster van aftreden opgesteld waarbij de continuïteit van kennis en ervaring zoveel mogelijk wordt gewaarborgd;

  • b.

   de werkwijze bij benoeming van de leden en de voorzitter;

  • c.

   de werkwijze van de adviesraad; de gang van zaken bij agendavorming en vergaderingen en de regeling van het spreekrecht voor bezoekers. Het onderdeel agendavorming omvat tevens een beschrijving dat en op welke wijze leden van de adviesraad onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden.

Artikel 4. Taken college

 • 1.

  Het college betrekt de adviesraad bij de totstandkoming van beleidsaangelegenheden betreffende het sociaal domein.

 • 2.

  Het college legt onderwerpen waarover ze geadviseerd wil worden middels een schriftelijke adviesvraag voor aan de adviesraad. In de aanvraag maakt het college expliciet duidelijk over welke punten ze advies vraagt. Het college stemt de aanvraag zodanig af op het voorziene proces van gemeentelijke besluitvorming, dat deze de adviesraad tijdig bereikt.

 • 3.

  Indien en voor zover het college afwijkt van een advies geeft het daarvan met redenen omkleed kennis aan de adviesraad.

 • 4.

  Het college informeert de gemeenteraad over de inhoud van de door de adviesraad uitgebrachte adviezen.

 • 5.

  Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad. Hiertoe:

  • a.

   stelt het een ambtelijk secretaris beschikbaar;

  • b.

   stelt het vergaderruimte ter beschikking;

  • c.

   stelt het ambtelijke capaciteit beschikbaar voor het bijwonen van een vergadering voor het geven van een toelichting of uitleg, als daarom door de adviesraad wordt verzocht. De gemeente bepaalt afhankelijk van het onderwerp welke ambtelijke capaciteit beschikbaar kan worden gesteld.

Artikel 5. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit minimaal 7 tot maximaal 13 leden, inclusief de voorzitter.

 • 2.

  De adviesraad bestaat uit natuurlijke personen die, in ideale samenstelling, behoren tot de relevante doelgroepen uit de samenleving, dan wel deze vertegenwoordigen en die vanuit hun kennis en/of ervaring en/of capaciteiten een bijdrage kunnen leveren aan de adviesraad. Bij de benoeming van de leden wordt gestreefd naar een evenredige benoeming van ingezetenen van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

 • 3.

  De leden van de adviesraad zijn geen wethouder, raadslid, commissielid of ambtenaar in een van de HBEL-gemeenten; zij verrichten niet beroepsmatig diensten aan deze gemeenten, zijn niet in dienst bij een zorgaanbieder en bekleden ook anderszins geen functie van waaruit zij een belang (kunnen) hebben bij de advisering van de adviesraad.

 • 4.

  De benoeming van de leden geschiedt de eerste maal en tot aan het minimum van 7 door het college. Benoeming boven dat aantal en in geval van vacatures geschiedt door de adviesraad.

 • 5.

  De adviesraad benoemt de voorzitter uit zijn midden.

 • 6.

  De zittingsduur van een lid van de adviesraad en van de functie van een lid als voorzitter is vier jaar. Herbenoeming kan eenmaal plaatsvinden.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de adviesraad eindigt op verzoek en wanneer niet langer aan de vereisten voor het lidmaatschap wordt voldaan.

 • 8.

  Het lidmaatschap c.q. de zittingsduur van een lid of van de voorzitter eindigt tevens op verzoek van tenminste de helft plus 1 van het aantal zitting hebbende leden met een minimum van 5.

Artikel 6. Openbaarheid en vergaderfrequentie

 • 1.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar tenzij bijzondere agendapunten om beslotenheid vragen.

 • 2.

  In de regel vinden de openbare overlegvergaderingen van de adviesraad minimaal vier maal per jaar plaats.

 • 3.

  Bezoekers van de openbare vergaderingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van inspreken.

Artikel 7. Openbare kennisgeving

De vergaderdata, de agenda’s en de vergaderlocatie van de adviesraad worden op de website van de gemeente bekend gemaakt.

Artikel 8. Overleg adviesraad met portefeuillehouders gemeenten

Er is tenminste 1 maal per jaar bestuurlijk overleg van de gemeentelijke portefeuillehouders van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet met een afvaardiging van de adviesraad. Onderwerp van overleg is elkaar informeren over relevante ontwikkelingen en het met elkaar van gedachten wisselen over de hoofdlijnen van beleid en de wederzijds opgedane ervaringen op basis van deze verordening.

Artikel 9. Budget en faciliteiten

 • 1.

  Voor het uitvoeren van de taken van de adviesraad wordt door het college een budget beschikbaar gesteld voor:

  • a.

   kleine kosten, zoals onder andere voor schrijfmateriaal en computerkosten;

  • b.

   kosten van deskundigheidsbevordering;

  • c.

   kosten voor het houden van bijeenkomsten, anders dan structureel overleg met de gemeente;

 • 2.

  Over de besteding van het budget als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks door de adviesraad in de maand januari schriftelijk verantwoording afgelegd aan het college.

 • 3.

  Betaling van kosten anders dan de vergoeding voor leden van de adviesraad vindt plaats na het overleggen van facturen.

 • 4.

  Het college stelt aan de adviesraad een ambtelijk secretaris beschikbaar; de secretaris draagt zorg voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en ziet er op toe dat adviesaanvragen met bijbehorende stukken alsmede alle andere informatie tijdig aan de leden beschikbaar worden gesteld.

Artikel 10. Vergoeding aan de leden

 • 1.

  De leden van de adviesraad ontvangen een vergoeding van € 100,- per bezochte vergadering. Het bedrag van de vergoeding kan door het college in overleg met de adviesraad worden gewijzigd. De totale vergoeding kan per lid niet meer bedragen dan de wettelijke begrenzing van de fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoedingen.

 • 2.

  De vergoeding wordt twee maal per jaar uitbetaald op basis van de presentielijst.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

De leden van de adviesraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in die hoedanigheid van het college vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De geheimhoudingsplicht blijft ook bestaan na beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 12. Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13. Intrekking verordening Cliëntenparticipatie, citeertitel en inwerkingtreding.

 • 1.

  De Verordening Cliëntenparticipatie WWB en Wij wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening adviesraad sociaal domein HBEL” en treedt in werking 3 dagen na publicatie daarvan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2017,

de griffier, de voorzitter,