Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 111 van de Wegenverkeerswet 1994
 2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 104b van de Reglement rijbewijzen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201901-01-201901-01-2020Wijziging Tarieventabel

22-01-2019

gmb-2019-15662

Besluitenlijst B&W d.d. 22-01-2019
01-01-201901-01-2019Nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-268644

RA/18.0152
01-01-201901-01-2019Wijziging Tarieventabel

18-12-2018

gmb-2018-280124

Besluitenlijst B&W d.d. 18-12-2018
01-01-201924-01-2019Wijz. tarief 1.3.1.1

18-12-2018

gmb-2018-283018

Besluitenlijst B&W d.d. 18-12-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

De raad van de gemeente Hulst;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

inclusief bijbehorende tarieventabel leges 2019

(Legesverordening 2019)

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2: Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4: Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  het raadplegen van bij de gemeente berustende kadastrale gegevens door en het verstrekken van afdrukken van deze gegevens aan ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • f.

  het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5: Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een project- uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis en Herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10 derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6: Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7: Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Voor de betaling van de in het eerste lid, letter b bedoelde betalingstermijn kan aan de gemeente machtiging tot automatische incasso worden afgegeven.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8: Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 9: Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Titel 1, onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   Titel 1, hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   Titel 1, hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   Titel 1, onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   Titel 1, onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   Titel 1, hoofdstuk 12 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11: Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 12: Overgangsrecht

 • 1.

  De ”Legesverordening 2018” en de daarbij behorende tarieventabel 2018, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017, inclusief latere wijzigingen daarvan, worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De bekendmaking van het in onderdeel 2.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normblad geschiedt door terinzagelegging.

 • 3.

  Deze verordening en bijbehorende tarieventabel treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2018.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Raadsvoorzitter

De Raadsgriffier

Tarieventabel Legesverordening 2019

Titel 1

Algemene dienstverlening

Tarief 2019

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

op maandag tussen 09.00 en 10.00 uur in het Stadskantoor te Hulst

Nihil

1.1.1.2

op woensdag tussen 13.00 en 16.00 in de trouwzaal van het Stadskantoor te Hulst

€ 102,00

1.1.1.3

op andere dagen dan genoemd in 1.1.1.1 en 1.1.1.2 met dien verstande dat de locatie NH kerkje te Kloosterzande wordt gezien als reguliere trouwlocatie

€ 315,00

1.1.1.4

op zaterdag met dien verstande dat de locatie NH kerkje te Kloosterzande wordt gezien als reguliere trouwlocatie

€ 667,00

1.1.1.5

vervallen

 

1.1.1.6

vervallen

 

1.1.1.7

op aangewezen locaties anders dan genoemd in 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4

€ 830,00

 

 

 

1.1.2

vervallen

 

 

 

 

 

Voltrekking huwelijk/registratie partnerschap

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 378,00

 

 

 

1.1.4

vervallen

 

 

 

 

 

Trouwboekje/partnerschapsboekje

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

vervallen

 

1.1.5.2

vervallen

 

 

 

 

 

Wijziging huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een huwelijksdatum:

 

1.1.6.1

vervallen

 

1.1.6.2

vervallen

 

 

 

 

 

Annulering huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

1.1.6.3

binnen de periode van 3 maanden voor het plaats vinden van het huwelijk/partnerschap

€ 50,00

1.1.6.4

binnen de periode van 1 maand voor het plaats vinden van het huwelijk/partnerschap

€ 96,50

 

 

 

 

Naspeuringen

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,70

 

 

 

 

Akten burgerlijke stand

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

Getuigen

 

1.1.9

Het tarief voor het gebruik maken van een medewerker, in dienst van de gemeente Hulst, voor het als getuige aanwezig zijn bij de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap bedraagt

€ 32,50

 

 

 

 

Meebrengen eigen BABS (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand)

 

1.1.10

Het tarief voor het benoemen en beëdigen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van een dag

€ 160,70

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,37

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,97

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,37

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,97

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,37

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,97

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,97

1.2.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,83

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95

1.2.1.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 48,60

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.3.1.1

Het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,78

1.3.1.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Definitie verstrekking BRP-gegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

Verstrekking BRP-gegevens

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,65

 

 

 

 

Definitie verstrekking niet-BRP-gegevens

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

 

Verstrekking niet-BRP-gegevens

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 8,00

 

 

 

 

Verstrekking aan afnemers

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

 

 

 

 

Naspeuringen

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,70

 

 

 

 

Bewijs van Nederlanderschap

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reisdocument

€ 8,00

 

 

 

 

Bewijs van opneming BRP

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de BRP op beveiligd papier

€ 8,00

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

 

 

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken (vervallen)

 

 

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoelt in onderdeel 1.7.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.7.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 7,50

1.7.1.1.2

in formaat A3

€ 7,50

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

€ 14,35

1.7.2.1.a

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 10,70

1.7.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 14,35

1.7.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 14,35

1.7.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 14,35

1.7.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 14,35

1.7.2.5.a

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie digitaal ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,70

1.7.3

Vervallen

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens van een lopende aanvraag voor een omgevingsvergunning of verleende omgevingsvergunning tot het verstrekken van een fotokopie van een document, zoals aanvraagformulier, bouwkundige tekening, situatietekening, rapporten behorende bij de aanvraag

 

1.7.4.1

in formaat A3, A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,46

1.7.4.2

in formaat A2, A1, A0 of groter, per blad

€ 10,20

1.7.4.3

in digitaal bestand, voor zover en alleen als de aanvraag digitaal is ontvangen

€ 2,10

 

 

 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

 

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.8.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,10

1.8.3

tot het waarmerken van documenten

€ 7,10

 

 

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

 

 

Naspeuringen gemeentearchief

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,70

 

 

 

 

Afschriften e.d. gemeentearchief

 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.2.1

een afschrift, uittreksel of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op A1 of A0 formaat

€ 10,20

1.9.2.2

een afschrift, uittreksel of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op andere formaten kleiner dat A1

€ 0,46

1.9.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

1.9.2.3.1

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.9.2.3.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.9.2.3.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 100,85

1.10.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 50,40

1.10.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.10.1.1 en 1.10.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slecht eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet (verplaatst naar Titel 3)

 

 

Verplaatst naar Titel 3, Hoofdstuk 6.

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Kansspelen

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.12.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.12.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, ten hoogste

€ 56,60

 

en vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten, waarvoor de vergunning geldt en een bedrag van ten hoogste

€ 34,00

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 7,20

 

 

 

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

 

 

Vergunningen en instemmingsbesluiten op grond van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

 

1.15.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen en begeleiden van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de aanleg van ondergrondse kabel- en leidingnetten met inbegrip van het toepassen van sleufloze technieken, tot 25 strekkende meters

€ 365,00

1.15.8.2

Het tarief zoals vernoemd in 1.15.8.1 wordt verhoogd voor elke strekkende meter vanaf het aantal van 25 strekkende meters, met een tarief van

€ 1,19

 

 

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

Ontheffing ex art. 87 RVV 1990

 

1.14.1

tot het verkrijgen van een jaarlijkse ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 20,30

1.14.2

tot het verkrijgen van een jaarlijkse ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 20,30

 

 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

1.14.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 13,60

 

 

 

 

Wedstrijden op de weg

 

1.14.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 voor lokale activiteiten

€ 16,50

1.14.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 voor bovenlokale activiteiten

€ 110,30

 

 

 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen

 

1.14.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.6.1

tot het verkrijgen van een jaarlijkse enkelvoudige ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)

€ 75,65

1.14.6.2

tot het verkrijgen van een jaarlijkse verzamelontheffing als bedoeld in artikel 22 van de wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)

€ 226,90

 

 

 

Hoofdstuk 15 Diversen

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,46

1.15.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.15.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,46

1.15.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,92

1.15.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,50

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afdruk, formaat A4 of A3, van een gedeelte van de gemeentelijke digitale geografische kaart ten behoeve van het indienen van een milieumelding voor het tijdelijk opslaan van vaste meststoffen

€ 5,70

 

 

 

 

Hoefdieren binnen de bebouwde kom

 

1.15.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het houden van hoefdieren binnen de bebouwde kom ex artikel 2:81, derde lid van de algemene plaatselijke verordening

€ 27,55

 

 

 

 

Ontheffing voor het in werking hebben van een geluidsapparaat, recreatietoestel of bouwmachine

 

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in de open lucht in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten ex artikel 4:7 van de algemene plaatselijke verordening geldig voor:

 

1.15.5.1

een dag

€ 6,30

1.15.5.2

meer dan een dag

€ 31,20

 

 

 

 

Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein

 

1.15.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ex artikel 5:58 van de algemene plaatselijke verordening voor het buiten een kampeerterrein houden van nachtverblijf

€ 100,85

 

 

 

 

Ontheffing Landschapsverordening Zeeland

 

1.15.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing voor werkzaamheden in verband met het aanvragen van een ontheffing als bedoeld in de Landschapsverordening

€ 20,75

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1

Aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.2

bouwkosten:

 

 

De aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699:2017 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

De bouwkosten worden altijd getoetst aan de richtbedragen die door het college zijn vastgelegd in het overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwlegestoets, zoals dit laatstelijk is vastgesteld of gewijzigd. Aan de hand van dit overzicht, kunnen de bouwkosten worden bijgesteld. In gevallen waarin het overzicht bouwkosten niet voorziet, worden de bouwkosten bepaald als hiervoor genoemd conform de UAV of het normblad NEN 2699:2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

2.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.3.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

2.1.4

Wet ruimtelijke ordening: Wro

 

2.1.4.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wro zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wro bedoeld.

 

2.1.4.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wro zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

2.1.5

Welstandscommissie:

 

 

Onderdeel van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 

 

 

 

2.1.6

Monumentencommissie:

 

 

Onderdeel van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar dan wel vergunningvrij is, per onderdeel

€ 105,00

2.2.2

voor de beoordeling van een principe-verzoek om tot een formele aanvraag te komen voor een procedure op grond van artikel 3.1 (bestemmingsplan), artikel 3.6, eerste lid, onder a (wijzigen bestemmingsplan), artikel 3.6 eerste lid, onder b (uitwerken bestemmingsplan) van de Wro of artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo.

€ 315,20

2.2.3

om het verkrijgen van bodem-, ruimtelijke ordening of bouwinformatie c.q. advies t.b.v. taxatie/verkoop, per pakket

€ 50,90

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.2.4.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 151,25

2.2.4.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 259,20

2.2.4.3

voor de beoordeling van een complex (de voor het onderzoek benodigde tijd zal meer dan vier uur bedragen) archeologisch bodemrapport wordt het tarief als volgt berekend: Voorafgaand aan de het beoordelen van het bodemrapport, wordt een bedrag voor archeologisch (bodem-) onderzoek aan de aanvrager medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.2.4.3.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.4.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Beoordeling akoestisch rapport

 

2.2.5

voor het beoordelen van een akoestisch onderzoek, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan wat is gelegen binnen de geluidzone Hogeweg.

€ 555,40

2.2.5.1

Indien de beoordeling van het rapport complex is (de voor het onderzoek benodigde tijd zal meer dan vier uur bedragen), wordt het tarief als volgt berekend: Voorafgaand aan het de beoordeling van het akoestisch rapport, wordt een bedrag voor beoordeling door een specialist aan de aanvrager is medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.2.5.1.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.5.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning bedraagt: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief (onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten), het volgende percentage van de bouwkosten:

Basisbedrag van € 250,- en 2% van de totale bouwsom inlcusief btw

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, van de Wabo en toetsing aan de welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden wordt, indien hierover het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, het overeenkomstig onderdeel 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met de volgende tarieven:

 

 

bij bouwkosten van: € 0,-- - € 25.000,--

€ 45,90

 

bij bouwkosten van: € 25.000,-- - € 1.250.000,-- het volgende promillage van de bouwkosten

1,84‰

 

bij bouwkosten van: € 1.250.000,-- - hoger

€ 2.295,00

 

 

 

 

Welstandstoets reclame-aanvraag

 

2.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een reclame-aanvraag uit een oogpunt van welstand:

€ 45,90

 

 

 

 

Advies Monumentencommissie

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.2 en 2.3.2.1 wordt het tarief verhoogd, indien naar het oordeel van het bevoegd gezag advies dient te worden ingewonnen bij de Monumentencommissie, verhoogd met

€ 244,80

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen per het te toetsen onderdeel:

€ 100,85

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, het volgende promillage van de aanlegkosten:

9‰

 

met een minimum van:

€ 115,00

2.3.2.2

Het overeenkomstig onderdeel 2.3.2.1 berekende bedrag wordt verhoogd met de door een landschaps- en/of natuurbeschermingsdeskundigen ingediende advieskosten met inachtneming van periodieke prijsstijgingen, indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit waarvoor advies van dit adviesorgaan wordt ingewonnen.

€ 462,85

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en al dan niet sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 172,50

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 345,00

2.3.3.2.1

Het bedrag zoals genoemd in 2.3.3.2 wordt, indien volgens de beleidsregels een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk wordt geacht, vermeerderd met € 500,-

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.570,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 840,50

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 840,50

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 840,50

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 840,50

2.3.3.8

Publicatiekosten in het Zeeuws- Vlaamse advertentieblad, per publicatie

€ 115,60

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. onder d, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien het vloeroppervlak minder dan 100 m² bedraagt:

€ 391,70

2.3.4.2

indien het vloeroppervlak tussen 100 m² en 500 m² bedraagt:

€ 277,00 + € 1,14 per m2

2.3.4.3

indien het vloeroppervlak tussen 500 m² en 2.000 m² bedraagt:

€ 640,00 + € 0,43 per m2

2.3.4.4

indien het vloeroppervlak tussen 2.000 m² en 5.000 m² bedraagt:

€ 1.303,00 + € 0,112 per m2

2.3.4.5

indien het vloeroppervlak tussen 5.000 m² en 50.000 m² bedraagt:

€ 1.721,00 + € 0,029 per m2

2.3.4.6

indien het vloeroppervlak meer dan 50.000 m² bedraagt:

€ 2.623,00 + € 0,011 per m2

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.5.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 162,30

2.3.5.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 162,30

2.3.5.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 162,30

 

 

 

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 64,90

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 100,85

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,85

2.3.8.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.8.1 wordt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning, verhoogd met de door dit adviesorgaan ingediende advieskosten met inachtneming van periodieke prijsstijgingen.

 

het bedrag aan advieskosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld, middels een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijdfe werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager te kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde dag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Kappen

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,85

 

 

 

 

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,85

 

 

 

 

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,85

 

 

 

 

Andere activiteiten

 

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,85

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,85

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,85

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.14

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.14.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 151,25

2.3.14.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 259,20

 

 

 

 

Archeologisch onderzoek

 

2.3.14.3

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.14.2 wordt het tarief verhoogd, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan waarvoor een complex (de voor het onderzoek benodigde tijd zal meer dan vier uur bedragen) archeologisch (bodem-) onderzoek is vereist, met een bedrag voor archeologisch (bodem-) onderzoek dat voorafgaand aan het in behandeling nemen als bedoeld in genoemde onderdelen, aan de aanvrager is medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Advies agrarische commissie

 

2.3.15

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, wordt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan dat ter beoordeling dient te worden voorgelegd aan de Agrarische Adviescommissie Zeeland, verhoogd met:

€ 937,75

 

 

 

 

Advies commissie Nieuw Economische Dragers

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, wordt het tarief verhoogd, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan dat ter beoordeling dient te worden voorgelegd aan de commissie Nieuw Economische Dragers (NED), met een bedrag voor de door dit adviesorgaan te maken advieskosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen als bedoeld in genoemde onderdelen aan de aanvrager is medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 876,30

 

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Beoordelen akoestisch rapport

 

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, wordt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan wat is gelegen binnen de geluidzone Hogeweg en waarvoor de beoordeling van een akoestisch onderzoek is vereist, verhoogd met

€ 555,40

2.3.17.1

Indien de beoordeling van het rapport complex is (de voor het onderzoek benodigde tijd zal meer dan vier uur bedragen), wordt het tarief als bepaald in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, verhoogd met een bedrag voor het beoordelen van het akoestisch rapport door een specialist dat voorafgaand aan het in behandeling nemen als bedoeld in genoemde onderdelen aan de aanvrager is medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Advies

 

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.19

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 315,20

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.3.19.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.19.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat:

- een bedrag van minder dan € 15,00 niet wordt teruggegeven;

- er geen teruggaaf wordt verleend voor leges van welstandstoezicht als bedoeld in onderdeel 2.3.1.2;

- er geen teruggaaf wordt verleend van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 tot en met 2.3.19

 

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat:

- een bedrag van minder dan € 15,00 niet wordt teruggegeven;

- er geen teruggaaf wordt verleend voor leges van welstandstoezicht als bedoeld in onderdeel 2.3.1.2;

- er geen teruggaaf wordt verleend van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 tot en met 2.3.19

 

 

 

 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen een jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat:

- een bedrag van minder dan € 15,00 niet wordt teruggegeven;

- er geen teruggaaf wordt verleend voor leges van welstandstoezicht als bedoeld in onderdeel 2.3.1.2;

- er geen teruggaaf wordt verleend van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 tot en met 2.3.19

 

 

 

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

met dien verstande dat:

- een bedrag van minder dan € 15,00 niet wordt teruggegeven;

- er geen teruggaaf wordt verleend voor leges van welstandstoezicht als bedoeld in onderdeel 2.3.1.2;

- er geen teruggaaf wordt verleend van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 tot en met 2.3.19

 

 

 

 

2.4.4

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.4.5

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling stellen van van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, buiten behandeling wordt gesteld op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, nadat reeds werkzaamheden voor de aanvraag zijn verricht, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is:

€ 100,85

 

 

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, in het geval de bouwkosten niet meer bedragen dan € 100.000,00

€ 102,00

2.6.1

In het geval de bouwkosten € 100.000,00 of meer bedragen; 1 promille van de bouwkosten.

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro

€ 3.570,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro:

€ 2.680,00

2.7.3

Publicatiekosten in het Zeeuws- Vlaamse advertentieblad, per publicatie

€ 115,60

2.7.4

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien advies benodigd is (onder meer op het gebied van de natuurbescherming) over de aanvraag: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een bestemmingswijziging aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in 2.7.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 100,85

 

 

 

Hoofdstuk 9 Hogere grenswaarde ex artikel 83 Wet geluidhinder

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming tot het bouwen in afwijking van het bepaalde in artikel 83 van de Wet geluid:

€ 230,00

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 201,70

3.1.1.1

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 100,85

3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 11,00

3.1.3

een aanvraag tot het op grond van de Drank- en Horecawet op de vergunning bijschrijven van een leidinggevende

€ 74,55

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Drank- en Horecaverordening

€ 44,50

3.1.5

Een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ex artikel 2:25 van de algemene plaatselijke verordening

€ 201,70

3.1.5.1

een aanvraag tot het wijzigen van een exploitatievergunning ex artikel 2:25 van de algemene plaatselijke verordening

€ 100,85

3.1.6

Een aanvraag tot het op grond van een exploitatieverordening ex artikel 2:25 van de algemene plaatselijke verordening bijschrijven van een leidinggevende

€ 74,55

3.1.7

Een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet

€ 100,85

3.1.8

Indien naar het oordeel van het bevoegd gezag een terras, behorende bij een inrichting uit het oogpunt van welstand moet worden getoetst aan de Beleidsnota Beeld van de Binnenstad, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk, hiervoor:

€ 122,40

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:22, van de algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 110,30

3.2.1.2

een middelgroot evenement zoals omschreven in de ‘evenementennota 2005’, waarbij naar het oordeel van de burgemeester geen advies van Veiligheidsregio Zeeland en / of politie nodig is

€ 27,55

3.2.1.3

een middelgroot evenement zoals omschreven in de ‘evenementennota 2005’, waarbij naar het oordeel van de burgemeester wel advies van Veiligheidsregio Zeeland en / of politie nodig is

€ 55,15

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:22 van de algemene plaatselijke verordening

€ 50,40

 

 

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, van de algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.050,60

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 658,70

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15 van de algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 260,30

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 260,30

3.3.3

wijziging van een inrichting als gevolg van een uitbreiding of verbouwing

€ 598,85

 

 

 

Hoofdstuk 4 Exploitatievergunning voor een speelgelegenheid

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

3.4.1

een exploitatievergunning voor een speelgelegenheid ex artikel 2:37 van de algemene plaatselijke verordening

€ 201,70

 

 

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening (vervallen)

 

 

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

Ontheffing Winkeltijdenwet

 

1.11.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 20,70

 

 

 

 

Overdacht ontheffing aan derden

 

1.11.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 7,50

 

 

 

 

Wijziging ontheffing

 

1.11.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing

€ 13,80

 

 

 

Hoofdstuk 7 Ventvergunningen

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.7.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot het mogen venten in de gemeente ex artikel 5:15 van de algemene plaatselijke verordening voor:

 

3.7.1.1.1

een week of korter

€ 11,55

3.7.1.1.2

een maand of korter doch langer dan een week

€ 23,10

3.7.1.1.3

een jaar of korter doch langer dan een maand

€ 92,60

 

 

 

Hoofdstuk 8 Gastouderopvang

 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen:

 

3.8.1

van een buitenschoolse opvang/kindercentrum/gastouderbureau/peuterspeelzalen

€ 1.251,25

3.8.2

Van een gastouderopvang

€ 667,15

 

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking per uur

€ 100,85

 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2018.

De Raadsgriffier,