Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regels voor elektronisch berichtenverkeer Kaag en Braassem 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels voor elektronisch berichtenverkeer Kaag en Braassem 2013
CiteertitelRegels voor elektronisch berichtenverkeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 2.15
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2013Nieuwe regeling

21-05-2013

Witte Weekblad, 29-05-203

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels voor elektronisch berichtenverkeer Kaag en Braassem 2013

Regels voor elektronisch berichtenverkeer Kaag en Braassem 2013

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

overwegende dat het ten behoeve van een doelmatige en rechtmatige uitvoering wenselijk is om voor het gebruik van de elektronische weg regels te stellen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling:

Regels voor elektronisch berichtenverkeer gemeente Kaag en Braassem

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Elektronische berichten: berichten die in de vorm van e-mail of door middel van een webformulier op of via de gemeentelijke website of overheidswebsites zijn verzonden. Overige vormen van elektronisch verkeer, bijvoorbeeld SMS berichten en berichten van sociale media, zijn van dit besluit uitgesloten.

 • b.

  Gemeentelijke website: de website van de gemeente Kaag en Braassem.

 • c.

  Webformulier: formulier dat op of via de gemeentelijke website wordt aangeboden ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

 • d.

  Elektronische handtekening: een handtekening die is geplaatst met een elektronische handtekening, bijv. DigiD. Bij gebruik van een webformulier wordt aangegeven of een elektronische handtekening is vereist.

 • e.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht

 • f.

  Algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente Kaag en Braassem die niet is gekoppeld aan een specifieke medewerker van de gemeente Kaag en Braassem, maar aan de organisatie als geheel: info@kaagenbraassem.nl.

Artikel 2 Reikwijdte regeling

Het bepaalde in deze regeling is niet van toepassing als in de hier behandelde onderwerpen wordt voorzien door de Dienstenwet.

Artikel 3 Openstelling elektronische weg

 • 1.

  De weg van elektronische berichten wordt opengesteld voor de in de wet bedoelde aanvragen, zienswijzen, bezwaarschriften, klaagschriften en ingebrekestellingen, uitsluitend indien voor dat doel op de gemeentelijke website een specifiek webformulier beschikbaar is gesteld, waarmee deze berichten aan de gemeente kunnen worden verzonden.

 • 2.

  Voor andere berichten dan bedoeld in lid 1 wordt de weg opengesteld, mits deze zijn gericht aan de algemene postbus van de gemeente. Indien eveneens een webformulier beschikbaar is, wordt dit op de website vermeld.

 • 3.

  Voor de in lid 2 bedoelde berichten kan worden aangegeven dat zij uitsluitend aan de gemeente kunnen worden verzonden door middel van een webformulier dat op de gemeentelijke website beschikbaar is.

Artikel 4 Verzending van aanvullende informatie

Aanvullende informatie en bijlagen moeten digitaal worden ingevoegd, tenzij in het webformulier staat vermeld dat aanvullende informatie en bijlagen ook apart per post kunnen worden verzonden.

Artikel 5 Ondertekening webformulieren

 • 1.

  Voor webformulieren waarbij een handtekening noodzakelijk is, wordt automatisch een service voor het plaatsen van een elektronische handtekening gestart.

 • 2.

  Een op een andere wijze geplaatste handtekening wordt als niet authentificeerbaar beschouwd en daarom geweigerd.

Artikel 6 Niet in behandeling nemen van elektronische berichten

Elektronische berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden, die de maximale verwerkingscapaciteit door e-mailgrootte overschrijden of een virus bevatten worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Tijdstip ontvangst webformulier

Als tijdstip waarop een webformulier is ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht de webserver van de gemeente heeft bereikt.

Artikel 8 Ontvangstbevestiging

Voor elektronische berichten die binnenkomen via een webformulier, wordt automatisch een ontvangstbevestiging verstuurd. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht, technisch gezien, in goede orde is ontvangen.

Artikel 9 Bekendmaking beslissing

De formele afhandeling (inclusief beslissing) van berichten als bedoeld in artikel 3 vindt schriftelijk en/of elektronisch plaats.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het desbetreffende bestuursorgaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgende op die van de openbare bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regels voor elektronisch berichtenverkeer.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem op 21 mei 2013,

de gemeentesecretaris,

M.E. Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Kaag en Braassem op 21 mei 2013,

de burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting