Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening openbare ruimte en nummeraanduiding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening openbare ruimte en nummeraanduiding
CiteertitelVerordening openbare ruimte en nummeraanduiding
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke Ordening / Openbare Werken / Openbare Ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Verordening straatnaamgeving en huisnummering 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2012Nieuwe regeling

08-11-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 14-11-2012

Rb2012/49

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening openbare ruimte en nummeraanduiding

De raad van de gemeente Hulst;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012;

 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 

gelet op het raadsbesluit delegatie bevoegdheden Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Rb2011/04);

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening op het benoemen van openbare ruimten en vaststellen van nummeraanduidingen van verblijfsobjecten en stand- en ligplaatsen.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonplaats:

 • door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente;

 • b.

  openbare ruimte:

 • door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen;

 • c.

  nummeraanduiding:

 • door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats;

 • d.

  standplaats:

 • door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte;

 • e.

  ligplaats:

 • door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig;

 • f.

  burgemeester en wethouders:

 • het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  rechthebbende:

 • ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak, dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot die zaak te handelen als in de verordening is voorgeschreven, zomede de beheerder;

 • h.

  uitvoeringsvoorschriften:

 • nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

HOOFDSTUK 2. HET BENOEMEN VAN OPENBARE RUIMTE EN HET NUMMEREN VAN VERBLIJFSOBJECTEN, STAND- EN LIGPLAATSEN.

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de gemeente in wijken en buurten verdelen en deze met nummers of namen aanduiden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de openbare ruimte benoemen.

Artikel 3
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een verblijfsobject, een stand- en ligplaats een nummeraanduiding toekennen.

 • 2.

  Aan een verblijfsobject, stand- en ligplaats dat een nummeraanduiding heeft gekregen, moet deze op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

Artikel 4
 • 1.

  De door burgemeester en wethouders aan verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen toegekende openbare ruimtenamen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen openbare ruimtenamen toe te kennen en/of op zichtbare wijze aan te brengen.

 • 3.

  Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan zijn verblijfsobject, stand- en ligplaats nummeraanduidingen toe te kennen en/of deze op zichtbare wijze aan te brengen.

HOOFDSTUK 3. PLAATSEN VAN OPENBARE RUIMTEBORDEN

Artikel 5
 • 1.

  Indien burgemeester en wethouders het nodig oordelen dat borden met een wijk- ofbuurtaanduiding, borden met openbare ruimten, nummeraanduiding-borden, nummeraanduiding-verzamelborden, verwijsaanduidingen aan een bouwwerk, een muur, een paal, schutting of andere soort terreinafscheiding worden aangebracht is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat naamborden en nummeraanduiding-bordenvanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

HOOFDSTUK 4. UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 6
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere technische uitvoeringsvoorschriften vaststellenvoor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van de nummeraanduiding-borden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op interbestuurlijk en maatschappelijkbelang van een systematische registratie van door hen uitgegeven namen en nummeraanduidingen, nadere registratieve voorschriften stellen.

Artikel 7

Alvorens een wijk, buurt en een openbare ruimte te benoemen, winnen Burgemeester en wethouders daaromtrent het advies van de gemeentelijke Commissie Ruimte in.

HOOFDSTUK 5. STRAF- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Strafbepaling
 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in hetartikel 5, eerste en tweede lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  De opsporing van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 vanhet Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast,ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking van deze verordening op de gebruikelijke wijze.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de huidige verordening straatnaamgeving en huisnummering zoals deze op 27 maart 2003 is vastgesteld door de gemeenteraad van Hulst.

Artikel 11 Overgangsbepalingen
 • 1.

  Namen en nummers, die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aanobjecten zijn toegekend, blijven na het inwerking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het eerste lid besluiten dat de opgrond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het wijzigen van een naam of nummer, bedoeld in het eerste en tweede lid, zullenzowel het oude als het nieuwe nummer gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze bepaald in de uitvoeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening openbare ruimte en nummeraanduiding”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hulst van 8 november 2012.

De raadsgriffier, De raadsvoorzitter,