Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ex artikel 213a Gemeentewet
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeente Hulst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën / Belastingen / Leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ex artikel 213a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Nieuwe regeling

13-12-2007

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 19-12-2007

Rb2007/106

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet

De raad van de gemeente Hulst;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Hulst

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:

  Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid:

  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college voert iedere raadsperiode (vier jaar) minstens één doelmatigheidsonderzoek uit, waarbij een deel van de organisatie en / of de uitvoering van een gemeentelijke taak op doelmatigheid wordt getoetst.

 • 2.

  Het college toetst iedere raadsperiode (vier jaar) minimaal één (deel van een) programma of paragraaf op doeltreffendheid.

 • 3.

  Het college stelt de rekenkamercommissie tijdig op de hoogte van de onderzoeken die ingesteld zullen worden

Artikel 3. Rapportage

De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Het college biedt deze rapportage aan de raad aan.

De rekenkamercommissie ontvangt een afschrift van deze rapportage aan de raad.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en treedt in plaats van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hulst, welke vastgesteld is in de gemeenteraadsvergadering van 5 februari 2004.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald worden als:”Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeente Hulst”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van 13 december 2007.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,