Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Subsidieverordening inbraakwerende maatregelen koopwoningen Huizen 2017-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening inbraakwerende maatregelen koopwoningen Huizen 2017-2019.
CiteertitelSubsidieverordening inbraakwerende maatregelen koopwoningen Huizen 2017-2019.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201801-01-2020nieuwe regeling

14-12-2017

Gemeenteblad van Huizen 2018-3 d.d. 9 maart 2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening inbraakwerende maatregelen koopwoningen Huizen 2017-2019.

 

 

 

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 14 december 2017,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 december 2017; agendapunt 9;

Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht; Gelet op artikel 1.4 tweede lid, juncto artikel 1.2, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Huizen; Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 1 juni 2017 met betrekking tot het vrijmaken van extra budget voor inbraakwerende maatregelen bij koopwoningen zoals neergelegd in het Collegeprogramma 2014-2018;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende : Subsidieverordening Inbraakwerende maatregelen koopwoningen Huizen 2017-2019’

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Gecertificeerd bedrijf: Bedrijf dat voldoet aan de certificatieregeling van het PKVW en dat een erkenningsovereenkomst met een certificatie-instelling heeft getekend.

 • -

  Inbraakwerende materialen: PKVW-goedgekeurde materialen die de inbraakwerendheid van de woning vergroten. Voor subsidie komen in aanmerking: SKG sloten, cilindertrekbeveiliging, raamboompjes, kierstandhouders, barrièrestangen, Secu-strips, en deurspionnen. Zie voor een volledig overzicht van de goedgekeurde materialen: https://hetccv.nl/fileadmin//Bestanden/Bestellen/PKVW/PKVW_Beveiligingsrichtlijn_april2017.pdf

Artikel 2 Doelstelling subsidieverordening

Het doel van de subsidieverstrekking is het stimuleren van het nemen van inbraakwerende maatregelen in koopwoningen op het grondgebied van de gemeente Huizen, met als doel het aantal woninginbraken te laten dalen.

Artikel 3 Doelgroep subsidie

Een subsidie wordt slechts verstrekt aan eigenaren tevens hoofdbewoners van koopwoningen gelegen in de gemeente Huizen.

Artikel 4 Aanvraag en verantwoording

 • 1.

  Voor het aanvragen van een subsidie en het afleggen van verantwoording wordt gebruik gemaakt van het door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier dat op www.huizen.nl wordt gepubliceerd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 3.1 van de Algemene subsidieverordening Huizen 2010 worden aanvragen uiterlijk 6 maanden na aanschaf van de inbraakwerende materialen ingediend. 3. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het verplicht voorgeschreven aanvraagformulier, wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 5 Criteria

 • 1.

  De subsidie geldt voor de kosten van aanschaf van inbraakwerende materialen en het laten aanbrengen van inbraakwerende materialen door een PKVW -gecertificeerd bedrijf.

 • 2.

  Per woning kan 50% van de gemaakte kosten gesubsidieerd worden met een minimum van 50 euro en een maximum van 200 euro.

 • 3.

  Deze subsidieregeling is niet van toepassing op tuinschuren, garages of andere bijgebouwen.

Artikel 6 Verplichtingen

De subsidie wordt verleend onder de verplichting dat:

 • -

  De bij het aanvraagformulier voorgeschreven documenten worden overgelegd;

 • -

  Aan met toezicht belaste personen van gecertificeerde bedrijven en aan ambtenaren van de afdeling Veiligheid en Wijken indien noodzakelijk:

  • 1.

   Toegang wordt verleend tot de woning;

  • 2.

   De op het aanbrengen van de inbraakwerende materialen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt.

Artikel 7 Vaststelling subsidie

Binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag beslissen burgemeester en wethouders op de aanvraag en wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld. De beslissing kan met maximaal vier weken worden verdaagd voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft.

Artikel 8 Wijze van toekenning

De subsidie wordt als volgt verstrekt:

 • 1.

  minimum van € 50,- en eenmaximum van € 200,- in de vorm van een investeringssubsidie van 50% van de kosten van het aanschaffen én het aanbrengen van inbraakwerende PKVW-goedgekeurde materialen die geplaatst zijn door een PKVW-erkend bedrijf uit Huizen. Hierbij dient de originele factuur en het originele betalingsbewijs te worden verstrekt.

 • 2.

  minimum van € 50,- en eenmaximum van € 150,- in de vorm van een investeringssubsidie van 50% van de kosten van het aanschaffen van inbraakwerende PKVW-goedgekeurde materialen (zie link hierboven) die de woningeigenaar zelf installeert. Hierbij dient de originele factuur en het originele betalingsbewijs te worden verstrekt alsmede foto’s van de plaatsing.

 • 3.

  De bewoner verleent toegang tot de woning aan de met toezicht belaste personen van de PKVW erkende bedrijven en dient de mogelijkheid te geven tot het controleren van de op het formulier aangegeven materialen die geïnstalleerd zijn in de woning.

Artikel 9 Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling voor de periode van datum inwerkingtreding tot en met 31 december 2019 bedraagt € 37.500,- .

 • 2.

  Subsidies worden verstrekt voor aanvragen die vallen binnen de doelstelling, de doelgroep en voldoen aan de criteria.

 • 3.

  Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.

 • 4.

  Aanvragen die binnenkomen na het bereiken van het subsidieplafond worden afgewezen.

 

Artikel 10 Overige bepalingen 1. Voor zover in deze regeling daarvan niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Huizen onverkort van toepassing.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidieverordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2018 en geldt tot en met 31 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening inbraakwerende maatregelen koopwoningen Huizen 2017-2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2017

De griffier, De voorzitter,