Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014
CiteertitelVerordening marktgeld 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening marktgeld 2013; ingangsdatum heffing 01-01-2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201301-01-2015Nieuwe regeling

16-12-2013

Witte Weekblad, 24-12-2013

13.112

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2013;

gelet op de artikelen 160, eerste lid, aanhef en onder h. en 229, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014(Verordening marktgeld 2014)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  standplaats: een plaats zoals bedoeld in artikel 1, onder b, van de “Marktverordening Kaag en Braassem 2009”;

 • b.

  vaste standplaats: een plaats welke voor onbepaalde tijd wordt toegewezen;

 • c.

  losse standplaats: een standplaats, welke voor één marktdag wordt toegewezen.

Artikel 2 Belastbaar feit.

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het hebben van een in artikel 1 bedoelde standplaats, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingplicht.

Het recht als omschreven in artikel 2 wordt geheven van degene die een standplaats heeft ingenomen dan wel aan wie de in artikel 1 bedoelde standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief.

 • 1.

  Als standplaats wordt ingenomen door middel van een kraam, bedraagt het in artikel 2 bedoelde marktgeld € 1,85 per marktdag / per strekkende meter ingenomen losse of vaste standplaats.

 • 2.

  Voor zover standplaats wordt ingenomen anders dan door middel van een kraam bedraagt het marktgeld € 1,85 per marktdag / per strekkende meter ingenomen losse of vaste standplaats.

Artikel 5 Wijze van heffen.

Het marktgeld, geheven voor het innemen van een standplaats dient te worden voldaan:

 • a.

  bij een vaste standplaats: door voldoening van een toegezonden nota;

 • b.

  bij een losse standplaats: op het moment dat de kennisgeving van het verschuldigde marktgeld wordt gedaan, dient het bedrag aan de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar te worden voldaan.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de nota.

 • 2.

  Het marktgeld, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, moet worden betaald op het tijdstip van uitreiking.

Artikel 7 Ontheffing.

 • 1.

  Ontheffing van het marktgeld vindt alleen plaats, indien de toegewezen standplaats op last van het gemeentebestuur voor het verstrijken van de termijn, waarover het marktgeld is geheven, moet worden ontruimd en de last tot ontruiming geen gevolg is van het niet nakomen door de betrokkene van de voorwaarden, welke aan het hebben van een standplaats zijn verbonden.

 • 2.

  De ontheffing geschiedt naar evenredigheid van de nog niet aangebroken marktdagen van het tijdvak, waarover het marktgeld is geheven en alleen ingeval de aanvraag om ontheffing binnen twee maanden na ontruiming van de standplaats bij burgemeester en wethouders is ingediend.

 • 3.

  Gehele of gedeeltelijke teruggave van het marktgeld wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet.

Artikel 8 Kwijtschelding.

Bij invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Hardheidsclausule.

Indien strikte toepassing van deze verordening zou leiden tot onvoorziene onbillijkheden van overwegende aard kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2013”, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Marktgeld 2014”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadvan de gemeente Kaag en Braassem,gehouden op 16 december 2013

de griffier,                                   

drs. B.S.M. Sepers                     

de voorzitter,

mr. K.M. van der Velde-Menting