Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering-gemeente Hulst-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering-gemeente Hulst-2
CiteertitelVerordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering-gemeente Hulst-2
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding van deze regeling wijkt af van de tekst van artikel 18;

Deze verordening blijft tot uiterlijk 1 maart 2017 in werking;

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 147 zie volgende hyperlink:
 2. Gemeentewet, art 147
 3. Gemeentewet, art 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2014Art. 2, lid 1

25-09-2014

Elektronisch Gemeenteblad, d.d. 01-10-2014

Rb2014/39
06-03-201401-03-201409-10-2014Nieuwe regeling

27-02-2014

Elektronisch Gemeenteblad, d.d. 05-03-2014

Rb2014/03

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering-gemeente Hulst-2

De raad van de gemeente Hulst

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 21 januari 2014;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering - Gemeente Hulst -2 (hierna Stimuleringsfonds DPW-2).

 

Artikel 1 Begrippen.

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: de eigenaar/bewoner, die de aanvraag voor een stimuleringslening doet.

  Bij twee of meer eigenaren/bewoners van één woning gelden zij gezamenlijk als aanvrager;

 • b)

  eigenaar/bewoner: degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van de aanvraag feitelijk bewoont en volgens het bevolkingsregister op dat adres staat ingeschreven;

 • c)

  de raad: de gemeenteraad van Hulst;

 • d)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;

 • e)

  leningenplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van leningen, zoals bedoeld in deze verordening;

 • f)

  s timuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • g)

  stimuleringsmaatregelen: maatregelen als bedoeld in artikel 6;

 • h)

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • i)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken;

 • j)

  Stimuleringsfonds DPW-2: het fonds waaruit de gemeente, op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, een lening voor duurzame particuliere woningverbetering kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

Artikel 2 Toepassingsbereik.
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Hulst ten behoeve van woningen met een WOZ-waarde van minder dan € 170.000,-- en die zijn gebouwd vóór 1970 en geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning

 • 2.

  De verordening is van toepassing op leningaanvragen van de in artikel 1a bedoelde eigenaar/bewoner.

Artikel 3 Budget.

Vanuit het Stimuleringsfonds DPW-2 van de Provincie Zeeland wordt voor heel de provincie Zeeland een bedrag ad. € 1.000.000,-- beschikbaar gesteld. Daaruit is voor de gemeente Hulst een bedrag van € 83.911,-- gereserveerd.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst.

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hulst en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college.

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Stimuleringsmaatregelen.
 • 1.

  Tot de stimuleringsmaatregelen worden gerekend:

   

 • a)

  maatregelen om gebreken aan het casco van de woning op te heffen.

  Onder het casco van de woning wordt verstaan;de funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metsel- en voegwerk, vloeren, buitengevels inclusief kozijnen met ramen en deuren, balkconstructies, daken inclusief bedekking en randafwerking, alsmede alle lood- en zinkwerken, gootconstructies, dakkapellen, dakramen, schoorstenen, rookgasafvoeren en ventilatiekanalen;de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas, water en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;

   

 • b)

  maatregelen ter bevordering van de geschiktheid van de woning voor de huisvesting van ouderen (levensloop bestendig);

   

 • c)

  maatregelen om het energieverbruik in de woning te verminderen, waaronder:

 • .

  energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator

 • .

  isolatie van gevel, dak en vloer

 • .

  hoogrendementsbeglazing

 • .

  hre-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling

 • .

  hoogrendementsketel

 • .

  solerende deuren en gevelpanelen

 • .

  vraaggestuurde ventilatie

 • .

  warmtekrachtkoppeling

 • .

  warmtepomp

 • .

  installatie voor warmteterugwinning

 • .

  zonneboiler

 • .

  zonnepanelen

 • .

  maatwerkadvies.

 

Er dient zoveel als mogelijk gebruik te worden gemaakt van duurzaam geproduceerde bouwmaterialen.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van stimuleringsmaatregelen aanscherpen ten behoeve van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

 • 3.

  Voor de kosten van de lid 1, onder c genoemde maatregelen geldt dat zij enkel in aanmerking worden genomen ingeval zij –na realisatie- op zich dan wel gezamenlijk leiden tot verbetering van het energielabel met ten minste één klasse. De verbetering van het energielabel dient aangetoond te worden door een erkende EPA-adviseur (Energie Prestatie Advies)

Artikel 7 Aanvraag.

Een aanvraag voor een stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen stimuleringsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van de te treffen stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  waar mogelijk het energiebesparend effect van de maatregelen;

 • 4.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 5.

  een kopie van een eventueel benodigde bouwvergunning.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing.
 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een besluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag.

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het leningenplafond bereikt is of het resterende budget in de voorziening Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,-;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • 5.

  er naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Beleidsdoelen.

Het college besluit aanvrager een stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de stimuleringsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meer van de hierna volgende beleidsdoelen:

 • a.

  het energiezuiniger maken van woningen;

 • b.

  het verduurzamen en verbeteren van woningen;

 • c.

  het bevorderen van de geschiktheid van woningen voor de huisvesting van ouderen (levensloopbestendig maken).

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening.
 • 1.

  De toewijzing van een stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen stimuleringslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn.

Op een stimuleringslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, de ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hulst en SVn.

Artikel 13 Kenmerken Stimuleringslening.
 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan € 5.000,-- (inclusief BTW) en niet meer dan € 10.000,-- (inclusief BTW).

 • 3.

  De looptijd van de stimuleringslening bedraagt maximaal 20 jaar.

 • 4.

  Het rentepercentage is 1%.

 • 5.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde productspecificaties.

Artikel 14 Bouwkrediet.

Een stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels.

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Intrekken van de duurzame lening.
 • 1.

  1.Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een stimuleringslening in als:

  • a)

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b)

   de stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c)

   niet binnen een jaar na het passeren van de lening door SVn begonnen is met de werkzaamheden;

  • d)

   de werkzaamheden niet binnen twee jaar na aanvang van de werkzaamheden afgerond zijn.

    

 • 2.

  Bij intrekking van de stimuleringslening vordert SVn de openstaande lening terug. De reeds uitgekeerde bedragen en afsluitkosten moeten op de overeengekomen wijze terugbetaald worden.

   

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan SVn besluiten de hiervoor genoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 17 Hardheidsclausule.

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 18 Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2014 en blijft in werking tot uiterlijk 1 maart 2017.

Artikel 19 Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering-gemeente Hulst-2’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van 27 februari 2014,

De Raadsvoorzitter, de Raadsgriffier,