Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen houdende regels omtrent tijdelijke terrasuitbreiding Gemeente Huizen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen houdende regels omtrent tijdelijke terrasuitbreiding Gemeente Huizen
CiteertitelBeleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding gemeente Huizen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 oktober 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2020nieuwe regeling

29-05-2020

gmb-2020-148335

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen houdende regels omtrent tijdelijke terrasuitbreiding Gemeente Huizen

1. Inleiding

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet als onderdeel van de coronamaatregelen de sluiting van de horeca afgekondigd. Per 1 juni 2020 mogen de terrassen, met inachtneming van de door de Rijksoverheid opgestelde Coronamaatregelen en de regels opgenomen in de geldende noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, weer geëxploiteerd worden.

 

De ondernemers in Huizen kunnen niet wachten om weer regie te krijgen over hun eigen onderneming en om weer open te gaan voor publiek. Omdat er op de terrassen rekening moet worden gehouden met de 1,5 meter eis heeft een aantal ondernemers aangegeven ruimte nodig te hebben om de terrassen goed te kunnen inrichten. Met creatieve oplossingen kan getracht worden deze ruimte te creëren, maar sommige ondernemers hebben ook een verzoek ingediend voor meer fysieke ruimte. Het vergroten van bestaande terrassen kan ondernemers helpen om een groter deel van de reguliere terrascapaciteit te behouden waardoor de ondernemers, ten aanzien van hun terras, zoveel als mogelijk terug kunnen keren naar de verdiensten van voor de uitbraak van het coronavirus.

 

De gemeente Huizen wil de ondernemers hierin zoveel mogelijk ondersteunen en stimuleren en er tegelijkertijd voor zorgen dat dit veilig en in overeenstemming gebeurt met algemene wet- en regelgeving. Dit alles zonder de belangen van omwonenden en andere belanghebbenden uit het oog te verliezen. Daarom heeft het college op 28 mei 2020 ingestemd met het tijdelijk in gebruik nemen tot 1 oktober 2020 van extra terrasruimte, bij bestaande terrassen, waarbij deze extra ruimte direct verband houdt met de verloren ruimte vanwege het in acht nemen van de 1,5 meter eis.

 

In aanvulling op het collegebesluit van 28 mei 2020 heeft het college deze Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding opgesteld. Deze beleidsregels geven de uitgangspunten weer die de basis vormen om de uitbereiding van de terrassen praktisch mogelijk te maken. Met deze beleidsregels streeft de gemeente naar transparantie en duidelijkheid voor ondernemers, consumenten, handhavers en bewoners.

2. Juridisch kader en exploitatievergunningen

Er is voor gekozen om de uitbreiding van de terrassen mogelijk te maken door een tijdelijke annex op de bestaande exploitatievergunningen op te stellen, waarbij een individuele toets nodig is. Hierdoor is maatwerk gewaarborgd en kan een verzoek tot uitbreiding van het terras snel worden beoordeeld. Alle regelgeving die van toepassing is op de bestaande exploitatievergunning blijft van kracht behalve als er in deze Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding een uitzondering op is gemaakt of indien in de tijdelijke wijziging van de exploitatievergunning afwijkende regels of voorschriften zijn opgenomen. Toestemming voor een tijdelijke terrasuitbreiding maakt andere toestemmingsvereisten niet ongedaan. Het belangrijkste voorbeelden daarvoor zijn het gebruik van parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen waarvoor een apart besluit nodig kan zijn.

 

Op grond van artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is de burgemeester de bevoegdheid toegekend te beslissen op aanvragen om een exploitatievergunning voor een horecabedrijf en het bijbehorende terras op basis van een aantal criteria. Bij de invulling van de Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding worden deze criteria eveneens gewogen. Deze zijn:

 • Bescherming van het woon- en leefklimaat;

 • De openbare orde;

 • Het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

 • Het beoogde gebruik een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg of;

 • Het beoogde gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de weg, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

3. Verruiming naar type locaties

Verruiming wordt overwogen op de volgende type locaties (onderstaande opsomming is niet limitatief):

 • op pleinen: indien verkeerssituatie op en rond het plein dat toelaat;

 • langs kades en aan de overzijde van de weg, indien de verkeerssituatie een veilige oversteek van- en naar de horecagelegenheid dit toelaat;

 • in straten: als er voldoende ruimte resteert voor voetgangers en om overige verkeersstromen veilig af te wikkelen. Dit kan ook gerealiseerd worden met flankerende maatregelen, zoals voetgangers naar de rijbaan en afsluiten voor auto en/of fietsverkeer, indien de bereikbaarheid, de toegankelijkheid van voorzieningen en het algeheel functioneren van het verkeersnetwerk daar mogelijkheid toe geven;

 • voor de gevel van naastgelegen panden, mits daarvoor schriftelijk toestemming van de bewoner/gebruiker van dit pand is verkregen.

4. Verruiming gebruik van het tijdelijke terras

 • Bij alcohol schenkende horecabedrijven wordt afwijking van de drank- en horecavergunning voor tijdelijk verruimde terrassen gedoogd (voor het overige gelden de voorschriften van de Drank- en Horecawet onverkort voor de terrasuitbreiding). Het schenken van alcohol op terrassen bij horecabedrijven zonder drank- en horecavergunning wordt niet toegestaan, ook niet als zij deelnemen aan een gezamenlijk terras.

 • In sommige bestemmingsplannen laten de bestemmingen van gronden waar een verruimd terras op zal komen te liggen het gebruik van de gronden als terras niet toe. Gedurende de periode dat de Beleidsregels Tijdelijke Terrassen van toepassing zijn kan eventuele strijdigheid met het bestemmingsplan worden gedoogd.

 • Verruiming van de bestaande vergunning m.b.t. de openingstijden is niet toegestaan. De burgemeester is bevoegd om, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, aan de toestemming voor uitbreiding van een terras andere, minder ruime, sluitingstijden te verbinden die moeten worden nageleefd bij de exploitatie van het uitgebreide terras.

 • Detailhandel met ondergeschikte horeca kan ook in aanmerking komen voor een tijdelijk terras op basis van de Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding.

5. Beperkende voorwaarden voor ondernemers

Aan de tijdelijke uitbreiding van de terrassen worden in het algemeen onderstaande beperkende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn niet limitatief. Bij de beoordeling van een verzoek tot tijdelijke verruiming van het terras vindt een individuele toetsing plaats waarbij maatwerk noodzakelijk is. Hoewel het belang van ondernemers in deze tijden zwaar wordt gewogen, worden de belangen van omwonenden gewaarborgd door te kijken naar onder andere de openingstijden, de locatie van het tijdelijke uit te bereiden terras en het vereiste van toestemming voor terrassen voor andermans gevel.

 

 • 1.

  De ondernemer moet altijd voldoen aan de geldende wetgeving, de door de Rijksoverheid opgestelde Coronamaatregelen, de regels opgenomen in de geldende noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de beleidsregel Tijdelijke Terrasuitbreiding Huizen.

 • 2.

  De ondernemer dient zorg te dragen en erop toe te zien dat personeel en terrasbezoekers zich houden aan de geldende maatregelen, noodverordening en de beleidsregel.

 • 3.

  De ondernemer dient direct omwonenden en bedrijven schriftelijk in kennis te stellen van de reden van de tijdelijke terrasuitbreiding en de wijze waarop de ondernemer voornemens is om aan de vereisten van de uitbreiding te voldoen. In deze brief dient de ondernemer de naam en het mobiele telefoonnummer van een contactpersoon van uw horecabedrijf op te nemen. Een afschrift van deze brief dient de ondernemer te mailen naar omgeving@huizen.nl.

 • 4.

  Voor de tijdelijke terrasuitbreiding gelden dezelfde voorschriften (o.a. m.b.t. de sluitingstijden) zoals verbonden aan de exploitatievergunning van de ondernemer.

 • 5.

  De vergunning tijdelijke terrasuitbreiding dient in het horecabedrijf aanwezig te zijn en moet op eerste vordering van de controlerende ambtenaar ter inzage worden afgegeven.

 • 6.

  Het is verboden de terrasuitbreiding voor bezoekers geopend te hebben als er geen leidinggevende feitelijk aanwezig is.

 • 7.

  De ondernemer dient zorg te dragen dat altijd een vrije doorgang voor medewerkers en motorvoertuigen van hulpdiensten aanwezig is.

 • 8.

  Eventuele aanwijzingen, gegeven door of namens de politie en brandweer en overige opsporingsambtenaren en (regionale) toezichthouders, in het belang van onder andere de openbare orde en/of (brand- en verkeers)-veiligheid, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 9.

  Bij het opstellen van de terrasuitbreiding moet de 1,5 meterregel ook langs de terrassen geborgd worden.

 • 10.

  Derden mogen geen hinder ondervinden van de aanwezigheid van het terras.

  • Dit betekent ook dat de ondernemer moet voorkomen dat hinder ontstaat veroorzaakt door een wachtende rij terrasbezoekers.

  • Tevens dient de ondernemer erop toe te zien dat geen verkeersonveilige situaties ontstaan voor personeel, terrasbezoekers en overige weggebruikers.

 • 11.

  Voor het publiek moet het herkenbaar zijn dat het terras vanaf uiterlijk 24.00 uur gesloten is.

 • 12.

  Op het terras mag geen gebruik worden gemaakt van geluidsversterkende of geraas makende middelen en er mag geen muziek ten gehore worden gebracht.

 • 13.

  Het is niet toegestaan bouwwerken, mobiele tapinstallaties, koelkasten, verwarmingselementen, gasbranders, etc. te plaatsen op de tijdelijke terrasuitbreiding.

 • 14.

  Bij het exploiteren van het terras dient de ondernemer zorg te dragen dat de (nood)uitgangen vanuit het bedrijf en het (afgeschermde) terras volledig kunnen worden benut (vluchtwegen/nooduitgangen mogen op geen enkele wijze belemmerd worden).

 • 15.

  Nooduitgangen en toegangen tot woningen en bedrijven moeten vrij blijven.

 • 16.

  Het plaatsen van terrasmeubilair en eventuele overige objecten moet zodanig worden uitgevoerd dat er geen schade aan openbaar terrein of gemeentelijke dan wel particuliere eigendommen ontstaat. Eventuele kosten voor het herstel van schade aan openbaar wegdek en/of gemeentelijke eigendommen zijn voor rekening van de houder van dit besluit.

6. Indienen verzoek tot uitbreiding terras

Een verzoek tot tijdelijke verruiming van het terras kan door een exploitant van een horecabedrijf

met exploitatievergunning op eenvoudige wijze worden ingediend bij het Team Vergunningen Toezicht en Handhaving (team VTH) van de gemeente Huizen. Het afdelingshoofd, de teamleider en de coördinatoren van het team VTH kunnen in mandaat namens de burgemeester op de aanvragen beslissen. Van de indiener wordt gevraagd zo exact mogelijk aan te geven wat de plek en de maatvoering van het aangevraagde terras is. Die indiener dient daarnaast de inrichting van het terras in beeld te brengen. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op het 1,5 meter beleid, de looplijnen en de in- en uitgangen. Verder dient de ondernemer de omwonenden en belanghebbenden schriftelijk te informeren over de reden van de tijdelijke terrasuitbreiding en hoe hij van plan is om aan de vereisten te gaan voldoen.

7. Intrekken exploitatievergunning tijdelijke terrasuitbreiding

De ondernemer is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de tijdelijke terrasuitbreiding. Als de geldende regelgevingen en/of de extra voorschriften door de ondernemer niet worden nageleefd behoudt de burgemeester zich het recht voor om, op grond van artikel 1.6 APV, aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden, handhavend op te treden of in het uiterste geval de vergunning in te trekken als de openbare orde en veiligheid en/of de woon- en leefsituatie in de omgeving van de tijdelijke terrasuitbreiding aangetast worden door de exploitatie van het terras. Hierbij geldt in beginsel het volgende uitgangspunt:

 

1ste overtreding: mondelinge waarschuwing

2de overtreding: mondelinge waarschuwing en een brief

3de overtreding: intrekken tijdelijke terrasuitbreiding

8. Duur tijdelijke terrasverruiming

De tijdelijke terrasverruiming is tijdelijk en geldt voorshands tot 1 oktober 2020. Tussentijdse wijziging van de Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding is mogelijk. Aanpassing en intrekking van de tussentijdse vergunning is ook mogelijk: als blijkt dat de claim op de openbare ruimte van andere, geprioriteerde gebruikers toeneemt kan dat gevolgen hebben voor de beleidsregels en de op basis daarvan afgegeven toestemmingen.