Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022
CiteertitelNadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

verordening sociaal domein gemeente Huizen 2018, art. 2.13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2019nieuwe regeling

29-01-2019

Gemeenteblad van Huizen 2019-1 d.d. 5-2-2019

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022

 

 

 

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

In overweging nemend:

Dat de raad in de Verordening Sociaal Domein gemeente Huizen 2018 het college opdraagt bij nadere regeling te bepalen waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers in de gemeente bestaat;

Dat de colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning gezamenlijk doen, waarbij de inwoners van genoemde gemeenten als één gezamenlijke doelgroep worden gezien;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet, artikel 2.1.6 van de Wmo 2015 en artikel 2.13 van de Verordening Sociaal domein gemeente Huizen 2018;

Besluit:

Vast te stellen de Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Mantelzorg betreft geen gebruikelijke hulp (art. 1.1.1. Wmo 2015).

 • b.

  Gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, kinderen of andere huisgenoten (art. 1.1.1. Wmo 2015).

 • c.

  Mantelzorger: een persoon die intensief, zijnde meer dan 8 uur per week en minimaal gedurende 3 maanden per jaar, onbetaald mantelzorg verleent aan een mantelzorgontvanger.

 • d.

  Cliënt:

 • i.

  een persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening of persoonsgeboden budget is verstrekt of door/namens wie een melding is gedaan als bedoeld in artikel 2.3.2. eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, of

 • ii.

  een persoon waaraan een indicatie is afgegeven voor een individuele voorziening voor ambulante hulpverlening of dagbehandeling ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie op grond van de Verordening jeugdhulp HBEL-gemeenten, of

 • iii.

  een persoon waaraan een indicatie is afgegeven voor persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis op grond van de Zorgverzekeringswet, of

 • iv.

  een persoon die op grond van de Wet langdurige zorg, zorg ontvangt, of

 • v.

  een persoon die naar het oordeel van het college professionele zorg nodig heeft als in dit artikel onder i tot en met iv benoemd, maar deze professionele zorg niet heeft, omdat de mantelzorger deze zorg geeft.

 • e.

  Mantelzorgontvanger: een cliënt die (aanvullend) mantelzorg ontvangt van mensen uit zijn/haar sociale netwerk en het mantelzorgcompliment aanvraagt.

 • f.

  Sociale netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de mantelzorgontvanger een sociale relatie onderhoudt.

 • g.

  Mantelzorgcompliment: een jaarlijkse financiële bijdrage als blijk van waardering voor mantelzorgers.

 • h.

  HBEL-gemeenten: de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

 • i.

  Jaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Doel van de regeling

Met behulp van het mantelzorgcompliment spreekt het college van Burgemeester en Wethouders een blijk van waardering uit aan de mantelzorgers die aan inwoners van de HBEL-gemeenten structurele mantelzorg verlenen.

Artikel 3 Voorwaarden toekenning mantelzorgcompliment

De waardering kan worden toegekend aan mantelzorgers die:

 • 1.

  Mantelzorg verlenen aan een mantelzorgontvanger, die op het moment van de aanvraag, woonachtig is in een van de HBEL-gemeenten, en;

 • 2.

  Mantelzorg verlenen aan een mantelzorgontvanger uit het directe sociale netwerk, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit een sociale relatie, en;

 • 3.

  Mantelzorg verlenen voor meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden, en;

 • 4.

  Taken verrichten die de mantelzorgontvanger zelf niet meer kan doen en die niet door een professionele zorgverlener worden overgenomen. Die hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten (gebruikelijke hulp).

Artikel 4 Aanvraag mantelzorgcompliment

 • 1.

  Een mantelzorgcompliment kan in 2019 tot en met 2022 door een mantelzorgontvanger eenmaal per jaar worden aangevraagd met gebruikmaking van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De mantelzorgontvanger kan het mantelzorgcompliment voor maximaal 3 mantelzorgers aanvragen; het college keert het bedrag in gelijke delen uit aan de voorgedragen mantelzorgers.

 • 3.

  Aanvragen kunnen vanaf 1 januari tot en met uiterlijk 31 december van desbetreffende jaar worden ingediend bij Maatschappelijke Zaken HBEL te Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Na 31 december ingediende aanvragen worden afgewezen.

Artikel 5 Inlichtingenplicht

De aanvrager is verplicht om inlichtingen over de persoonlijke omstandigheden van aanvrager te (laten) verstrekken om het recht op het mantelzorgcompliment te kunnen vaststellen.

Artikel 6 Vaststellen bedrag mantelzorgcompliment en afhandeling aanvragen

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling is voor de HBEL-gemeenten gezamenlijk een bedrag beschikbaar van €238.225 per jaar. Genoemd bedrag geldt als subsidieplafond.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van het geldbedrag dat als mantelzorgcompliment per jaar kan worden uitgekeerd vast op basis van het per 31 december ingediende aantal aanvragen dat voor honorering volgens deze regeling binnen het plafond als genoemd in het eerste lid in aanmerking komt, met dien verstande dat dit niet meer bedraagt dan €150,-.

 • 3.

  Het aldus vastgesteld bedrag van het mantelzorgcompliment wordt namens de mantelzorgontvanger door het college uitgekeerd aan de in de aanvraag vermelde mantelzorger, dan wel conform de aanvraag over maximaal 3 mantelzorgers verdeeld.

 • 4.

  Ongeacht de datum van ontvangst van een aanvraag, wordt daarop beslist binnen 3 maanden na de uiterste indieningsdatum van 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen de bepalingen in deze regeling ten gunste van de mantelzorgontvanger buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad en geldt tot en met 31 maart 2023.

Aldus besloten op 29 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Huizen,

Algemene toelichting

Opdracht

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 draagt de gemeente op zorg te dragen voor de waardering van mantelzorgers. Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgontvanger voor zijn/haar mantelzorger(s). Vanwege het belang dat mantelzorg heeft voor de leefbaarheid van de samenleving, het welzijn van de hulpbehoevende die door mantelzorgers worden geholpen en de betaalbaarheid van de maatschappelijke ondersteuning, is deze jaarlijkse blijk van waardering op zijn plaats.

In artikel 2.13 van de Verordening Sociaal Domein gemeente Huizen 2018 is aangegeven dat in een nadere regeling door het college wordt bepaald waaruit de jaarlijkse blijk van waardering (het mantelzorgcompliment) bestaat. In navolging van een goed werkende regeling voor 2017-2018 is in gelijke vorm deze regeling tot stand gekomen.

Complimenteren van mantelzorgers

In deze nadere regeling komt de keuzevrijheid optimaal tot zijn recht: de mantelzorger kan zelf bepalen waaraan het geldbedrag wordt besteed. De aanvraag- en toekenningsprocedure is zodanig ingericht dat de administratieve lasten voor iedereen zo laag mogelijk zijn en de toekenning rechtmatig is. Middels een (online) aanvraagformulier kunnen mantelzorgontvangers het mantelzorgcompliment voor hun mantelzorger(s) aanvragen. Bij de HBEL-gemeenten en haar partners is ook de papieren versie van het aanvraagformulier beschikbaar.

Eén uniforme regeling vaan de HBEL-gemeenten

De gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren werken voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning intensief samen. De uitvoering van wet- en regelgeving vindt gezamenlijk voor deze vier gemeenten plaats door de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL te Huizen, die werkt voor inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. De inwoners van de gemeenten worden qua beleid en regelgeving zoveel mogelijk als een gezamenlijke doelgroep gezien. Voor deze nadere regeling hebben de colleges de per gemeente beschikbare budgetten voor waardering van mantelzorgers bij elkaar gevoegd en aangewezen als gezamenlijk totaal budget voor deze regeling. Het bedrag dat in artikel 6 lid 1 als subsidieplafond staat vermeld, is aldus beschikbaar voor de toekenning van mantelzorgcomplimenten ten behoeve van de inwoners van de HBEL-gemeenten.

Het bedrag is maximaal €150 per mantelzorgontvanger die dit op aanvraag kan verdelen over ten hoogste 3 mantelzorgers. Op basis van het totaal aantal te honoreren aanvragen per jaar, kan het bedrag van €150 mogelijk lager worden vastgesteld, om te voorkomen dat het maximale budget (subsidieplafond) wordt overschreden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de belangrijkste begrippen omschreven. Enkele begrippen worden hieronder nog eens nader toegelicht. De andere begrippen spreken voor zich.

Ad a De begripsomschrijving van mantelzorg is gelijk aan de omschrijving van mantelzorg zoals opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Er is bij mantelzorg sprake van bovengebruikelijke zorg. De normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden, valt hier niet onder. Voor kinderen geldt dat ouders de tot hun gezin behorende minderjarige kinderen behoren te verzorgen, op te voeden en toezicht aan hen te bieden, ook al is er sprake van een kind met een ziekte, aandoening of beperking. Er is sprake van bovengebruikelijke zorg als de voor het kind noodzakelijke zorg op het gebied van Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding in chronische situaties uitgaat boven de zorg die een kind van dezelfde leeftijd zonder beperkingen redelijkerwijs nodig heeft, voor wat betreft de aard, frequentie en benodigde tijd voor deze handelingen.

Ad b Er is sprake van gebruikelijke hulp wanneer er een huisgenoot aanwezig is die in staat kan worden geacht het huishoudelijk werk over te nemen. Of iemand inwonend is en behoort tot de leefeenheid, wordt naar de concrete feitelijke situatie beoordeeld. Alle huisgenoten die 18 jaar of ouder zijn worden geacht om huishoudelijke hulp te bieden en een eenpersoonshuishouden te kunnen voeren. Huisgenoten vanaf 23 jaar worden verondersteld een meerpersoonshuishouden te kunnen voeren en daarmee de huishoudelijke taken van cliënt over te nemen. Het gaat bijvoorbeeld om het helpen met eten koken, stofzuigen, kinderen aankleden en naar school brengen. Voor een uitgebreidere toelichting op gebruikelijke zorg, zie bijlage 1 en 2 van de verordening Sociaal Domein 2018 Huizen.

Ad c Onder een mantelzorger verstaan we mensen die al voor het ontstaan van de zorgvraag een bepaalde sociale relatie met de mantelzorgontvanger hebben en vrijwillig (al kunnen de omstandigheden zodanig zijn dat de mate van vrijwilligheid beperkt is) en niet vanuit een bepaald georganiseerd verband ondersteuning aan de mantelzorgontvanger verlenen. Deze zorg is intensief en langdurig, wat in lijn is met de visie van Mezzo (landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en vrijwilligerszorg) en is in deze regeling gekwantificeerd in 8 uur per week en meer dan 3 maanden per jaar.

Ad g De formulering van het artikel maakt duidelijk dat voor de reikwijdte geldt dat de gemeente waar de mantelzorgontvanger woont beslissend is, niet de gemeente waar de mantelzorger woont. Een mantelzorger die niet in één van de HBEL-gemeenten woont, maar mantelzorg verleent aan een mantelzorgontvanger die wel inwoner is van één van die gemeenten, kan dus op grond van deze regeling ook voor een mantelzorgcompliment in aanmerking komen. Dit in navolging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Doel van de regeling

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 3 Voorwaarden toekenning mantelzorgcompliment

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 4 Aanvraag mantelzorgcompliment

De mantelzorgontvanger is degene die het mantelzorgcompliment voor zijn/haar mantelzorger(s) aanvraagt. Het aanvraagformulier is beschikbaar via de website van Maatschappelijke Zaken HBEL en bij de gemeenteloketten. Onder andere de naam-, adres-, de woonplaatsgegevens en de IBAN van de mantelzorger(s) worden opgevraagd met het aanvraagformulier. Mantelzorgers worden om toestemming gevraagd om hun gegevens te registreren. Dit heeft als doel om inzicht te krijgen in het aantal mantelzorgers.

Artikel 5 Inlichtingenplicht

De mantelzorgontvanger of diens vertegenwoordiger is verplicht om het college direct op de hoogte te stellen van wijzigingen in de situatie van de mantelzorgontvanger, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op een beslissing van het college op een aanvraag. Indien een mantelzorgcompliment blijkt te zijn toegekend/uitgekeerd op basis van onjuiste feiten of gegevens, kan het bedrag op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd.

Artikel 6 Vaststellen waarde mantelzorgcompliment en afhandeling aanvragen

Hier is het maximaal beschikbare bedrag voor de uitkering van mantelzorgcomplimenten genoemd. Het bedrag is tevens als subsidieplafond aangemerkt, met als gevolg dat bij de beslissing op aanvragen dat bedrag niet kan worden overschreden.

In principe wordt uitgegaan van een maximaal bedrag per compliment van €150. Zodra de aanvraagtermijn (31 december) is verstreken, wordt op basis van het totaal aantal ingekomen en te honoreren aanvragen bepaald of dat past binnen het subsidieplafond. Indien nodig wordt het bedrag per compliment alsnog op een lager bedrag vastgesteld. Pas na het sluiten van de aanvraagtermijn kan worden bepaald welk bedrag per compliment kan worden uitgekeerd en kunnen de aanvragen worden afgehandeld. Om die reden is de afhandelingstermijn gesteld op maximaal 3 maanden nadat alle aanvragen binnen zijn.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich. De regeling is van toepassing voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022. Omdat de aanvragen voor 2022 pas na 31 december 2022 kunnen worden beoordeeld en afgehandeld, is de einddatum van deze regeling bepaald op 31 maart 2023.