Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Beleidsregels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedband internet van witte adressen in de gemeente Hulst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedband internet van witte adressen in de gemeente Hulst
Citeertitelbeleidsregels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedbandinternet van witte adressen in de gemeente Hulst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2017Nieuwe regeling

27-06-2017

gmb-2017-216627

Kenmerk voorstel: Besluitenlijst B&W d.d. 27-06-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedband internet van witte adressen in de gemeente Hulst

Burgemeester en wethouders van Hulst;

 

Overwegende dat het wenselijk is ook burgers en bedrijven in het buitengebied van de gemeente Hulst te voorzien van een toekomstbestendige breedband internetverbinding;

 

dat hiertoe door de provincie Zeeland en de gemeente Hulst gelden beschikbaar zijn gesteld;

 

dat het wenselijk is regels en criteria vast te stellen inzake de toekenning van subsidie ten behoeve van de aansluitkosten voor deze breedband internetverbinding;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedband internet van witte adressen in de gemeente Hulst

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Hoogwaardig breedband internet: Een rechtstreekse internetverbinding met een downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s.

 • 2.

  Wit adres: Een adres waar op dit moment geen rechtstreekse internetverbinding met een downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s beschikbaar is.

 • 3.

  Vast-draadloos netwerk: Een netwerk waarbij een hoofdantenne een WIFI- of LTE-signaal uitzendt en waarbij aan de kant van de eindgebruiker een vaste ontvanger in, op of aan het pand wordt gemonteerd om het signaal van de hoofdantenne te ontvangen.

 • 4.

  Provider: Een rechtspersoonlijkheid bezittend bedrijf of instelling die een hoogwaardige breedband internet verbinding aanbiedt via een vast-draadloos netwerk.

 • 5.

  Aansluitkosten: De eenmalige kosten die aan de kant van de ontvanger worden gemaakt om een internetabonnement af te kunnen nemen.

 • 6.

  Aanvrager: Een bewoner, ondernemer of de eigenaar of bestuur van een organisatie, gevestigd op een wit adres binnen de gemeentegrenzen van Hulst en die met daartoe vastgesteld aanvraagformulier de subsidie aanvraagt.

 • 7.

  Subsidie: Een tegemoetkoming in de aansluitkosten van een wit adres op een hoogwaardige vast-draadloze internetverbinding.

 • 8.

  Contract: Een overeenkomst tussen een provider van een hoogwaardige vast-draadloze breedband internetverbinding en een afnemer die deze dienst afneemt.

 • 9.

  Werkingssfeer: Grondgebied van de gemeente Hulst.

Artikel 2 Doelstelling

Het verbeteren van de leefbaarheid door het optimaliseren van de digitale infrastructuur in de gemeente Hulst, het buitengebied in het bijzonder, om zo ondernemers en natuurlijke personen te faciliteren in goed toegankelijk internetverkeer en hierdoor een betere deelname aan het dagelijks sociaal, maatschappelijk en economisch verkeer mogelijk te maken. Deze doelstelling wordt gefaciliteerd door het instellen van een subsidieregeling waarbij een subsidie kan worden aangevraagd voor de te maken kosten voor het aansluiten op een hoogwaardig breedband vast-draadloos netwerk om, naar de huidige inzichten, op een volwaardige wijze aan het internetverkeer en de daarmee plaatsvindende dienstverlening te kunnen deelnemen. Hiertoe zijn minimale eisen bepaald waar de te realiseren vast-draadloze breedbandinternetaansluiting aan dient te voldoen.

Artikel 3 Doelgroep

Een natuurlijk persoon, ondernemer of rechtspersoon die voldoet aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorwaarden.

HOOFDSTUK 2 VOORWAARDEN/CRITERIA

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor een subsidie voor aansluitkosten in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

  • a.

   De aanvrager is gevestigd op een ‘wit adres’ binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hulst.

  • b.

   De aanvrager heeft een contract afgesloten bij een provider die een hoogwaardige vast-draadloze breedband internetverbinding aanbiedt.

 • 2.

  Voor ondernemers en rechtspersonen geldt tevens dat zij een De-minimis verklaring dienen in te vullen.

HOOFDSTUK 3 FINANCIELE ASPECTEN

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 49.000,--,.

Artikel 6 Subsidiebedrag

De aanvrager die voldoet aan de in artikel 4 gestelde criteria komt in aanmerking voor een subsidie van € 200,-- als tegemoetkoming voor de aansluitkosten die aan het contract verbonden zijn.

HOOFDSTUK 4 AANVRAAGPROCEDURE

Artikel 7 Indienen aanvraag

De aanvrager van subsidie voor de aansluitkosten voor een hoogwaardige vast-draadloze breedbandinternetverbinding dient deze subsidie aan te vragen door middel van een aanvraagformulier dat de gemeente Hulst hiertoe verstrekt. Subsidies die op een andere wijze worden aangevraagd worden niet in behandeling genomen.

 

De benodigde gegevens in het aanvraagformulier hebben betrekking op:

 • -

  Naam;

 • -

  Adres;

 • -

  Rekeningnummer;

 • -

  Verklaring van gesloten contract met provider;

 • -

  Voor rechtspersonen en ondernemers: verklaring De-minimis.

Artikel 8 Termijnen voor indienen aanvraag

De aanvraag dient uiterlijk tien werkdagen na het aangaan van een contract te worden ingediend bij de gemeente Hulst.

Artikel 9 Behandeling aanvragen

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst:

  • a.

   De datum van de poststempel is hierbij bepalend. Bij persoonlijk afgeleverde aanvragen is de ontvangststempel van de gemeente Hulst leidend.

  • b.

   Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag compleet is gemaakt.

 • 2.

  Toekenning vindt plaats op grond van het principe “wie het eerst komt het eerst maalt” en “op is op”.

Artikel 10 Toekenning aanvraag

Toekenning vindt plaats na beoordeling van het college van burgemeester en wethouders of de aanvrager voldoet aan de vereisten als gesteld in artikel 4. Toekenning van de subsidie vindt plaats op grond van een beschikking namens het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Afwijzen aanvraag

Afwijzing van de subsidie vindt plaats door middel van een beschikking namens het college van burgemeester en wethouders indien de aanvrager niet voldoet aan de in artikel 4 gestelde vereisten.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Inwerkingtreding, beëindiging, hardheidsclausule en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 november 2018, tenzij het beschikbare budget voor deze regeling al op een eerder moment volledig is besteed.

 • 3.

  Voor die gevallen en situaties waarin deze beleidsregels niet geheel voorzien maar wel aansluiten bij de geest en bedoeling van deze beleidsregels kan het college van burgemeesters en wethouders gemotiveerd afwijken.

 • 4.

  Deze beleidsregels zijn aan te halen als beleidsregels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedbandinternet van witte adressen in de gemeente Hulst.

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 juni 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,

De secretaris,

De burgemeester,