Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening lijkbezorgingsrechten 2014. Ingangsdatum heffing is 01-01-2015. Bijlage: Tarieventabel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeetewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201401-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad, nr. 80607 (d.d. 24-12-2014)

14.134

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2015).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: een begraafplaats in Kaag en Braassem die door de gemeente wordt beheerd;

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overschotten;

 • c.

  keldergraf: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • d.

  particulier graf: een zandgraf of keldergraf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • e.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • f.

  particuliereurnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven van lijken van kinderen beneden 12 jaar;

 • h.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd veld op de begraafplaats waar as wordt verstrooid;

 • j.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • k.

  asbus: een bus voor de berging van as van een overledene;

 • l.

  urn: een voorwerp voor de berging van een of meerdere asbussen;

 • m.

  urnentuin: een gedeelte van de begraafplaats bestemd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een particulier urnengraf;

 • n.

  rechthebbende: een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • o.

  gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 • p.

  stoffelijk overschot: het lichaam van een overledene of doodgeborene.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van particuliere graven, particuliere keldergraven, particuliere urnengraven, particuliere urnennissen, particuliere kindergraven, particuliere gedenkplaatsen, algemene graven en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekendekennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8. Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze verordening zou leiden tot onvoorziene onbillijkheden van overwegende aard kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014” vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2015".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 15 december 2014

de griffier,

drs. B.S.M.Sepers

de voorzitter,

mr. K.M.van der Velde-Menting

Bijlage 1. Tarieventabel

Behorende bij de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015”.

Nr.

Omschrijving

Tarief (€)

1

Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar

2.980,00

1.2

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier keldergraf voor een periode van 20 jaar

4.456,00

1.3

Voor het verlenen van het recht op een particulier urnengraf (plaats in een urnentuin) voor een periode van 20 jaar

714,00

1.4

Voor het verlenen van het recht op een particuliere urnennis (plaats in een columbarium) voor een periode van 20 jaar

714,00

1.5

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar

357,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar

1.515,00

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaar

1.289,00

1.8

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar

357,00

1.9

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.4 met 10 jaar

357,00

1.10

Voor het verlengen van een particulier kindergraf als bedoeld in 1.5 met 10 jaar

357,00

2

Begraven

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

1.009,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder direct na het uitvoeren van 5.2

347,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind tot de leeftijd van 12 jaar

721,00

2.4

Voor het begraven buiten de reguliere dagen en tijden zoals genoemd in dit artikel geldt op het tarief als genoemd in lid 2.1, 2.2 en 2.3 een toeslag van 50% op zon- en feestdagen, 25% op zaterdag en 25% op werkdagen. De reguliere tijden van begraven en asbezorging zijn:

werkdagen van 09.00 - 15.00 uur

 

3

Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particulier urnengraf, particuliere urnennis of grondgraf

130,00

3.2

Voor het bijzetten (begraven) van een asbus met of zonder urn in een particulier keldergraf

492,00

4

Registratie en wijziging van registratie van rechthebbende(n) en belanghebbende(n)

 

4.1

Wijziging in de registratie van een algemeen graf, een particulier graf, een urnengraf, een keldergraf, particulier kindergraf of particuliere urnennis (columbarium of urnenzuil)

52,00

5

Opgraven, herbegraven, ruimen of verstrooien

 

5.1

Het opgraven en opnieuw begraven of beschikbaar stellen t.b.v. crematie van overblijfselen binnen de wettelijke grafrusttermijn

6.629,00

5.2

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven van overblijfselen na afloop van de wettelijke grafrusttermijn en (direct) weer begraven van de stoffelijke resten in een (verzamel)graf (op dezelfde begraafplaats) of crematie, per stoffelijk overschot

1.353,00

5.3

Voor het verstrooien van as per asbus per melding op een daartoe aangewezen verstrooiingsplaats inclusief administratieve lasten en gedenkplaat.

101,00

5.4

Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje voor 3 jaar op de gedenkzuil bij de verstrooiingsplaats (particuliere gedenkplaats)

0,00

5.5

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 5.4

0,00

6

Overige diensten

 

6.1

Voor het gebruik van de aula voor een dienst/samenkomst

113,00

6.2

Voor het luiden van de klok

44,00

6.3

Voor het gebruik van de aula als toegang tot de begraafplaats

20.00

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2014,

De griffier,