Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Raadscommissie ter voorbereiding herbenoeming burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadscommissie ter voorbereiding herbenoeming burgemeester
CiteertitelRaadscommissie Herbenoeming Burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

UItvoering van bepalingen Verordening op de vertouwenscommissie voorbereiden van aanbeveling tot benoemen burgemeester; raadscommissie voorbereiden aanbeveling tot herbenoemen burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2014Nieuwe regeling

25-09-2014

Elektronisch Gemeenteblad, d.d. 01-10-2014 

Rb2014/52B

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadscommissie ter voorbereiding herbenoeming Burgemeester

De raad van de gemeente Hulst;

Gelezen raadsvoorstel rv2014/52

Gelet op de bepalingen in de verordening op de vertrouwenscommissie , die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt (rb2014/52A)

Gezien de voordrachten van de in de gemeenteraad van Hulst zetelende fracties;

 

B E S L U I T :

Te benoemen de volgende raadsleden in de raadscommissie ter voorbereiding van de herbenoeming van de burgemeester;

• Ronnie Roctus, namens de fractie ABGH

• Piet van de Kerkhove, namens de fractie CDA

• Luc Mangnus, namens de fractie Groot Hontenisse

• Frank Smits, namens de fractie PvdA

• Marc de Maat, namens de fractie Progressief Hulst.

• Mildred vd. Poorten, namens fractie SP

• Clen de Kraker, namens fractie VVD

• Jonny van Goethem, namens de fractie Hulst Anders

Te benoemen tot adviserend lid, een vertegenwoordiger uit het college van B & W, zijnde wethouder Adri Totté

Te benoemen de raadsgriffier, Dirk Van Bunder, als secretaris van de commissie.

Te benoemen de gemeentesecretaris Sylvester ter Wal, als plaatsvervangend secretaris van de commissie

Dit besluit treedt inwerking daags na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 september 2014

De raadsgriffier, De raadsvoorzitter